שדוקה יבתיכ תודוסי
ערו םיהולא :6 סרוק
,רפיצול ,?ןדע ןגב הרק המ ,ףוסיכ) תופסות | םידש | ןטשהו ןישלמה | ערו םיהולא
תולאש | ("םימשב המחלמ" ,עושי לש תונויסינה

"םימשב המחלמ" :21 תפסות

םחלנ ןינתהו ןינתב םימחלנ ויכאלמו לאכימ םימשב המחלמ יהתו" :7-9 .בי ןוזח
שחנה לודגה ןינתה לטויו .םימשב דוע אצמנ-אל םמוקמ םגו וקזחתה אלו .ויכאלמו
וכאלמו הצרא לטוה אוה הלוכ לבת חידמה ןטשו ןישלמ ומש ארקנ-רשא ינומדקה
."ולטוה ומע

:- ירלופופ שוריפ

האצותה .םיכאלמה ןיב םיימשב דרמ היהש עיצהל םיירלופופ יכה םיקוספה דחא הז
תורצ תושעל ,ןינת וא שחנ לש הרוצב ,וליחתה םשו הצרא ולטוי ויאכלמו ןטשהש איה
.ץראב איטחהלו

:- תוערה

םילוכי אל םיכאלמש וניאר .הז קוספ לע ליעפהל ךירצ הז סרוקב ונדמלשמ לכ .1
ךירצ - ונימב דחא רשא - הז קוספ ןכל .םיימשב המחלמ תויהל הלוכי אל ןכלו אוטחל
אטחהש ללגב ,ץראב םישנא םיאיטחמ רשא םיאטוח םיכאלמ וא םיאטוח םיכאלמ אלל שרפל
.(20-23 .ז סוקרמ) ונל ץוחמ אלו ,ונברקמ אב

היה וטושפכ שחנה לבא .רוקמב םש היהש תזמור תאז ,םיימשה ןמ לטוה שחנה .2
ןמ דרוי ןטשל זמר ןאכ ןיא .(24-25 .א תישארב) המדאה ןמ רפע םיהולאה י"ע ארבנ
.שחנה ךותל סנכנו םיימשה

ןיא .םיימשב המחלמל קר ,םיהולאב םידרומ וא םיאטוח םיכאלמל הינפה ןיאש בל םיש .3
.(39 .בל םירבד) "ליצמ ידימ ןיא" :םיימשב םיהולא דגנ םחלנ והשימ לש תורשפא

התע רמאיו ,םימשב לודג לוק" היהש רמוא 10 קוספ ,7-9 םיקוספ לש המרדה ירחא .4
םנטשל דמעה וניחא ןטוש דרוה יכ :וחישמ תלשממו ותוכלמו וזעו וניהלא תעושי האב
םדא תפוקת ינפל ,םלועה תישארב ורק 7-9 םיקוספ םא ."הלילו םמוי וניהלא ינפל
,הוחו

,םדא אטח ירחא ?םיהולאה תוכלמו העושי האב ןטשה תליפנ ירחאש דיגהל רשפא ךיא
-כ ראתל השק בצמ - ןולשיכו אטחל תודבע לש תובוצעה תודלות הליחתה תושונאה
הניר היהת המל .הצרא לטוה - ןישלמה - ןטשהש הניר שי .םיהולאה תוכלמו "העושי"
תועמשמב םיימשה ןמ הליפנ םא ?םדא ינבל ןוסאו אטח לש הלחתה היה הצרא ואוב םא
.אנ הימרי ;12 .די היעשיב ומכ) ןוטלשמ הליפנ י"ע תגצוימכ ,התושפכ אלו תלאשומ
הרק הז לכ םא .בוט רתוי הברה הז תא ןיבהל רשפא ,(23 .בי יתמ ;1 .ב הכיא ;53
תא ןטושל ןטשה לוכי ךיא ,םדאה תליפנ ינפל תוחפל וא ,םדאה לש ונמז ינפל
?ומייקתה אל דוע םהש ןוויכמ ,"וניחא"

איה ןוזחהש :1 .ד-ו 1 .א ןוזחב אצמנ בושח רבד .ןדע ןגב הרק הז לכש זמר ןיא .5
לבא ,ןדע ןגב הרקשמ לש רואית אל הז ןכל ."הרהמב היהי היה-רשא תא" יבגל האובנ
תא ןתנ עושי רשאכ ,הנושארה האמה ירחא המ ןמז ורקי רשא םירבד יבגל האובנ
סחייל םיצמאמ לכ ענומ ודבל הז קומינש וארי ,הוונעב רבדה תא םילבקמה .ןוזחה
הרקשמ לע עדימו ןטשה תוהז ורמשנ המל הלאשה תא לואשל םג ךירצ .ןדע ןגל בי ןוזח
.?ותולגתה ינפל שדוקה יבתיכ ףוס דע ןדע ןגב

