שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי השעמ :9 סרוק
| ושפנ דעב םג םעה דעב םג םיאטחה לע בירקהל | עושי לש םדה | עושי לש ןוחצינה
,(ושי תומד וילע) בלצה) תופסות | תבשה םוי | השמ תרותו עושי | ונלש גציימה עושי
תולאש | (?רבמצדל-25 ב דלונ עושי םאה

?רבמצדל 25-ב דלונ עושי םאה :29 תפסות

.עושי לש תדלוהה םוי יבגל איה העודיה תירלופופה תורצנה לש הלודג האיגש דוע
אל םה ;(8 .ב סקול) חישמה תדיל ןמזב םרדעב הלילב ורמשו הדשב םינל ויה םיעורה
תמו הנש 33.5 ךשמל יח חישמה .ףרוחה עצמאב ,דלומה גח ןמזב הז תא םישוע ויה
,הנשה שאר תוביבסב תרמוא תאז ,הז ינפל םישדוח השש דלונ אוה ןכל .חספה גחב
.רבוטקוא?רבמטפס

ישעמ רפס .תורצנה תפוקת ינפל ,הפוריאב םילילא גח לש ךיראת התיה רבמצדב-25
בוש םיחילשה .םתנומא ללגב םילילאה ידבוע י"ע םירצונה תפידר תא ראתמ םיחילשה
תושעל ידכ םימיוסמ םינימאמ י"ע תוילילאה תונומא ץומיא ינפמ וריהזה בושו
;18 .ב א ןנחוי ;30 .כ ש"העמ לשמל) ביבסמ םילילאה ידבועל לק רתוי םתנומא
ירצונ גחכ רבמצדב-25 לש ךיראתה ץומיא .(1-3 .ב ב סורטפ ;3 .ב ב םיקינולסת
לש ןחלופ יסקטב אוצמל רשפא 'וכו ,ןוקבד ,דלומה-גח יצע רוקמ .ןיינעל המגוד
.רבמצדב 25-ב םילילא ידבוע

םינימאמ ,לעופב .רבמצדב 25-ב חישמה תדיל תא םיגגוח אל םייתימא םינימאמ ןכל
.רשפאש םוקמ לוכב תורבחתהל םיישפוח םימיב וא םיגחב ושמתשי םייתימא