שדוקה יבתיכ תודוסי
עושיל הליבט :10 סרוק
| העושיו הליבט | הליבטה תנווכ | ?לבטהל דציכ | הליבט לש תינויחה תובישחה
,בלצה לע ץירפה ,הלבטה ינפל תשרדנה עדי תמר ,שדחמ הליבט) תופסות
תולאש | (הליבטה סקט תמגוד

הלבטה ינפל תשרדנה עדי תמר :31 תפסות

אל הארוהש םירמוא רשא 'תויטמזירכ' תוייסנכב םישנא ינפב ודימעה םיבר םיארוק
לכ 'םיהולאה ןב אוה חישמה עושיש ןימאמ ינא' ומכ הפ-לעב האדוהשו ,העושיל הבושח
ןמזב ,ש"העמב הבושת ירואית ללגב ריבס עמשנ הז יחטש ןפואב .העושיל שרדנשמ
הז סרוק .ונתפוקת חורמ קלח רשא 'תונלבוס'ו 'הבהא' לש תונויער לא םינופ םגש
.הארוהה תובישח יבגל טרופמ רתוי חותינ אוה

?רהמ ךכ-לכ המל
ירחא םיבר םישנא ולבטש םשורה תא תנתונ ש"העמ לש הריהמ האירקש קפס אלל
קר .םיהולאה ןבכ חישמב הנומא לש הרצק האדוהבו ,הרושבה יסיסבב הרצק הארוה
בורו - העושיל ךרדכ תועמשמ רסח ןבומכ 'עושיב ןימאמ ינא' םילמ עברא דיגהל
םילמ תנווכ לש הכרעה וא םיוסמ עדי תויהל ךירצ דמעומה שארבש ודוי 'םיטמזירכ'ה
הנומא לש תואדוה םיראתמ רשא םיקוספהש ןועטל השק ןכל .עובקל השק אל הז .הלא
טעמכ רשי לכש .הלא םילמ דיגהל קר הז שרדנש המש םיחיכומ ,םיהולאה ןב חישמב
ידכ קיפסמ אל ,םירחא יפלכ תונומאו תושוחתב בשחתהל ילב ,רצק טפשמ דיגהלש
תורמה ריבסהל ילוא רוזעל תולוכי תואבה תועצה .העושיה חרואב תכלל ליחתהל
-:הארנה יפל הלא תוריהמ

ליגרת .חרכהב דואמ זכורמ - שדוקה יבתיכ בור ומכ - םיחילשה ישעמ רואית -
;חקול הז ןמז המכ קודבלו ש"העמב םיראותמה םימואנ המכ הפ-לעב אורקל ןיינעמ
חוטב טעמכ
:תואמגוד המכ הנה .ראותמ אלש המ ללוכ ,םיכורא רתוי ויה הלא םימואנש

;תחא הקד סכיליפ ינפל תאז ;אורקל תוקד עברא חקול םלשוריב סולופ לש ותנגה
;תוקד עברא קר חקול תועובש גחב סורטפ םואנ ;תוקד עברא ספרגא ינפל
שש (ו ןנחוי) שיא םיפלא תשמח תלכאה ירחא ןודאה םואנ ;תוקד שולש סוילינרקל
ךרעב חקול 12-26 .ג ש"העמב סורטפ תשרד .תוקד הרשע הנומש רהה תשרדו תוקד
ןכות אבוהל ליבשב הכורא קיפסמ התיה תאז תואיצמב לבא ;הפ-לעב אורקל תוקד יתש
.(1 .ד ש"העמ) עיפוהל םליבשבו "םיקודצהו שדקמה-תיב דיגנו םינהכ"ל םואנה

אל תאזש החכוה אל הליבט ידמעומל הכורא רתוי 'הכרדה' תראותמ אלש הדבועה ןכל
.הז הרקמב הקיתשמ חכוותהל קפקפמ .הרק

