שדוקה יבתיכ תודוסי
ערו םיהולא :6 סרוק
,רפיצול ,?ןדע ןגב הרק המ ,ףוסיכ) תופסות | םידש | ןטשהו ןישלמה | ערו םיהולא
תולאש | ("םימשב המחלמ" ,עושי לש תונויסינה

םידש 6.3

וא תוישיא ןטשה וא ןישלמהש םינימאמ אל ונחנא המל וריבסה םימדוקה םיקלח ינש
ידבע ובשחנ רשא ,םידשש איה הנקסמה ,םייק אל הזכ רוציש לבקל לכונ םא .תוצלפמ
םייחב םיבוטה םירבדה תא ונל ןתונ םיהולאש םיבשוח םיבר .םימייק אל םג ,ןטשה
.ונל ןתונ םיהולאש םיבוטה םירבדה תא ונממ םיערוגו ,םיערה תא וידשו ןטשהו
םירבדל יארחא אוהו ,(6.1 סרוק האר) חוכ לכ רוקמ םיהולאש םידמלמ שדוקה יבתיכ
-:ונייחב םיערה םגו םיבוטה

"הלא-לכ השע הוהי ינא :ער ארובו םולש השע :ךשח ארובו רוא רצוי"
;(7 .המ היעשי)

;(12 .א הכימ) "םלשורי רעשל הוהי תאמ ער דרי"

"?השע אל הוהיו ריעב הער היהת םא ?ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי-םא"
.(6 .ג סומע)

.םידש וא ןטשה תא םישאהל אלו ,םיהולאמ ואובי ןהש לבקל םיכירצ ,תורצ ויהת רשאכ
,רמא אל אוה לבא ,ול ןתנ םיהולא רשא םיבר םיבוט םירבד דביאש שיא היה בויא
-:רמא אוה המ ועמש ;אל ,"יל ןתנ םיהולאשמ וחקל הלאה םידשה"

.(12 .א בויא) "ךרבמ הוהי םש יהי ;חקל הוהיו ןתנ הוהי"

.(10 .ב בויא) "?לבקנ אל ערה-תאו םיהלאה תאמ לבקנ בוטה-תא םג"

םיהולאל ללפתהל לכונ ,ונייחב תורצ ויהת רשאכ ,םיהולאמ אב לוכהש ןיבנש עגרב
תא ונל ןתונ אוהש חוטב תויהל לכונ ,הז תא השוע אל אוה םאו ,ונממ םתוא ריסשכ
-:ךוראה חווטב ונתבוטלו ונלש יפואה תא חתפל ידכ תורצה

אוה) חיכוי יי בהאי רשא תא יכ :ותחכותב ץקת-אלו סאמת-לא ינב יי רסומ"
וינב-םע באכ-יכ ועד רסומ םתא םילבוס-םא .הצרי ןב-תא באכי (!םידש אל חיכוי
?ונרסיי אל ויבא רשא ןבה היא יכ םכמע םיהולא גהנתמ ןכ
"םינב אלו םתא םירזממ זא םלכ תנמ היה רשא רסומ-ןיאב ויהת-םא ךא
.(5-8 .בי םירבע)

חוכ לכ רוקמ :םיהולא
-:חוכ לכ רוקמ אוה םיהולא

.(5 .המ היעשי) "(תוחוכ=) םיהלא ןיא יתלוז ,דוע ןיאו הוהי ינא"

.(8 .דמ היעשי) םיהולאה רמוא "יתעדי-לב ;רוצ ןיאו ?ידעלבמ הולא שיה"

.(35 .ד םירבד) "ודבלמ דוע ןיא םיהלאה אוה הוהי"

,דיחי םיהולאו חוכ לכ רוקמ םיהולאש ללגב .שדוקה יבתיכב הלאכ םיבר םיקוספ שי
.(24 .ד םירבד ;5 .כ תומש) תובורק םיתעל ונל ריכזמשכ ,אנק לא אוה ןכל

םיהולא התא' ,ול םירמוא וליאכ ,םירחא םילאב ןימאהל םיליחתמ םישנאשכ אנקי םיהולא
אל יכ םא ,ךממ ץוח םירחא םילא שיש ןימאמ ינא תאז לכב לבא ,קזח םיהולא ,לודג
םיהולא םע דחי ןטש וא םידש םימייקש ןימאהל םילוכי אל ונחנא ןכל .'ךומכ םיקזח
תא זיגרה לארשי םעש הארמ ך"נתה בור .לארשי םע השע רשא תועטה תאז .יתימאה
םב רשא "םידש"הש שדוקה יבתיכב הארנ .םירחא םיהולאב םג ונימאה יכ םיהולא
.לארשי לש רקשה יהלאל םימוד םיבר םינימאמ