רשעו םישאר העבש" ןינתל .(9 .בי ןוזח) "ינומדקה שחנה (היה) לודגה ןינתה" .6
הארמ "ינומדקה שחנה" יוניכה .וטושפכ שחנ היה אל הז ןכל ,(3 קוספ) "םיינרק
המודב .שחנה ומכ חידמ לש ןבומב ,ןדע ןגב שחנה לש תוינייפוא תונוכת ול היהש
תוומהש תרמוא אל תאז לבא ,(56 .וט א םייתנרוק) "אטחה אוה תומה ץקוע" ,ךכל
.אטחל ורשק ללגב ,שחנה לש תוינייפוא תונוכת ול שי .וטושפכ שחנ

םא .(12 קוספ) "ותע הרצק יכ ותעדמ" דואמ ינפקות היהו הצרא לטוה ןטשה .7
רשא - תוכוראה ויתודלות ךשמל םישנאל קיצהל תונמדזה ול היה ,ןדע ןגל לטוה ןטשה
.תומש תושעל ידכ הרצק תע תאזש דיגהל השק

,םיימשה ןמ לטוהש ינפל (9 קוספ) "הלוכ לבת" חידמ ןטשהש רמול רשפא ךיא .8
?םדאה ינפל דחא ףא היה אלש

וטושפכ הז תא ארקנ םא ."םיבכוכה תישילש םימשה-ןמ בחס ובנז"ש רמוא 4 קוספ .9
ןינתה תדימ זא - ירלופופה שוריפב ךומתל ידכ וטושפכ הז תא אורקל ךירצו -
רשפא יא .ובנז לע (תוחפל שמשה תכרעמ וא) םוקיה שילש םישל רשפא - המוצע איה
םיבכוכה שילש ךרואש ךרעומ .לודג ךכ-לכ רוצי לולכל ידכ לודג קיפסמ ץראה רודכש
ךירצ הז לכ רוכזו !ובנז ךרוא תויהל ךירצ הז .רטמוליק ןוילירט הנומש ךרעב
.תאז האובנ ןתנית רשאכ הנושארה האמ ירחא הרקי וא ,תורקל

םייקל רשפא יא רשא (האובנה לכבו) בי ןוזחב םיבר םירחא םירבדו הזל עגונב .10
הלמה תנווכ) ילמס הז רסמש (1 .א ןוזח) הנושארו שאר בותכש אלפ אל ,םטושפכ
ידכ .תילמס איה ןוזחה תפשש תרמוא תאז - (למסל וא ןייצל איה תינוויב "עודיה"
."הלודג תוא"-כ האבה תוליעפ תא ראתמ 1 .בי ןוזח ,קרפה לש עקרב הז תא שיגדהל

;םישנא איטחמ אוהש הארמש רואית ןיא ,ץראב רשאכ ןטשה ישעמ לע םיארוק םא .11
עגרב ץראב תורצ תושעל ויצמאמב חילצה אל ןטשהש תמאב םיארמ 12-16 םיקוספ
.ירלופופה שוריפל דוגינב תאז .עיגהש

ןאכ םירבודמה "םימשה" םאה איה ,הז קוספ תא ןיבהל ידכ חתפמה תולאש תחא .12
ןוטלש םוקמל סחייל םילוכי "םימש"ש םדוק ונרבסה .תלאשומ תועמשמב וא םטושפכ
.הרקמה הזש םיפצמ ונייה ,םילמס רפס ןוזחהש ןוויכמ .תלאשומ תועמשמב

רשע םינש תרטע השאר לעו הילגר תחת חריהו השובל שמשה" השיאה ,1 קוספב
.םטושפכ ,םיימשב םייולת הארנכ ,השיאהו םיימשה ימרג תא ןיבהל רשפא יא ."םיבכוכ
לע ץראה רודכ לש לדוגב םיבכוכ הל והיש וא וטושפכ שמש השובל איהש רשפא יא
.השאר

םיימשה הלאש ללכ ךרדב םירמוא .לודג םודא ןינת - םיימשב תרחא תוא שי 3 קוספב
הארמ 4 קוספ ?תלאשומ תועמשמב 1 קוספב םיימשהש רורב םא ,המל לבא ,םטושפכ
רשפא יא ,ץראהו םיבכוכה לדוג ללגבש וניאר .םיבכוכה תישילש הצרא בחס ןינתהש
;44 .ב לאינד) ץראב דסוית םיהולאה תוכלמ .םתושפכ ץראהו םיבכוכל הז תא סחייל
םילפונה םילודג םיבכוכ י"ע דמשוי ץראה רודכשכ ירשפא היהת אל רשא ,(5 .ה יתמ
.הילע