םינושארה םיפיטמל הרשפא "תוחורה ןיב ןיחבהל ... תעדה רוביד" לש חורה תנתמ -
.ונלצא ומכ ,אלמ תוארוה ןויארל םיקוקז ויה אל ןכלו ,םיחכונה תובשחמ תא אורקל

התיה תירצונה תפוקת תליחתב םלשוריב תוליבט לש הלודגה תומכש בושחל ינויגה -
האמב רחואמ רתוי הלאכ תוליבט לש תויומכו תוטיש ועצובש היאר ןיא .דחוימ הרקמ
תויהל תכפוה התיה םלשורי לכ זא ,הזכ הדימ הנקב ךישממ היה הז םא .הנושארה
ויהש חינהל ריבס םידוהי ויה הלאה םישנאש ללגב לבא .םינש המכ ךותב תירצונ
הארמ םירבעל סולופ תרגא קמוע .םיהולאה יכרדו ך"נתה יבגל תועידי ילעב
סולופש בושחל םיהדמ .ך"נתל תוברה ויתוזימר תא ןיבהל םילגוסמ ויה ויארוקש
אלש בוצע היה אוהו "אירב לכאמ אלו בלח" םה וליאכ קדצ-יכלמ יבגל וירבד לע רמא
תמר לע עיבצמ הז .(11, 12 .ה םירבע) םתורגב רסוח ללגב רתוי טרפל לוכי היה
הלא תורגא הארנכ .זאמ הברה ולדג אלש ןעט סולופש ללגב םתבושת ןמזב םהלש עדיה
.ש"העמב םיראותמה םינושארה םימיב םילבטנ ויה םבור וב ,םלשוריב להקל ובתכנ

הווש התיה ש"העמב ראותכ ול תודוהלו חישמה םש תאירקש תוארהל םיווקמ ונא -
.תוארוהה לש תטרופמ הנבהל

םיבקעמ םיכירדמ לש ליעי תווצ היה סולופלש הארנ 17 .א א םייתנרוק יפל -
.רשיב אוה וב םוקמ לוכב תיסחי רצק ןמז הליב אוהש ךכ ,םיליבטמו

עושי לש םשה
ולש ראות תומשו םיהולאה תומש - ויכרדלו ויבגל הבר הארוה שי םיהולאה םשב
הארוה תרהצה לבא ראות םש םתס אל םג חישמה עושי םש .ותרטמו ויפוא תא תועיבמ
.רתוי הקומע

הנומא ,26, 27 .ג םייטלג יפל .(5, 18, 23 .ג ןנחוי) לבטהל הליבקמ עושי םשב הנומא
הנומאה ידי-לע םתא םיהלא ינב םכלכ" :ול הליבטל הנממ סונמ ןיאב הרושק חישמב
לש תופסונ תואמגוד ."חישמה תא םתשבל חישמל םתלבטנ רשא םכלכ יכ .עושי חישמב
38 .ב ;48-ל הוושה 42 .י ;4 .טי ש"העמב תואצמנ הליבט ןיבל הנומא ןיב הז רשק
רשא ,(25 .חי ש"העמ) ןנחוי תליבט לע "בטיה דמולמ" היה סולופא .47 .דכ סקול ;37,
.תומיוסמ תוארוה תעד תללוכ לבא ,תדדוב הלועפ קר אל הליבטש הארמ

