שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי השעמ :9 סרוק
| ושפנ דעב םג םעה דעב םג םיאטחה לע בירקהל | עושי לש םדה | עושי לש ןוחצינה
,(ושי תומד וילע) בלצה) תופסות | תבשה םוי | השמ תרותו עושי | ונלש גציימה עושי
תולאש | (?רבמצדל-25 ב דלונ עושי םאה

עושי לש םדה 9.2

ןנחוי לשמל) עושי םדב ןה ונתעושתו ונתקדצהש השדחה תירבב תובר םימעפ ראותמ
םיכירצ ,חישמה םד תובישח תא ךירעהל .(9 .ה םיימור ;11 .בי ;9 .ה ןוזח ;7 .א א
.(14 .זי ארקיו) "אוה ושפנב ומד רשב-לכ שפנ-יכ" שדוקה יבתיכ ןורקיעש ןיבהל
לש םימיאתמה םירבד תא ריבסמ הז .םייח לש למס םד ןכל ;תויחל לוכי אל םד ילב ףוג
ןנחוי) "םכברקב םייח םכל-ןיא ומד-תא םתיתשו םדא-ןב רשב-תא ולכאת אל-םא" :חישמה
.(53 .ו

.שפנה וב רשא םדה תכיפש תרמוא תאז ,(23 .ו םיימור) "תוומה אוה אטחה רכש"
תאצותש םהל ריכזהל ,עשפ לכ ירחא םד ךופשל םיכירצ ויה לארשי ינב ,הז ללגב
-ילב (םיאטח לש) הרפכ ןיאו הרותה יפ-לע םדב רהוטי לכה טעמכ" .תוומה איה אטחה
ויה אל הוחו םדא לש הנאת הלע תורוגח ,הז ללגב .(22 .ט םירבע) "םד תכיפש
הז םוקמב ;תולבוקמ
תחנמ ,ךכל המודב .(7 ,21 .ג תישארב) אטחה יוסיכל תורוע קפסל ידכ הש חבט םיהלא
תא ןיבה לבה .אל תוקרי לש ןיק תחנמו םיהלאה לע תלבוקמ התיה ונאצ תורכב לש לבה
.(3-5 .ד תישארב) םיהולאל תלבוקמ השיג ןיאו הרפכ ןיא םד תכיפש-ילבש ןורקיעה

לש הבוט המגוד היה חספה גח .חישמה םד לש הנוילעה תובישח לע םיעיבצמ הלא םירקמ
ידכ ףוקשמה לעו תוזוזמה יתש לע םד תתל םיכירצ ויה לארשי ינב .הלא םירבד
תא תוסכל םיכירצ ונחנאו ,חישמה לש הז לע עיבצה הז םד .תווממ םהייח תא ליצהל
רובע םייח ילעב בירקהל םיכירצ ויה םידוהיה חישמה ןמז ינפל .ולש םדב ונמצע
תורטמל התיה םייח ילעב תברקה לבא .םיהלאמ התוא לביקש ,השמ תרות יפל םהיאטח
לוכי םדא ןבש רשפא יא ;(23 .ו םיימור) תוומ איה אטחה תשינע .דבלב הארוה
אל ברקומה םייחה לעב .ותוא גצייל הלוכי היחש וא ולש תוומל ףילחתכ היח בירקהל
םירפה-םד יכ" :ירמגל אטוחה שיא תא גצייל לוכי אל אוה ןכל ;ער וא בוט עדי
.(4 .י םירבע) "םיאטח ריסהל לכוי אל םיריעשהו

םכיס סולופ ?ואטחשכ םייח ילעב בירקהל םידוהיה םיכירצ ויה המל ,תעכ איה הלאשה
ילעב ."חישמה-לא ונתוא תנמוא התיה הרותה" :24 .ג םייטלגב תונושה תובושת תא
.א ארקיו ;5 .בי תומש) םומ אלל - םימת תויהל םיכירצ ויה םיחבזל םידעוימה םייחה
ןכל .(19 .א א סורטפ) "וב-ןיא םומו םימת הש" ,חישמה לע ועיבצה םה .('וכו 3 ,10
לע ועיבצהש הדימב םיחבזכ םילבוקמ ויה םה .חישמה םד תא גציי הלא תויח לש םדה
לוכי היה םיהולא ,הז ללגב .בירקיש שארמ עדי םיהלא רשא ,עושי לש םימתה חבז
רשא םיעשפה-ןמ תודפל" היה ותומ .חישמה ןמז ינפל ויח רשא ומע יאטח תא חולסל
-9 .ח םירבע) השמ תרות תרמוא תאז ,(15 .ט םירבע) "הנושארה תירבה תחת ושענ
לטבל" ידכ ,םימת תאטחל ,חישמה לע ועיבצה הרותה תחת ובירקה רשא םיחבזה לכ .(5
םייתנרוקל הוושה 3 .ח םיימור ;11 ,12 .גי ;26 .ט םירבע) "ושפנ חבזב אטחה-תא
.(21 .ה ב

