שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי השעמ :9 סרוק
| ושפנ דעב םג םעה דעב םג םיאטחה לע בירקהל | עושי לש םדה | עושי לש ןוחצינה
,(ושי תומד וילע) בלצה) תופסות | תבשה םוי | השמ תרותו עושי | ונלש גציימה עושי
תולאש | (?רבמצדל-25 ב דלונ עושי םאה

השמ תרותו עושי 9.5

החילס גישהל לוכי היה רשא םלשומה לודגה ןהוכו אטחל םלשומה חבז היה עושיש ללגב
ותומ ירחא תלטובמ םילודג םינהוכו תויח יחבז לש הנשיה הטיש ,תמאב ונדעב
.ז םירבע) "הרותה-םג הנתשתש ךרוצה-ןמ הנוהכה תונתשהב יכ" .(5-14 .י םירבע)
היה והשימש ללגב קר) םדו רשב תקוח יפ-לע ,(ןהוכ השענ) ונניא" חישמה .(12
רשא "םיקפסנ יתלב םייח חוכ יפ-לע אלא (ןהוכ תויהל לוכי היה אוה יול אצאצ
הרסוה תמדוקה הוצמה יכ רובעב" ןכל .(16 .ז םירבע) םלשומה וחבז בקע ול ונתינ
המילשה אל הרותה יכ .ליעוהמ די-תרצקו השולח התויהב (השמ תרות תרמוא תאז)
.ז םירבע) "םיהלאל הדי-לע ברקנ-רשא הנממ הבוט הוקת המוקמב הסנכנ הנהו רבד
.(18, 19

תוצרל וא תישונא תונהכב חוטבל .חישמה חבז םע הצקל האב השמ תרותש הזמ רורב
תוארמ הלא תונומא .חישמה לש ןוחצינה תומלש תא םילבקמ אלש הארמ ,םיחבזב ךישמהל
ידכ םישעמל ךרוצה תא םישיגרמשו ,האלמ החלצה רותב חישמה חבז תא םילבקמ אלש
קדצ-יכ םיהלאה ינפל םדאה קדצי-אל" .דבלב חישמב הנומאל אלו ,םיקדצומ תויהל
תייצל בוט ןוצר לעב ונצמאמ .(4 .ב קוקבחל 11 .ג םייטלג הוושה) "היחי ותנומאב
רבכ הלאה םירבדה ארוק לוכש חוטב ינא ;הקדצה ונל ןתית אל םיהלאה תרות בתכל
.הלא םיקוחל תייצל םעפ ברס

-יא .הרותה ירבד-לכ-תא תושעל רומשל ךרטצנ ,השמ תרות תא תושעל רומשל הצרנ םא
הרותה ישעמ ינב יכ" :הרותה די תחת רשא הלאל הללק איבמ דחא רבד וליפאל תויצ
הרותה רפסב םיבותכה םירבדה-לכ-תא םיקי-אל רשא רורא רמאנש המה הללקה תחת
.(10 .ג םייטלג) "םתוא תושעל

לבא ,התומלשב השמ תרות תא תושעל רומשל ונל תרשפאמ אל ונלש ישונאה עבט תושלח
בקע ונתעושת .התוא תושעלמ םיישפוח ונחנא ,הרותל חישמה לש םלשה תויצ ללגב
תושעל הרותה הלכי אלש-המ יכ" .ונלש תויצ ישעמ בקע אלו ,חישמב םיהולאה תנתמ
אטחה דעבו אטחה רשב ראותב ונב-תא וחלשב םיהלאה השע רשבה ידי-לע השלחנה
ותויהב הרותה תללקמ ונדפ חישמה" ןכל .(3 .ח םיימור) "רשבב אטחה-תא עישריו
.(13 .ג םייטלג) "ונדעב הללקל

סרוקב וניאר .השמ תרותב רבד לכ תא תושעל רומשל םיביוחמ אל ונחנא ,הז ללגב
י"ע .(13 .ח םירבע) השמ לש הנשיה תירב תא הפילחה חישמב השדחה תירבש 3.4
ונכותמ והאשיו ונדגנל היה רשא ויתוקוחב ונב דיעמה רטשה-תא" קחמ חישמה ,ותומ
םידעומה ןינעב-וא הקשמו לכאמ רבד-לע םכתא שיא ןידי-אל ןכ-לע ... בלצב והעקתיו
"חישמב אוה םפוגו אובל םידיתעה םירבדה לצ םה רשא :תותבשו םישדח ישארו
,'האשנ' הרותה ,בלצה לע חישמה לש ותומ ללגב - דואמ רורב הז .(14-17 .ב םיסולוק(
.תותבשו םיגח לשמל ,הנממ םיקלח תושעל רומשל ונילע ץחל לכל דגנתהל ךרטצנש ךכ
םתובישח ,ותומ ירחא .חישמה לע עיבצהל התיה הלאה םירבד תרטמ ,חרותה ראש ומכ
.םתוא תושעל עומשל ךרוצ רתוי ןיא ןכלו ,המייקתה תינייפואה