םילילא םה םידש
וא םילילא תדובעמ קחרתהל םיכירצ םינימאמה המל ריבסמ סולופ ,א םייתנרוקב
רשפאש םינטק םילילא ויה םידשש ונימאה תיארקמה תפוקתב .הלא םירבדב ןימאהל
ויה רשא ,םינטק םימגד ושע ןכל .םהייחל תואבה תויעב רוצעל ידכ םתוא דובעל
'דש' םילמה ןיב ףילחמ ותרגאב סולופ המל ריבסמ הז .םודבעו ,םמצע םילילאל םיווש
-:"לילא"ו

םכתיה ץפחא אל ינאו :םיהלאל אלו םיחבז םה םידשל םיוגה וחבזי-רשא תא אלא" -
רובעב ולכאת-לא םילילא חבז אוה הז םכילא רמאי-יכ שיאו ... םידשל םירבח
סולופש בל םיש .םיהז םילילאו םידש ןכל .(20, 28 .י א םייתנרוק) "עידומה
ללכב חוכ ןיא דחא םיהולא קר שיש ללגבו ,"םיהלאל אלו םידשל" םיחבוז םהש רמוא
-:4 .ח א םייתברוקב שגדומ הז .םיהולא אל םה ,םידשל

ןיאו םלועב ןיא (דשל הווש) לילאה-יכ ונעדי הנה ,םילילאה יחבז ... רבד-לע" -
.םלועב ,חוכ וא ,דחא םיהולא קר שי .דש וא לילאל םויק ןיא ."דחא יתלב םיהלא
-:(5, 6 םיקוספ) ךישממ סולופ

םויה ומכ) םיבר םינודאו םיבר םיהלא שי רשאב ... םיהלא םיארקנה שי-יכ ףאו" -
.'וכו ,םישוריגל רחא ,הלטבאל םרוג דחא - םידש לש םינוש םיגוסב םינימאמ םישנא
םיבוט םירבד) ונממ לכה רשא באה דחא לא-ךא (םייתימאה םינימאמה) ונל םנמא
.(םדוק וניארש ומכ ,םיערו

תאצמנ ,'םיהולא' וא םילילא ויה םידשש ונימאה הנושארה האמבש תפסונ החכוה
האלמ ריע" התיה רשא ,הנותאב רשיב סולופש ראותמ םש ;16-18 .זי ש"העמב
אוה" :רמא םעה ,רשבמ סולופ תא ועמשש ירחא .םיבר םינוש םילילא ודבעו ,"םילילא
."היחתה תאו עושי-תא םתא רשב-יכ ןעי :(םישדח םידש תרמוא תאז) רכנ יהלא דיגמ
םישנאהש ךכ
םא .םהל ריבסהל אב אוהש םישדח םילילא וא םידש ויה "היחתה"ו "עושי"ש ובשח
אוה 22 קוספבו ,הלאה םישנאל תמאה תא דמלמ סולופ ךיא הארת קרפה ראש תא ארקת
וא םהידשב חכונ אל םיהולאש םהל ריבסהו "דאמ םתא (םידש) םילא יארי" :רמא
חוכ םהל ןיא זא ,םידשב אל אוה םא .דיחיה חוכה רוקמ םיהולאש רוכזת .םהילילאב
.םימייק אל םה תרמוא תאז - םלועב רחא חוכ רוקמ ןיאש ללגב ,ללכב

םילילא ויה ך"נתב םידש
22-28, 59-61 .חכ םירבדב בותכ .םילילא םצעב םה 'םידש'ש החכוה דוע שי ך"נתב
שפנ תולחמו םידש ןיב רשקה תא ריבסמ הז .שפנ תלחמ איה םילילא תדובע תשינעש
םיארוק אל ונחנא .אטחל אלו תולחמל הרושק םידשה תפשש בל םיש .השדחה תירבב
םישנא לע רבודמ שדוקה יבתיכבש בל םיש .חצר וא האנק לש םידש שריג עושיש
םיעבשה םוגרתבש תעדל בושח .תולחמל םימרוג םידשש אלו ,הלחמ וא דשמ םילבוסה
תאז ;37 .וק םילהתבו 17 .בל םירבדב "םידש" רובע "ןוינומיאד" הלמב םישמתשמ
תא ראתמ 36-39 .וק םילהת .השדחה תירבב "דש" וא "ןומאיד"ל תמגרותמ רשא הלמה
-:םידשל ןענכ (יבצע) ילילא תא הוושמו לארשי לש תויועטה