,הרותה תחת .חישמה לע עיבצה ,השמ תרות דחוימב ,ך"נתה לכש 7.3 סרוקב ונרבסה
ןיבו םיהולא ןיב דמעה ךוותמה היה אוה ;לודגה ןהוכ ךרד היה םיהלאל השיגה חרוא
.(15 .ט םירבע) השדחה תירב תחת חישמה היהש ומכ ,הנשיה תירב תחת םדא ינב
ןבה-תא דימעה ... העובשה-רבד לבא ,םישלח םדא-ינב םילודג םינהכל הדימעה הרותה"
םילגוסמ ויה אל הלא םישנא ,םיאטוח היה םהש ללגב .(28 .ז םירבע) "םלועל םלשומה
תא םיגציימ ויה אל ,תאטחל וחבז רשא םייחה ילעב .םדא ינבל תיתימא החילס גישהל
רשא ,תוניחבה לכמ אטוח שיא גציימ היה רשא ,םלשומ םדא ןב היה שרדנ .שממ םיאטוחה
,ךכל המודב .הז חבזל ורבחתה םה םא ,םדא ינב תבוטל תלבוקמ תאטח השוע היה
םירבע) םהומכ הסונמ ,םדעב ךווית רשא םיאטוחה יפלכ הדהא תולגל שרדנ לודגה ןהוכ
.(14-18 .ב

םימתו דיסח אוהש הזכ ןהכ ונל-הואנ יכ" - ירמגל תאז השירדל םיאתמ עושי
ךירצ אל אוהו ,ויתאטח לע בירקהל םוי םוי ךירצ אל אוה .(26 .ז םירבע) "רוהטו
ןהוככ חישמה תא םיראתמ שדוקה יבתיכ ,הז רואל .(23, 27 .ז םירבע) תומל דוע
דימת אוה-יח יכ םיהלאל ודי-לע םישגנה-תא לכו לכב עישוהל-םג לכוי ןכ-לע" :ונלש
-לע למחל לוכי" חישמה ,ולש ישונאה עבט ןוויכמ .(25 .ז םירבע) "םדעב עיגפהל
הרהצהה תא ריכזמ הז .(2 .ה םירבע) "ילח עודי אוה-םג ותויהב םיעטהו םיגגשה
.(14 .ב םירבע) "םהומכ םדו רשב שבל אוה-ףא" :חישמה יבגל

ןהוכ חישמה םג ךכ ,ומע ןיבו םיהולא ןיב קר וכוות םיידוהיה םילודגה םינהכ
ןהכ" אוה .תיתימאה הרושבה תא וניבה רשא חישמב םילבטנה - דבלב ינחורה לארשיל
,(2-5 .ב א סורטפ) הליבטב םידלונה ללוכ רשא ,(21 .י םירבע) "םיהלא תיב-לע לודג
ךירצ חישמה תונהכ לש תואלפנה תובוט תכרעה .(6 .ג םירבע) הרושבה תווקת םהלו
.ונדעב ךוותל לוכי ול אוה הז ילב ;ול לבטהל ונתוא דדועל

גהנתהל םג ךירצ ,השעמל .האולמב עושי תונהכב שמתשהל ךירצ ,חישמל לבטנ תויהל
.גי םירבע) "םיהלאל הדות חבז תע-לכב ודי-לע בירקנ ןכל" :תומיוסמ תויורחא יפל
ןכל ;ותוא דבכל ידכ התיה ,ונלש ןהוככ חישמה תא ונל תתל ,םיהולאה תינכות .(15
שי 21-25 .י םירבעב .ול תודוהל ידכ חישמה י"ע םיהלאל ונתשיגב שמתשהל םיכירצ
ןהכ ונל תויהב" :ונלש לודגה ןהוכ חישמהש ןוויכמ ונליבשב םידיקפת לש המישר
:םיהלא תיב-לע לודג

הער חורמ ונבבל תיזהב םירהטמ המימת הנומאבו םלש בללב (םיהולאל) אנ-הברקנ .1
יצוחר") ול לבטהל ךרטצנש רמוא חישמה תונהכ ןיבהל ."םירוהט םימב רשב יצוחרו
רפכל אב עושיש ןימאנ םא .וניתובשחמב ער ןופצמ חותיפמ עונמלו ,("םימב רשב
.וחבז י"ע םיהולא םע דחאכ תויהל לכונ זא ,ונילע

ומרג רשא תויתימאה תוארוהמ תוטשל אל ."טומנ-לב הוקתה תידוהב הקיזחנ" .2
.חישמה תונהכ יבגל ונתנבהל

."ונתיסנכ-תא בזענ לאו ... הבהאל ונתוא ררועל הז-לע הז הננובתנ" .3
דחוימב ,חישמה תונהכ תא םיכירעמו םיניבמ רשא םירחאל הבהאב רבחתהל םיכירצ
.חישמה חבז תא רוכזנ וב תורבחתהה סקטל הפיסא תרטמל

היהנ םא ,תמאב העושיל עיגנש עונכ ןוחטיבב ונתוא אלמל בייח הלא םירבד ךירעהל
אוצמלו םימחר תאשל דסחה אסכ-לא ןוחטיבב הברקנ ןכ-לע :"חישמב םיראשנו םילבטנ
.(16 .ד םירבע) "התעב הרזעל דסח