שדוקה יבתיכ תודוסי
עושיל הליבט :10 סרוק
| העושיו הליבט | הליבטה תנווכ | ?לבטהל דציכ | הליבט לש תינויחה תובישחה
,בלצה לע ץירפה ,הלבטה ינפל תשרדנה עדי תמר ,שדחמ הליבט) תופסות
תולאש | (הליבטה סקט תמגוד

הליבטה תנווכ 10.3

תוומל ונתורבחתה - ונתרובק תא למסמ םימל תחתמ לבטהלש איה הליבטל תוביסה תחא
ונייתילע .תורובו אטח לש םימדוקה ונייח יפלכ ונלש 'תוומ'ה לע עיבצמו ,חישמה
םימלועה ייח לש הווקתל ונתוא תסחיימו ,חישמה תייחתל ונתוא תרבחמ םימה ןמ
ללגב אטח לע ינחורה ןוחצינה תחמשב וישכע םישדח םייח תויחלל םגו ,ובושב
.ותייחתו ותומב גישהש חישמה ןוחצינ

תוומל הליבטב ותיא ונרבקנ ןכל .ונלבטנ ותומל עושי חישמל םילבטנה ונלוכ"
םוי תויחל תרמוא תאז) ךלהתנ ןכ באה דובכב םיתמה-ןמ חישמה רוענ רשאכ ןעמל
-םג ןכא (הליבטב) ותומ ןוימדב ונקבדנ-םא יכ .םישדוחמ םייחב ונחנא-םג (םוי
.(3-5 .ו םיימור) "ותייחתל םיקובד היהנ

םירבדל רבחתנש ינויח ,חישמה לש ותייחתו ותומ י"ע קר הרשפוא העושיש ללגב
הדיחיה ךרדה איה הליבט י"ע חישמב הייחתו ילמסה תוומה .םיעשונ היהנ םא הלא
בלצה לע עושי םע דחי "ןשיה (םייח ךרד) םדאה ותיא בלצנ" הליבטב .הז תא גישהל
ונל שי ,לבא .(5 .ב םייספא) הליבטב "חישמה-םע וניחה" םיהולא ;(6 .ו םיימור)
רזוח רשבה ייח ךרדש הנכס שי ןכלו ,ונתליבט ירחא ונלש ישונאה עבט ןיידע
רמא עושי ןכל ,הליבטב ליחתמ קר רשא ךשוממ ךילהת ונרשב 'תבילצ' ןכל .ונשיל
בלצנ וב םוקמ) אתלגלג לא הכולהתב וליאכ ,וירחא תכללו ובלצ תא תאשל ןימאמל
שי ,םילק אל חישמה םע הבילצ לש םייחש תורמל .(33 .גכ ,27 .די ;23 .ט סקול) (חישמה
.חישמה תייחתל םג תורבחתהב םילמב העיבהל ןיאש החמשו םוחינ םג

"לכש לכמ בגשנה םיהלא םולש" - (20 .א םיסולוק) "ובלצ םדב םולש" איבה חישמה
רשאכ אל :םכל ןתא ימולש-תא םכל חינא םולש" ,חיטבה עושי הז יבגל .(7 .ד םייפליפ)
תיתימא תינחור החמשו םולש .(27 .די ןנחוי) "םכל ןתונ יכנא םלועה (םולש) ןתי
בורכ יכ" :בלצנה חישמל ונתורבחתה לש ישוקו באכה םע ןוזיאמ רתויל העיגמ
.(5 .א ב םייתנרוק) "חישמה ידי-לע ונתמחנ הברת ןכ ונב חישמה יונע


ליעפ ןפואב ונתיא יח עושי ןכלו ירמגל תמ 'ונחנא'הש תעדהמ אבה שפוח םג שי לבא
םינש ךשמל הבר תוסנתהמ הז לע רביד סולופ לודגה חילשה .ונתונויסינ לוכב
חישמה-םא יכ יחה יכנא דוע-ןיאו יתבלצנ חישמה-םע" :םיעוריא-בר וייח לש תובר
ןתיו ינבהא רשא םיהלאה-ןב תנומאב היחא רשבב התע יח ינא רשאו יברקב יח אוה
.(20 .ב םייטלג) "ידעב ושפנ-תא

.ג א סורטפ) "חישמה עושי תמקה ידי-לע ... ונתוא-םג עישות תעכ רשא הליבטה"
רבדה ותואל השיג ונל תנתונ םימלועה ייחל חישמה תמוקתל ונתורבחתהש ללגב .(21
יח יכ" :תוטשפב הז תא רמא עושי .ףוסב ונעשונ ותמוקתב ונתוקלחתהב .ובושב
תומב םיהלאל ונצרנ" :ךכל המודב סולופ .(19 .די ןנחוי) "ויחת ויח םתא-םגו ינא
.(10 .ה םיימור ,ותמוקת) "וייחב התע עשונ ... ונב

קלחתנ ,הליבטב חישמה לש ויתונויסינו ותומל ונרבחתה רשאכש בושו בוש שגדומ
-:האלפנה ותומוקתב םג

"ךולמנ-םג לובסנ-םא ;היחנ ותיא-םג (חישמה) ותיא ונתמ-םא" -
.(11, 12 .ב ב סויתומיט)

ונתיוגב עושי ייח-םג ולגי ןעמל ונתיוגב עושי ןודאה תתימ תע-לכב םיאשונ" -
"עושי די-לע ונתוא-םג ריעי עושי ןודאה-תא ריעמה יכ ונעדי רשאב ...
.(10, 11, 14 .ד ב םייתנרוק)

ותוסנתה די לע) ותומל תומדהלו (חישמה לש) ויינע תורבחתה"ב קלחתה סולופ -
"םיתמה תייחת-לא לכוא-םא עיגהל (םייחב השקה
.(14 .ו םייטלגל הוושה ,10, 11 .ג םייפליפ)

  Back
Home
Next