םהיתונב-תאו םהינב-תא וחבזיו .שקומל םהל ויהיו ;םהיבצע-תא ודבעיו"
... ןענכ יבצעל וחבז רשא ,םהיתונבו םהינב-םד ,יקנ םד וכפשיו ,םידשל
."םהיללעמב ונזיו םהישעמב ואמטיו
םהישעמ" תדובעכ םידשה תדובע תא ראתמ םיהולא .םילילאל תרחא םש קר םידשש רורב
םהל ושעש םידשה ;ישונא ןוימד לש האצות התיה םידשב םתנומאש ללגב "םהיללעמ ...
ןוימד לש האצות רשא םירבדב םינימאמ םויה םידשב םינימאמה ךכ ."םהישעמ" ויה
.ונתוא דמיל םיהולאש המב אלו םדא תרצות ,ישונא
רוצ לבניו" לארשי :םידשב ןימאמ ומעשכ סעוכ םיהולא המכ ראתמ 15-24 .בל םירבד
םועדי אל םיהלא ;הלא אל ,םידשל וחבזי .והסיעכי תבעותב םירזב והאנקי .ותעשי
םינב ,המה תכפהת רוד ... םהמ ינפ הריתסא (םיהלא) רמאיו ... םכיתבא םורעש אל ...
."תוער ומילע הפסא ... םהילבהב ינוסעכ ;לא-אלב ינואנק םה .םב ןמא-אל

רשא ,אוושל םב םינימאמ רשא םירבד - םילבהו תובעות ,םילילאכ םידש ראתמ םיהולא ךכ
םיהולאש ןימאהל לק אל .םיהולאב הנומא רסוח הארמ םידשב הנומא .םימייק אל
עגרב יכ ,רחא והשיממ האב ערהש בושחל לק רתוי .םייחב ,ערו בוט ,לכה תא ןתונ
תאזש וא ונממ תאז תא ריסהל לוכי אוהש ןימאהל םיכירצ םיהולאמ האב תאזש דיגנש
.ונל רוזעל הלוכי

השדחה תירב ידש
לע שרופמב םירבדמ רשא השדחה תירבב םיברה םיקוספה יבגל המ" ,םירמוא םתא ,לבא
"?םידש

ירבד הלא יכ ,תוריתס תויהל תולוכי אל שדוקה יבתיכבש דחא רבד ןיבהל םיכירצ
זא ,חוכ לכ רוקמ אוהו ונלש תויעבל םרוג םיהולאש ונל רפוס םא .לודגה םיהולא
- םיהולאל םידגנתמ רשא םינטק םיהולא - םידשש ונל דיגהל םילוכי אל שדוקה יבתיכ
,ך"נתב "םידש" הלמה לש םירקמ עברא קר שיש ןייצל בושח .הלא םירבד ונל םיאיבמ
ללגב הזש םיחינמ ונא .תורושבב םיבר םירקמ שי לבא ,םילילא תדובע םיראתמ דימתו
איה תרכומ אל הלחמש דיגהל ידכ תימוימויה הפש התיה תאז תורושבה תביתכ ןמזבש
ונייה זא ונלש תויעבו תולחמל םיארחא םה םאו שממ םימייק םידש םא .םידשה תמשאב
.הז עקרב םהילע םיארוק אל ונא לבא .ך"נתב רתוי םהילע םיארוק