םהל רמא קר אוה וליאכ ילוא עמשנ (5 .ח ש"העמ) "חישמה-תא םהל זרכיו ... סופליפ"
סופליפל ונימאה רשאכ יהיו" :12 .ח ש"העמב רדגומ "חישמה" לבא ;'עושיל ונימאת'
בל םיש ."םישנו םישנא ולבטיו ,חישמה עושי םש-תאו םיהלאה תוכלמ-תא ורשבב
תוכלמה יבגל תעדל ץחונש המ לכ לבא עושי יבגל הרצק הרהצה קר אל ללכ "ורשב"ש
-תא (ןיבמ) האורה-לכ" אוה םיהולאה ןוצרש בותכ 40 .ו ןנחויב .הליבטה תארוה םגו
ץפחה שיאה" :רמא עושי ןכמ רחאלש תורמל ;"םימלוע ייח ול-ויהי וב ןימאמו ןבה
הווש חקלה תא תעדל ןכל .(17 .ז ןנחוי) "יחקל עדי (םיהולא לש) ונוצר תושעל
םג (8 .ג ןוזח) "ימשב תשחכ אלו ירבד-תא רמשת" חישמה ירבד .ןבה תא 'תוארל'ל
,2 .במ היעשי תא שדוקה חור י"ע טטיצ חישמה .ומשל םיליבקמ חישמה ירבדש םיארמ
תא הוושמ אוה בוש ,"ולחיי םויג ומשל" :21 .בי יתמב רמאו "ולחיי םייא ותרותל"
תוסחייתמ םהיתש תישילשהו תינשה ןנחוי תרגיא .ויבגל (הרות) הרושבל ומש
רובעב יכ ,םיהלא ינפל התאי רשאכ םתא ךתולב תושעל ביטית" םיבבותסמ םיזרכל
-לא" תכלל ,15, 16 .זט סוקרמ לש הדוקפל תזמור תאז .(6, 7 .ג ןנחוי) "ואצי ומש
ןכבו .םיווש ותרושבו חישמה םש ןכל ,"האירבה-לכל הרושבה-תא וארקו םלועה-לכ
יכ .עושי חישמב הנומאה ידי-לע םתא םיהלא ינב םכלכ" :הלבטה ללוכ 'עושיב ןימאהל'
לע רבדמ סולופ .(26, 27 .ג םייטלג) "חישמה תא םתשבל חישמל םתלבטנ רשא םכלכ
.הליבטב תאז הנומא לש םתאטבתה תא יעבט ןפואב תללוכ תאז וליאכ חישמב םתנומא
-לעב הריהמ האדוה קר אלו ,תבקוע תונתייצ םע הנבה לש ךילהת חישמב ןימאהל ןכל
רשאו בערי אל ילא אבה-לכ" :הז תא רשאמ 35 .ו ןנחוי .'עושיב ןימאמ ינא' לש הפ
אוה ןימאהלש הארמש - "ילא אב"ל חישמב ןימאהל הוושמ רשא ,"דוע אמצי אל יב ןימאי
.ךילהת

רביד חישמהש ראתמ 11 .ט סקול ןכל .תוארוה לש הרדיס תללוכ "חישמה" תזרכה ןכל
דמילה חישמה תא ראתמ 34 .ו סוקרמש דועב ,(23 .ד יתמל הוושה) םיהולאה תוכלמ לע
יבגל הרצק הרהצה קר אלו - םיבר םירבד תללוכ הרושבה ."הברה םירבד" םישנאה תא
הרושבה-תא ורשביו" ,ומכ םיעטק םיארוק ךכ .תחא הקדב תושעל רשפא רשא חישמה
הזרכה םיאור וב ,(21 .די ש"העמ) "הברה םידימלת םדימעה ירחאו איהה ריעב
.תורצק תורהצה המכ קר הללכ הרושבה םא הלאכ םילמל ךרוצ היה אל .םיוושכ דומילו
םיבותכב ושרד" םש םישנאהש התיה האורבב סולופ י"ע הרושבה תאירק לש האצות
.זי ש"העמ) "רבדה אוה ןכ-םא תעדל םוי םוי (?תסנכה תיבב ך"נתה ירפס יקתוע)
דומיל לש ךילהת בקע ונימאה םהו ,ך"נתה לע תססובמש הרושבה תא דמיל סולופ .(11
ללגב .(12 .זי ש"העמ) "םהמ הברה ונימאיו" ,סולופ תא ועמשש ירחא ך"נתה
ירחא םוי םוי םידמול אלו שדוקה יבתיכ תא בוט םיריכמ אלש םישנאב תעכ םיקסעתמש
יכ ןימאמה-לכ" .הנושארה האמב רשאמ שורד הארוה לש ןמז רתויש אלפ אל ,תוחיש
םיקוספל רורב ןפואב הווש (1 .ה א ןנחוי) "םיהלאמ דלוי הז הנה חישמה אוה עושי
רמאמב ... שדחמ םידלונכ" ,(18 .א בקעי) "תמאה רבדב ונתוא דלי וצפחב אוה" ומכ
ןימאהלש הארמ הז .(23, 25 .א א סורטפ) "םכל רשוב רשא רבדה ... יחה םיהלא
ירבדב תללוכה הרושבה תא וניבהש הדבועה תומלגתה םיהולאה ןב אוה חישמהש
.םיהולאה

