שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי אצומ :7 סרוק
| "רבדה היה תישארב" | םיהולאה תינכותב עושי םוקמ | םילותב תדיל | עושיל עגונב ך"נתב תואובנ
,?ץראה תא ארב עושי םאה ,"םימשה ןמ יתדרי" ,ירוטסיהה עושי) תופסות
תולאש | (קדצ-יכלמ ,"אוה ינא םהרבא תויה םרטב"

"םימשה ןמ יתדרי" :23 תפסות

"םימשה-ןמ יתדרי ... םלועל םייח ןתנו םימשה ןמ דרויה אוה םיהלא םחל-יכ"
.(33, 38 .ו ןנחוי)

היה עושיש העטומה העידב ךומתל ידכ תומוד םילמבו הלא םילמב ןוכנ אל םישמתשמ
:ןלהלה תודוקנ תא ,םלוא ,ןייצל יואר .דלונש ינפל םיימשב יזיפ ןפואב םייק

.םתדמע חיכוהל ידכ םטושפכ הלאה םילמה תא םיחקול שדוקה שולישב םינימאמה .1
ןמ הטמל ףחר עושי ,והשכיאש ,תרמוא תאז ,םטושפכ םתוא םיחקול ונחנא םא ,םלוא
לע תרבדמה הפשה לבא ,הזל עגונב שדוקה יבתכב הקיתש שיש קר אל .םיימשה
.תועמשמ רסח תויהל ךפה םירמ םחרב הרה-כ עושי

ןבומב םיהולאמ חלשנ ןמה .ותוא םיגדה ןמה ךיא ריבסמ עושי ,ו ןנחויב .2
אסכמ יזיפ ןפואב הטמל ףחר אל הז ;ץראב ןמה תאירבל יארחא היה םיהולאש
,ץראב ארבנ היה אוה ;םיימשה ןמ אב חישמהש ןיבהל רשפא םג ךכ .םיימשב םיהולאה
.(35 .א סקול) םירמ םחר לע שדוקה חור תלעפה ךרד

שולישב םינימאמה .(51 .ו ןנחוי ")ירשב אוה וננתא רשא םחלה" רמוא עושי .3
רמוא עושי לבא .םיימשה ןמ דריש עושי לש יהולאה קלח היה הזש םינעוט שדוקה
םיימשה ןמ םחלה תא רשוק עושי ,ךכל המודב .םיימשה ןמ דריש םחלה היה "ורשב"ש
.'ןבה םיהולא' אלו ,(62 .ו ןנחוי ")םדאה ןב"כ ומצע םע

ינחלש ."םיהלאל הווש היה אל עושיש עפשב היאר שי ו ןנחויב קוספ ותואב .4
הדבועהו ;ןויוושב םיקלחתמ אל םיהולאו עושיש הארמ (57 .ו ןנחוי) "יחה באה
םירבדמ הילע "חצנ ייח-וד"ה אל איה (57.ו ןנחוי) "יבא ללגב יח יכונא"ש
.שדוקה שולישב םינימאמה

שדוקה שולישב םינימאמה ?םיימשה ןמ עושי "דרי" ךיאו יתמ ,לואשל ךירצ.5
.ותדילב םיימשה ןמ דרי עושיש חיכוהל ידכ ו ןנחויב הלאה םיקוספב םישמתשמ
הז וליאכ ,(33, 50 םיקוספ) "םימשה ןמ דרויה אוה"כ ומצע לע רבדמ עושי לבא
םכל ןתנ יבא" רמא חישמה ,עושי לש םיהולאה תנתמ לע רבידשכ .ךשמתמ ךילהת היה
ןבומב "דרי" היה רבכ אוה ,הלאה םילמ תא רמא אוהש ןמזב ."םיימשה ןמ םחלה תא
םיימשה ןמ םחלכ 'תדרל' לע רבדמ םג אוה לבא .םיהלאה י"ע חלשנש ללגב םיוסמ
רשא םחלה" :בלצה לע ותומ לש הרוצב
רמוא עושי ,זא .(51 קוספ) "םלועה ייח דעב ןתנ ינא רשא ירשב אוה וננתא
םיימשה ןמ "הדירי" לש ךילהתב אוהש ,םיימשה ןמ דרי רבכ אוהש ,םירבד המכ ןאכ
חיכוהל הכירצ דבלב תאזה הדבועה .בלצה לע ותומב "תדרל" דוע ךירצשו
לכלש הדבועה .עושי תדילל קר אלו ,םיהולאה תולגתהל תסחייתמ "הדירי"הש
תאז תא החיכומ ,תועמשמ התוא קוידב שי ,ך"נתב םיהולאה "תדירי"ל םירכזאה
םליצהל דריו ,םיירצמב ומע ינוע תא האר םיהולא ךכ .קפס ריתומ וניאש ןפואב
עושי תחילשב ,ומצע תא הלגו דרי אוהו ,אטחל וניתודבע תא האר אוה .השמ ידיב
.וניתודבעמ ונתוא איצוהל ידכ השמל ךרע-הוושכ

  Back
Home
Next