שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי אצומ :7 סרוק
| "רבדה היה תישארב" | םיהולאה תינכותב עושי םוקמ | םילותב תדיל | עושיל עגונב ך"נתב תואובנ
,?ץראה תא ארב עושי םאה ,"םימשה ןמ יתדרי" ,ירוטסיהה עושי) תופסות
תולאש | (קדצ-יכלמ ,"אוה ינא םהרבא תויה םרטב"

םיהולאה תינכותב עושי םוקמ 7.3

םיפסונ םיקלח איצממו ,ימואתפ ףחד ךותמ ויתוינכות לע טילחמ אל םיהולא
תישארמ המלש תינכות התיה םיהולאל .םדאה ינב תודלות תוחתפתה ךשמל ותרטמל
ותינכותמ קלח היה ןבל בא תויהל ונוצר ,ךכיפל .(1 .א ןנחוי) האירבה
.חישמב םיהולא לש העושיה תינכות לע םינוש םיטביה הלגמ ולוכ ך"נתה .הלחתההמ

תרותב תואמגודו ,םיאיבנה תואובנ ,תוחטבהה ךרדש תופוכת םיתעל וניארה
היהיש שארמ ותעידי ללגב .חישמב םיהולאה תרטמ תא תויעבקב הלגמ ך"נתה ,השמ
תופוקת תא השרה םיהולא חישמה ללגב .(2 .א םירבע) םלועה תא ארב םיהולא ,ןב ול
ךשמב םדאה ינבל םיהולאה ירבדש עבונ ןאכמ .(תינווי 2 .א םירבע) םדאה תודלות
.חישמל םירוכזא םיאלמ ,ך"נתב םושרכ ,םינשה

.םיהלאל תידוסיהו המוצעה ותובישחו חישמה תונוילעה תא ןיבהל ונל השק
,תישארהמ םיהולא לש ותרטמבו ותעידב םייק היה חישמהש דיגהל ןוכנ ,ךכיפל
13, 14 .א םירבעב .םירממ דלונשכ ךר יזיפ ןפואב םייקתהל ליחתה אוהש תורמל
םיכאלממ טעמ היה אוה התומת-ןב היהש דועב ;ךאלמ היה אל חישמהש םישיגדמ ,4-7,
תא ונב" היה אוהש תויה םהמ לודג רתוי הברה דובכל ותוא ולעוה ,(7 .ב םירבע)
,שדוקה יבתיכב דמולמה דיחיה םויק גוסש םדוק וניארה .(16 .ג ןנחוי) "ודיחי
20 .א סורטפ .דלונש ינפל "חור"כ םייק היה אל חישמה ןכל ,ינפוג םויק אוה
תירחאב הלגנו לבת תודסומ ינפל שארמ עדונ" היה חישמה :ךכ בצמה תא םכסמ
."םימיה
ויאיבנ דיב םינפלמ חיטבה" םיהולא רשא ,הרושבה לש יזכרמה ריצ היה עושי
םיהולאה-ןבל ןכוה רשא ;רשבה יפל דוד ערזמ דלונה ונב רבד-לע ,שדקה יבתכב
םיימור) "ונינדא חישמה עושי אוה םיתמה ןיבמ ותיחתב השדקה חור יפל הרובגב
.(1-4 .א

-:חישמה תודלות תא םכסמ הז

;םיהלאה תינכותב תרמוא תאז - ך"נתב חטבוה .1

;דוד ערזכ ,םילותבה תדיל י"ע יזיפ שיאכ ארבנ .2

התומת-ןב לש ויחב הארוה רשא ,("השדקה חור") םלשומה ויפוא בקע .3

י"ע שדקה חור תאירקב םיהולאה-ןב יבמופב זרכוה בושו ,הייחתל םקוה אוה .4
.םיחילשה

שארמ םיהולאה תעידי
ול שי) 'דיתע'ב הרקיה לכ תא שארמ עדוי םיהולאש הדבועה םע םילשהל לכונ םא
םיהולאה תעידב היה חישמה המכ ךירעהל ונל רוזעי הז ,(התומלשב שארמ העידי
לע בושחלו רבדל לוכי םיהולא ,ןכל .םייק היה אל דוע אוהש תורמל ,תישארהמ
םיהולאה .דיתעל עגונב ותעד תומלש ךכ .ןכש וליאכ םימייק אל דועש םירבד
תישארמ" דיגהל לוכי אוה ןכל .(17 .ד םיימור) "הוה ומכ היה-אל רשא תא ארוק"
.(10 .ומ היעשי) "השעא יצפח-לכו םוקת יתצע רמא ושענ-אל רשא םדקמו תירחא
וליאכ םדא ינב לע רבדלו םייח םה וליאכ םיתמה יבגל רבדל לוכי םיהולא ,הז ללגב
.ודלונש ינפל םייחב ויה םה