תוכלמה ךלמ
אורקל רשפא םיקוספ המכבש ךירענ רשאכ יתועמשמ רתוי 'חישמב ןימאהל' לע השגדהה
שפחל יאדכ אלש םישורפל רמא ונינודא ןכל .חישמה תוכלמל ההזכ "חישמה" םשה תא
םיהלאה תוכלמ ... " :הלא םילמב הז תא עיבה אוה .םלצא היה רבכ אוה יכ ,חישמה תא
תאירק .תוכלמה ךלמל הווש "תוכלמה"ש הארמש ,(21 .זי סקול) "איה םכברקב הנה
םלצ תא הרבשש ןבאה .חישמה יוליג לש ותזרכהל תסחייתמ הברקתה תוכלמהש ןנחוי
רובשת תאזה תוכלמ?ןבא תא ;(44 .ב לאינד) םיהולאה תוכלמ תא תגציימ רצאנדכובנ
םגו ,םלצה תא רובשת רשאכ תוכלמה איה ןבאהש הראמש ,םלועה תוכלממ לכ תא סורהתו
,לתשנו ףטקנ ויתוקנימ "ךר"ש ראתמ זראה לש לאקזחי לשמ ךכל המודב .ןכמ רחאל
23 .זי לאקזחי) "ףנכ-לכ רופיצ לכ ויתחת ונכשו" ,ףנע אשנו רידא זראל היהי
רגרג לש ולשמל רושק םג הז ;2 .גנ היעשי לש "קנוי"ה חישמל סחייתמ הז .(22,
32 .גי יתמ) "ויפנעב וננקו םיימשה ףוע ואבי רשא" לודג ץעל חמצ רשא לדרח
יחה רבדכ ומצע תא האר אוהש הארמ ישיא עושי ןיבו תוכלמה רבד ןיב רשקה .(31,
תוכלמ לש האלמה הרושבב ןימאהל הווש 'הישמב ןימאהל'ש ןבומ הז לוכ רואל .תוכלמה לש
.םיהולאה

?הרושבה איה המ
האמ לש םינימאמה לצא תינויח הבשחנ רשא הארוהב רתוי טרופמב ןודנ תעכ
תוחפ המוד רשא השדחה תירב ןמזב הארוה יפוג ויהש רכומ תויהל ךירצ .הנושארה
בושחש םרוג דוע .(Christadelphian) חישמב םיחאה לש "הנומא תרהצה"ל רתוי וא
םיהולאמ רשי יוליג 'םדוקמ דיגהל' - האובנה תנתמ םע םיחא לש םויקה אוה רוכזל
ףוגל ופסוה הלא שדוקה חור תועבה ןמזה ךשמבש ןימאהל הביס שי .שדוקה חור י"ע
.תוארוה

