שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי אצומ :7 סרוק
| "רבדה היה תישארב" | םיהולאה תינכותב עושי םוקמ | םילותב תדיל | עושיל עגונב ך"נתב תואובנ
,?ץראה תא ארב עושי םאה ,"םימשה ןמ יתדרי" ,ירוטסיהה עושי) תופסות
תולאש | (קדצ-יכלמ ,"אוה ינא םהרבא תויה םרטב"

.3-1.א ןנחוי "רבדה היה תישארב" 7.4

היה אוה .רבדה היה םיהלאו םיהלאה תא היה רבדהו רבדה היה תישארב"
.(1-3 .א ןנחוי) "ודי-לע היהנ לכה .םיהלאה לצא תישארב

קרפה תונקסמ לע םיביחרמו םיקזחמ הלאה םיקוספ ,יוארכ םינבומ םהשכ
ידכ ,ןוכנ אל ןפואב וב םישמתשמש םיעטקה דחא אוה הזה עטקה ,םלוא .ןורחאה
היולת הלא םיקוספ לש הנוכנ הנבה .דלונש ינפל םיימשב םייקתה עושיש דמלל
"רבדה" תנבה תכרעהב
תויהל לוכי אל םדא ןב ףאש ןוויכמ ,שיאל תורשי סחייל הלוכי אל תאז .הז עקרב
רשא 'logos' תינוויה הלמה .ןמז ותואב םיהולאה תא תויהלו "םיהלאה לצא"
התוא םימגרתמ ללכ ךרדב .'עושי'ל המצעב תנווכתמ אל ,"רבד"ל ןאכ תמגרותמ
:-ל םג לבא ,"רבד"ל

ןיינע
חוויד
הארוה
העדוה
האירק
הנווכ
הרמא
הביס
תורושב

תאז לבא .תינוויב רכז "logos" הלמהש ןוויכמ קר "אוה"כ "רבד"ה לע םירבדמ
-ב תשמתשמ ,(ינרתול) תינמרגה הסריגה .עושי ,שיאל תסחייתמ תאזש תרמוא אל
"la parole" לע תרבדמ (דנוגס) תיתפרצה הסריגה .(הבקנ אלו רכז אל "das Wort")
.רכז לע עיבצמ "רבדה"ש יחרכה אלש תרמוא תאז .הבקנכ

"תישארב"
ץוח יפלכ תאטובמ רשא תימינפ הבשחמל סחייתהל הלוכי 'logos' הלמה קוידה ןעמל
תדחוימה הרטמ .הזה 'logos' ה תא םיהולאל היה תישארב .תרחא תרושקתבו םירבדב
ויתובשחמ ליעפמ םיהולאה חור ךיא וניארה .חישמב תדקוממ התיה תאזה
חור רשאכ .(2.2 סרוק האר) ורבד ןיבו וחור ןיב רשק שי ךכיפלו ,תוימינפה
ןמ בותכה ורבדב שדוקה וחור תא םשו ,םדאה ינב םע ותינכות תא ליעפה םיהולאה
'רבד'ה היה חישמה .וירבדלו ויתולועפל חישמה תעד תא ריבעה הז ךכב ,תישארה
לכב חישמה יפלכ םיהולאה תינכות תא אטיב שדוקה חור ךכיפלו ,םיהולאה לש
לש תואמגוד ןה שדוקה יבתיכב תוירקת הברה ךכ לכ עודמ ריבסמ הז .ויתולועפ
;"רבדה" היה אל ומצעב חישמהש ידמ רתוי שיגדהל רשפא יא ,םלוא .חישמה
'logos' הלמב םימעפ הברה םישמתשמ ."רבד"ה התיה תאז חישמב םיהולאה תינכות
16 .ג םיסלוק הוושה) "חישמה רבד" לשמל - חישמה יבגל הרושבל עגונב ("רבדה")
בל םיש .('וכו 8 .א םיקינילסת ;10 .טי ש"העמ ;24 .ה ןנחוי ;19 .גי יתמל
"רבד"ה ,חישמה דלונשכ .ישיא ןפואב ותויהל םוקמב חישמה לע רבדמ 'logos' הש
ומצע עושי .(14 .א ןנחוי) "רשב היהנ רבדה" - םדו רשב לש תומדל ךפה הזה
אלו ,םירממ ותדלוה ךרד "רבד"ל היהנ אוה ;"רבד"ה םוקמב "רשב היהנ רבדה' היה
.הזל םדוקמ

