שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי השעמ :9 סרוק
| ושפנ דעב םג םעה דעב םג םיאטחה לע בירקהל | עושי לש םדה | עושי לש ןוחצינה
,(ושי תומד וילע) בלצה) תופסות | תבשה םוי | השמ תרותו עושי | ונלש גציימה עושי
תולאש | (?רבמצדל-25 ב דלונ עושי םאה

עושי לש ןוחצינה 9.1

קוידב אוטחל הסונמ היה אוהו ונלש ישונאה עבט היה עושילש הארה םדוקה סרוק
עבט ול היהש תורמל ;ירמגל אטח לע רבגתה עושיש אוה וניניבו וניב לדבהה .ונומכ
רשאכ ףוס ילב ונילע תורשהל בייח הז לש אלפה .םלשומ יפוא גיצה דימת אוה ,אטוח
לש םלשומה יפוא לע תרזוח השגדה שי השדחה תירבב .רתויו רתוי הז תא ךירענ
-:חישמה

.(15 .ד םירבע) "אטח-ילב ךא ונומכ לכב הסונמ" היה אוה -

.(5 .ג א ןנחוי ;21 .ה ב םייתנרוק) "אטח ןיא וב" ."תאטח עדי אל רשא" -

.(22 .ב א סורטפ) "ויפב המרמ אלו השע אל אטח רשא" -

.(26 .ז םירבע) "םיאטחה-ןמ לדבנו רוהטו םימתו דיסח" -

וירבדב התארוה רשא ולש יפואה תומלשב וריכה םישנאש םיחיכומ הרושבה ירואית
;שנוע ול עיגה אלו ,(19 .זכ יתמ) "קידצ" היהש וב הריכה סוטליפ תשא .וישעמבו
שיאה ןכא" ,רמא ,בלצה לע יולת היהשכ ,חישמה תוגהנתה תא האר רשא ימור לייח
-לע םכב ימ" :םידוהיה תא לאש עושי וייחב םדוק .(47 .גכ סקול) "היה קידצ הזה
.ותלאשל הבושת התיה אל .(46 .ח ןנחוי) "?ינחיכוי ןוע

לעפ אוה ;(16 .ג א סויתומיט) "רשבב הלגנ םיהלא" היה עושי ,ולש םלשומה יפוא ללגב
היה עושי ןכל .םדא ןב תויהל לוכי היה אוה םא ,םיהולאה השוע היה רשאכ רבידו
ןיא ,הז ללגב .(15 .א םיסולוק) "םלענה םיהלאה םלצ" - םיהולא לש תמלשומה תופקתשה
יתא הארה" ,עושי ריבסה רשאכ .יזיפ ןפואב םיהולא תא תוארל התומת-ינבל ךרוצ
.(9 .די ןנחוי) "?באה-תא ונארה רמאת הז-המלו ,באה-תא האר

תא ךירעהל ונל השק ,ונעבטב רשא אטחה י"ע לובסלו אטוח םלועב תויחלש ןוויכמ
לגוסמ ונלש עבט םע םדא ןבש ;חישמה עושי לש תינחורה תונוילעה לדוגו תומלש
לבקלמ תישממ הנומא רתוי שרוד הז תא ןימאהל .ויפואב םיהולאה קדצ תא תולגל
שוליש לש רקשה תוארוהש ןיבהל רשפא ;ומצע םיהולא היה חישמהש תיגולויטה העידה
.םתוא לבקל לקש ללגב תוירלופופ ךכ לכ 'חישמה תוהולא'ו שדוקה

,םירמ ךרד םדא אצאצ היה אוה .תומל בייח היה חישמה ,ונלש עבטה ול היהש ןוויכמ
םדא יאצאצ לוכ .(22 .וט א םייתנרוק) "םלוכ םיתמ םדאב רשאכ" :ותומי םדא ינב לכו
לש) דחאה עשפב ... ךלמ תוומה" :תישיא תוקידצב בשחתהל ילב ,ולש אטחה ללגב ותומי
דחאה םדאה ירמב ... (תוומל) בייחל (םדא ללגב) דחאמ אצי טפשמה ... םיבר ותמ (םדא
.ו קוספל הוושה 14-19 .ה םיימור) תומל םיבייח ויה ןכלו ,"םיאטחל םיברה ויה
םיגווסמ םדא יאצאצ לכ ומכ ,התומת-ןב ןכלו אטוח שיא היה חישמה ,םדאה אצאצכ .(23
חישמל ןתנו ,הזה ןורקיע תא ףילחה אל םיהולא .ואטח ללגב תוומל םייואר םיאטוחכ
ונדעב תאטחל (םיהולא) השע ותוא תאטח עדי-אל רשא-תא יכ" .םג הזמ עפשומ תויהל
.(21 .ה ב םייתנרוק) "םיהלא תקדצל ונחנא וב-היהנ ןעמל

