שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי לש עבטה :8 סרוק
| עושי לש תושונאה | עושי לש עבטה | עושי ןיבל םיהולאה ןיב םילדבה | אובמ :עושי לש עבטה
תולאש | ("םיהולאה תומדב היה") תופסות | עושי ןיבו םיהולאה ןיבש רשקה

אובמ :עושי לש עבטה 8.1

לביק אל עושי ןודאהש תויהל תבייח תירצונה תבישחב תולודג יכה תוידיגרטה תחא
.םלשומ יפוא חותיפ י"ע ,אטח לע ונוחצינ ללגב ול עיגמה דובכהו הכרעהה תא
םיהולאש ןוויכמ .םיהולאל עושי תכפוה ,םיבר לע תלבוקמה ,שדוקה שוליש לש הארוהה
םחליהל ךירצ היה אל חישמהש תרמוא תאז ,אוטחל לוכי אלו (13 .א בקעי) הסונמ אל
אלל לבא ,תוישונא תונויסינב תוסנתהל ,םיפיוזמ ויה ץראב וייח ןכל .אטחב
ןפואב וילע ועיפשה אלש ללגב ,תויזיפו תוינחור תויעב לש תישונא השגרה
.ישיא

תא יוארכ ךירעהל םילגוסמ אל Jehovah's Witnesses ו םינומרומ ומכ תוצובק ,ינש דצמ
ןב וא ךאלמ תויהל לוכי היה אל אוה הזכש רותב .םיהולא לש דיחיה ןבכ חישמה אלפ
םדאה לש הזל המוד עבט עושיל היה וייחבש םירמואש הלא י"ע עצוה .ףסוי לש יעבטה
אל תאז הפקשה ,הזכ ןויערל שדוקה יבתיכב היאר רסוחמ ץוח .ותליפנ ינפל
אל עושילש תורמל ,ןכל .םירמ םחרב םיהולאמ רצונ עושיו רפעמ ארבנ םדאהש הכירעמ
אטוח עבט םע ,הזכ שיאלש לבקל םיברל השק .ונומכ קוידב דלונ אוה ,ישונא בא היה
.חישמב תיתימא הנומאל לושכמ תאז הדבוע .םלשומ יפוא היה ,ונלש

לע חצינ דימתו ,ויפואב אטח ילב לבא ,ונלש עבט היה עושילש ןימאהל לק אל
לע םגו ,תורושבב םימלשומה וייח רואית לע הברה בושחל ךירצ .ויתונויסינ
הנבהל עיגהל ידכ ,םיהולא היה אוהש םישיחכמ רשא שדוקה יבתיכב םיברה םיקוספ
ןפואב םלשומ ןכלו ומצע םיהולא היה אוהש בושחל לק רתוי .יתימאה חישמב הנומאו
לע גישה עושי רשא ןוחצינה לדוג תא הליפשמ תאז הפקשה ,תאז לוכב .יטמוטוא
.ישונאה עבטו אטח

לבא ,(15 .ד םירבע) ונלש תואטוחה תוייטנ לוכב קלחתה אוה ;ישונא עבט ול היה
.אטח לע רבגתהל ידכ ותרזע שקבלו םיהולאה יכרדל ותובייחתה י"ע ןהילע רבגתה
"ומצעל םלועה-תא הצרמ חישמב היה םיהלא"ש הדימב ,ןוצרב תאז תא ול ןתנ םיהולא
.(19 .ה ב םייתנרוק) ולש ןבה םצע ידי-לע

  Back
Home
Next