ותרטמב דימת היה אוה ;תישארה ןמ חישמה תא אבנ ,וירבד וא םיהולאה "ותצע"
םיהולא ;יזיפ ןפואב םעפ דלוויי חישמהש חוטב היה ןכל .םיהלאה "וצפח"ב וא
תא העיבמ שארמ םיהולאה תעידי תואדו ןכל .חישמב העודיה ותרטמ תא םייקמ היה
ראתל ידכ רבעה ןמזב םימעפ הברה םישמתשמ ,תיכ"נתה תירבעב .ורבד תונימא
"םיהלאה הוהי תיב אוה הז" ,דוד רמא ךכ .םהל חיטבה םיהולאש דיתעב םירבד
התיה הקזח ךכ לכ .שדקמה תיב תא חיטבה קר םיהולאשכ ,(1 .בכ א םימיה ירבד)
יבתיכב .דיתעב םירבד ראתל ידכ הווה ןמזב שמתשה דודש החטבהה רבדב ותנומא
חוטב ךכ לכ היה םיהולא .שארמ םיהולאה תעידיל תואמגוד לש עפש שי שדוקה
"... תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל" :ול רמאש ,םהרבאל החטבהה תא םייקיש
ינפל ,הפוקת התואב .אצאצ וליפא היה אל םהרבאלש ןמזב (18 .וט תישארב)
"ךיתתנ םיוג ןומה בא" :דוע חיטבה םיהולא ,דלונ (חישמה?קחצי) ערזהש
."הוה ומכ היה אל רשא תא ארוק" םיהולא ,תמאב .(5 .זי תישארב)

"(חישמה לש) ודיב ןתנ לכ" רשא םיהולא לע חישמה רביד ,ותורש ךשמב ,ןכל
התעו ... ויתחת לכ תש רשאב הנה" .ךכ רבדה היה אל זאש תורמל ,(35 .ג ןנחוי)
.(8 .ב םירבע) "ויתחת תשוה לכ-יכ ןידע וניאר אל הז

"םלועמ רשא םישודקה ויאיבנ-יפב" עושיב ותעושת תינכות לע רביד םיהולאה
םישנא לע םירבדמ ,םיהולאה תינכותל םירושק ךכ לכ ויהש ןוויכמ .(70 .א סקול)
.הארנה יפל הרקמה היה אל הזש תורמל ,תישארב םטושפכ ומייק םה וליאכ הלאה
דיגהל לכונ ,הז םוקמב
.הלעמ הנושאר המגוד הימרי .תישארהמ םיהולאה תינכותב ויה םיאיבנהש דיגהל
איבנ ךיתשדקה םחרמ אצת םרטבו ךיתעדי ןטבב ךרוצא םרטב" :ול רמא םיהולאה
ינפל וליפא הימרי יבגל לוכה תא עדי םיהולאה ךכ .(5 .א הימרי) "ךיתתנ םיוגל
אוהש ינפל ,יסרפה ךלמה ,שרוכ לע רבדל לוכי היה םיהולא ןכ ומכ .םלועה תאירב
םירבע .(1-5 .המ היעשי) םייק היה רבכ אוהש איה התנווכש הפשב שמתשמו ,דלונ
וליאכ דלונ אל דועש והשימ לע תרבדמה תאזה הפש לש המגוד דוע איה 9, 10 .ז
.םייק רבכ אוה

ללגב ,םלועה תאירב ינפל ומייק רבכ םה וליאכ םיאיבנהו הימרי לע םירבדמש ומכ
.זא ומייקתה רבכ םה וליאכ םינימאמה לע םג רבודמ ךכ ,םיהולאה תינכותב םקלח
ונעישוה" םיהולאה .םיהלאה תעידבמ ץוח יזיפ ןפואב ונמייקתה אל זאש רורב
תומי ינפל עושי חישמב ונל ןתנה ודסחו ותצע יפל ... השודק האירקב ונארקו
... לבת תודסומ ינפל (חישמב) ונתא רחב" םיהולאה .(9 .א ב סויתומיט) "םלוע
ריכמ םיהולאהש העידה לכ .(4 ,5. א םייספא) "ונוצר ץפחכ ... םינבל ול ונדעי
ומייק םהש הארמ ,העושיל ("םידעונ") "םינמוסמ" םהו שארמ םימיוסמ םישנא
.(23 .ט ,27 .ח םיימור) תישארב םיהולאה תעדב

םייק וליאכ ,םיהולאה תצע םוכיס היהש ,עושי לע םירבדמש אלפ ןיא ,הז לכ רואל
לוכי היה אל אוה יזיפ ןפואבש תורמל ,םיהולאה תינכותבו העידב הלחתהה ןמ
זא תמ אל עושי .(8 .גי ןוזח) "לבת דסוה םוימ חובטה הש"ה היה אוה .ךכ תושעל
ןכמ רחאל םינש 4,000-כ בלצה לע ברקוהה "םיהלאה הש" היה אוה ;וטושפכ
םלועה תישאר ןמ רחבנ היה עושיש ומכ .(7 .ה א םייתנרוק ;29 .א ןנחוי)
הלמ ותואב םישמתשמ ;(4 .א םייספא) םינימאמה םג ורחבנ ךכ (20 .א א סורטפ)
ךיא ןיימדל ונל לק אל יכ הז תא ןיבהל השק .הלאה םיקוספב תינוויב 'רחבנ'
םירבד לע לכתסהל תלוכיה איה "הנומאה" .ןמזה תלבגהל ץוחמ םיהולאה לעופ
.ןמז לע בושחל ךרוצה תא שיגרהל ילבמ ,םיהולאה טבמ תדוקנמ

  Back
Home
Next