הארוה יפוג
חקלה תנוכת-לא םכבבל-לכב םתעמש"ש אמורב םינימאמה יבגל דיגהל לוכי היה סולופ
- סופוט) תאזה תינוויה הלמה .םתליבט ינפל ,(17 .ו םיימור) "ול םתרסמנ רשא
קתעה םהל היהש וליאכ - 'תינבת' וא (המגוד לש ןבומב) 'תפומ'ל םג תמגרותמ (הנוכת
יפוג לש תובישחה לע עיבצמ הזל סולופ לש ותוסחייתה .רחא םוקממ הארוה יפוג לש
רשא תורצק תורהצה המכ היה אל הזש םגו ,הליבט ינפל ןיבהל םיכירצש הארוה
םהל תודיסח ןוימד" רשא םישנא להקב תויהל םיכירצ ויה .הליבט ינפל ורכזוה
לש תוסיסבה תוארוהב וקיזחהש ילוא עיצמה ,(5 .ג ב סויתומיט) "החוכב םישחכמו
ךירצ היה סולופ .םהלש םוי םוי ייחב תמאה לש תיתימאה חוכב וריכה אל לבא הנומאה
.ג םייטלג) "םכיניע דגנל בולצה חישמה עושי םככותב ריוצ רשא" םייטלגל ריכזהל
הכרדהש וליאכ ,'םילמב ריוצמ'ל הטושפכ תנווכתמ רשא "ריוצ" לע ןאכ רבודמ .(1
.בותכ ישומיש ךירדמ לש הרוצ הזיא תרזעב התיה םייטלגה לש הנושארה
יכ יתלבק-םג רשא תא ... םכל יתרסמ יכ" :רמא סולופ ,הייחתה תארוה תא רידגהשכ
,ןויזחב הלאה םירבד תא לביק אוה ךיא הארהו ,(3 .וט םייתנרוק) " ... תמ חישמה
היה בוט" :21, 22 .ב ב סורטפל םאתהב הז .תלבוקמ תיסיסב הארוהכ םהל םתוא רסמו
... .םהל הרוסמה השודקה הוצמה-ןמ רוחא וגסנו ... רשאמ הקדצה ךרד-תא תעדל אל םהל
רשא "השודקה הוצמה"ו "ךרד"ה ןאכ ."שפרב ללגתהל הצחרה-ןמ הלע ריזחה בש
תועודי ויה הוצמהו ךרדה וליאכ ,הליבטה לש "הציחר"ל םירשקתמ "םהל הרוסמ"
ןכל ;הליבט ינפל תחא הוצמ קר אל ןיבהל םיכירצ ויהש וניארה .הליבטה ינפל
.הליבט ינפל ןיבהל םיכירצ ויהש רדגומ הארוה יפוג ויהש העיצמ דיחיב "הוצמה"
;9, 12 .א םייטלג :"הרושבה"ו הארוה 'הלבק' לע םירבדמ רשא םידחא םיקוספ שי
תרשאמ תאז .1 .ד ;13 .ב ;6 .א א םיקינולסת ;6 .ב םיסלוק ;9 .ד םייפליפ
םיחילשה י"ע הנושאר 'ולבקתה' רשא םימיוסמ הארוה יפוג תללוכ התיה "הרושבה"ש
.ןכמ-רחאל דימ הרושבה יעמושו

"הנומאה"
הווש "הנומא"ה ןכל ."םישודקל תחא םעפ הרוסמה הנומא"ה לע רבדמ םג 3 הדוהי
לש ןולימב ףסונ חנומ התיה תאזו ,הליבט ינפל םהל הרסמנ רשא "חקלה תנוכת"ל
תידוהב הקיזחנ" :חכוה סולופ .הלא הארוה יפוגל סחייתה רשא הנושארה האמה
"הנומאה" לש תיבמופב הנומאה תאדוה לע הרזח ילוא עיבצמ (23 .י םירבע) "הוקתה
תקזחהל רקיעב סחייתה (9 .א סוטיט) "ןמאנה רבד" לע רומשל .םתליבט ינפל
יפוגש הארמ (4 .א סוטיט) "תחא הנומא" .רוקמב םהל הדמולמה תאז "הנומאה תרהצה"
.(5 .ד םייספא) "תחא הנומא" קר התיה ;םינימאמה לכ י"ע וקלוח הלא הארוה
התואל תרחא םש חישמה םשש וניאר .16 .ג ש"העמב חישמה םשל הרושק "הנומאה"
א סויתומיט) הארוהו (10 .ו א סויתומיט) גהונ יבגל ."הנומאה"ב תללוכ רשא הארוה
היה הריפכב ןושארה בלש ."הנומאה ןמ ורוסי"ש הלא ויהיש ריהזה סולופ (1 .ד
."הנומאה" תא רידגהל רשפא יאש דיגהל

