שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי השעמ :9 סרוק
| ושפנ דעב םג םעה דעב םג םיאטחה לע בירקהל | עושי לש םדה | עושי לש ןוחצינה
,(ושי תומד וילע) בלצה) תופסות | תבשה םוי | השמ תרותו עושי | ונלש גציימה עושי
תולאש | (?רבמצדל-25 ב דלונ עושי םאה

תבשה םוי 9.6

ןיבו םייחכונה 'םיירצונ' םיגהונ ןיב םיבר לע תולבוקמה יכה תויוכשמהה תחא
רומשל םיכירצש תונעוטה תוצובק שי .תבשה תא רומשל לש ןויערה איה השמ תרות
רומשל םיכירצ םירצונש םישיגרמ םירחא ;הרותב רדגומכ קוידב ידוהיה תבש תא
תבשה םויש אוה ריהבהל ןושאר רבד .ןושאר םויכ םירידגמ רשא ,וב דוגסל דחוימ םוי
"תושעל םיהלא ארב-רשא ותכאלמ-לכמ תבש" םיהולא וב יכ ,עובשה לש ןורחאה םוי היה
היה אל ,עובשה לש ןושארה םוי ןושאר םויש ללגב .(10, 11 .כ תומש ;3 .ב תישארב)
יניב תואל" דחוימב התיה תבשה .תבשה םוי רותב ןושארה םוי תא רומשל ןוכנ
ןכל .(12 .כ לאקזחי) "םשדקמ הוהי ינא יכ תעדל (לארשי ינב) םהיניבו (םיהולא)
.םיוגל תנווכמ התיה אל תבשה תרימש

םוי תא רומשל ךרוצ ןיאש ךכ ,השמ תרות הלטוב ,בלצה לע חישמה לש ותומבש וניאר
םינימאמה .(14-17 .ב םיסולוק) חישמה ותומ םוי לשמל ,רחא גח לוכ ,םצעב וא ,תבשה
י"ע םיראותמ ,תבשה םוי תא לשמל ,הרותה יקלח תרימשל ורזח רשא םינושארה
םימי .שדחמ םהל ענכהל וצרת רשא םהה םילדהו םיפרה תודסיה-לא ובושת ךיא" ,סולופ
"םכב יתלמע קירל-ןפ ינא אריתמ .םינשו םידעומו םישדחו םירמוש םתא (תותבש לשמל)
רומח רבד אוה ,העושתל גישהל ידכ תבשה תא רומשל ןויסינה .(9-11 .ד םייטלג)
שיו ,םויל םוי-ןיב לידבמ שי" :העושתל תיטנוולר אל תבשה תרימשש רורב .רתויב
רמוש ןודאל םויה-תא רמושה .ותעד ןוכנ שיא-לכ יהיו ,ויניעב םיוש םימיה-לכ רשא
.(5, 6 .די םיימור) "רמוש ונניא ןודאל םויה-תא רמוש ונניא רשאו ותוא

ראותמ ,השעמל .רואיתה יפל ,תבשה תא ורמש אל םינושארה םינימאמהש ןבומ ,הז ללגב
ופסאנ רשאכ (ןושאר םויב תרמוא תאז) תבשב דחאב יהיו" :ןושאר םויב ושגפנש
סולופ י"ע ןמוס ץופנ גהנמ היה הזש .(7 .כ ש"העמ) "... םחלה עוצבל םידימלתה
א םייתנרוק) "תבשה דחא-לכב" תויפסכ תומורת ףוסאל סותנרוקב םינימאמל ץילמהש
םינהככ םיראותמ םינימאמה לכ .הז םויב תוליגרה תופיסאב תרמוא תאז ,(2 .זט
,תבשה תא רומשנ םא .(5 .בי יתמ) תבשה תרימשמ םירוטפ רשא - (9 .ב א סורטפ)
ןפואב השמ תרות תא רומשל ינלטקש םדוק וניאר ;יוארכ הז תא תושעל םיכירצ
תרימשב האב העושת .(10 .ב בקעי ;10 .ג םייטלג) העשרהל םרוג הזש ללגב ,יקלח
השעה-לכ" :תבשה םויב דובעל לארשי ינבל רוסא היה .השמ לש תאז אלו עושי תרות
אל ןכלו ,"תבשה םויב םכיתבשמ לכב שא ורעבת-אל" :םגו ."תומי תומ תבשה םויב הכאלמ
םויב םיצע ששיק רשא שיא .(23 .זט ;2, 3 .הל תומש) תבשה םויב לכוא ןיכהל ולכי
.(32-36 .וט רבדמב) גרהנ תבשה

רשא םירבחה תא גורהל תובייח תבשה תא רומשל ןהירבח תא תוחירכמה הלא תותכ
גוהנל לשמל - איהש הרוצ לכב שא קילדהל וא לכוא ןיכהל םהל רוסא .תבשה תא וללוח
הבוט המגוד םה םינרמשה םידוהיה .'וכו תיבה תא םמחל וא םירונת קילדהל ,תוינוכמב
אל ,תויתד תורטמלמ ץוח ,הצוחה םיאצוי אל םה :תבשה םויב היופצה תוגהנתהל
תבשה תא רומשל םינעוטה 'םירצונ'ה בור .'וכו ,הרובחתב םישמתשמ אל ,לכוא םילשבמ
.ללכב הזל םיעיגמ אל