השדחה תירבב םידש
תנבומ אל הלחמ וא ,שפנ תלחממ אפרנ אוהש דיגהל הווש והשיממ ושרוג םידשש דיגהל
השק היה .'םידש'ב וניבה אל רשא רבד לכ םישאהל וטנ הנושארה האמ ישנא .הלא םימיב
יזוחא" לע רביד ךמעה ןכלו ,הלא םימיב האופרה תעד לש המרב הלא תולחמ ןיבהל
;23 .ט םיטפוש) דרטומ חור בצמל תסחייתמ האמט וא הער חור ך"נתה ןמזב ."םידש
םידש יזוחא?הער חור יוטיבה השדחה תירב ןמזב .(10 .חי ;14 .זט א לאומש
ואיביו" :תולחמו םידש ןיב רשקה תא םיארמ םיאבה םיקוספ .שפנ ילוחל סחייתה
,םילוחה-לכ תא אפריו רבדב תוחורה-תא שרגיו םידש יזוחא םיבר (עושי לא) וילא
.ח יתמ) "םלבס וניבאכמו אשנ אוה ונילח רמאל איבנה והיעשי רבד רשא תא תאלמל
."תוער תוחור"ו "םידש"כ רבדה םתוא םה םיבואכמו תולחמ ןכל .(16, 17

;20 .י ןנחוי) "עגשמו וב דש" - םידש ול ויהש ללגב עגושמ היהש וילע ורמא םיבר
.ןועגישל ומרג םידשש ונימאה םה ןכל .(52 .ח ;19, 20 .ז

םילוחה תאופר
.(35 .ח סקול ;15 .ה סוקרמ) "לכש-בוט" תויהל ורזח "םידש יזוחא"ה ,ואפרנשכ
תאז - שפנ ילוח והשימש דיגהל תרחא ךרד איה "םידש יזוחא" תויהלש תרמוא תאז
.תעד תולילצב אל תרמוא

זוחא תויהל ןכל - (24 .ד; 22 .בי; 18 .זי יתמ) "םיאפרנ" ויה "םידש יזוחא"ה
.שפנ תלחמ ראתל תרחא ךרד איה םידש
,ורמאו ורזח םה .ושע רשא ,םילוחה תא אפרל םידימלת םיעבש חלש עושי 9 .י סקולב
םימעפל .םיוושכ םה תולחמו םידש ,בוש - "ךמשב ונל םיענכנ םידשה םג" ,17 קוספ
.(34 .ט ;6 .ג ש"העמ םג האר) תחא המגוד תאזו עושי םשב םישנא ואפיר םיחילשה

תימוימויה הפש
ילוח היה והשימ רשאכ םידש זוחא ראתל תימוימוי הפש התיה השדחה תירבבש וניאר
םידשש התיה תינוויהו תימורה תיתרבחה הנומא .תרכומ אל הלחמ ול התיהש וא שפנ
םינימאמ רשא הלאה "םירצונ"ה .שפנ ילוחל םתוא ךופהלו םישנאב זוחאל םילוכי
שדוקה יבתיכ .רומג רדסב ויה תוינגפה תונומאש םצעב םירמוא ,םידש םויקב
אל ,םהימי לש תימוימויה הפשב םישמתשמש ללגב .ןיבהל התיה רשפאש הפשב םיבותכ
ראתל ידכ 'lunatic' הלמב םישמתשמ תילגנאב .םב ונימאה םיחילשה וא עושיש תרמוא
רשאכ ונימאה םישנא ןמז הברה ינפל ."חרי תכוה" קיודמב תרמוא תאז .שפנ ילוח
םויה .שפנ ילוח תויהלו חריב הכוה תויהל םילוכי םה ,חריה רואב הלילב אצי והשימ
.תולחמל תמרוג חריהש םינימאמ אל רבכש תורמל ,תאז הלמב םישמתשמ


-רזוח היה אל דוע עושי םא- הנש םייפלא דועב הלאה םילמ תא אורקל רשפא היה םא
תמרוג חריהש ונימאה ונחנאש ובשחי הז תא וארקיש םישנאהש תויהל לוכי זא
ינפל השע עושי ומכ ,ונלש הפשב םישמתשמ ונחנא יכ ןוכנ היה אל הז לבא ,תולחמל
,הלא תורוש בתוכ לבא ;רבמצדב 25-ב דלונ אל חישמה עושיש רורב .הנש םייפלא
םיכירצש בשוח אל אוהש תורמל ,'דלומה גח' חנומב שמתשמ ןיידע ,הז םוי לע רבדמשכ
לע תוססובמ תילגנאב עובשה ימי תומש .חישמה לש תדלוה םויכ הז םוי תא גוגחל
םינגפה הז םויבש ללגב ,'שמש םוי 'Sunday' - 'ארקנ ןושאר םוי לשמל - םילילא תדובע
,'Monday' ,ינש םויב ,יאתבש בכוכ תא ודבע ,'Saturday' תבש םויב ;שמשה תא ודבע

.'וכו ,חריה תא ודבע ,'חרי םוי'