גהונ יניינע
קדצה-לע" רבודמ "חישמב הנומאה"ל עגונב .הארוה יפוגל םיכייש םג גהונ יניינע
הכרדה לע רבדמ סולופ .(24, 25 .דכ ש"העמ) "אובל דיתעה ןידה-לעו תושירפהו
רשא-תא ןודאה-ןמ יכנא יתלבק" :הייחתה תארוהה לע רבדמש ומכ ןייו םחל סקט יבגל
רשא ,הלאה גהונ ירבד לש רפסמ ויה הארנכ .(23 .אי א םייתנרוק) "םכל יתרסמ םג
יכ" :להקב (תויחא) םישנה םוקמ יבגל הארוהה תא לולכל ךכ-רחא ביחרה סולופ
... יכ ועדתש יכנא ץפח ךא .םכל יתרסמ רשאכ תולבקה-תא רומשל לכב יתוא םתרכז
םירבד ריבסהל םיכירצש ןייצמ הז .(2, 3 .אי א םייתנרוק) " ... שיאה השאה שאר
הלמה .הנושארה האמב ךכ לע ודמע רשא הארוה יפוג לש קלח ויהו ,הליבט ינפל הלא
-לע ךלהתמ ונניאו ... חא-לכמ ולדבת" :15 .ב ;6 .ג םיקינולסתב העיפומ םג "תולבק"
לש) ונרבדב םא םתדמול רשא תולבקב וקיזחהו ודמע ... ונתאמ לבק רשא הלבקה יפ
הארוה יפוגל קיזחהל תובישחה תא םיארמ הלא ."ונתרגאב םא (האובנה חור
םתוא לש הנוש רואית) ןמאנה רבדב קיזחמ" :םהל םיתייצמ אלש הלאמ דרפהל םיכירצו
-תא חיכיהלו אירבה חקלב ריהזהל וחכב היהי ןעמל הארוהה יפכ (הארוה יפוג
.(9 .א סוטיט) "םיבירמה

םהל ויהש ונעט רשא ,תונושארה תוליהקב "רקש יאיבנ" ויהש םיעדוי ונחנא
סולופ ךכ .הארוהה יפוגל ףיסוהל וצר רשא הארוה יבגל םיהולאה ןמ תונויזח
;8 .ג ;9 .א סוטיט) הארוה יבגל חורה יוליג לש "ןמאנה רבד" היה המ שיגדמ
תאז - (9 .ד ;15 .א א סויתומיט) "לבקתהל יואר" רשא ,(9 .ד א ;11 .ב ב סויתומיט
ללוכ רשא הארוהה יפוג לא תרמוא
א ןנחוי) חורה תא הנעט רשא "חור-לכל ונימאת-לא" ריהזה ןנחוי ןכל ."הנומאה"
.(1 .ד

םימיוסמ םיטרפ
תודמולמ רשא ,הטושפ 'חישמב הנומא'ל םיצוחנהמ ץוח ,תוארוה לש תואמגוד המכ הנה
:הליבט ינפל ןיבהל םיכירצ ויה רשא תיסיסבה הרושב לש קלחכ

לש) יתרושב יפכ חישמה עושי דיב םדאה ינב תומלעת-לכ-תא םיהלאה טפשי" -
רבד תישאר"כ תבשחנ תוירחאו טפשמה אסכ תארוה .(16 .ב םיימור) "(סולופ
.1 .ו םירבע ;25 .דכ ש"העמ םג האר - "חישמה

.א םייטלג) "הרז הרושב"כ סולופ י"ע ראותמ העושיל הצוחנ הלימ תירבש ןויערה -
תא ןיבהל לש קלח אוה ,תבשה תא לשמל ,השמ תרות תא רומשל ךירצ אלש תעדל ןכל .(6
.תיתימאה הרושב

