שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי השעמ :9 סרוק
| ושפנ דעב םג םעה דעב םג םיאטחה לע בירקהל | עושי לש םדה | עושי לש ןוחצינה
,(ושי תומד וילע) בלצה) תופסות | תבשה םוי | השמ תרותו עושי | ונלש גציימה עושי
תולאש | (?רבמצדל-25 ב דלונ עושי םאה

ונלש גציימה עושי 9.4

ללגב ,ונלש גציימ היה עושי .ירמגל םיאטוח םיגציימ ויה אל תויח יחבזש וניאר
"םלוכ דעב תוומה-תא" םעט אוה .(17 .ב םירבע) "רבד-לכב ויחאל תומדהל וילע היה"ש
"חישמב" ונל חולסל לוכי םיהולא - םיסעוכ רשאכ לשמל - אוטחנ רשאכ .(9 .ב םירבע)
הסונמ היהש םדא ןב ,חישמל ונתוא תוושהל לוכי םיהולאש ללגב הז .(32 .ד םייספא)
- וניאטחל חלסי םיהלא ןכל .ויתונויסינ לכ לע רבגתה אוה לבא - סועכל לשמל - אטחב
,ונלש גציימ חישמהש ללגב .ותקדצב םיסוכמ ,חישמב ונחנאש ללגב - ונסעכ
םיקידצה תונורקע לע רומשיש תורמל ,ודסח תא ונל תוארהל לוכי םיהלא ותועצמאב
.ולש

.ונלש גציימה תויהל לוכי היה אל אוה ,םדא ןב קר אלו ומצע םיהולא היה עושי םא
וחתיפ םיגולויט ,הז ללגב .ינשל ליבומ דחא ער ןויער הב תפסונ המגוד תאז
לש תורצנב תירלופופה העידה .חישמה לש ותומ תא ריבסהל ידכ תונוש תוטיש
זא .םלשל םילגוסמ אלו ,םיהולאל תובוחב םיעוקש םה םדא ינב יאטח בקעש איה הריפכ
תא ועיבה םיבר םיפיטמ .בלצה לע ךפשנה ומדב ןימאמ לוכ לש תובוחה תא םליש חישמה
עושי זא .ןטשה י"ע םייוור תויהל בורק הרושב םידמוע ויה ונלוכ וליאכ' :ךכ הז
.'םיישפוח ונחנא ןכלו ,ונב םוקמב וב הרי ןטשה ;תוריהמב אב

ונמוקמב תמ חישמה םאש הרורב הריתס שי .שדוקה יבתיכב הלא תועדל הכימת לוכ ןיא
העושת .תאז לכב תומנ ,ישונא עבט ונל שיש ללגב לבא .תומל םיבייח אל ונחנא זא
לש ותומב הז תא ונלביק אל .(תוומלא לבקנ וב) טפשמב הלגית תוומה ןמו אטחה ןמ
.ךפיהל אלו (14 .ב םירבע) ןטשה תא לטיב חישמה תוומ .חישמה

ותומב קר אלו ,ותמוקתבו חישמה לש ותומב הרשפוא העושתהש םידמלמ שדוקה יבתיכ
ךירצ היה חישמהש תנווכתמ ףוליחה תירואית .תחא םעפ "ונדעב תמ" חישמה .דבלב
.דחאו דחא לוכ דעב תומל

תוארל לכונ אל .ונתוכז איה ונתעושת ,ומדב וניתובוח תא םליש חישמה םא
.תובוח םולשתכ חישמה חבז תא ןיבנ םא ,םיהלאה תחילסבו דסחב הנתמ איה העושתהש
םד תא ול תוארהל י"ע סעוכ םיהולא סייפל םיכירצש השגרהה תא ןתונ םג הז
רשא ,ונלש גציימכ ונב תא האור םיהולא ,הבושתב רוזחנשכ םלוא .עושי לש יזיפה
םיבר 'םיירצונ' םיריש .עימקכ חישמה םדל רבחתהל אלו ,קיתעהל םיסנמ ונחנא
חומל תורידחמ רקש תוארוהה בור .הז חטשב רקש תוארוה לש הלודג תומכ םיללוכ
רהזהל דימת םיכירצ .שדוקה יבתיכ לש תינויגה הכרדה י"ע אלו ,הקיסומ י"ע
.תאזכ חומ תפיטש ינפמ

,(8 .ה םיימור)"ונדעב תמ חישמה" תוטושפה םילמה תא בוט וניבה אל ,יגרט ןפואב
וט א םייתנרוק ןיבו ה םיימור ןיב םירוביח המכ שי .ונמוקמב תמ חישמהש ובשחו
"ונדעב תמ חישמה" .(22 .וט א = 17 .ה ;21 .וט א םייתנרוק = 12 .ה םיימור לשמל)
ידכ תמ אוה .(3 .וט א םייתנרוק) "וניתאטח דעב תמ חישמה"ל הווש (8 .ה םיימור)
אל "דעב" הלמה ."ונדעב תמ חישמה" הז ןבומב ;וניתאטחל החילס לבקל ונל רשפאל
.'םמוקמב' אלו ,"וניתאטח דעב" תמ חישמה ;"םוקמב"ל תנווכתמ
אל םג "דעב" .ונמוקמב אל - (25 .ז םירבע) ונדעב "עיגפהל" לוכי חישמה הז ללגב
.4 .א םייטלגו 12 .י םירבעב 'םוקמב'ל תנווכתמ