,השמל תונתינה תורבדה תרשעמ תחא התיה תבשה תרימשש תובורק םיתעל ןעטנ
תורבדה תרשע לכ תא רומשל הבוחה ראשנ ,הלטוב השמ תרות ראשש תורמלו
םה רשא ,לוכיבכ 'יסקט קוח' ןיבו 'ירסומ קוח' ןיב םילידבמ .Seventh Day Adventists
השמ תרותש םדוק וניארה .שדוקה יבתיכב דמולמ אל הז לדבה .חישמב לטוב היהש םינימאמ
תרשעש חיכוהל רשפא .השדחה תירבה י"ע בלצה לע הפלחוה רשא ,ך"נתל תסחייתמ
-:חישמב ולטוב ,תבשה תרימש ללוכ ,תורבדה

ינש-לע םבתכיו םירבדה תרשע תושעל םכתא הוצ רשא ותירב-תא םכל דגיו" -
תרשע לע תססובמ ,תאז תירבש בל םישל ךירצ ,בוש .(13 .ד םירבד) "םינבא תוחל
.םויה לש םיוגה ןיב אלו ,לארשי ןיבל םיהולא ןיב התרכנ ,תורבדה

תרשע תא םיהולא בתכ ןהילע ןבאה תוחול תא לבקל ידכ ברח רהב הלע השמ -
"ברחב תירב ונמע תרכ וניהלא הוהי" ,הז יבגל רמא השמ ןכמ רחאל .תורבדה
.תורבדה תרשע תרמוא תאז ,(2 .ה םירבד)

.דל תומש) "םירבדה תרשע תירבה ירבד תא תחלה-לע בתכ" םיהולא הז ןמזב -
ןעטנ םא .(27 .דל תומש) לוכיבכ 'יסקט קוח' לש םיטרפ תללוכ תאז תירב .(28
לש טרפ לכ תא רומשל םג םיכירצ ,תורבדה תרשעב רשא תירבה תא רומשל יחרכהש
.הז תא תושעל רשפא יא הארנכ .תירב התוא לש קלח הזש ללגב ,הרותה לוכ

,ןבאה תוחול לע םיבותכה םירבדה תרשע ."תירבה תוחול" לע רבדמ 4 .ט םירבע -
."הנשיה תירב" םיללוכ רשא

תוחול לע תרמוא תאז ,"ןבאה-לע תויתואב תורח" תאז תירבל סחייתמ סולופ -
דמועה ... ביחל רשא תורשה ... תוומה תורש" הזל ארוק אוה .ןבא
.העושת תתל הלוכי אל תורבדה תרשע תירב .(7-11 .ג ב םייתנרוק) "לטבהל

סחייתמ הז .(14 .ב םיסולוק) בלצה לע "ונב דיעמה רטש-תא קחמ" חישמה -
הרותה לע בתכ סולופ ,ךכל המודב .ןבאה תוחול לע בתכ םיהולאש תורבדה תרשעל
.(6 .ז םיימור) "בתכה ןשי" יכ

אל הרותה הרמא" :7 .ז םיימורב "הרותה" תארקנ תורבדה תרשעמ תחא קר -
לש ותומב הלטוב הרותהש םישיגדמ 1-7 .ז םיימורב םימדוקה םיקוספ ."דמחת
.תורבדה תרשע תללוכ "הרותח" ןכל ;חישמה

הז לוכש ללגב .תורבדה תרשע תא תוללוכ "הרותה"ו הנשיה תירבש ריהבמ הז לוכ
ורזח םירבדה תרשעמ העשת לבא .תורבדה תרשע ולטוב םג ,השדחה תירבב לטוב
אוצמל רשפא ט-ו ח ,ו ,ה ,ג רבדמב .תינחור הניחבמ תוחפל ,השדחה תירבב ורשיאו
אל תבשה תא רומשל לבא .ה א םייתנרוקב י-ו ב ,א רבדמבו ,דבלב א א סויתומיטב
.השדחה תירבב ונל הבוחכ רכזומ

-:השדחה תירבב םירחאה םירבדה העשת רושיא תא תראתמ האבה המישר

10 .ד יתמ ;21 .ה א ןנחוי ;6 .ד םייספא - 1
25 .א םיימור ;14 .י א םייתנרוק - 2
34, 35 .ה יתמ ;12 .ה בקעי - 3
20 .ג םיסולוק ;1 ,2 .ו םייספא - 5
21 .ה יתמ ;15 .ג א ןנחוי - 6
27, 28 .ה יתמ ;4 .גי םירבע - 7
28 .ד םייספא ;21 .ב םיימור - 8
3 .ג א סויתומיט ;25 .ד םייספא ;9 .ג םיסולוק - 9
5 .ג םיסולוק ;3 .ה םייספא - 10