רומשל םינרמשה םידוהיה דצמ ידימת ץחל תחת התיה הנושארה האמב המודקה הייסנכה
לוכ חכונל .הלא תועצהל דגנתהל תורהזא שי הלוכ השדחה תירבב .הרותה תווצמ תא
תיקלח תונטייצב תוכמותש תומיוסמ תויתד תותכ םויה תומייקש ןפוד אצוי ,הז
ןווכל ךירצ ,הרותל תונטייצמ העושת גישהל ץמאמ לוכש םדוק וניארה .הרותל
םייטלג) תונטייצ-יאל יתמטוא ןפואב םינודינ תרחא ,הרותה לוכ תא תושעל רומשל
.(10 .ג

ונחנא ;םישעמ י"ע הקדצה לש ןויערל הטונ רשא ונלש ישונאה עבטב םרוג שי
תומד םע בלצ שובלל ,הבוח רשעמ ,הז ללגב .ונתעושת ןעמל והשמ םישועש םישיגרמ
לש םיירלופופ םיקלח םה ,'וכו ,םיוסמ ףוג בצמב ללפתהל ,תוליפת תרדיס םקלדל ,ושי
הנימב הדיחי טעמכ הארוה איה הדבל הנומאב העושת .תורחאו תוירצונ ,תותכה בור
.שדוקה יבתיכ לע תססובמה תיתימאה תורצנל

הלא ויה .השדחה תירב לוכב תואצמנ ,העושת גישהל ידכ הרותה תרימש דגנ תורהזא
תא שיחכה בקעי לבא ."הרותה-תא רומשל"ו השמ תרות יפל לומיהל םיכירצש ודמלש
.(24 .וט ש"העמ) "םתוא וניוצ אל" :םייתימאה םינימאמה ןעמל טלחומ ןפואב הז
םידימלתה יראוצ-לע לוע םושל"כ הרותל תונטייצה ךרוצ תא םידמלמה ראית סורטפ
דגנכ) ונינודא חישמה עושי דסחב לבא ,תאשל ונלכי אל ונחנא םג וניתובא-םג רשא
.(10, 11 .וט ש"העמ) "ונומכ םהומכ עשוהל ןימאנ (הרותל תונטייצ לש םהישעמ
הרותה ישעמ ךותמ םדא קידצ-אל" :בושו בוש שיגדהו שדוקה חורב רביד םג סולופ
יכ הרותה ישעממ אלו חישמה תנומאמ קדצנ ןעמל ... חישמה עושי תנומאב-םא יכ
-אל רשא לכב ... םדאה קדצי-אל הרותה ידי-לע ... רשב-לכ קדצי אל הרותה ישעממ
;11 .ג ;16 .ב םייטלג) "(חישמה) ודי-לע קדצי ןימאמה-לכ השמ תרותב קדטצהל םתלכי
(39 .גי ש"העמ

לע םיססובמ םהלש םיבר םיגהונש אוה ,תירלופופה תורצנה תריפכ לש חוטב ןמיס
אל םינימאמהש ליעל הלקשנה תצמואמו הרורב הארוה תורמל - השמ תרות יקלח
םיכירצ
יגהונ הניחב וזיאמ תעכ לוקשנ .חישמב הלטוב איהש ללגב ,תאז הרות תא רומשל
-:השמ תרות לע םיססובמ תיחכונה 'תורצנ'

םירמכ
םילותקה .הטוב ןפואב תישונא תונהכב םישמתשמ תוילגנאהו תוילותקה תויסנכב
ןיב דמועה אוה דחא יכ" .ידוהיה לודגה ןהוכל ךרע-הוושכ רויפיפאה תא םיבישחמ
רשפא יא ןכל .(5 .ב א סויתומיט) "עושי חישמה םדא-ןב אוה ,םדא ינב ןיבו םיהלא
םינהכה ודמעש ומכ םדא ינב ןיבו םיהלא ןיב דומעל םילוכי םירמכ וא רויפיפאהש
.םיימשב ונלש לודגה ןהוכ אוה חישמה תעכ .םיארקמה

- הנושארה האמב םינקזל התיהש שדוקה חור תוכמסש שדוקה יבתיכב ללכב היאר ןיא
תושפאה םא וליפא .דחוימב רויפיפאל וא תופוצרה תורודל הרבעוה - סורטפל לשמל
האממ םינקזה לש םיגציימה םירמכהו רויפיפאהש חיכוהל תורשפא ןיא ,תמייק התיה
.הנושארה

יבתיכב חורה ירבדל השיג תוכז שי םינימאמה לכל ,חורה תונתמ לוטיב ירחא
םינימאמה לוכ ,השעמב .םירחא לעמ הלעמ בצמ ןיא דחא ףאלו םיחא םלוכ ןכל .שדוקה
םיהולאה רוא תא םיארמש ןבומב ,חישמב םתליבט בקע השדח תונהכ ירבח םה םייתימאה
המייקתה רשאכ ,תוכלמב םינהכ-םיכלמ ויהי םה ןכל .(9 .ב א סורטפ) ךושח םלועב
.(10 .ה ןוזח) חישמה ובושב ץראב

