שדוקה יבתיכ תודוסי
ערו םיהולא :6 סרוק
,רפיצול ,?ןדע ןגב הרק המ ,ףוסיכ) תופסות | םידש | ןטשהו ןישלמה | ערו םיהולא
תולאש | ("םימשב המחלמ" ,עושי לש תונויסינה

תולאש :6 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד

?ונלש תונויסינו תורצל יארחא רבד לש ופוסב ימ .1
םיהולא
לזמ
ןטשה םשב הער תוישיא
םידש םשב תואטוח תויושי

?אוטחל וניתונויסינל יארחא המ .2
ונלש ישונאה עבט
םיהולא
תוער תוחור
ןטשה םשב האטוח תוישיא

?'ןטשה' הלמה תרמוא המ .3
אטח
שחנה
ןישלמה
רפיצול

?'ןטש' הלמה תנווכ המ .4
אטוח
היח
בירי
םידשה ךלמ

?םיבוט םישנאל 'ןטשה' הלמה תא סחייל רשפא םאה .5
ןכ
אל

?'ןטשה' לש תלאשומה תועמשמ המ .6

?השדחה תירבב םיראותמכ 'םידש' ןיבהל ךיא .7
םיאטוח םיכאלמ
תולחמ
םידש י"ע תומרגנ ויהש ובשח רשא תולחמל תימוימויה הפש
תוחור תויושי

?ןדע ןגב שחנה יבגל ןיבמ התא המ .8


  Back
Home
Next