שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי לש עבטה :8 סרוק
| עושי לש תושונאה | עושי לש עבטה | עושי ןיבל םיהולאה ןיב םילדבה | אובמ :עושי לש עבטה
תולאש | ("םיהולאה תומדב היה") תופסות | עושי ןיבו םיהולאה ןיבש רשקה

תולאש :8 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד
?שדוקה שולש אוה םיהולאהש שדוקה יבתכ םידמלמ םאה .1
ןכ
אל

.עושי ןיבל םיהלאה ןיב םילדבה השולש םושרת .2

?ונתאמ הנתשה עושי ךיא .3
אטח אל םעפ ףא אוה
םיהולא לש ודיחי תא ונב תא היה אוה
אוטחל לוכי היה אל אוה םלועמ
םיהלאה ידי לע קידצ תויהל ץלאנ אוה

?םיהולאל המוד היה עושי ךיא .4
ץראב וייחב םיהולאה עבט ול היה
םיהולאל המוד םלשומ יפוא ול היה
םיהולאל ומכ עדי ול היה
םיהולאל הווש היה אוה

?ונל המוד היה עושי ךיא .5
תוישונאה וניתויווחו וניתונויסינ לכ תא ול היה
ריעצ דלי היהש דועב אטח אוה
העושיל קוקז היה אוה
ישונא עבט ול היה

?הנוכנ הרהצה וזיא .6
םלשומ יפואו םלשומ עבט היה עושיל
םלשומ יפוא לבא אטוח עבט היה עושיל
םדאה םצע םגו םיהולאה םצע םג היה עושי
ןדע ןגב אטחש ינפל םדאה עבט היה עושיל

?אוטחל תורשפא התיה עושיל םאה .7
ןכ
אל


  Back
Home
Next