ואיצמה רשא םינגפה תנומאב םיקלחמ ונחנאש תרמוא אל תאז הלא תומשב שמתשנ םא
םצעב האב תאז ;םויה הב םישמתשמש הלמ םג איה 'תעפש' .ונלש תיחכונה הפשה תא
לילא לש םש ,רצאשטלבל ומש תא וניש לבבב היה לאינדשכ .םידש י"ע עפשומ תויהלמ
תנומאל סחייתהל ילב ,רצאשטלב ול ארק שדוקה חור רואית 16 .ד לאינדב . ילבב
ןוכנ אלש בשוח ינאש וליפא ,והשימ תוהזל ידכ "רויפיפא"ה לע רבדמ ינא .רקש
.(9 .גכ יתמ) "אבא" וא "רויפיפא" אוהש ןימאהל

היה אל הז .היבשותל הרקש ןוסאל יארחא התיה ץראהש לאקזחי ןמזב סותימ היה
:הזה ירלופופה ןויערב שמתשהו לארשי לש וביל לע רביד םיהולא תאז לכב לבא ןוכנ
ןכל ;תייה ךיוג תלכשמו יתא םדא (ץראה) תלכא םכל םירמא ןעי ,הוהי ינדא רמא הכ"
התיה .(13, 14 .ול לאקזחי) "הוה ינדא םאנ דוע-לכשת אל ךיוגו דוע ילכאת-אל םדא
אל הזש תורמל .ץראה תא עולבל הצורש הלודג תצלפמ היה םיהש תילילא העיד םג
תונויער ןיבהל םישדח םיארוקל רוזעל ידכ שדוקה יבתיכב הזב םישמתשמ ,ןוכנ
;10 .ג קוקבח ;10 .טפ םילהת ;22 .ה הימרי ;3 .ט סומע ;12 .ז בויא האר :םימיוסמ
;'בהר' תארקנ תדרומ םי תצלפמ תירושא היגולותימב .30 .ד סוקרמ ;24 .די יתמ
.9 .אנ היעשיב תירצמה םי תצלפמ לש םשה קוידב תאזו

תועפשה םיפקתשמ קר שדוקה יבתיכש רשפא יא ,םיהולאה חור שדוקה יבתיכש ללגב
עדומב סחייתמ םיהולאש תויהל ךירצ .הביתכה ןמזב שומישב ויה רשא תוילילא
לע טלושש אוה הז ;יפוסה חוכ רוקמ אוהש תוארהל ידכ הנמז-תב תילילא הנומאל
תידוסיה האיגש תא ןקית םיהולא ןכל. ונוצר תא השוע איהש ךכ ,םיה 'תצלפמ'
,םיהולאה תטילש תחת אל רשא םלועב תוחוכ ויהש התיה רשא ,הלאה םישנא תנומאב
הרקמב ,ולזלז אל שדוקה יבתיכ לבא .םירבדהמ עמתשמש המ יפ"ע תוער ויה ןכלו
.תצלפמ םיהש וא ,םיב המוצע תצלפמ תרתתסמש הנומאה תושפיטב ,הזה

.(1 .זכ היעשי ;13 .וכ בויא) "חרב שחנ"כ םערו קרב רואיתב איה תרחא המגוד
ויה הדיחפמ הרוצב םיננעו קרבש הנמז-תב תילילא הנומאל הארנכ הזימרב תאז
םיסנמ וא ,ןויערה תאיגש תא םיפשוח אל הלא םיקוספ .םוצע שחנ לש תונוזח םצעב
חישמה תשיג .הלא םירבדב טלוש םיהולאש םיארמ םה הז םוקמב .יעדמ רבסה תתל
םיהולאה חוכש תוריהבב ומיגדה ויתפומ ;הזל המוד התיה םידשב תוילילא תונומאל
םינימאמה .לוכיבכ 'םידש' יבגל הלפת הנומאל תלבגומ אלו ,המלשו תיפוס התיה
םיהש לבקל תירסומ םיביוחמ הלא תויושי םויק חיכומ 'םידש' לש השדחה תירב רואיתש
םיכירצ ;הקזח הדוקנ קפס אלל תאז .לודג שחנ םצעב אוה קרבהו ,שממ תצלפמ
שדוקה יבתיכש הדבועב ריכהל
.תאזה הפש סיסב רשא תונומאב חרכהב ךומתל ילב ,הביתכה םוי תב תפשב םישמתשמ
תמא גוס רשאל ידכ תאז םישוע שדוקה יבתיכ .הזל המוד ונלש הפש שומישש וניארה
יארחא אוה ;חוכ אלמ םיהולאש - 6.1-ו 6.2 םיסרוקב ונלקש רשא תיסיסבה
לדוג תכרעהב הלאה םירבדה לכ ןיבהל רשפא - ונברקמ האב אטח ;ונלש תונויסינל
םיסנמ דימת שדוקה יבתיכ לע תרוקיב םיחתומה םיגולואית .עישוהל םיהולאה חוכ
תוצראמ תויתרבח תונויערו תונומא ןיבו תיארקמה תפש ןיב םירשק אוצמל
יבתיכבש ןיבנש עגרב הלא םירבד ןיבהל רשפא .שדוקה יבתיכ תביתכ ןמזב תונכשה
ידכ הז תא םישוע לבא ,תוימוקמה תונומאה תא הריכזמש הפשב םישמתשמ שדוקה
הלאל םירכומ ויה רשא םישנא לש תונטקה תונומאמ לודג רתוי הברה םיהולאש שיגדהל
.איבנה יפמ רשי הנושאר חורה ירבד תא ועמשש

