שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי אצומ :7 סרוק
| "רבדה היה תישארב" | םיהולאה תינכותב עושי םוקמ | םילותב תדיל | עושיל עגונב ך"נתב תואובנ
,?ץראה תא ארב עושי םאה ,"םימשה ןמ יתדרי" ,ירוטסיהה עושי) תופסות
תולאש | (קדצ-יכלמ ,"אוה ינא םהרבא תויה םרטב"

(58 .ח ןנחוי) "אוה ינא םהרבא תויה םרטב" :25 תפסות

םייק היה עושיש דמלל ידכ ןוכנ אל ןפואב הלאה םילמב םישמתשמ םימעפ הברה
.ןוכנ ךפיההש הלגמ הקומע רתוי הריקח ,םלוא .םהרבא ינפל

םהרבא אצאצ היה אוה.' יתייה ינא ,םהרבא תויה םרטב' רמוא אל עושי .1
,םהרבא לש ונמז ינפל יזיפ ןפואב םייק היה עושיש םירמוא ונחנא םא ;חטבומה
.םהרבאל םיהולאה תוחטבה תא געלל םימש ונחנא

.םהרבאל עגונב םידוהיה םע עושי תחיש אוה 58 .ח ןנחוי לש רשקהה .2
ינא' םצעב רמוא עושי .םעפ יא יחש רתויב לודגה שיאה היה םהרבא ,םתניחבמ
דבוכמה היה עושי ,םש ודמע םהשכ .'םהרבאמ בושח רתוי ,ןאכ דמוע ינאשכ, תעכ
תא ןיבהל רשפא .'םעפ יא היה םהרבאמ בושח רתוי ,תעכ ינא' רמוא אוה .םהרבאמ
,םייק םהרבאש ינפלש ןבומב ,ןמזל תוסחייתהב 58 .ח ןנחויב "םרטב" הלמה
"םרטב" היה עושי הז ללגב .םלועה תישארמ םיהולאה תינכותב רבכ היה חישמה
.תובישח תניחבמ םהרבא "םרטב" היה אוהש הז ןבומב םהרבא

ימוי-תא תוארל שש םכיבא םהרבא" :56 .ח ןנחויב הזל היאר אוצמל רשפא .3
יתמ היה חמשו קחצ אוהש םהרבאל רשקב םושרש דיחיה ןמזה ."חמשיו אריו
תאזה החטבהה רבד לש ופוסבש ןיבה אוה ;ערז ול היהיש החטבהה ול ןתינש
ךרד חישמה תא קוחרמ "האר" םהרבא .(17 .זי תישארב) עושיל הסחייתה
לש אבה חבז לע שרפל ילב ריעה אוה .עושיל עגונב ול וחטבוה רשא תוחטבהה
םהרבא לע רבדמ עושי הז ןבומב .(14 .בכ תישארב) "הארי הוהי רהב" :עושי
דיגהל לוכי היה עושי תוחטבהה לע רוביד לש הז רשקהב .ותוא הארש וליאכ
תוחטבהש ,3.1 סרוקב ונרבסהש ומכ ,ןיבה אוה ."אוה ינא םהרבא תויה םרטב"
םיהולאל עודי היה רשא עושיל עגונב תינכותה תא וליג םהרבאל םיהולאה
תוחטבהב םהרבאל התלגנ ,"םהרבא םרטב" התיהש ,תאזה הרטמה .םלועה תישארב
ביבס לגעמב ודמעשכ ,הנושארה האמב םידוהיה יניע דגנל המייקתה רשאו ,וילא
."רשב היהנ (החטבהה לש) רבדה" ,עושי

."אוה ינא" רמוא אוהשכ םיהולאה םשל סחייתמ עושיש תובורק םיתעל םינעוט .4
,םיהולאה םש תא תאשל םילוכי םיליגר םישנא השעמלו עושיש 3 תפסותב ונרבסה
שמתשמ טושפ עושיש תויהל לוכי ,םלוא .ישיא ןפואב םיהולאה םהש ןבומה ילבמ
9 .ט ןנחויב תאצמנ תינווי יונב ותוא קוידב .'תויהל' לעופה לש הווה ןמזב
םא ינשה תא דחא ולאש אפרנה רוויעה שיא לש םינכשה .ןכמ רחאל םיקוספ המכ
ורמא הלאו הז אוה-יכ ורמא הלא" :"לאשמו בשוי" היהש שיאה ותוא תמאב היה אוה
ומכ קוידב ,"אוה ינא" רמא רוויעה שיאה ."אוה ינא רמא אוהו ול המוד-ךא
רמא עושיש הדבועהש םירמוא ונחנא םא 58 .ח ןנחויב "אוה ינא" רמא עושיש
רוויעה שיאש קיסהל םיכירצ ונחנא זא ,םיהולאה תמאב אוהש חיכומ "אוה ינא"
,םיהולאה םש תועמשמ ,השעמלש ןאכ ןייצל יואר ,םלוא ."םיהלא תמאב" אוה םג
."אוה ינא" םוקמב ,(14 .ג תומש) "היהא רשא היהא" איה ,"הוהי"

  Back
Home
Next