שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי אצומ :7 סרוק
| "רבדה היה תישארב" | םיהולאה תינכותב עושי םוקמ | םילותב תדיל | עושיל עגונב ך"נתב תואובנ
,?ץראה תא ארב עושי םאה ,"םימשה ןמ יתדרי" ,ירוטסיהה עושי) תופסות
תולאש | (קדצ-יכלמ ,"אוה ינא םהרבא תויה םרטב"

עושיל עגונב ך"נתב תואובנ 7.1

לוכ .חישמה עושיב תדקמתמ םדא ינבל םיהולאה תעושת תרטמש ונרבסה 3 סרוקב
.וטושפכ םאצאצכ עושי לע ורביד דודלו םהרבאל ,הוחל חיטבה רשא תוחטבהה
ויה לארשי ינב רשא ,השמ תרות .חישמה לע אבנמו עיבצמ ך"נתה לכ ,השעמל
ןכבו" :עושי לע ןמזה לכ העיבצה ,חישמה לש ונמז ינפל התוא רומשל םיכירצ
ביוח ,חספה גחב ןכל .(24 .ג םייטלג) "חישמה-לא ונתוא תנמא התיה הרותה
תאטח אשנה םיהלאה הש" ,עושי חבז תא גציי הז ;(3-6 .בי תומש) םימת הש תימהל
תויהל וביוח םיחבזה לכש השירדה .(7 .ה א םייתנרוק ;29 .א ןנחוי) "םלועה
.(19 .א א סורטפל הוושה ,5 .בי תומש) עושי לש םלשומה יפוא לע העיבצה םומ אלל

אוה המו חישמל עגונב רופס ןיאל תואובנ שי ,ולוכ ך"נתב םיאיבנבו םילהתב
תא לבקל תברסמ תודהיהש הביסה .ותומ רואית תא דחוימב םישיגדמ םה .היהי
ןאכ םיגצומ .הלאה תואובנל בל םימש אל םהש איה ,תומל בייחש חישמ לש ןויערה
-:ןהמ םידחא

חישמב המשגה ך"נתב תואובנ
בלצה לע עושי ירבד קוידב הלא
.(46 .זכ יתמ)
"?ינתבזע המל ילא ילא"
.(2 .בכ םילהת)
ול געלו עושיל הזב לארשי םע
םשאר תא וענ םה ;(53 .ח ;35 .גכ סקול)
היהשכ הז תא ורמאו ,(39 .זכ יתמ)
.(43 .זכ יתמ) בלצה לע יולת
יל וגעלי יאר-לכ .םע-יוזב"
הוהי-לא לג :שאר ועיני ...
(7-9 .בכ םילהת) "והליצי והטלפי
הז קוספ תא םייק בלצה לע חישמה ןואמיצ
הירכז האר ,הריקד) תיירכ .(28 .טי ןנחוי)
תסחייתמ םיילגרו םיידי (10 .בי
.הב ושמתשהש הבילצה תטישל
... יחוקלמ קבדמ ינושל"
"ילגרו ידי יראכ
(16, 17 .בכ םילהת)
תאצמנ הז קוספ לש תקיודמה המשגה
.35 .זכ יתמב
ישובל-לעו םהל ידגב וקלחי"
.(19 .בכ םילהת) "לרוג וליפי

.12 .ב םירבעב עושיל עגונב יפיצפס ןפואב 23 .בכ םילהת תא םיטטצמש בל םיש

רוכינ לש חישמה תשגרה תא בוט ראתמ הז
ותחפשממו םידוהיה ויחאמ
.(47-49 .בי יתמ ,3-5 .ז ןנחוי)
יחאל יתייה רזומ"
ימא ינבל ירכנו
.17 .ב ןנחויב טטוצמ הז "ינתלכא ךתיב תאנק-יכ
.(9, 10 .טס םילהת)
בלצה לע יולת היה חישמהשכ הרק הז
.(34 .זכ יתמ)
"ץמח ינוקשי יאמצל"
.(22 .טס םילהת)