שומיש לש תובר תואמגוד השדחה תירבב אוצמל רשפאש עיתפמ ,הז תא רוכזנ םא
-:תואמגוד המכ הנה .הז תא ןקתל ילב ,הנמז-תב הפשב

.בובז-לעב םשב רקש םיהולא חוכ ידי-לע םיתפומ השעש עושי תא ומישאה םישורפה -
יתמ) "?םתוא םישרגמ םה ימב םכינב ,בובז-לעבב םידשה-תא שרגמ ינא-םא" :רמא עושי
,רמא אל עושי .םיתשלפה לש רקש יהלא היה בובז-לעבש 2 .א ב םיכלמב בותכ .(27 .בי
,אל .'הנוכנ אל םכתמשאה ןכל ,רקש לילא היה בובז-לעבש בותכ 2 .א ב םיכלמב ,הארת'
לש םביל לא רידחהל ןיינועמ היה אוהש ללגב ,םייק היה בובז-לעב וליאכ השע אוה
,ןמזה לכ רמא אל אוהו - םידש שוריג לע רביד עושי ךכל המודב .ורסמ תא ועמשש הלא
.הנמז-תב הפשב הרושבה תא רשיב קר אוה ,'םימייק אל םה םצעב'

בוא תלעב החפש ונב-עגפת" :סקול יפ-לע שדוקה חור ירבד 16-18 .זט ש"העמ -
םייק אל אוה ןכל .תינוי היגולותימב לודג שחנ םש ןותיפ ."(תינויב ןותיפ חור)
רקש יהלא ,בגא-ךרדב ,רשא ,ןותיפ תלעב' התיה הרוחבהש רמא אל סקול לבא ,םצעב
,בגא-ךרד ,רשא םידש שריג' עושיש תורמוא אל תורושבה ,ךכל המודב .'... םייק אלו
.תולחמל הנמז-תב הפש טושפ תאז ,'םימייק אל

."... םיקידצה אורקל יתאב אל" :םיעשרה םידוהיל רמא עושיש ראתמ 32 .ה סקול -
םהילא רביד עושי לבא .'םיקידצ םמצע תא םיבשוחה אורקל יתאב אל' :ןווכתה אוה
-23 .טי סקול .הנוכנ אל הפשב שמתשה אוה ,תינכט תניחבמש וליפא ,םהלש םיחנומב
תוסנל ידכ ולשמב תחא הנמ םע דבעל עגונב םינוכנ אל םילמב שמתשמ עושיש הארמ 20
.דבעה לש םינוכנ אלה םירבדה תא ןקית אל אוה לבא ,ותוא ענכשל

תניחבמ לבא ,םיישונא םיחנומ הלא ;ואבמו שמש-חרזמ לע םירבדמ שדוקה יבתיכ -
ש"העמב .'םידש' לש הנוכנ אל הפשב הלחמ לע םירבדמ ךכל המודב .ןוכנ אל הז תינכט
המ לע רבודמ לבא ,ירשפא יתלב הז םצעב .שדוקה חורב רקיש היננחש בותכ 3 .ה
.ןוכנ אל הזש תורמל ,תושעל בשח היננחש

