שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי אצומ :7 סרוק
| "רבדה היה תישארב" | םיהולאה תינכותב עושי םוקמ | םילותב תדיל | עושיל עגונב ך"נתב תואובנ
,?ץראה תא ארב עושי םאה ,"םימשה ןמ יתדרי" ,ירוטסיהה עושי) תופסות
תולאש | (קדצ-יכלמ ,"אוה ינא םהרבא תויה םרטב"

קדצ-יכלמ :26 תפסות

:בתכשכ סורטפ חילשה ירבדל בלה לכמ 'ןמא' ורמא םיבר שדוקה יבתיכ ידימלת
הנבהה ישק םירבד שי םהב ... ויתורגא לכב ... בתכ סולופ בוהאה וניחא"
"םשפנ ןדבאל םירחאה םיבתכל ושעי םג רשאכ םתא וכפהי םיאתפהו םירעבהו
םושרה קדצ-יכלמ לע סולופ תונשרפ איה הבוט המגוד .(15, 16 .ג ב סורטפ)
דואמ םינימאמ קרש םירבד לע ורבידב אשונ קימעהש הדוה ומצע אוה ;םירבעב
הארוה ססבל ןיקת אל ןכל .(10, 11, 14 .ה םירבע) סופתל םילוכי םירגובמ
ידמ רתוי וספתי קדצ-יכלמ לע םיקוספהש ךרוצ ןיא םג ;הלא םיקוספ לע תידוסי
יבתיכ לש תוסיסבה תוארוה תא דומלל םיליחתמ קרש הלא לש םתעדב תובישח
.שדוקה

ובושב םהרבא תארקל אצי רשא ןוילע לאל ןהכ ,(םילשורי) םלש ךלמ קדצ-יכלמ הז"
םא-ןיאב בא-ןיאב" תויהב קדצ-יכלמ לע ןאכ רבודמ ."והכרביו םיכלמה-תא תוכהמ
.ז םירבע) "םיהלאה-ןבל המדנ-םא יכ ףוס ןיא וייחלו הלחת ןיא וימילו שחי ןיאב
ךכיפלו דלונש ינפל וטושפכ םייק היה עושיש םיחכוותמ שי הזה עטקמ .(1, 3
.םיישונא םירוה ול ויה אל

הוושהו ג סקול ,א יתמ האר) תורוד רדסו (םירמ) םאו (םיהולא) בא היה עושיל
ףסונב .ישיא ןפואב וילא סחייתהל לוכי אל 'קדצ-יכלמ' ןכל .(27 .ז ןנחויל
לבא ,ומצע עושי היה אל אוה ;(3 .ז םירבע) "םיהלאה-ןבל המדנ" קדצ-יכלמ ,הזל
ןוימד-לע םקוי" .הארוה תורטמל םהיניב םימיוסמ ןוימד יווקב שמתשה רפוסה
-יכלמ יתרבד לע" ןהוכ דקפוהש ,(15 .ז םירבע) עושי ,"רחא ןהכ קדצ-יכלמ
.(5, 6 .ה םירבע) "קדצ

קדצ-יכלמל םא .הלמב הלמ קדצ-יכלמל רשקב םירבעה תפש תא תחקל רשפא יא טושפ
תומדה אוה ;ומצע םיהולא קר תויהל לוכי היה אוה זא ,תילולמ םא וא בא היה אל
הזה יוהיזה לבא .(2 .צ םילהת ;16 .ו א סויתומיט) הלחתה ול התיה אלש הדיחיה
ינבל הארנש הדבועהמ םגו ,"אוה לודג המ התע ואר" :4 .ז םירבע ידי לע לטובמ
,םדא ןב ארקנ אוה םא .םיהלאל םיחבז בירקהו (ירשפא יתלב םיהולאלש רבד) םדא
"שחי ןיאב םא-ןיאב בא-ןיאב" ותויה .םטושפכ םירוה ול תויהל םיבייה ויה זא
אל רתסא תכלמ לש םירוהה .םימושר אל וירוהו וסוחייש הדבועל סחייתהל ךירצ
ודד-תב ,רתסא ... תא ןמא" יכדרמ .המוד ןפואב הלש עקר תא םיראתמ זאו ,םימושר
.(7 .ב רתסא תלגמ) "תבל ול יכדרמ החקל המאו היבא תומבו ... םאו בא הל ןיא יכ

תויומדה לכ לש תיתחפשמה עקר תא עדוול ללכ ךרדב ץמאמ השענ תישארב רפסב
,וירוה םושיר אלל ,תמדקומ העדוה אלל עיפומ קדצ-יכלמ לבא .ונל םיגיצומה
בר דובכל יואר היה אוהש קפס ןיא ,תאז םע .ימואתפ ןפואב םג רופיסהמ םלעתמו
תא תוריהבב הארמ רשא ,ודי לע ךרובמ היהו ,רשעמ ול ןתנ לודגה םהרבא וליפא ;
.(2, 7 .ז םירבע) םהרבא לעמ קדצ-יכלמ תונוילע

האמב תישממ היעב התיה .שדוקה יבתיכ םע תילכש תולמעתה השוע םתס אל סולופ
:םיבשוח ויה םידוהיה .רותפל לוכי היה קדצ-יכלמ לע חוכיוה רשא הנושארה

,ונלש לודגה ןהוכ וישכע תויהל לוכי הזה עושיש ונל םירפסמ םירצונה םתא'
,תורוד רדס תויהל בייח ןהוכל לבא .םיהלאל ונישעמו ונתליפת תא בירקהל
טבשמ אב אוהש םידומ םכמצע םתא ,הרקמ לכבו .יול טבשמ אב אוהש חיכוהל לוכיש
לודגה ונגיהנמ אוה םהרבא ונליבשב לבא ,םירעטצמ .(14 .ז םירבע) הדוהי
.'הזה עושיה תא דבכנ אלו ,(33, 39 .ח ןנחוי) ונתמגודו רתויב
:םהילא סולופ בישמ

לכ ןהוכלש הארמש ןונגיסב בותכ תישארב רפס דועית .קדצ-יכלמ תא ורכז לבא'
ותונוהכ רשא ,ןהוכ םגו ךלמ םג תויהל רומא חישמהו ;תורוד רדס היה אל לודג ךכ
-יכלממ ךומנ היה םהרבא .(4 .יק םילהתל הוושה ,6 .ה םירבע) קדצ-יכלמ תרבד לע
תתל תוסנל קיספהלו ,עושיל םהרבאמ םכתשגדה תא ףילחהל םיכירצ םתא זא ,קדצ
לע םיבשוח םתא םא .(4 .א א סויתומיט האר) תודלותה תלאשל תובישח הברה ךכ לכ
םתא זא ,(וילע ועיבצה וייח יטרפש תרמוא תאז) עושי תא למסמ קדצ-יכלמ המכ
.'חישמה השעמ לע הבוט רתוי הנבהל ועיגת

.ונבילל הז חקל תא תחקל םילוכי ונחנאו

  Back
Home
Next