.ישיא ןפואב ואטח ונלוכש ללגב ,תאז השינע העיגמ םדא יאצאצ לכל ,עושילמ ץוח
יאצאצ לכ לע האב רשא הללקב קלחתהו ,ונעבט ול היהש ללגב תומל ךירצ היה עושי
-ןמ ומיקה םיהלאה" תוומל יואר רבד םוש השע אל ישיא ןפואב אוהש ללגב לבא .םדא
.(24 .ב ש"העמ) "ותוא רוצעל תוומה-ןמ ענמנ רשאב תוומה ילבח-תא ריתהב םיתמה
עושי אוה ,םיתמה ןיבמ ותיחתב השודקה חור יפל הרובגב םיהלאה-ןבל ןכוה" חישמה
חור" ,חישמה לש םלשומה יפוא בקע הרק הז .(4 .א םיימור) "ונינודא חישמה
.בר דובכב םקוהש ,ולש "השודקה

ןוצרב םימלשה וייח תא ונל ןתנ אוה .ונעבט ול היהש ללגב קר בלצה לע תמ אל חישמה
,(3 .וט םייתנרוק) "וניתאטח דעב" תומל י"ע וניפלכ ותבהא תא הארה אוה ;הנתמכ
;2, 25 .ה םייספא) תווממו אטחמ תיחצנ העושת ונדעב גישי אוה ותומבש עדיש ללגב
לע רבגתהל לוכי היה אוה םלשומ יפוא היה עושילש ללגב .(20 .ב םייטלג ;5 .א ןוזח
םע םיהדזמה לכ .םלוע ייח תא לביקו םיתמה ןמ םקוהש ןושארה היהו אטחה תאצות
.המוד רכשו םיתמה ןמ הייחתל תווקל םילוכי חישמה ייח םייחו הליבטב חישמה

םיתמה ןמ םוקנש "הנמאנ תודע"ה תאז .חישמה תייחת לש תרדהנה תובישח תאז
,םלוע ייח לש ורכשב קלחתנ ,תמאב והומכ ונייה םאו ,(31 .זי ש"העמ) וטפשנו
"עושי-די לע ונתא-םג ריעי עושי ןודאה-תא ריעמה יכ (ןוחטבב) ונעדי"
יחצנ תוומ ונל עיגמ םיאטוחכ .(3-5 .ו םיימור ;14 .ו א ;14 .ד ב םייתנרוק)
םיהולא ,ותמוקתו תוומל ותעינכ ,חישמה לש םילשומה ייח בקע ,םלוא .(23 .ו םיימור)
.ויתונורקע לכל םאתהב ירמגל ,םלוע ייח תנתמ תא ונל םג תתל לוכי

ונתנומא בקע .(6 .ד םיימור) "הקדצ (ונל)-בשחי" םיהלא ,וניאטח תואצות תא לטבל ידכ
תמאב ןימאנ םא ןכל ,תוומל םרוג אטחש םיעדוי ונחנא .העושת לש ויתוחטבהב
ונחנאש תורמל ,םיקידצ ונל בשחיש םג ןימאהל םיכירצ ,הזמ ונתוא עישוי םיהולאש
ונחנאש וליאכ ונתוא בשחל לוכי םיהולא ,חישמב היהנ םא ;םלשומ היה חישמה .אל
-אל רשא" ,עושי תא השע םיהולא .םימשלומ אל ונחנא ישיא ןפואבש תורמל ,םימשלומ
םייתנרוק) "םיהלא תקדצל ונחנא וב-היהנ ןעמל ונדעב תאטחל השע ותא ,תאטח עדי
רשא הלאל ןכל .חישמה ייח תויחלו הליבטב חישמב תויהל תרמוא תאז ,(21 .ה ב
31 .א א םייתנרוק) "םוידפלו שודיקלו הקדצל ... ונל היה" אוה "עושי חישמב"
:םילודג םירבד השע אוה יכ חישמה תא דבכל ונתוא דדועמ אבה קוספה ןכל ;(30,
.(16, 17 .א םיימור) "הנומא-לא הנומאמ םיהלא תקדצ ... הלגת ... חישמה תרושבב"
.תיתימאה הרושב תעד לש יחרכה קלח אוה הלא םירבד ןיבהל