,הביתכה ןמזב תנבומ התיה רשא הפש שומיש לש שדוקה יבתיכב תובר תואמגוד שי -
גהנמה תא ריכזמ (4 .ב בויא) "רוע-דעב רוע" לשמל ,םויה ונל תרכומ אל רשא לבא
.19 .גכ םירבדב בלכ ארקנ ("שדק") רכז הנוז ;יווש ותוא לש תורוע תפלחה לש
.תפסונ המגוד איה םידשה תפש

ןכל .םהרבא יאצאצ םהש ללגב םיקידצ ויה םהש ובשח חישמה ונמז-ינב םידוהיה -
םהרבא ערז-יכ יתעדי" רמאו ,(12, 13 .ט יתמ) "םיקידצ" ראותב םהילא הנפ עושי
םימעפ ריהבה אוה רשאכ םיקידצ ויה םהש ןימאה אל אוה לבא ,(37 .ח ןנחוי) "םתא
עושי ןכל .םהרבא ערז ויה אל םהש 39-44 .ח ןנחויב תונכב הארה אוהו ;תובר
תא גיצה לבא ,הז לע חכוותהל ילב ,ינוציחה םשורה יפל םישנאה תונומאל סחייתה
תפוקתב תוילילא תונומאל עגונב םיהולאה תשיג תאזש וניארה .םוקמב תמאה
ול ןתנ םיהולאש םיתפומה .המוד התיה השדחה תירב תפוקתב חישמה תשיג .ך"נתה
.ןתוא אפרל לוכי היה אוה קר יכ ,תולחמל םרוג םיהולאש םיריהבמ תושעל

אלה תויוטשה תומכ ללגב םימסרופמ ויה רשא םינויה םירפוס תא טטיצ סולופ -
םגדוה דיגהל םיצור ונחנאש המ .(28 .זי ש"העמ ;12 .א סוטיט) ובתכ רשא תויארקמ
םיוסמ לילאל תרמוא תאז ,"םלענה לא" תדובעל חבזמ הנותא ריעב אצמשכ סולופ י"ע
סולופ ,הזב םתנומא תושפיט רובע םהב ףוזנל םוקמב .וחכש לבא םייק ילוא רשא
וריכה אל רשא ,דיחיו יתימאה םיהולאה תא ןיבהל ולכיש ידכ םשמ םתוא ריבעה
.(22, 23 .זי ש"העמ)

תונויערל קפס אלל סחייתמ הז ."ריואה תלשממ רש" לע 2 .ב םייספאב רבודמ -
סולופ .וב ונימאה םעפ סולופ תורגא יארוק רשא רבד - הרטשורז לש תויגולותימה
חור"כ הז תא רידגמ סולופ קוספ ותואב ."ריואה תלשממ רש" תחת ויח םעפש רמא
לש ילילאה ןויערב ונימאה םדוק ."(יעבטה םדאה) ירמה ינבב תעכ לעפה (חור בצמ)
לש תאז התיה הל וענכנ םעפ רשא חוכהש שיגדמ סולופ וישכע ;ימימש רש-חור
יבגל תמאה תא הארמו ,וב ףוזנל ילב ,ילילאה ןויער לע רבודמ ךכ .תוערה םתובשחמ
.אטחה

תא וארש םישנאה .ודיב זחאו סולופ תא ףקתש יסרא שחנ ראתמ 3-6 .חכ ש"העמ -
תא בוט וניבה אל םה ."תויחל ול החינה-אל המקנה רשא" חצור היה סולופש וטילחה
אוה - תפומ השע אוה הז םוקמב ;שרופמב הז תא םהל ריבסה אל סולופ לבא .בצמה
.ותוא שיכהש ילב ודימ שחנה תא רענ

םתוא ןקתל ילב ,םידש לש לשמל ,םיימוקמה תונויערה תאיגש תא ופשח עושי יתפומ -
רבדמ היה עושיש :םינוכנ אל םירבד ינש וריהצה םידוהיה 21 .ה סקולב ןכל .םילמב
אוה םוקמב ;הפ-לעב םתוא ןקית אל עושי .םיאטח חולסל לוכי דבלב םיהולאשו םיפודיג
.םתורהצה רקש תא חיכוה רשא תפומ השע

