שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי השעמ :9 סרוק
| ושפנ דעב םג םעה דעב םג םיאטחה לע בירקהל | עושי לש םדה | עושי לש ןוחצינה
,(ושי תומד וילע) בלצה) תופסות | תבשה םוי | השמ תרותו עושי | ונלש גציימה עושי
תולאש | (?רבמצדל-25 ב דלונ עושי םאה

"ושפנ דעב םג םעה דעב םג םיאטחה לע בירקהל" 9.3

-3 .ה םירבע) םעה דעב ךכ-רחאו ,ושפנ דעב םדוק ,םיאטחה-לע בירקה לודגה ןהוכה
היה עושיל ,םיישיא םיאטח ול ויה אלש תורמל .לופכ הנבמ ותוא היה חישמה חבזל .(1
םיהולאה ידי לע תקפוס תאז העושת .תווממ העושתל קוקז היה ןכלו ,ישונא עבט
םיקוספ .ונלש תאזב םגו ותעושתב תוכזל ידכ תמ עושי ןכל ;חישמה לש וחבז ללגב
.הז תא םיראתמ םיבר

.ונתבוטל םגו ותבוטל היה חישמה חבזש םיחכומ רשא םיקוספ לש גולטק אוה הז קלח
ךירעהל ידכ ינויח הז אשונש בשוח ינא לבא ,הכורא המישרל ךרוצ ןיא ילוא
הלאה םירבד לע בושחל ילוא הצרת רפסה תא רומגתשכ .ונינודא תושנא תא ןיבהלו
.ללכנ הזה רמוחה לוכ ןכלו ,קומע רתוי

ןכ ... ושפנ-דעב םג םעה-דעב םג םיאטחה-לע בירקהל ביח ןכ-לע-רשא" לודגה ןהוכה -
.(3, 5 .ה םירבע) הזל עגונב השמ תרות לש לודגה ןהוכ תמגוד תא םייק "חישמה םג
םגו ושפנ ןוידפ תא 'שוכרל' ונינודאל סחייתמה - 'יפסכ בוח'ל רושק "ביח" הלמה
תושעל ךירצ היה אוה הללגב ,ותושונאל תסחייתמ "ןכ-לע-רשא" יוטיבה .ונשפנ לש
תא שיגדהל רשפא יא .תוישיאה ויתאטח לע רפכל בייח היהש תרמוא אל תאז .הז תא
.ןכ םג אוהו - וחבז םדב םיעשונ ונא .ידמ רתוי הז

ויתאטח-לע הנושארב בירקהל םהה םילודגה םינהככ םוי םוי ךירצ ונניא" חישמה -
.ז םירבע) "ושפנ-תא ובירקהב תחא םעפב השע תאז-יכ ,םעה תאטח-לע ןכ-ירחאו
ןיבו לודגה ןהוכ לש הלופכה הברקה ןיב ןוימדה תא ןאכ שיגדמ סולופ קפס אלל .(27
.(12, 25 םיקוספל הוושה) 7 .ט םירבעב בוש הז תא השוע אוה .חישמה לש תאז
היה לדבהה םא .הנש לכ לודגה ןהוכ לבא ,תחא םעפ הז תא השע חישמהש היה לדבהה
היה חישמה חבזש בל םיש .הז תא םישיגדמ ויה זא , םעה דעב קר בירקה חישמהש
,אשנ רשא וניאטח ויה אל "ויתאטח" - םעה לש הלאמ םידרפנ רשא ,"ויתאטח" דעב
המגודה יפלש ןוויכמ
"ויתאטח" ,אטח אלל ,םלשומ היה חישמה יפואש ללגב .דרפנב ונידעב בירקה אוה
(אטוח עבט) םרוגה לע רבודמ תדרפנב שומישב .תישונאה אטוחה עבטל תוסחייתמ
עישרהל רשפא יאו םלשומ היה ונינודאש שיגדהל ךירצ לבא .האצותה אוה וליאכ
.אטח לע ותוא

עושי-תא לודגה ןאצה הער-תא םיתמה-ןמ הלעה םלוע תירב םדב רשא" םיהולא -
הש םגו העור םג היה ונינודא ןכל .ולש םדב תרמוא תאז ,(20 .גי םירבע) "ונינודא
היה אוה ךכל המודב ;ותוא םיקה םיהולא ומדבו ,חבטל ומצע תא ליבוה אוהש ללגב ,חבט
.חבז םגו ןהוכ םג

ןודאל תנווכתמ "עשונ" ."אוה עשונו קידצ ךל אובי ךכלמ" :9 .ט הירכזב בותכ -
ידכ ומצע לע רפכ עושי בלצה לע וחבז י"ע .העושת תתל לוכי םגו עשונש ומצע
עישוהל - ותרטמ עקרמ ץוח ותומ לע בושחל בוט אל .ונדעב העושת גישהל לכויש
.ונתוא

חישמה חבזל תוסחייתמ תויח יחבז לש םד תכיפשל םוקמ תוארמ לוכש ןיבהל ךירצ -
הארמה ,(10 .ל תומש) הנשב םעפ םדב רפוכ ,חישמה למס םג ,חבזמה .םיוסמ ןבומב
םדב רהטהל ךירצ היהו ,חישמה תא גציי ןכשמה לוכ ,השעמל .וחבזב שדקתה חישמהש
ללגב רהטהל םיכירצ ויהש תורמל ,ואטח אל ןכשמה דויצו טוהיר .(23 .ט םירבע)
חישמה ךכו ,םדב לודגה ןהוכ הזנ ותורש תליחתב .ןודאה םע היה ךכו .אטחל רשקה
.(23 .ח ארקיו) םיימשב ונרובע ותורש ליחתהל ידכ ולשמ וחבזל קוקז היה

בירקמהש דימת תרמוא אל תאטח בירקהל .ישיא אטח אוהש תרמוא אל ודעב רפכ עושיש
.(בי ארקיו) הדעב בירקהל הכירצ התיה הדיל ירחא השיא לשמל ,אטח