שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי אצומ :7 סרוק
| "רבדה היה תישארב" | םיהולאה תינכותב עושי םוקמ | םילותב תדיל | עושיל עגונב ך"נתב תואובנ
,?ץראה תא ארב עושי םאה ,"םימשה ןמ יתדרי" ,ירוטסיהה עושי) תופסות
תולאש | (קדצ-יכלמ ,"אוה ינא םהרבא תויה םרטב"

?ץראה תא ארב עושי םאה :24 תפסות

לכ ץראב רשאו םימשב רשא לכ ארבנ (עושי) וב-יכ :ארבנ-לכ רוכב"
ארבנ לכה תוישרו תוררש ןה תולשממו תואסכ ןה הארנ ונניא-רשא לכו הארנה
רשא הדעה ףוג שאר אוהו :וב םיק לכהו לכה ינפל אוהו :והנעמלו ודי-לע
םיעטקל יסופיט הז (15-18.א םיסלוק)"... םיתמה םעמ רוכבו תישאר אוה
.םלועה תא ארב עושי השעמלש םשורה תא תתל םילוכיש

אל עושיש םידמלמש םירחא םיבר םיעטק רתוס היה הז זא ,ןוכנ היה הז םא .1
היה םיהולאש רורב ןפואב תדמלמ תישארבב תודעתה .דלונש ינפל םייק היה
ארובה היה עושיש םירמוא ונחנא םא ;ארובה היה םיהולאש וא עושיש וא .ארובה
היה עושיש םירמוא ונחנא ,ארובה היה םיהולאש תישארב רפסב בותכש תורמל
תא םיארמש םיברה םיקוספ תא ריבסהל רשפא יא ,הזה הרקמב .םיהלאל הווש
.(הלא םיקוספ לש תואמגודל 8.2 סרוק האר) עושיו םיהולא ןיב םילדבהה

היה עושיש החכוה ןיא .הלחתה ול היהש תרמוא תאז," רוכב"ה היה עושי .2
14 .ז ב לאומש ומכ םיקוספ .וטושפכ םלועה תאירב ינפל םיהולאה "רוכב"
היה אלש רורב .םיהלאה רוכב היהי דוד לש וטושפכ אצאצש ואבינ 27 .טפ םילהתו
ךפה עושי .תישארבב האירבה ןמזב אל םג ךכיפלו הלא םיעטק תביתכ ןמזב םייק
םיהולאה .(4 .א םיימור) םיתמה ןמ ותייחת י"ע "הרובגב םיהלאה ןב" תויהל
.גי ש"העמ) "ךיתדלי םויה ינא התא ינב ,ינשה רומזמב בותככ ;עושי תא ומיקה"
ןבש םג בל םיש .םיתמה ןמ ותייחת י"ע םיהולאה רוכב היה עושי ךכ .(32, 33
היה עושיו ,(13-16 .חמ תישארב) רוכבה תויה םע רושק ויבא לש ונימיב דמועש
.(3 .א םירבע ;32 .ב ש"העמ) ותייחת ירחא םיהולאה ןימיל אשינ

תוושהל רשפאש יוטיב ,(18 .א םיסלוק) "םיתמה םעמ רוכב"כ ראותמ עושי הז ןבומב .3
לע רבדמ אוה ןכל .(תינוויב 15 .א םיסלוק האר) האירבה וא "ארבנ-לכ רוכב"ל
היה עושי .(14 .ג ;5 .א ןוזח) "םיהלאה תאירב תישאר ... םיתמה ןמ רוכב"כ ומצע
תואלמה םתדילו םתייחת רשאכ ,תוומלא-תונבו םינב לש השדחה האירב לש ןושארה
עושי לש םיתמה ןמ ותייחתו ותומ ידי לע ורשפוא םיהולא לש תוומלא-ינבכ
(םיתימא םינימאמ) םלכ ויחי" .(17 .ה ב םייתנירוק ;23, 24 .ד ;10 .ב םייספא)
חישמל םה-רשא ןכ ירחאו ,חישמה םלכ תישאר :ורדסב דחאו דחא-לכו .חישמב
.א םיסולק לש ןויער ותוא קוידב הז .(22, 23 .וט .א םייתנירוק) "ואובב
לש ןושארה היה אוה ,תוומלא לביקו םיתמה ןמ םקוהש ןושארה םדא ןב היה עושי
.ובושב ויתובקעב וכלי םייתימא םינימאמו ,השדחה האירב

לש תאז אלו השדחה האירבל תסחייתמ א םיסולוקב הילע תרבודמה האירבה ןכל .4
אל סולופ .'וכו "תולשממ... תואסכ ... לכ ארבנ" עושי השעמ י"ע .תישארב רפס
.'וכו םירופיצ ,םירה ,תורהנ לש תואמגוד ןתונ זאו לכה תא ארב עושיש רמוא
תואסכ" .םיהלאה תוכלמב ונל היהיש רכשל םיסחייתמ תאזה השדחה האירבה יבכרה
םינהכו םיכלמ" םיתמה ןמ ומקויש םינימאמה ויהי המל תוסחייתמ 'וכו "תולשממ...
.עושי השעמ ידי לע ורשפוא הלאה םירבדה .(10. ה ןוזח) "ץראה לע וכלמיו ...
לע םיארוק ונחנא םייספאב .(16 .א םיסולוק) "םימשב רשא לכ ארבנ וב"
ינחורה םוקמש םידמלמ הלאה םיקוספ ךכ ."םימורמ"ב םיבשויכ חישמב םינימאמ
ידי לע ולוכ רשפוא ,דיתעב וניתונויסינ םע דחי ,וישכע גישהל לכונש םמורמה
-לע לכה-תא ומצע-לא תוצרל" תא םיללוכ "ץראהב רשאו םימשב רשא לכ" .חישמה
רשא לכ"הש הארמש ,(16 ,20 .א םיסולוק) "(חישמה) ובלצ-םדב םולש תושעב ידי
לכל אלו ,"עושי חישמב ... םימורמ"ב םיבשוי וישכעש םינימאמל סחייתמ "םימשב
.ונביבס םייזיפה םירבדה

  Back
Home
Next