שדוקה יבתיכ תודוסי
ערו םיהולא :6 סרוק
,רפיצול ,?ןדע ןגב הרק המ ,ףוסיכ) תופסות | םידש | ןטשהו ןישלמה | ערו םיהולא
תולאש | ("םימשב המחלמ" ,עושי לש תונויסינה

?ןדע ןגב הרק המ :18 תפסות

םכלכא םויב יכ םיהלא עדי יכ :ןותמת תומ-אל השאה-לא שחנה רמאיו" :4-5 .ג תישארב
."ערו בוט יעדי םיהלאכ םתייהו םכיניע וחקפנו ,ונממ

:ירלופופ שוריפ
ןמ ךלשוה ואטח רובע .אטח רשא ,"ןטשה" םשב ארקנה ,ךאלמ ןאכ שחנהש ןוכנ אל חנוה
.אוטחל הוח תא הסינו הצרא אב אוה ,םיימשה

:תוערה
.תישארב רפסב תואצמנ אל "ןישלמ"ו "ןטש" םילמה ."ןטשה" לע רבדמ קוספה .1
שחנהש החכוה איה ,םנטב לע םילחוזו ,יזיפ ןפואב ונתיא ןיידע םישחנש הדבועה
יתמש םיבשוח ,תרחא םינימאמ רשא םישנאש חינהל שי .הטושפכ היח היה ןדע ןגב
.ומצע "ןטש" םיאור וטושפכ שחנ םיאורש

.ךאלמכ ראות אל םעפ ףא שחנה .2

.םיימשה ןמ לטוה והשימל תישארב רפסב רוכזא ןיאש עיתפמ אל ןכל .3

ןכלו ,(35, 36 .כ סקול) תומל םילוכי אל םיכאלמ .(23 .ו םיימור) תומל םרוג אטחה .4
םיכאלמ םא .דוע תומל אל םיכאלמל הווש תויהל אוה םיקידצה רכש .אוטחל םילוכי אל
ייח םהל ןיאש תרמוא רשא ,תומל בוש םילוכי ןכלו םילגוסמ םיקידצה םג ,אוטחל םילוכי
.שממ םלועל

הוח ,םדא ,םיהולא :ןה תישארב רפסב םדא תליפנ רואיתב תוברועמה תויומדה .5
ותוא חירכהל ידכ שחנל סנכינ והשמש החכוה ןיא .רחא והשימ לש רכז ןיא .שחנהו
.(3 .אי ב םייתנרוק) "הוח-תא ותמרעב שחנה אישה"ש רמא סולופ .השעשמ תושעל
,שחנב שמתשה "ןטשה" םא .(14 .ג תישארב) "... תאז תישע יכ" :שחנל רמא םיהולא
?שנענ אל םג אוה המלו רכזומ אל אוה המל

המישאה הוח .(12 .ג תישארב) "ץעה-ןמ יל-הנתנ איה" :ואטחב הוח תא םישאה םדא .6
.(13 .ג תישארב) "לכאו ינאישה שחנה" :שחנה תא

.לצנתה אל אוה - ןטשה תא םישאה אל שחנה
:רוכזת לבא ,ןדע ןגב שחנה ומכ בושחל וא רבדל םילוכי אל םישחנש ןעטנ .7

(ללכ ךרדב) תמלאה המהבה" :(םעלב) שיא ענכשל הסינו רבדל חרכוה םעפ רומח (א
(ןובנ) םורעה היה שחנה (ב .(16 .ב ב סורטפ) "םסקה תלואב רצעתו םדא-לוקב הרבד
םדא םע רבדל תלוכיה תא ונממ עורגל התיה וילע הללקה .(1 .ג תישארב) תויחה לכמ
.הוחו

םא ;שחנל הכפהנ אל "ןטש" םשב תרחא תושי ;(1 .ג תישארב) שחנה תא ארב םיהולא .8
רחא והשימ לש םייחל סנכיהל לוכי דחא שיאש םצעב םירמוא ונחנא ,הז תא ןימאנ
היה אל םיהולאש ןעטנ םא .שדוקה יבתיכמ אב אלש ילילא ןויער הז .וילע טלתשהלו
אב אטחהש רוכז ,אוטחל הוחו םדאה תא התפ רשא לודגה אטח ללגב שחנה תא ארוב
תולכתסהמ רבידו ,ירסומ-יא היה שחנה ןכל ;(12 .ה םיימור) םדא ידי לע םלועל
.אטח השע אל ןכלו תאז הניחבמ םיהולאל יארחא היה אלו ,ולש תיעבטה
המוד אל 'שחנ' הלמה לבא .םיפרשה לש החפשמ בורק ג תישארבמ שחנש םיעיצמ שי
האב תשוחנ הלמה .ותכישנ באכ וא ועבצ יפל ,'שאב ףורשל' םע רושק 'ףרש' .'ףרש'ל
.ג ב לאומש ;21 .זי םיטפוש) אטח תגציימ תשוחנ .ג תישארבב 'שחנ' שרוש ותואמ
,אטחה ןויער םע רושק שחנה ןכל ,(6 .ול ;11 .גל ב םימיה ירבד ;7 .הכ ב םיכלמ ;34
.לופנ ךאלמ אל אוה לבא