הלגנ התיה תאז לבא ,תישארב םיהולאה םע התיה חישמה יבגל ,רסמ וא ,תינכותה
םיהולא רביד ךכ .הנושארה האמב ויבגל הרושבה תאירקבו חישמה תומדב יולגב
תא רביד חישמהש בושו בוש שגדומ .(1, 2 .א םירבע) חישמה י"ע ורבד תא ונל
םיהולאה תא ונל תולגל ידכ םיהולאה תדוקפ רבד יפל תותוא השעו םיהולאה ירבד
.(10, 24 .די ;32 ,38 .י ;16 .ז ;34 .ג ;22 .ב ןנחוי)

יפכ חישמה עושי תאירק" : "םיוגה לכל" ויבגל רשבל חישמה תדוקפב עמש סולופ
"םיוגה לכל .... עדונו םסרפתנ התעו ,םלוע תומימ הסכמ היה-רשא דוסה יולג
םדאה ינבל םלועל ייח ורשפוא .(7 .ב א םייתנרוקל 25, 26 .זט םיימור הוושה)
תא םיהולאל התיה תישארב םלוא ;(53 .ו ;16 .ג ןנחוי) חישמה השעמ י"ע קר
חבזה תא ול עודי היהש ללגב ,םלועל ייח תא םדאה ינבל עיצהל תאזה תינכות
לש ותומו ותדלוה ירחא קר עיגה תאז העצה לש האלמה יוליג .עושי בירקיש
-לע ורבד-תא ודעומב הלגו ... םלוע תומי ינפל חיטבה רשא םלועה ייח" ;עושי
וליאכ םיהולאה יאיבנ לע םירבדמ דציכ וניאר .(2, 3 .א סוטיט) "האירקה ידי
םע םייק היה ורביד םהש "רבד"הש ןבומב ,(70 .א סקול) ןמזה לכ םימייק םה
.תישארב םיהולאה

החתפא" ,ויבגל האובנה תא םייק אוה ךכ ;הלאכ םירבד הברה וליג עושי ילשמ
תישארב היה" רבדה הזה ןבומב .(35 .גי יתמ) "םדק-ינמ תודיח העיבא יפ לשמב
.עושי תדילב "רשב היהנ" אוהש ידכ ,"םיהלאה לצא

"םיהלאה תא היה רבדה"
וניתוינכות ."םיהלאה תא היה רבדה" ןבומ הזיאב לוקשל וישכע םילוכי ונחנא
תרושקת וא 'רבד' אוה 'ןודנולל ךלוה ינא' .ונמצע ןדוסיב ןה וניתובשחמו
םיהולאה תינכות תא ןיבהל רשפא םג הככ .יתרטמ תמאב תאז יכ ,יתרטמ תא עיבמש
.אוה ןכ םיהולאה בשוחש ומכו (7 .גכ ילשמ) "אוה ןכ ושפנב רעש ומכ" .חישמב
הז ללגב ."םיהלאה תא היה רבדה" :םיהולאה אוה ,ותבישח וא ,םיהולאה רבד ךכבו
תובר תולבקה שדוקה יבתיכב שי :ורבד ןיבו םיהולא ןיב דואמ קודה רשק שי
םיאיבנב םג םיאצומ .(8 .טכ םילהת) "רבדמ הוהי ליחי ,רבדמ ליחי הוהי לוק" :ומכ
םיהולא השעמל .(7 .הכ הימרי) "הוהי םאנ ,ילא םתעמש אל" ומכ תורמא הברה
ורנכ םיהולאה רבד תא חקל דוד .'םיאיבנב רבודמה ירבדל םתעמש אל' ןווכתמ
היגי הוהי :הוהי ירינ התא :"לקש םג אוה םלוא ,(105 .טיק םילהת) ורואכו
רשפא ןכל .ורבד ןיבל םיהולאה ןיב הלבקהה תא הארמש (29 .בכ ב לאומש) "יכשח
הז וליאכ רבדה לע םירבדמ ,תרמוא תאז ,ומצע אוהכ שנואמ םיהולאה רבדש ןיבהל
.('השנאה ןורקיע ' 5 תפסות האר) .ךכ היה אל הזש תורמל ,םדא ןב היה

םיהולאה רבד ןכלו ,(10 .ה א ןחוי ;26 .ח ;33 .ג ןנחוי) ומצע תמאה אוה םיהולא
הברה ךכ לכ וירבד םע ההדזמ עושי ךכל המודב .(17 .זי ןנחוי) תמאה ןכ םג
תא :ןידי רשא דחא שי ירמא חקי אלו ינזבי רשא שיא" :ורבד תא שינאמ אוהש
לע רבדמ עושי .(48 .בי ןנחוי) "ןורחאה םויב ותא ןידי אוה ,יתרבד רשא רבדה
,םישנואמ ויה וירבד .ומצע אוה תרמוא תאז ,ישממ םדא ןב היה הז וליאכ ורבד
.עושיל םירושק ךכ לכ ויה םהש ןוויכמ

