שדוקה יבתיכ תודוסי
ערו םיהולא :6 סרוק
,רפיצול ,?ןדע ןגב הרק המ ,ףוסיכ) תופסות | םידש | ןטשהו ןישלמה | ערו םיהולא
תולאש | ("םימשב המחלמ" ,עושי לש תונויסינה

רפיצול :19 תפסות

!םיוג-לע שלוח ,ץראל תעדגנ !רחש-ןב לליה םימשמ תלפנ ךיא" :12-14 .די היעשי
דעומ-רהב בשאו יאסכ םירא לא-יבכוכל לעממ הלעא םיימשה ךבבלב תרמא התאו
"ןוילעל המדא ב­ע יתמב-לע הלעא :ןופצ יתכריב

:ירלופופ שוריפ
אטח רשא המצוע-בר ךאלמ ,לכיבכ ,םעפ היהש ,"רפיצול"ל ןאכ תמגרותמה "לליה" הלמה
.םישנאל תויעב השוע אוה םשו ,ץראל ךלשוהו םיימשה ןמ שרוג אוה ןכלו ,םדא ןמזב

:- תורעה
תאצמנ וב דיחיה םוקמ ןאכ .הז קרפב תואצמנ אל "ךאלמ"ו "ןישלמ" ,"ןטשה" םילמה .1
."רפיצול"ל (תילגנאב) תמגרותמה "לליה" הלמה

-מ רתוי רפוס הז המל ,ןכ םאו ;ןדע ןגב הרקש והשמ ראתמ היעשיש היאר ןיא .2
?עוריאה ירחא הנש 3,000

חוכ ול ןיאש ללגב ,ול םיגעול םישנאו (11 קוספ) םיעלות הסוכמכ ראותמ רפיצול .3
אוה וישכעש בושחל הקדצה ןיא ןכל ;(5-8 םיקוספ) םיימשה ןמ שרוגש ירחא ללכב
.ץראב םינימאמ העתמ

?םש היה רבכ אוה םא (13 קוספ) "הלעא םימשה" ,רמאש ללגב םשאנ רפיצול המל .4

ללגב .(11 קוספ) "העלות ךיסכמו ... ,ךנואג לואש דרוה" :רבקב ביקרי רפיצול .5
הלא םילמ ;ךאלמ תויהל לוכי אל רפיצול ,(35-36 .כ סקול) תומל םילוכי אל םיכאלמש
.םדא-ןבל רתוי תומיאתמ

- "ןודבאה-ןב" לע רבדמ רשא ,3-4 .ב ב םיקינולסת םע םירושק 14-ו 13 םיקוספ .6
.ךאלמל אל - רחא שיא לע עיבצמ רפיצול ןכל

:- םירבסה תעצה
,לבב לשמל ,םינוש םיוג "תואשמ" תרדסב היעשי רפס תא םיקלחמ םימיוסמ םימוגרת .1
ךלמ-לע הזה לשמה תאשנו" :4 .די היעשיב אצמנ ןויעב םיקוספה עקר .םיירצמ ,רוצ
."רפיצול"כ ראותמ רשא ,לבב לש ישונאה ךלמל תסחייתמ איה האובנה ."... לבב
קוספ) ?... ץראה זיגרמ שיאה הזה ,וננובתי ךילא וחיגשי ךילא ךיאר" :ותליפנב
.שיא-כ רדגומ רפיצול ךכ .(16

התא-םג ,ךילא ורמאיו ונעי םלוכ ,םיוג יכלמ לכ" ,ישונא ךלמ היה רפיצולש ללגב .2
.רחא ךלמ לכ ומכ ךלמ היה רפיצול ןכל .(9-10 םיקוספ) "?תלשמנ ונילא ?ונומכ תילח

אל ןכל ,תרכי לבב ערזש רמוא 22 קוספ .דמשוי רפיצול ערזש 20 קוספב בותכ .3
.םיוושכ הלא םיקוספ תוארל םיכירצ