:הלא םיקוספ לש תיתימאה הנווכ לש רבסה תעצה
םיקרפב הליפנהו האירבה יבגל ונל רפוסשמ לע קפס ליטהל ינויגה אל .1
רשפאש הדבועה .שממ שחנ היה 'שחנה' .וטושפכ אל הזש ,תישארב רפסב םינושארה
ירוקמה שחנה לע הליטה רשא הללקה םויקב םנטב לע םילחוז םויה םישחנ תוארל
םילבוס םישנו םירבג םיאור ונא ךכל המודב .הז תא חיכומ ,(14 .ג תישארב)
השיאו שיא ויה הוחו םדאש ןיבהל רשפא .ןמז ותואב םהילע וליטה רשא תוללקהמ
,הבוט רתוי םייח תמרמ ונהנ םה לבא ,םויה םדא ינב םיריכמ ונחנא רשאכ ,םטושפכ
לש םישחנמ הנובנ רתוי הברה הרוצב תורמל ,הטושפכ היח היה ירוקמה שחנה ןכל
.םויה

רפס לש םינושארה םיקרפ תא אורקל ךירצש םיארמ רשא םיפסונ םיזמר ןלהל .2
-:םטושפכ תישארב

םישוריגו םיאושינ לע ותארוה סיסבכ הוחו םדא תאירב רואיתל סחייתה עושי -
.הלאשהב הז תא ארק אוהש זמר ןיא ;(5-6 .טי יתמ)

השאה יכ (שחנה י"ע) התפנ אל םדאו .הוח וירחאו ,הנושארב רצונ םדא יכ" -
םג סולופ ןכא - (13-14 .ב א סויתומיט) "הרבע ידיל אבתו אישמה לוקל העמש
אישה" וב ךילהתה לע םדוק בתכ אוה בושח יכהו .וטושפכ תישארב רפס תא ארק
ןטשהש ריכזמ אל סולופש בל םיש - (3 .אי ב םייתנרוק) "הוח-תא ותמרעב שחנה
.הוח תא אישה

יפל ?הלאשהב אורקל םיכירצש האירבה רואיתב ללכב תפסונ החכוה שי םאה -
רורב הז ,תועש 24 לש םימי ויה הלא .םימי הששב ארבנ םלועה א תישארב
רתוי ךשמל הז תא הז ילב תויחל םילוכי אל םינושה םיארבנה םירבדש הדבועהמ
ארבנ םדאש ללגב רתוי וא הנש 1,000 לש תופוקת ויה אל םימיה .דבלב םימי המכמ
םא .(5 .ה תישארב) הנש 930 ןב ליגב יעיבשה םוי ירחא תמ אוה לבא ,יששה םויב
רשאכ הנש ףלאמ רתוי ןב היה םדא זא הנש 1,000 לש הפוקת היה יעיבשה םוי
.תמ

.10, 11 .כ תומשב תבשה תרותב תאצמנ םטושפכ םה האירבה ימיש החכוה דוע -
דבעש ירחא ,יעיבשה םויב חנ םיהולאש ללגב ,תועש 24 לש החונמ םוי התיה תבשה
םיחמצה .(תבשה תרות ינפל לארשי השעש ומכ) םימי השש ךשמל
ןמז חוורמ .הששה םויב ושענ רשא םירובדב םיולת ויהו ישילשה םויב ושענ
.םיאתמ היה אל םהיניב ךורא


ול היהש דיגהל רשפא ,(14 .ג תישארב) ונטב לע הליחזב ללוקמ שחנהש ללגב .3
הבורק יכה היחה תרוצ ילוא היה אוה ,הבישחה תלוכי םע דחי ;ןכ ינפל םיילגר
.ג תישארב) "םיהלא הוהי השע רשא הדשה תיח" דחא - היח ןיידע אוהש תורמל ,םדאל
.(1, 14

ארתו" .ותוימומרע תא ריבסהל לוכי היה הז ,ערו בוט תעד ץעמ לכא שחנה ילוא .4
התיה איה ךיא .(6 .ג תישארב) "ליכשהל ץעה דמחנו ... ץעה בוט יכ (הוח) השאה
השעש והשמ לש םייחב ירפה תליכא האצות תא התאר איה םא אלא ,הז תא תוארל הלוכי
.ג תישארבב תראותמה ינפל שחנה םע תוחיש המכ רבכ הוחל התיה ילוא ?רבכ הז תא
תישארב) "... םיהלא רמא-יכ ףא" ,ויה הוח לא שחנה לש תוראותמה תונושארה םילמה
.תראותמ אלש תמדוק החיש לש ךשמה התיה תאזש ילוא תזמור "ףא" הלמה - (1 .ג

  Back
Home
Next