-3 .א ןנחויב ,ומצע םיהולאכ ,תרמוא תאז ,תוישיאכ שנואמ ןכ םג םיהולאה רבד
םיהלא" םלוא .(3 .א ןנחוי) "ודי-לע היהנ לכה" ,רבדה יבגל ונל םירפסמ ךכ .1
רבד לע םירבדמ ,הז ללגב .(1 .א תישארב) ולש הווצמה רבדב לוכה תא "ארב
.הזמ דומלל םילוכי ונחנאו ,אלפנ רבדה .ומצע םיהולא היה הז וליאכ םיהולאה
.ונילא בורק תויהל לוכי םיהולא ,ונבילב םיהולאה רבד םא

.ישיא ןפואב עושי אלו ,ורבד י"ע ,ארובה היה םיהולאש ריהבמ א תישארב קרפ
רבדב" .(1-3 .א ןנחוי) ישיא ןפואב חישמה אלו ,רבד לכ השועכ ראותמ רבדה
רמא אוה יכ ... (םיבכוכה תרמוא תאז) םאבצ לכ ויפ חורבו ושענ םימש הוהי
:וירבד יפל תלעופ תיעבטה האירבה ,וישכע וליפא .(6, 9 .גל םילהת) "יהיו
... ורבד חלשי ... רמצכ גלש ןתנה :ורבד ץורי הרהמ דע :ץרא ותרמא חלשה"
.(15-18 .זמק םילהת) "םימ ולזי

ןוירהל םירמ תא סינכהל ידכ וב שמתשה אוה ,ותאירב חוכ םיהולאה רבדש ןוויכמ
.חישמה רוביעל םרג ,שדקה וחורב הלעפוה םיהולאה תינכות ,רבדה .עושי םע
יל יהי" :חישמה םע האבה הנוירה יבגל תושדחל התבוגתב הזב הריכה םירמ
.(38 .א סקול) "ךרבדכ

ש"העמ .ך"נתה לכב תנעטנ רשא ותינכות תא הארמ םיהולאה חור?רבדש וניאר
:ך"נתה יאיבנ ירבדל ליבקמכ עושי לע םירבדמ ןאכ .ןוכנ הזש המכ הארמ 27 .גי
דלונשכ ."תבש לכב םיארקנה םיאיבנה ירבד תא אל םגו והריכה אל (םידוהיה)"
תעפשה תחת .חישמה עושי לש ותומדב אטובמ היה םיהולאה חור?רבד לכ ,חישמה
רשא ,חישמב םיהולאה תינכות האטוב ךיא לע להצ ןנחוי חילשה ,שדוקה חור
ויה םהש הזב ריכה אוה וישכע .יזיפ ןפואב וב עוגנלו תוארל ולכי םידימלתה
תורמל .(1-3 .א א ןנחוי) חישמב הלוכ העושיה ותינכות ,םיהולאה רבדב םיעגונ
חומשל םילוכי ונחנא םג ,יזיפ ןפואב חישמה תא תוארל םילוכי אל ונחנאש
,ונתא םיהולאה תינכות תא ריכהל םילוכי םג ונחנא ,ויבגל תיתימא הנבה ךרדש
.(8, 9 .א א סורטפ) םלועל ייח תא ונחטבוה ונחנא ךכבו .ימיטניא ךכ לכ ןפואב
."חישמה תא ריכמ תמאב ינא םאה" :הלאשה תא ונמצע תא לואשל םיכירצ ונחנא ןכל
י"ע קר .קיפסמ אל םעפ םייק היה עושי םשב ארקנה בוט םדא ןבש לבקל קר
עישומכ רהמ ותוא ןיבהל רשפא ,הליפת םע דחי ,שדוקה יבתיכב ךשמתמ דומיל
.הלבטה ךרד וילא ךמצע תא רושקלו ךלש ישיאה

הרותהש ידוהיה גשומה תא שרפמ הארנכ "רבדה היה תישארב" קוספה :הרעה
ךירעהל אוה בושחה רבדהש רמוא 1-3 .א ןנחוי .םלועה תאירב ינפל תמייק התיה
ינפל תמייק התיה ויבגל םיהולאה תינכות ;עושי לע ואבינ הלאה םיהולא ירבדש
.(70 .א סקול האר) םלועה תאירב

  Back
Home
Next