שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי השעמ :9 סרוק
| ושפנ דעב םג םעה דעב םג םיאטחה לע בירקהל | עושי לש םדה | עושי לש ןוחצינה
,(ושי תומד וילע) בלצה) תופסות | תבשה םוי | השמ תרותו עושי | ונלש גציימה עושי
תולאש | (?רבמצדל-25 ב דלונ עושי םאה

(ושי תומד וילע) בלצה :28 תפסות

תינוויה הלמה תנווכ לבא .בלצ לע תמ עושיש הבר הדימב םינימאמ תורצנב
למס רוקמ השעמל .דומע וא טומ איה ,תילגנאב 'בלצ'ל ללכ ךרדב תמגרותמה ,'סורואטס'
םיידיו תועורז םע תמ עושיש םיאתמ רתוי .םילילא תדובעב יאדוול בורק בלצה
,ושאר לעמ הלעמל
םיהולאה תוחטבה תומייקתה תא למסמ םיידי תאשל יכ ,בלצ לש הרוצב שורפ אלו
;19 .ב הכיא) תזכורמ הליפת תא םגו ,(14 .זמ ;7 .ול ;5, 6, 15 .כ לאקזחי)
לע עושי ללפתה רשאכ ,(2 .חכ םילהת ;12, 13 .ו ב םימיה ירבד ;8 .ב א סויתומיט
ךכ ,רבדמב סנ-לע תשוחנה שחנ-תא השמ היבגה רשאכש רמא אוה .(7 .ה םירבע) בלצה
.(14 .ג ןנחויב) 'סנ'ה םע 'בלצ'ה תא רשק אוה ןכל ;ותומ ןמזב אשנהל ךירצ םג אוה

יבתיכ תכימת אלל הז לבא .בלצל הלודג תיטסימ תובישח תסחייתמ תילותקה הייסנכה
םישנא .ונתיא םיהלאש יזיפ ןמיס ,עימקל תויהל ךפה בלצהש התיה האצותה ;שדוקה
היהי םיהולא ,רידס ןפואב בלצה ןמיס תא םישוע וא בלצ םישבול םה םאש םישיגרמ
םע וניתורבחתהב איה בלצה לש תיתימאה חוכ ;ןיע-תיארמ םשל קר הז לבא .םתיא
.בלצה לש תיזיפה הרוצ תא ריכזהל י"ע קר אלו ,הליבטבו הנומאב חישמה תוומ
.םדוקהמ ןורחאה תא תושעל לק רתוי ןבומכ