,"(הגונ) רחשה בכוכ"ל הווש "רפיצול" .(4 קוספ) "לבב ךלמ-לע לשמ" הזש רוכז .4
לא-יבכוכל לעממ ,הלעא םימשה" :הוואגב טילחמ הז בכוכ ,לשמב .תרהוז יכה בכוכ רשא
בכוכה .הצרא דרוה בכוכה ,הז ללגב .(13 קוספ) "יאסכ םירא (םירחא םיבכוכ)
הלודגה תוכלמ לע לקתסה רצנדכובנ ךיא ריבסמ ד קרפ לאינד .לבב ךלמ תא גציימ
ול ןתנ םיהולאש הזב ריכה אלו ,ולש חוכב םירחא םימואל שבכ אוהש בשחו ,הנב רשא
אוה הז ללגב .(18 קוספ) םיימשל העיגהו הלודג התיה ותוואגו ותרובג .חילצהל
בשע לכאו םישנאמ שרוג
,רשנה הצונ ומכ ילדג ויתורעשש דע ,םיימשה לטב בטרנ ופוגו ,םירושה ומכ
דחא לש תימואתפה הלפשהה .(29 קוספ האר) םירופיצ לש הלא ומכ וינרופיצו
לע לשמ ורמאש יטמרד ךכ-לכ עוריא היה ףרוטמ עגושמל םלועב םילודג יכה םישנאה
לשמל האר ,המצוע-בר םישנא םילמסמ םיבכוכ .ץראל םיימשה ןמ רחשה בכוכ תליפנ
גיהנמ יבגל) 7 .בל לאקזחי ;(לבב יגיהנמ יבגל) 10 .גי היעשי ;9 .זל תישארב
שדוקה יבתיכ לש תדחוימ הפש ןה םשמ הליפנו המימש הילע .24, 10 .ח לאינד ;(םירצמ
;6 .כ בויא האר - המאתהב הלפשהו הוואגה תרבגה תא תובורק םיתעל ראתל ידכ
-רפכ תאו" :(םוחנ-רפכ יבגל) 23 .אי יתמ ;1 .ב הכיא ;(לבב יבגל) 53 .אנ הימרי
."ידרות (רבקה) לואש-דע םימשה-דע הממורה םוחנ

חתפ-אל ויריסא ;סרה וירעו רבדמכ לבת םש"ש רפיצול תא םישאמ 17 .די היעשי .5
הלא .(4, 17, 21 םיקוספ) "(בהז תשרוד) הבהדמ" ... "םירע לבת אלמ ... התיב
ושעש ומכ) דוסיה דע םימלש םיחטש סורהל - ילבב תיאבצ תוינידמ לש םירואית
ושעש ומכ) םצראל רוזחל םהל תתל אלו םירחא תומוקמל םייובש ריבעהל ,(םלשוריל
שגדומ ןכל .ואכד רשא םימואלהמ סמ רותב בהז תחקלו תושדח םירע תונבל ,(םידוהיל
תאז ,(18, 19 םיקוספ) םירחאה םיכלמ ומכ הרובק לבקי אל (רפיצול) לבב ךלמש
.הרובקל קוקז היהש ללגב ,םהומכ ישונא ךלמ אוהש תרמוא

םע רושק הז .ץע ומכ היה אוהש תרמוא תאז - "ץראל תעדגנ"ש רמוא 12 קוספ .6
.עדגנ ץעל ומדנ לבבו רצנדכובנ וב ,8-16 .ד לאינד

ךלמ לוסיח לע רבדל ירחא ,ןכל ;הז תא הז ףילחהל רשפא רושאו לבב תואובנב .7
."... יצראב רושא רבשל" ,25 קוספב בותכ ,לבב

4, 5, 18 .ג םוחנב רושא יבגל תונשנו תורזוח זמ היעשיב לבב יבגל תואובנ
יבשב השנמ תא חקל רושא ךלמש 11 .גל ב םימיה ירבדב בותכו ;13 ,15 .ב הינפצו
ךלי לארשיש רמוא 27 .ה סומע .םיחנומה תא ףילחהל תלוכיה תא הארמ תאז - לבבל
.ז ש"העמ) "לבבל"-כ הז תא טטצמ סונפטסא לבא ,רושאל תרמוא תאז ,"קשמדל" יבשב
.שדקמה תא שדחמ תונבל (וצ) םעט םש לבב ךלמ שוירד תא ראתמ 1 .ו ארזע .(43
הארמ בוש הז .(22 .ו ארזע) "רושא-ךלמ בל" תא ותבסה לע םיהולא תא וללה םידוהיה
תשילפ עקרל תומיאתמ ,תורחא םע דחי ,די היעשי תואובנ .תומש ףילחהל רשפאש
לק רתוי .רושא רובשל לע רבדמ 25 קוספ ןכל ,והיקזח תפוקתב בירחנס י"ע רושא
םלשוריל סנכיהל הצרש ,רושא י"ע םלשורי רוצמ לע רבודמ םא 13 קוספ תא ןיבהל
הצור ילוא היה ,רסאנלפ תלגת רושא ךלמה ,םדוק .םהילילא רובע שדקמה תא שובכלו
םימשה ךבבלב תרמא" :13 .די היעשי ;(20, 21 .חכ ב םימיה ירבד) םג הז תא תושעל
ןוראו שדקמה תיב לש למס) ... הלעא
(26 .ז םירבע ;4 .אי ;3, 7 .כ םילהת ;27 .ל ב םימיה ירבד ;30 .ח א םיכלמ - שדוקה
.חמ םילהת - םלשורי) "ןופצ יתכריב (שדקמה תיב םוקמ ,ןויצ רה) דעומ-רהב בשא ...
.(2, 3

האר) "ללייל" לעופה יוויצכ "לליה" הלמה תא ריבסהל בוט רתוי תירבע תניחבמ .8
שארמ עדי םיהולא .(2 .אי הירכז ;17 .אכ לאקזחי ;2 .זמ הימרי ;31 .די היעשי םג
.עיגה ותלשממ ףוסש ןיבהש עגרב לבב ךלמ תבוגת היהת תאזש

  Back
Home
Next