תונויער עיקוה אוה .השעמה םא יכ רקע רובידה אלש קפס אלל התיה עושי תנומא -
תתל השמ תרות לש תלוכיה יא תא עיקוה אל םג אוה ןכל ,דבלב תורידנ םיתעל רקש
.תמאה איה המ ,תבש םויב האופר לשמל ,וישעמ ידי-לע הארה אוה לבא ,העושת
(7-9 .ד ;48, 49 .ח ןנחוי) הז תא שיחכה אל עושי ,ינורמוש תויהל ותוא ומישאהשכ
.(22 .ד ןנחוי) העושי לש םיהולאה תינכותל תינויח התיה ולש תודהיהש תורמל

"םיהלאל המדי" עושיש (!עדומב) הנוכנ אל הנקסמ וקיסיה םידוהיה רשאכ וליפא -
המצועב חיכוה אוה הז םוקמב ;שרופמב הז תא שיחכה אל עושי ,(18 .ה ןנחוי)
.םיהולאל הוותשמ אל אוה ןכלו ,םיהולא תא גציימש םדא אוהש וארה השעש םיתפומהש
שיא תאופר לש חישמה תפומ .םידשב הנומאה תאיגש תא וארה םג עושי לש םיתפומה
םימה תא שער ךאלמ חספבש ידוהיה סותימ תועט תא הארה אדסח-תיב תכירב דיל הלוח
תפומ רואית ;ותמא לש הרישי השחכה ילב ראותמ הז סותימ .האופר תוחוכ םימל ןתנו
.(4 .ה ןנחוי) רקשה תפישח אוה עושי
,תינוויב סורטרט) םירה יבצקל םידרויה םיעשר םישנא לע רבדמ 4 .ב ב סורטפ -
סורטפ ;ןותחתה םלועב יגולוימ םוקמ היה סורטרט .(םונהיג וא לואשל םגרותמ רשא
שומיש .אטחה תשינעו םלש ןודבא לש למס רותב וב שמתשמו ,הז ןויער תא ןקתמ אל
.(4.9 סרוק האר) הזל המוד היה םנהיג הלמה לש חישמה

?שממ תולחמל םימרוג םידש םאה
םא "?םידשה תמשא תאז הלוח ינאשכ" :ומצע תא לואשל ךירצ םידשב ןימאמה דחא לכ
םיבבותסמ רשא םינטק םילילאל םיסחייתמ השדחה תירבב םידשה ירוכזאש בשוח התא
הדבועה תא ריבסהל רשפא ךיא זא ,הז הרקמב ."ןכ" דיגהל ךירצ זא ,ער תושעל
וישכעש
.תיסאלק המגוד איה הירלמ ?םידש לע ומשאוה רשא תובר תולחמ תופורתב אפרל רשפא
וישכע לבא ,םידש ידי לע תמרגנ הירלמש ונימאה הקירפאב םיבר הנורחאל דע
רמוא התא זא .תורחא תופורת וא ןיניכ םע הירלמ אפרל רשפאש םיעדוי ונחנא
המכ ?םיחרובו םידחפמ םה םינטקה םיבוהצה םירודכה תא םיאור םידשה רשאכש
םע ןהיתש לע לקהל רשפא - הליפנה תלחמ וא תדפצכ והוז אפר עושי רשא תולחמהמ
.תופורת

הירלמש םינימאמ ויה םישנאש רפיס אוה .הדנגואב רשא הלפמק דיל רפכמ אב ילש רבח
וקיספה םה ,תולקב הילע ותלטשה תופורתהש וארש עגרב לבא ,םידש י"ע תמרגנ
שפנ תולחמל תמרוג רשא) תיחומ הירלמב הלוח היה והשימשכ לבא .םידשה תא םישאהל
תופורת םע הנכש ריעמ אב דחא אפור .םידשה תא ומישאה ןיידע םה (תויניצר
וכרטצהש ורמאש ללגב םתוא תחקל וברס םה לבא ,הלחמה תא אפרל ידכ רתוי תוקזח
יל שי" :רמאו רחואמ רתוי רזח אפורה .הירלמ דגנ אלו םידש דגנ םחלהל ידכ והשמב
.אירבהו תוטיהלב תופורתה תא חקל הלוחה ;"םידשה תא וחירבי רשא תופורת
לבא ,םידשב ןימאה אל אפורה .תונושארה תופורתה ןתוא ויה תוינשה תופורת
ןודאה ,"לודגה אפור" ומכ קוידב - הלוחה תא ענכשל ידכ תימוימויה הפשב שמתשה
.הנש םייפלא ינפל השע עושי

  Back
Home
Next