שדוקה יבתיכ תודוסי
ערו םיהולא :6 סרוק
,רפיצול ,?ןדע ןגב הרק המ ,ףוסיכ) תופסות | םידש | ןטשהו ןישלמה | ערו םיהולא
תולאש | ("םימשב המחלמ" ,עושי לש תונויסינה

עושי לש תונויסינה :20 תפסות

ומוצ ירחא יהיו .ןטשה והסני ןעמל הרבדמה עושי-תא חורה אשנ זא" :1-11 .ד יתמ
רמא התא םיהלאה-ןב םא רמאיו הסנמה וילא שגיו .בעריו הליל םיעבראו םוי םיעברא
-לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה-לע אל בותכ ןה רמאיו ןעיו .םחלל ןייהתו הלאה םינבאל
רמאיו ,שדקמה תיב תנפ-לע והדימעיו שדקה ריע-לא ןטשה והאשיו .יי-יפ אצומ-לכ
ךנואשי םיפכ-לעו ךל-הוצי ויכאלמ יכ בותכ יכ הטמל לפנתה התא םיהלאה-ןב םא וילא
ףסויו .ךיהלא יי תא הסנת אל בותכ דועו עושי וילא רמאיו .ךלגר ןבאב ףגת-ןפ
-לכ-תא וילא רמאיו .ןדובכו לבת תוכלממ לכ-תא והאריו דאמ הבג רה-לא והאשיו ןטשה
ייל בותכ יכ ןטשה ינממ רוס עושי וילא רמאי .יל הוחתשתו דקת-םא הננתא ךל תאז
.דבעת ודבל ותואו הוחתשת ךיחלא

."והותרשיו םיכאלמ וילא ושגנ הנהו ןטשה ונממ ףריו

:ירלופופ שוריפ
אוטחל עושי תא הסנמה "ןטשה" םשב תארקנה תוישיא לש ןבומב הז קוספ תא םיארוק
.םיסנמ םיבצמל ותוא איבהלו םימיוסמ םירבד ול עיצהל י"ע

:- הערה
תואתב שיא-לכ הסוני-םא יכ"ו ,(15 .ד םירבע) "ונומכ לכב הסונמה-םא יכ" עושי .1
תוער תוקושת וא וניתוואת לש "ןטשה" .(14 .א בקעי) "והתפו והתיסת רשא ושפנ
תדמועה הער תוישיאב םיסונמ אל ונחנא .עושיל הרק רבדה ותואו ,ונתוא וסני
.ז סוקרמ) "םדאה בל ךותמ" םיאצוי ןויסינו אטח - אוטחל ונתוא העינמו ונידיל
.(21


-:ןטושפכ תונויסינה תא ןיבהל רשפא יא הארנה יפכ .2
ןדובכו לבתה תוכלממ לכ תא תוארל ידכ הובג רהל אשינ עושיש רמול הצור 8 .ד יתמ -
תוארל רשפא ונממש הובג קיפסמ םלועב רה ןיא .(5 .ד סקול) "דחא עגרב" תידיתעה
איה ץראה ?םלועה דיתע תא תוארל ידכ םיוסמ רה הבוג ךירצ המלו .םלועה לכ תא
.תחא-תבב לבתה יקלח לכ תא תוארל רשפא הנממש החטש ינפב הדוקנ ןיאו ,רודכ
13 .א סוקרמ .הנוש רדסב תוראותמ תונויסינהש הארמ ד סקולל ד יתמ לש האוושה -
רמוא 2-3 .ד יתמש תורמל ,"והסנ ןטשהו םוי םיעברא רבדמב" היה עושיש רמוא
תויהל לוכי אלש ללגב ."... (ןטשה) הסנמה וילא שגיו ... םוי םיעברא ומוצ ירחא"ש
.םמצע לע ורזח הלא תונויסינש הנקסמה תא קיסהל רשפא ,שדוקה יבתיכב תוריתס
תונויסינ םא הפי םיאתי הז .ןיעל היולג המגוד איה םינבאמ םחל תושעל ןויסינה
וילע עיפשמ היה ןוזמ רסוח ,ולש ישונאה עבט ללגב .עושי לש ושארב ושחרתה הלא
ילב תויחל .םירבד ןיימדל ליחתה ושפנש תויהל לוכי ןכלו ,תינפוגו תישפנ הניחבמ
עושי .(12 .ל א לאומש האר) םימיוסמ םישנאל תויזהל םורגל לוכי םימי המכ ךשמל לכוא
הלא תויומד קפס אללו ,םינבא ןיבו םחל תורכיכ ןיב ןוימדה תא 9 .ז יתמב ריכזמ
תא ותריכז תרזעב הז לע טלתשה דימת אוה לבא - הנועמה ושפנב תחאל וגזמתה
.םיהולאה ירבד


שיגדהל םהל רמאו ויתונויסינ רואית תא הרושבה יבתוכל רפיס הארנכ עושי -
וניארשמ יפל תלאשומה השיגב שמתשהל לוכי היה אוה .ויתוסנתה תמצוע תא םילמב
.ד סקולו ד יתמב

