שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי אצומ :7 סרוק
| "רבדה היה תישארב" | םיהולאה תינכותב עושי םוקמ | םילותב תדיל | עושיל עגונב ך"נתב תואובנ
,?ץראה תא ארב עושי םאה ,"םימשה ןמ יתדרי" ,ירוטסיהה עושי) תופסות
תולאש | (קדצ-יכלמ ,"אוה ינא םהרבא תויה םרטב"

םילותב תדיל 7.2

ןפואב םייק היה אוהש העידה תא השרמ אל חישמה לש ותדילו ורוביע רואית
קיסהל םיצחלנ 'שדוקה שוליש' לש רקשה תארוהב םיקבודש הלא .ןכ-ינפל יזיפ
רבועל והשכיא הכפהו המלענ ןהמ תחא זא ,םיימשב תוישי שולש ויה דחא עגרבש
םויקה לכש שדוקה יבתיכב וניאר .םיימשב םייתש קר וראשנ זא .םירמ לש םחרב
,םייסל ונל ראשנ .תינפוגו תיזיפ תומדב םויק - םיהולאה לש הז ללוכ -
םיימשה ןמ והשכיא דרי חישמהש ,דלונ אוהש ינפל םייק היה עושיש הנומאהמ
יבתיכ תארוהל ץוחמ שממ תאזה תכבוסמה היגולואיתה לכ .םירמ לש םחרל סנכנו
תא בזע אוהש בושחל הביס םוש ןתונ אל חישמה תליחת לש ורואית .שדוקה
הלודגה 'הרסחה הילוחה' אוה ,הז ןיינעב היאר רסוח .םירמ םחרל סנכנו םיימשה
.שדוקה שוליש תארוהב

.עושי ומש-תא תארקו ןב תדליו הרה ךנה" רסמה םע םירמל עיפוה לאירבג ךאלמה
ינאו תאז היהת ךיא ךאלמה-לא םירמ רמאתו ... ארקי ןוילע-ןבו היהי לודג אוהו
חור הילא רמאיו ךאלמה ןעיו .(הלותב התיה איה תרמוא תאז) שיא יתעדי ינניא
-ןב ארקי דוליה שודקל-םג ןכ-לע ךילע ליצת ןוילע תרובגו ךילע אובת שדוקה
.(31-35 .א סקול) "םיהלא

םייקתה אל םיהולאה ןבש רורב ;ותדלוהב םיהולאה ןב היהי עושיש שגדומ םיימעפ
אוה" לשמל - ןאכ םב ושמישש םיברה דיתעה ינמז ןייצל יואר ,בוש .דלונש ינפל
םילמ תא רביד ךאלמה רשאכ יזיפ ןפואב םייק רבכ היה עושי םא." היהי לודג
.בכ ןנחוי ןוזח) דוד לש "ותדלות" היה עושי .לודג רבכ היה אוה ,םירמל הלאה
.עושי תא "דילוה" דודש איה תינוויב "סונג" הלמה תועמשמ ,(16

עושי לש ורוביע
הלוכי התיה םירמ ,הילע הלעפה (םיהולא לש וחוכ?ושפנ) שדוקה חור תועצמאב
באה היה אל ףסוי ןכל .שיא םע ןימ יסחי הל ויהש ילבמ עושי םע ןוירהל סנכיהל
ןב היה עושי ;(2 סרוק האר) תושי הניא שדוקה חורש ןיבהל ךירצ .עושי לש
לע ,"םירמ לע םיהולאה לש שדוקה חור תלעפה תועצמאב .שדוקה חור אלו םיהולאה
לע" יוטיבה שומיש .(35 .א סקול) "םיהלא-ןב" ארקנ הנממ דליש "שודקל םג ךכ
היה אל ,םיהולאה ןב ,עושי ,םירמ םחר לע שדוקה חור תלעפה ילבש תרמוא "ךכ
.םייקתהל לוכי

לוכי היה אל אוהש החכוה םג איה (31 .א סקול) םירמ םחרב הרה עושיש הדבועה
הרה" יוטיבה לע םירבדמ ונחנא םא .הזה ןמז ינפל יזיפ ןפואב םייקתהל
םחר ךותב הרה עושי ןכ ומכ .ונכותב ליחתמ ןויערהש םיניבמ ונחנא ,"ןויער
עודיה קוספה ,16 .ג ןנחוי .רחא םדא לכ ומכ ,רבועכ םש ליחתה אוה - םירמ
שי .םיהלאה לש "ודיחי תא ונב תא" היה עושיש ראתמ שדוקה יבתיכב רתויב
םא .ותועמשמ לע בושחל םילגוסמ אלו הזה קוספ תא םיארוקש םישנא לש םינוילימ
ןיא םיהולאל - ונממ ןקז רתוי ויבאש רורב ,ויבא היה אוהו םיהולאמ דלונ עושי
אשונ לע ביחרנ) ומצע םיהולא תויהל לוכי אל עושי ןכלו (2 .צ םילהת) תישאר
.(8 סרוקב הז