היעשי ;האבה ותוכלמל עגונב םג לבא חישמל עגונב קר אל איה "תוכלמה תרושב" -
דיגהל רשפאש ןמזה לע רבדמה תוכלמה רשבמ ראתמ (15 .י םיימורל הוושה) 7 .בנ
.תוכלמב תרמוא תאז - "ךיהלא ךלמ" :ןויצל

לש ןיינע התיה חישמה עבט לש רתוי םינידעה םיניינעה לש הנוכנ הנבה -
עגונב ,םיברב ,'םיניינע' תללוכ הרושבה הז ללגב ;(7-10 ב ןנחוי) תורבחתה
.קיפסמ אל חישמב םינימאמ ונחנאש דיגהל םתס ,בוש .(12 .ח ש"העמ) חישמל

הזרכוה הרושבה ;הרושבה לש ינויח קלח איה תוכלמה יבגל תוחטבהה תובישח -
לע רביד סולופ ןכל .תוחטבהה י"ע (2 .ד םירבע) לארשילו (8 .ג םייטלג) םהרבאל
ויה ןה ןכל .(23, 26 .גי ש"העמ) "תאזה העושיה רבד"כ תוחטבהל עגונב ותזרכה
תרושב-תא םכתא םירשבמ ונחנא" רמא אוה ךכיפלו .הרושבה רסמ לש דרפנ יתלב קלח
תרושב" :1-4 .א םיימור ךכל המודב .(32 .גי ש"העמ) "וניתובאל התיה רשא החטבהה
."דוד ערזמ דלונה (חישמה עושי) ונב רבד-לע ... םיהלאה

סולופ תזרכה דומיל .לארשי תודלות לש םיוסמ עדי ךירצ תוחטבהה תא ןיבהל ידכ -
םע לארשי ינב תודלות תא םייללכ םיווקב ראתמ אוהש הארמ גי ש"העמב איכויטנאב
התיה ותזרכה ןכל .עושיב ומייקתה ןה ךיא דחוימבו ,תוחטבהה לע תדחוימ השגדה
יבגל הרהזה םע םייסו הז תא ריבסה םג אוהו לארשי ינב תודלות לע תססובמ
ןכות .(40, 41 .גי ש"העמ) הרושבה רבדל םיביגמ אל םא טפשמה אסכב תואצותה
.ךכל המודב תויהל ךירצ ונתרושב

םויס
ךתושעב-יכ הזב קזחהו הארוהלו ךשפנל ךבל תיש" .הז לכ תובישח תא םיזגהל השק
לש תומישר .(13-16 .ד א סויתומיט) "ךילא םיעמשה שפנ-תאו ךשפנ-תא עישות ןכ
יפל לבא ,ןבומכ שדוקה חורמ אל ןה ,הז רפסב 1 חפסנב הלא ומכ תובושח תוארוה
שדוקה יבתיכ יקוספב םיניינעה בור לש ריבס םויס הארנ הז הלא תורוש בתוכ
הארה הז סרוקש םיווקמ ונא .'וכו ,"תולבקה" ,"הנומאה" לש םיטרפ לע םירבדמ רשא
יפוג ןכות .ול רבחתהל הצרנ רשא ונלוכ לע םילבוקמ הארוה יפוגל ךרוצ שיש
ינפל תוחיש י"ע קודבל םהל עיגמו הליבטל םידמעומ לש ונתכרדה לולכל ךירצ הארוה
תורצב ויה רשאכ םינימאמב וכמת תובר םימעפ .םהל דמולה ירמגל וניביש םתלבטה
ירקיע םע ונתורכיה ."םיהלאה דוסי אוה ןתיא" ."הנומאה"-ב קיזחהל םהל ורמאו
תויהל ךירצ ,האלמה םיהולאה תרטמ תורבחתה לש הפיה הרוצ םע דחי ,רבדה תישאר
קיפהל לכונ הלא םירבד לש שדחמ דומילו הליגרה ונתאירק י"ע קר .ונלוכל דודיע
ךשוח תעשב סולופ ומכ ,דיגהל לכונש ךכ ,קומע ןוחטיב שוח חתפלו הזמ תלעות
-יכ יכנא חטבומו יתנמאה ימב יכנא עדוי-יכ ... יתמלשה הצורמה-תא" :תודידבו
.א ;7 .ד ב סויתומיט) "אוהה םויה-דע (ונייח לוכ תא) ינודקפ-תא רומשל ול תלוכיה
.(12