זאו םלשורי תובוחרו רבדמה ךרד עושי תא ךילוה ןטשהש חינהל ריבס אלש הארנ -
אל והיתתמ ןב ףסוי .םינרקסה םידוהיה לוכ יניעל שדקמה תיב תנפ לע דחי וספיט
,ךכל המודב .הלודג תושגרתהל םרוג היה הזכ רבדש חינהל שי - הזכ עוריא ריכזמ
תאז הפוקת ףוסב םגו ,הלא םימי םיעבראב םימעפ המכ ושחרתה הלא תונויסינ םא
תויהל לוכי היה ךיא ,(סקולו יתמב הנושה רדס ללגב ,תוחפל םיימעפ ורק רשא)
ספטל ,(לארשי ןופצב הארנכ ןומרח רה) בורקה הובג רהל תכלל עושיל ןמז קיפסמ
ויתונויסינ לוכ ?ליגרתה לכ לע רוזחל זאו הדוהי רבדמל רוזחל ,תדרלו הלעמל
רשא) ןטשה ידיל ןמזה לכ הסונמ ,הלילו םוי םיעברא םש היה אוה - רבדמב ושחרתה
תונויסינהו ,םוי לכ עושי תא הסינ ןטשה םא .(11 .ד יתמ - ףוסב קר ותוא בזע
רהל וא םלשוריל תכלל ידכ רבדמה תא בוזעל לוכי היה אל עושי זא ,רבדמב ושחרתה
.םטושפכ ורק הלא םירבדש תויהל לוכי אל ןכל .הובג

זא ,םישנא איטחהל ןיינועמו םיהולאה ירבד תא דבכמ אל רשא שממ תוישיא ןטשה םא -
היה אל הז ,ירלופופה ןויער יפל ?וילע רבגתהל ידכ ך"נתה תא עושי טטיצ המל
קיחרמ
הערה הוואת תמאב ןטשה םא .הרותה ןמ קוספ טטיצ עושיש םעפ לכש בל םיש .ןטשה תא
אוה ,ומצעל םתוא ריכזהו ובבלב ויה םיהולאה ירבדש ללגבש ןבומ זא ,עושי בבלב
הזש ללגב ילוא ןיינעל עגונ 11 .טיק םילהת .הערה הוואת לע רבגתהל לוכי היה
."ךל-אטחא אל ןעמל ךתרמא יתנפצ יבלב" :דחוימב רבדמב עושי תונויסינ תא אבנמ

התיה תאז ."ןטשה והסני ןעמל הרבדמה עושי-תא חורה אשנ"ש רמוא 1 .ד יתמ -
םיהולאה חורל ןפוד אצוי רבד היה .(16 .ג יתמ) התע הז לביק אוה רשא חורה
.םיהולאל דגנתמ רשא ישונא-לע תוישיאב תוסנתהל ידכ רבדמל עושי תא ךילוהל

:- םירבסה תעצה
שדוקה חור חוכ תא לביק אוה ,ליבטמה ןנחוי י"ע ןדריב לבטנ היה עושי רשאכ .1
ול התיהש עדי אוה .תוסנתהל רבדמל ךילוה אוה ,םימה ןמ אציש עגרב .(16 .ג יתמ)
תונויסינ ,'וכו ,עגפ אלל םיניינבמ ץופקל ,םחל תורכיכמ םחל תושעל חורה חוכ
עושי םאו הלא םירבד תושעל עושיל עיצהש שיא היה םא .ושפנב םיללותשמ ויה הלא
םה םא רשאמ םימכחותמ תוחפ ויה תונויסינה זא ,אטוח היה הזה שיאש עדוי היה
.עושי תובשחממ םיאב ויה

.עושי ךותמ אב היה הז םא לודג רתוי ויה ומצעל תוכלממה תא תחקל ןויסינה .2
י"ע םרגנ רשא ולש הנעומה חור בצמבו ,שדוקה יבתיכ תואלמ ויה עושי תובשחמ
לע לקהל רשפאלו םב שמתשהל ידכ םימיוסמ םיקוספ ןוכנ אל שרפל הסונמ היה ,ומוצ
תא הארוה רשא לאקזחי תא ריכזמ הובג רה לע דומעל .השקה ובצממ תאצלו ומצע
לודג רה"מ "השודקה םלשורי" האר ןנחויו ,(2 .מ לאקזחי) הובג רהמ תוכלמה תומד
,(5 .ד סקול) דיתעב ויהיש ומכ לבתה תוכלממה תא האר עושי .(10 .אכ ןוזח) "הובגו
.(15 .אי ןוזח) "וחישמלו ונינודאל התיה םלועה תכלממ" רשאכ ,תוכלמב תרמוא תאז
(ולש םוי םיעבראל הוושה) יניס רבדמב הנש םיעברא ףוסבש השמ לע בשח אוה ילוא
(21 .ה ;14, 22, 29 .ד) לאינדב שגדומ .ובנ רהמ (תוכלמה) תחטבומה ץרא תא האר
היה עושי ."הצורש ימל הז תא ןתי אוהו ,םישנאה תוכלממב טלוש ןוילעה םיהלא"ש
היה אל ןויסינה ןכל .רחא והשימ אלו ,תוכלמה תא ול תתל לוכי היה םיהולא קרש עדוי
םיהולאל קרש עדי רשאכ ,הז תא ול תלל תלוכיה תא הנעט הער תצלפמ םא לודג ךכ לכ
"ןטשה" ןכל .תוכלמה תא עושיל תתל באה בוט ןוצרש עדי עושי לבא .הזכ חוכ שי
םיקומנ איבהל לוכי היה אוה ,תאז לכב .דימ תוכלמה תא תחקל ול עיצה עושי ךותב
וייח תא תתל ודיב היהש הדמב ,(26, 27 .ה ןנחוי) דיתעל תוכמס לכ ול רסמ םיהולאש
קר ול ןתניי ןוטלשה רבד לש ופוסבש תורמל ,(18 .י ןנחוי) הז תא תחקל בושו
.(18 .חכ יתמ) ותמוקתו ותומ ירחא