םא .םיימשב םיהולאה אסכ ."ואסכ-לאו םיהלאה-לא חקליו" רכז ןב דלת "םימשב" השיאה
תויהל הכירצ איה ?המיימש הנב תא תחקל ךרוצ שי המל ,םיימשב התיה רבכ השיאה
החרב איה זא .תלאשומ תועמשמב "םיימשב" איהש תורמל ,ץראב והשמ לש תילמס
.םיימשב רבדמ תויהל ךירצ זא ,םטושפכ םיימשב התיה איה םא .(6 קוספ) "הרבדמה"
הטושפכ ץראב רבדמל תחרוב זאו ,תלאשומ תועמשמב ימיימש םוקמב איהש םיאתמ רתוי
.הלאשהב וא

ןוזחב "םימש"ל םוקמ-תוארמ לכש ללגב ."םימשב המחלמ יהתו" - 7 קוספל עיגנ וישכע
חרכומ הז .תלאשומ תועמשמב םיימשב םג התיה תאז המחלמש יבקע ,הלאשהב ויה בי
6 .ה םילהת ;10 .ו יתמ) םטושפכ םיימשב אטח וא דרמ היהתש רשפא יאש ןוויכמ תויהל
ןאכ לבא ;םונהיגב ורצענ םיער םיכאלמש תנעוט הצופנה העידה .(13 .א קוקבח ;5,
.םטושפכ םיכאלמ אל םה ןכל .םיימשב םה

הלאשה תא ןטשה לע ינרמשה ןויערב םינימאמה תא לאוש םימעפל הלא תורוש בתוכ
תובושתה '?שדוקה יבתיכ יפל ןטשה תודלות תא רוציקב רפסל לוכי התא םאה' :האבה
תויהל הכירצ הבושתה ,'ינרמש'ה ןויער יפל .דואמ וז תא וז תורתוס תונושה
:ומכ והשמ

.הצרא קרזנ אוה א תישארבב .ןדע ןג לא לטוה רשא םיימשב ךאלמ היה ןטשה (א

.ןתחתהלו הצרא אובל ךירצ היה אוה ו תישארבב (ב

.ץראל םגו םיימשל השיג ול היה בויא לש ונמזב (ג

.ץראל םיימשה ןמ לטוה אוה די היעשי ןמזב (ד

.םיימשב בוש אוה ג הירכזב (ה

ןויער יפל ,הז ןמזב .תמ עושישכ הצרא"ךלשוה" אוה .ץראב אוה 4 יתמב (ו
. "הזה םלועה רש ךלשוי" ירלופופה

."לטוי" ןטשהש בי ןוזחב האובנ שי (ז

ויה ויאכלמו אוה ,6 .הדוהי תרגיא יפל ,תישארבב לבא ,רסאנ ןטשה כ ןוזחב (ח
רסאל רשפא ךיא ,"םלוע תורסומ"ב רסאנ רבכ היה אוה םא ."םלוע תורסומב םירמשנ"
?כ ןוזחב בוש ותוא

לוכי אל אטח ללגב םיימשה ןמ לטוי ןטשהש ירלופופה ןויערש הזמ רורב תויהל ךירצ
תא ןיבהל ינויח .םשמ "לטוה"ש םעפ לכ םיימשב ןיידע אוהש ללגב ,ןוכנ תויהל
.תלאשומ תועמשמב "ןטשה"ו "םימש"ה

:- םירבסה תעצה

הלא םיקוספ לש אלמ רבסה .הז רפס םוחתל ץוחמ אוה ואולמב הז קרפ שוריפ .1
.ןוכנה עקרב םתוא ןיבהל ידכ ,ולוכ ןוזחה רפס לש הנבה שרוד

יתש ןיב היה - ןוטלש םוקמב תרמוא תאז - תלאשומ תועמשמב ,םיימשב קבאמה .2
ןישלמהו ןטשהש וניארהש רוכז .ויכאלמ וא וידהוא םע תחא לכ ,חוכ תוצובק
.תוידוהי וא תוימורה תוכרעמל תובורק םיתעל םירושק

קוספ) "םירתכ העבש ושאר לע" ויהש ללגב םיוסמ יטילופ חוכ גציימ ןינת?ןטשה .3
תאז - "המכח ול-רשאל ןיבהל הזב" :הזה ןינתה לע רבדמ םג 9, 10 .זי ןוזח .(3
העבש ... םירה תעבש םישארה תעבש" - הטושפכ תאז היח תא ןיבהל הסנת לא תרמוא
רשא ןינת-ןטשל רושק ילוא "טעמ תעל" ךולמי הלאה םיכלממ דחאש הדבועה ."המה םיכלמ
.12 .בי ןוזחב "תחא העש" קר ול היהת

  Back
Home
Next