אוה ('אבא' םג איה 'רויפיפא' הלמה תנווכ) 'אבא' םהירמכל אורקל ילותקה גהנמה
דחא יכ המדאה-לע םכמ שיאל בא וארקת-לא" ,םירורבה חישמה ירבדל טלחומ דוגינב
דובכב שיא דבכל אל ריהזה עושי השעמל .(9 .גכ יתמ) "םימשב רשא םכיבא אוה
חישמה םכבר אוה דחא יכ יבר וארקת-לא םתא" :םיינרדומ םירמכמ שרדנה ינחורה
.(8 .גכ יתמ) "םכלכ םיחא םתאו

לע תוססובמ םירחא םירמכו םיפושיב ,םינהכה י"ע תושבלנה תוטשוקמה תומילגה
יפוא לע העיבצה תאז השבלה .םיארקמה םינהכו לודגה ןהוכ לש תדחוימה השבלה
תוארל בל רבוש .הלוכ הרותה ומכ המייקתה תאז הרטמ תעכו ,חישמה לש םלשומה
דובכ תא םדקל ידכ תעכ השמתשה ,חישמל רקיו דובכ קינעהל תדעוימה השבלהש
חישמה לש ותייחת תא םילבקמ אלש םידומ םהמ המכ - תאז השבלה םישבולה םישנאה
.םיהלאה םויק תא וליפא וא

םשב אלו ,חישמה םשב ןה וניתוליפת .ללכב ןוכנ אל תנהוכ םירמש ילותקה ןויערה
אלו ,ונלש דיחיה לודגה ןהוכ חישמה .(23-26 .זט ;16 .וט ;13 ,14 .די ןנחוי) םירמ
םירחא רובע םירבד תושעל ותוא חירכהל התסינ איהשכ םירמב ףזנ עושי .םירמ
.(44 .ו ןנחוי) חישמה לא אובל םישנא ךשומ ,םירמ אלו ,םיהלא .(2-4 .ב ןנחוי)

רשעמ
זוחא הרשע תתל וביוח לארשי ינב .(21 .חי רבדמב) השמ תרות לש קלח היה הז םג
תתל ךרוצ ןיא ,תעכ תישונא תונהכ ןיאש ללגב .יול טבש ינהכל םהל היהש המ לכ לש
ליבומ (םירמכה יבגל ,הז הרקמב) דחא ןוכנ אל ןויער ,בוש .הייסנכה ינקזל רשעמ
ול ךייש לוכהש ללגב וניתומורתל קוקז אל םיהולא .(רשעמ תרמוא תאז) ינשל
םימיה ירבד) ונל ןתנש המ תא םיהולאל ריזחהל קר םילוכי ונחנא .(8-13 .נ םילהת)
הנתמל הדותב .תויפסכ תומורת לש האצותכ העושתל גישהל ונל רפשא יא .(14 .טכ
.ונייח לוכ לבא ,וניפסכ רשעמ קר אל ול םורתל םיבייח ,ונל ןתנ םיהולאש הלודגה
התיהו םיהלאל הצרנו שודקו יח ןברק םכיתויוג-תא ומישת" :הז תא םיגדה סולופ
.(1 .בי םיימור) "תילכשה םכתדובע תאז

רשב
דחוימב ,םויה תומיוסמ תוייסנכ לע לבוקמ גהנמ םג הז - אמט םיוסמ רשב הרותה יפל
לכאמ רבד-לע םכתא שיא ןידי-אל" ,חישמה בלצב הרותה לוטיב בקע .ריזח רשב יבגל
אב ללגב ,ולטוב הלא םירבד יגבל הרותה יקוח ןכל .(14-16 .ב םיסולוק) "הקשמו
.וילע ועיבצה םירוהט םילכאמ .חישמה

אמטמ אוה םדאה בלמ אצויה ;ינחור ןפואב שיא אמטל םילוכי אל םילכאמש ריבסה עושי
הז תא דמל סורטפ .(19 קוספ) רוהט לכוא לכש רמא עושי .(15-23 .ז סוקרמ) ותוא
אמט רבד ןיא-יכ עושי ןודאב ינא חטבומו יתעדי" :סולופ ומכ ,(14, 15 .י ש"העמ)
השלוח םימיוסמ םילכאמ בוריסש ןעט סולופ ןכ-ינפל .(14 .די םיימור) "ומצע ינפב
.ח א םייתנרוק) "םיהלאל םכתא ברקי אל" לכואל ונתשיג .(2 .די םיימור) תינחור
םעינומ" ,םישנאל דמלת הריפכ לש תורצנהש הרהזאה אוה רתויב לילפמ רבד .(8
א סויתומיט) "תמאה יעדויו םינימאמה הדותב םולכאיש םיהלאה םארב רשא לכאמ יניממ
.(3 .ד