רשא ,והילא ןיבו וניב ןוימד יווק האור היה חישמה ,ך"נתב ותואיקב ללגב .3
תא דיספה רשא ,השמ ןיבו ,(8 .טי א םיכלמ) רבדמב םוי םיעברא ירחא טטומתה ולרומ
היה ,םוי םיעברא ףוסב ,עושי .רבדמב הנש םיעברא ףוסב ץראל תידימה ותסינכ
תושונא השלוח ללגב ולשכנ והילאו השמ .ירשפא ןולשיכ ינפב גצוה - םהל המוד בצמב
תא התסינ ,ןישלמ וא "ןטשה" ,תישונא השלוח התוא ."ןטשה" םשב תוישיא ללגב אל -
.עושי

ןויסינ ול תויהל ךירצ היה .(3 .ד סקול) "... התא םיהלא ןב םא ןטשה וילא רמאיו" .4
בשח רחא דחא לכש ללגב ,םיהולאה ןב תמאב אוה םא ומצע תא לואשל עושי ךותב ידימת
םגו ,(29 .ט ןנחוי זמור ךכ) רזממ וא (42 .ו ןנחוי ;23 .ג סקול) ףסוי ןב אוהש
וב ,23 .ג סקול ;1, 16 .א יתמ) ףסוי ןבכ ראותמ אוה ימשרה שדקמה םושירבש ללגב
.ב םייפליפ .ישונא בא ילב דיחיה םדא ןב היה אוה .('קוחה יפל' תרמוא "והובשחי"
ןימאהל הסונמ אוהש ךכמ קיסהלו ,ונומכ םדא ןב היהש ךירעה עושיש רמול הצור 8
.ועבט תא ןיבהל אל וא ,םיהולאה ןב היה אלש

םיקוספה .חישמה לש ינחורה ךוניחל םיהולאה תטילשב ויה ויתונויסינ .5
רפסב קלח ותואמ םה ("ןטשה") תוערה ויתוואת דגנ קזחתהל עושי י"ע םיטטוצמה
ויתונויסונ ןיב הרורב הלבקה האר עושי .רבדמב לארשי תויווחל עגונב ,םירבדה
:לארשי תויווח ןיבו

ד סקול/ד יתמ
ח םירבד

... "םוי םיעברא" ... "חורה והגהניו
.תונויסינב הסונ עושי ."הרבדמה"
ך"נתה טוטיצב הז לע רבגתה עושי
.(11 .טיק םילהת) ובבלב ויה רשא
2 קוספ
הז ךיהלא הוהי ךכילוה"
ךתנע ןעמל רבדמב הנש םיעברא
ךבבלב רשא-תא תעדל ךתסנל
."אל-םא ותוצמ רמשתה

ו ןנחויב עושי יפל ."בעריו ... ירחאו"
יח וילע - םיהולאה רבד תא גציימ ןמה
ייח יח אוהש דמל עושי .רבדמב עושי
אל ... ןעיו" .םיהולאה רבד לע םיינחור
."םדאה היחי ודבל םחלה לע
3 קוספ
... ןמה-תא ךלכאיו ךבעריו ךנעיו
םחלה-לע אל יכ ךעידוה ןעמל
אצומ-לכ-לע יכ םדאה היחי ודבל
."... הוהי יפ

.ויתונויסינ לע בשח עושי קפס אלל
- עושי ונב-תא רסומ םיהולא
.33 .טפ םילהת ;14 .ז ב לאומש
5 קוספ
רסיי רשאכ יכ ךבבל-םע תעדיו"
."ךרסימ ךיהלא הוהי ונב-תא שיא

לארשיכ ומצע לע בשח אוה - םיהולאה ירבד תא דומללו אורקל ךיא ונל הארה עושי ךכ
.רבדמב םתונויסינב םתויווחמ חקל דמל אוה ןכלו ,רבדמב


  Back
Home
Next