ויהנ רשא םישנא לש ריצק "תישאר"ל היה אוה .חישמה תייחת י"ע רשפוא הז לכ
תינחור החפשמ לש "רוכב"ה ,(20 .וט א םייתנרוק) ולש גשיה ללגב תוומלא-ינב
חישמה תייחת .(15 .ג םייספאל הוושה 18 .א םיסלוק) םיהולאה עבט לבקת רשא השדח
.ותקדצב םיסוכמ םהש ללגב ,םיקידצ םה וליאכ חישמב םינימאמל בשחל םיהלאל רשפא
.(25 .ד םיימור) "ונקדצ רובעבל רוענו וניעשפ רובעב רסמנ" חישמה
בשחל לוכי םיהולאש ונתוא ענכשל הלוכי הלא םירבדב תעדומו תיתבשחמ הנומא קר
,"םימימת ןוששב" טפשמה אסכב ונתוא גצייל לוכי חישמה .םימשלומ וליאכ ונתוא
עבט בקע .(27 .ה םייספא ;22 .א םיסולוק ;24 הדוהי) "יפדו םומ-ילבו םישדק"
תא ןימאהל שממ הקזח הנומא ךירצ ,םיקסופ יתלבה םיינחור תונולשכו ונלש אטוחה
אל ,תומיוסמ תוארוה דומילב יאמדקא ןפואב םדקתהל וא הפיסאב די םירהל קר .הז
עינהל הכירצ חישמה לש תייחת לש הנוכנ הנבה .הנומא לש הז גוסל רושק
הוקת-םג םכתנומא תויה ןעמל ... םיתמה םעמ ותוא םיקה רשא םיהלא" :ונתנומאל
.(21 .א א סורטפ) "םיהלאל (המוד הייחתל)

הליבטב .ותקדצב הסוכמ תויהל זאו הנוכנ הלבטה י"ע קר "חישמב" תויהל לכונ
ונתעושת לש םיעצמאה רשא ,(3-5 .ו םיימור) ותייחתלו ותומל םירושק ונחנא
.(25 .ד םיימור) םיקידצ בשחנ וא ,"קדצנ" תויהל ,וניאטחמ

י"ע .ונלבטנ אל םא םהב קזח זוחאל לכונ אל הז קלחב ונלקשש םיפיה םירבדה
םתלמש-תא" םיסבכמ םינימאמה ;בלצה לע ךפש רשא חישמה םדל םירבחתמ ונחנא הלבטה
תונייצמ רשא תונבל תולמשב םישובל זא םה ,הלאשהב .(14 .ז ןוזח) "השה םדב םוניבליו
האצותכ הלאה תולמש תא ךלכלל רשפא .(8 .טי ןוזח) םהל הבשחנ רשא חישמה תקדצ תא
םדב בוש שמתשהל םיכירצ ,ונלבטנש ירחא הז תא השענ םא ;(23 הדוהי) וניאטח לש
.חישמב םיהולאמ החילס שקבל י"ע ןתוא סבכל חישמה

ךרוצ שי .וב ונסנכנ רשא ךרובמה בצמב ראשהל תוסנל םיכירצ ונלבטנש ירחא ,ןכל
.החילס שוקיבו תידימת הליפת םע ,םוי לכ תוקד המכל תימויו הליגר ,תימצע הקידבל
ותוכלמב תויהל לכונ חישמה תקדצ יוסיכ בקעש עונכ ןוחטיבב הז תא השענ םא
אל" ,חישמה ובושב וא תומנש םויב חישמב םיראשנ אצמיהל תוסנל םיכירצ .תמאב
.(9 .ג םייפליפ) "הנומאב םיהלא תאמ האבה הקדצה ... יכ ... (ונ)יתקדצ היהת

אל ןפוא םושבש הארמ ,תבשחנ הקדצ איה התאצות רשא הנומא לע תרזוחה השגדה
םתעשונ דסחב-יכ" :דסחב איה העושתה ;וניתודובע י"ע העושתה תא חיוורהל לכונ
םייספא) "םישעמה ךותמ אל ,איה םיהלא תתמ-יכ :תאז התיה םכדימ אלו ;הנומאה ידי-לע
היצביטומה .העושתה םגו ,(17 .ה םיימור) 'תונתמ' ןה תוקידצו הקדצה .(8, 9 .ב
- ונדעב םיהולא השעש המל הבוט הרכהב תויהל הכירצ םינימאמל תורש ישעמ תושעל
לכונש בושחל ינלטק .העושתל חרוא תא ונל תתל הזבו חישמב םיקידצכ ונתוא בשחל
לכונ אלש הנתמ איה .ךכ םיבשוח םא העושיל עיגהל לכונ אל .םישעמב עושיהל
רצות םה םישעמה .ונישעמב האריי רשא ,בלה לכמ הדותב ביגהל י"ע קר ,חיוורהל
.(17 .ב בקעי) תיתימא הנומא לש ענמנ יתליב יאוול