עושי ןודאה תא תודוהל :הרעה
-ןמ וריעה םיהלאה רשא ךבבלב ןימאתו ןודאה אוה עושי רשא ךיפב הדות-םא" -
.(9 .י םיימור) "עשות זא םיתמה

:םיאבה םירבד תא ריהבהל ךרטצנ

םימלש הארוה יפוג רובע הארנכ תדרפנ יוטיב "עושי ןודאה" םשש וניארה -
הוושה ,5 .ח ש"העמ) הליבט ללוכ ,"חישמה עושי םש-תאו םיהלאה תוכלמ"ל עגונב
הז הרקמב .הליבטל ילוא תסחייתמ הילע רבדמ סולופ רשא "האדוה"ה .(12 קוספל
תמוקתל הוושה) לבטנו (יפ לעב האדוה) ןימאמה" 16 .זט סוקרמ תא ריכזה אוה
."עשוי אוה (םיתמה-ןמ חישמה

םוניהגל עגונב שדוקה יבתיכ תארוה תעדל םיקוקז חישמה תייחת תא ןיבהל ידכ -
.םדאה עבטו

סולופ ."טלמי יי-םשב ארקי-רשא לכ-יכ" :13 קוספל ליבקמ הארנכ 8, 9 .י םיימור -
ונל תנתונ הליבט קר ;(16 .בכ ש"העמ) ןודאה םשב ומצעל ארקשו לבטנכ ןאכ ראותמ
.(19 .חכ יתמ) ןודאה םשל הסינכ

בושחל רשפא יא ,ו םיימורב םימדוק םיקרפב הליבטה תובישח תא שיגדהש ירחא -
.י קרפב העושיל ךרוצ הל ןיאש תעכ דמלמ היה סולופש

דרי ימ ... המימשה הלעי-ימ ךבבלב רמאת-לא" 6-8 םיקוספ ירחא אב 9 .י םיימור -
רשא הנומאה רבד אוה ךבבלו ךיפב רבדה ךילא בורק ?תרמוא איה המ לבא ... ?םוהתל
"עושי ןודא"ל ליבקמו ,תודוהל םיכירצ ויה "הנומאה רבד" תא ."םירשבמ ונחנא
סולופ .הרושבה תא םיללוכ רשא הארוה יפוג תראתמ "הנומאה"ש וניאר .9 קוספב
אלו ... אוה םימשב אל ... םויה ךוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה" :11-14 .ל םירבדמ טטצמ
"הוצמה ... רבדה" תא סחייתמ סולופ ."דואמ רבדה ךילא בורק-יכ ... םיל רבעמ
המודב ,(16 .ל םירבד) וכרובי םה רבדה תא ורמש לארשי ינב םא ,ןבומ ותואב .חישמל
הפב חישמל תודוהל .ועשוי םג םה חישמה רבדב םינימאמ שדחה לארשי ינב םא ,ךכל
(10 .ל םירבד) "ךיחלא הוהי לוקב עמשת יכ" .חישמה יבגל תאז הארוהל םיכסהל הווש
בוש תאז הלבקה ."ןודאה אוה עושי רשא ךיפב הדות-םא יכ" :9 .י םיימורל הווש
.םיהולאה ירבד לש תיסיסבה הארוה תמכסמ רשא ראות םש אוה "עושי ןודאה"ש הארמ

  Back
Home
Next