שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי השעמ :9 סרוק
| ושפנ דעב םג םעה דעב םג םיאטחה לע בירקהל | עושי לש םדה | עושי לש ןוחצינה
,(ושי תומד וילע) בלצה) תופסות | תבשה םוי | השמ תרותו עושי | ונלש גציימה עושי
תולאש | (?רבמצדל-25 ב דלונ עושי םאה

תולאש :9 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד

?ונתעושתל ,רחא דחא ףא לש אלו ,עושי תוומ שרדנ המל .1

?םיאטח ריבעהל השמ תרות יפל תויחה יחבז ולכי אל המל .2

?ונלש ףילחמ וא גציימ היה אוה ,עושי תמשכ .3
גציימ
ףילחמ

?הנוכנ תואבה תורהצה ןמ וזיא .4
םיתמ ונחנאש םוקמב תמ חישמה
וללגב ונתוא חולסל לוכי םיהלא ןכלו ונתוא גציי חישמה
ונתוא גציי אל לבא ונל המוד היה חישמה
אטחב םדא ןב ףא םישאמ אל רבכ םיהלאש רמוא חישמה לש ותומ

?ותוממ תלעות קיפה עושי םאה .5
ןכ
אל

,בלצה לע חישמה תמשכ .6
תורבדה תרשע תא אל לבא הרותה לש תונטקה תווצמ תא לטיב אוה
תורבדה תרשע ללוכ ,השמ תרות לוכ תא לטיב אוה
םיידוהיה םיגחמ ץוח השמ תרות תא לטיב אוה
?השמ תרות בצמ לע עיפשה אל אוה

?תעכ תבשה תא רומשל םיכירצ םאה .7
ןכ
אל

?7 הלאשל ךתבושתל םיקומינה המ .8