לכל .ותייחתו חישמה תוומ יבגל ללכה ןמ תאצוי האובנ ותומלשב גנ היעשי קרפ
-:תואמגוד יתש קר ןתינ .וב תועטל ןיאש םויק היה קרפב קוספ

וטפשמ ךשמב קתתשה ,םיהולאה הש ,חישמה
.(12, 14. זכ יתמ)
המלאנ היזזג ינפל לחרכ"
.(7 .גנ היעשי) "ויפ חתפי אלו
םיעשר םיצירפ םע דחי בלצנ עושי
לש רבקב רבקנ אוה לבא ,(38 .זכ יתמ)
.(57-60 .זכ יתמ) רישע שיא
ורבק םיעשר-תא ןתיו"
"ויתמב רישע-תאו
.(9 .גנ היעשי)

הרותה" חישמה יבגל ונתנבה סיסבש ונל הריכזמ השדחה תירבש אלפ ןיא
ומצע עושי .(25, 26 .זט ;2, 3 .א םיימור ;23 .חכ ;22 .וכ ש"העמ) "םיאיבנהו
.זט סקול) ותוא ןיבהל לכונ אל ,"םיאיבנהו השמ" תא ןוכנ ןיבנ אל םאש ריהזה
.(46, 47 .ה ןנחוי ;31

תוקיפסמ ויבגל ואבינ םיאיבנהשו חישמה לע העיבצה השמ תרותש תודבועה
תדמלמה רקשה תארוה .ותדלוה ינפל יזיפ ןפואב םייק היה אל עושיש חיכוהל
תא בושו בוש געלל םש ,דלונ אוהש ינפל יזיפ ןפואב םייק היה חישמהש
םייק היה רבכ אוה םא .דודו םהרבא ,הוח (אצאצ) ערז היהיש וחטבוהש תוחטבהה
הלאה םישנאל אצאצ ותחטבהב העוט היה םיהולא ,הלאה תוחטבה ןמזב םיימשב
םיארמ ,ג סקולבו א יתמב םימושרה ,עושי לש תורודה ירדס .חישמה היהיש
תא םהל חיטבה םיהולאה רשא הלאה םישנאל רוחאל ךלהש סחיי היה עושילש
.תוחטבהה

ןמזב יזיפ ןפואב םייק היהש הנומאל תדגנתמ חישמל עגונב דודל החטבהה
באל ול היהא ינא... ךיעממ אצי רשא ךירחא ךערז תא יתמיקהו :"תאזה החטבה
.ןאכ וב םישמתשמש דיתעה ןמזל בל םיש .(12, 14 .ז ב לאומש) "ןבל יל היהי אוהו
הז בלשב םייק היה םיהולאה ןבש ירשפא יתלב ,חישמה בא היהי םיהולאש תויה
אוהש הארמ "ךיעממ אצי" הזה ערזש הדבועה .תאזה החטבה תא החטבוה רשאכ
ךנטב ירפמ ... תמא דודל הוהי-עבשנ" .וטושפכ יזיפ ןפואב דוד אצאצ היהי
.(11 .בלק םילהת) "ךל-אסכל תישא

יזיפ ןפואב םייק היה רבכ אוהש תויה לבא .ןושארה החטבהה םויק היה המלש
היהיש ,דודל תאזה החטבה לש ירקיעה םויק ,(14 .ה ב לאומש) תאזה החטבה ןמזב
.(31-33 .א סקול) חישמל סחייל ךירצ ,םיהולאה ןב םג היהיש יזיפ אצאצ ול
.חישמה תרמוא תאז - (5 .גכ הימרי) "קידצ חמצ דודל יתמקה"

איבנ" קוספה .םימוד דיתע ינמזב םישמתשמ חישמל עגונב תורחא תואובנב
רשא ,22, 23 .ג ש"העמב טטוצמ (18 .חי םירבד) "(השמכ) ךומכ (לארשיל) םהל םיקא
"לא ונמע ומש תארקו ןב תדליו הרה (םירמ) המלעה" .עושיכ "איבנ"ה תא רידגמ
.א יתמ) רורב ןפואב תאזה האובנ תא המייק עושי לש ותדלוה .(7 .די היעשי)
(23


  Back
Home
Next