שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי אצומ :7 סרוק
| "רבדה היה תישארב" | םיהולאה תינכותב עושי םוקמ | םילותב תדיל | עושיל עגונב ך"נתב תואובנ
,?ץראה תא ארב עושי םאה ,"םימשה ןמ יתדרי" ,ירוטסיהה עושי) תופסות
תולאש | (קדצ-יכלמ ,"אוה ינא םהרבא תויה םרטב"

תולאש :7 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד

.עושי יבגל ך"נתהמ תואובנ יתש םושרת .1

?דלונש ינפל יזיפ ןפואב םייק היה עושי םאה .2
ןכ
אל

?דלונש ינפל םייק היה עושיש דיגהל רשפא ןבומ הזיאב .3
ךאלמכ
שדוקה שוליש לש קלחכ
חורכ
םיהולאה לש ותרטמבו ותעידב קר

?םירמ יבגל הנוכנ הרהצה הזיא (4
אטח ילב ,תמלשומ השיא התיה איה
הליגר השיא התיה איה
שדוקה חור ידי לע עושי םע ןוירהל סנכנ םירמ
עושיל וניתוליפת תא הבירקמ איה וישכע

?ץראה תא ארב עושי םאה (5
ןכ
אל

?תרמוא אל תאז המ "?רבדה היה תישארב" 1-3 .א ןנחוימ ןיבמ התא המ (6

?דלונש ינפל יזיפ ןפואב םייק היה עושי םאה חוטב תויהל בושחש בשוח התא המל (7


  Back
Home
Next