הז .ארבנ היה םדאש ומכ ,ארבנ תויהל םוקמב ,םיהולאמ דלונ עושיש ןייצל בושח
תא הצרמ חישמב היה םיהלא" - עושי ןיבו םיהולאה ןיב רשקה תברק תא ריבסמ
םוקמב ,םיהולאמ דלונ חישמהש הדבועה .(19 .ה ב םייתנרוק) "ומצעל םלועה
םיהולאה יכרדל תיעבטה ותייטנ תא ריבסהל תרזוע םג ,רפעמ ארבנ תויהל
.ויבא

.ח ןנחוי) םייק אוה רשא ,םלועה רואכ חישמה יבגל האובנ ללוכ 5, 6 .טמ היעשיב
י"ע 'רצונ' חישמה ןכל ."ול דבעל ןטבב ירצי הוהי" לע בשוחכ ראות אוה .(12
,חישמה לש יזיפה אצומ םוקמ .שדוקה וחור חוכ תועצמאב ,םירמ םחרב םיהולאה
.םירמ לש םחרה אוה

לע בשח אוה .בלצה לע חישמה תובשחמ תא אבנמ בכ םילהתש ,7.1 סרוקב וניאר
"התא ילא ימא ןטבמ ,םחרמ יתכלשה ךילע ... ןטבמ יחג התא" :הלא םיחנומב םיהולא
,ומא םירמ לש םחרה - ואצומ תא לקש חישמה ,ותומ ןמזב .(10, 11 .בכ םילהת)
תא סרוה ומצעב חישמה םאכ הרושבב םירמ לש הרואית .םיהלאה חוכ ךרד רצונ
.םירממ דלונש ינפל םייק היה אוהש העידה
הדליש ,הדוד תב הל התיהש הדבועה .םיליגר םירוה םע ,הליגר השיא התיה םירמ
רשא תילותקה העידה .הז תא החיכומ (.36 .א סקול) ליגר שיא ,ליבטמה ןנחוי תא
םג תויהל לוכי היה אל חישמהש תנווכתמ ,ליגר ישונא עבט היה אל םירמלש תדמלמ
.השדחה תירבב תובר םימעפ הלאה תומשב ארקנ אוה ."םיהלאה ןב" םגו "םדאה ןב"
"םיהלאה ןב" היה אוהו ,תישונא ירמגל המא ול היהש ללגב "םדאה ןב" היה אוה
םיהולאש ןווכתמה ,(35 .א סקול) שדוקה חור י"ע םירמ לע םיהולאה תלועפ ללגב
.הזה הפיה רודיס תא תלטבמ התיה תאז הליגר השיא התיה אל םירמ םא .ויבא היה
-המ ... השא דולי קדצי יכו הכזי-יכ שונא-המ ... דחא אל אמטמ רוהט ןתי ימ"
ןוירה לש ןויער לכ לסחמ הז .(4 .די ;14 .וט ;4 .הכ בויא) "השא דולי הכזי
.עושי לש וא םירמ לש ,השודקבש

הל היהש תויהל בייח ,םישונא םיליגר םירוה םע ,"השא דולי" התיה םירמש תויה
"השאמ דלונ" רשא ,עושיל הזה עבט תא הריבעה איה .ישונאה אמטה ונעבט
ילב םייקתהל לוכי היה אל אוהש בוש חיכומ םירממ "דלונ" יוטיבה .(4 .ד םייטלג)
.הנממ ותדיל

בייח היה חישמה .םירמ לש תושונאה לע תובר םימעפ םיעיבצמ הרושבה ירואית
ןנחוי ;49 .ב סקול) תינחור הנבה רסוח ללגב םימעפ שולש תוחפל םירמב רועגל
ונייהש המ קוידב הז .(50 .ב סקול) וירבד לכ תא ןיבהל הלישכה איה ;(4 .ב
לעב היה אוה ןכלו םיהולאה ןב היה הנבו ,ישונא עבט הל התיהש השיאמ םיפצמ
ויה ףסויל .ישונאה עבטב קליח םג אוהש תורמל ,הנממ בוט רתוי הסיפת רשוכ
םהל ויה אלש בושחל הביס ןיאו ,(25 .א יתמ) עושי תדיל ירחא םירמ םע ןימ יסחי
.ןכמ רחאל םיליגר םיושינ יסחי

םידלי רתוי ויה םירמלש איה ,46, 47 .בי יתמב "ויחאו ומא" רוכזאה תועמשמ
םירמש תודמלמה תוילותקה תוארוהל ."הרוכב" קר היה עושי .עושי תדיל ירחא
איהש תויה .שדוקה יבתיכב הכימת םוש ןיא ,המיימש התלע זאו הלותב הראשנ
ונחנא הזמ ץוח ;התמו תנקדזמ התיה םירמ ,ישונא עבט םע םדא תב התיה
הלע אל שיא" ,13 .ג ןנחויב םיארוק
(3 .ח םיימור ;14-18 .ב םירבע האר) ישונא עבט היה חישמלש הדבועה ."המימשה
.הזכ עבט היה אל ויבאלש תורמל ,עבט ותוא היה ומאלש החיכומ

  Back
Home
Next