שדוקה יבתיכ תודוסי
ערו םיהולא :6 סרוק
,רפיצול ,?ןדע ןגב הרק המ ,ףוסיכ) תופסות | םידש | ןטשהו ןישלמה | ערו םיהולא
תולאש | ("םימשב המחלמ" ,עושי לש תונויסינה

ףוסיכ :17 תפסות

תומוקמבו הקירפאב םישנא לש םיכרצה לע תונעל הבר הדימב הבותכ תאז תפסות
יבתיכ ידימלת לכ לע לבוקמ .םוי םוי ייח לש ירקיע קלח ףושיכ םהב םלועב םינוש
לבא .תמאל תמאות אל 'וכו םיינקירפא םיאפורו תופשכמ לא הינפש םייתימאה שדוקה
םיאפורמ םישיגנ רתוי תובורק םיתעלו םילוז רתוי לילא יאפור ללגבש ךירעמ ינא
תאז היעב תא קודבל םיכירצ .םיכשומ רתוי םה ,ןיעל היולגה החלצה םע דחי ,םיליגר
םרוגל דגנתהל חוכה תא אוצמל רשפא הב הדיחיה ךרד תאז .יארקמו ינויגיה ןפואב
.הלא םישנאב שמתשהל התפמה

ףוסיכה תונעט
שיש חוטב תויהל רשפא .הלא תופשכמ לש החלצהה תונעט תא קודבל םיכירצ ,הנושאר
םילוכי םלוכש ךכ ,יולגב ושענ אל הלא םייופיר .הלאה החלצה תונעטב הלודג המזגה
לכב םילוח יתבב דובעל תוכירצ ןהש חינהל שי זא ,תוחילצמ תמאב ןה םע .תוארל
םה המכ עודי אל - ןתנעט יפל םיאפרנה לש קיודמה בצמ תא םיעדוי אל םעפ ףא .םלועה
.ורפתשה

ןחוכ לש תטלחומ החכוה םהל שי םאה םמצע תא לואשל םיכירצ הז ןויסינ םע םידדומתמה
ךלהו הרסנמב ירמגל ךתחנ ועורזש שיא (לע ועמש קר אל) םעפ יא ואר םאה לשמל -
םא תונימא ןהל תתל לכונש ינפל תאזכ היאר םיכירצ ?המלש עורז םע רזחו הפשכמל
השע ףשכמ םאש ודמולמ לארשי ינב :1-3 .גי םירבדל המצוע רתוי וליפא שי .ללכב
תא רביד אל אוה םא הזכ שיאב ןימאהל ויה אל םה ,סנ תויהל הארנ רשא תוא וא תפומ
רשא תמאה תא םינימאמ אל םיפשכמ יאפורש רורב .םיהולאה ירבד יפל ןוכנה חקל
לכש ללגב ,שממ חוכ םהל סחייל םיסונמ תויהל םיכירצ אל ןכל - שדוקה יבתיכב הלגנ
.(4-6 .ח א םייתנרוק ;1 .גי םיימור) םיהולאמ האב חוכ

-ב ךרעב שמתשנש וישכע עודי .יתועמשמ אוה ותיא םידדומתמש תונולתה גוס ,תינש
ךכ תושעל לכונ קפס אלל) עדומב לצנל לכונ אל הארנכ רתיה .חומה תוחוכ לש 1%
םיגולוכיספ ךכ .ונפוג לע עיפשהל תולוכי ונלש תועיד ,הזב ריכנש ילב .(תוכלמב
בושחל םתוא חירכהל י"ע םד תולחממ םישנא אפרל םיעדונ (שפנה תא םירקוחש הלא)
אל רשא הלאכ םייופיר שי םימעפלש םידומ םיאפור .הליגר ותלועפו ןוכנ םדה בכרהש
םורגל לוכי הז דואמ םיצוחל ונחנא םא ,ךכל המודב .תולבוקמ תופורתב םייולת
ונחנא םיוסמ ךרדב התוא לגרתלו שפנה תא תופרל ידי לע .שאר יבאכלו הביק יביכל
לש תומכ ףא ,רוסמב ךתחנ ונלש עורזה לשמל םא לבא .הלא םיבאכמ רטפתהל םילוכי
תולחמ לע קר עיפשהל תולוכי תופשכמה .התוא ריזחהל הלוכי אל םיישפנ םיליגרת
תוחוכ בקע תויהל הארתמ תאז ,שפנה תלעופ ךיא קוידב ןיבנ אלש ללגב .דבלב שפנ
ןה םילוחה שפנ לע ןתעפשה ללגב קר ,ןוכנ אל הז לבא .תופשכמה לש לוכיבכ תויזיפ
.הז תא תושעל תולוכי

חוכה רוקמ
הז .תופשכמ י"ע אל - וידי לע ואבוה םיערו םיבוט םירבד .םיהולאמ אב חוכ לכ ,לבא
;11 .ד תומש ;6 .ג סומע ;12 .א הכימ ;5-7 .המ היעשי :שדוקה יבתיכב ליגר אשונ
איה הנקסמה .תונדפקב הלא םיקוספ תא אורקל יאדכ .18 .ה בויא ;39 .בל םירבד
תישונא תניחבמ רשפאה לכ תושעלו וילא ללפתהל םיכירצ ,םילוח ונחנא רשאכש
םישנאל הנפנ ,לילא יאפורל הנפנ םא .היעבה תא ןקתל תוליגר תופורת שומישב
ונחנא לבא .ונתוא אפרל םהל תרשפאמ רשא "ךשוחה תלשממ" לע הטילש םינעוט רשא
תונפל .חוכה רוקמ םיהולא .םימייק אל םהב םינימאמ רשא הלא תוחוכש םיעדוי
אלא ,תולחמ איבמ רשא םיהולא אל הזשו ,ללכב חוכ ןיא םיהולאלש ןימאהל הז תופשכמל
.תוחפל ןתעד יפל ,תופשכמה תעפשה תחת םירחא תוחוכ
אלו תולחמה תא איבה אוהש עדוי אוהש ללגב ,םיהולא יניעב ןח אצומ אל הככ בושחל
םירחא תוחוכ םילעופש ונימאה םג לבא ,םיהולאב ןימאהל ורחב לארשי ינב .רחא חוכ
םה .הלא תוחוכ לש םילספ תדובע י"ע םתיא דדומתהל םיכירצ ויה רשא ,םהייחב
ןימאנ אל םא ,םהילא ליבשב .(16-24 .בל םירבד) םתוא חנז אוהש ךכ-לכ ותוא וסיעכה
תלבק םע דחי יתימאה םיהולאב הנומא ןועטל .ללכב וב םינימאמ אל ונחנא ,תומלשב וב
ידכ הלא תוחוכ לע עיפשהל לילא אפורל תתלו ,ונממ ץוח םירחא תוחוכ םויק
לש תובוצעו תוכורא תודלות .רבעב לארשי ינב ישעמל הווש ,ונתוא ובוזעיש
רוסא .(11 .י א םייתנרוק) "ונל רסומל" תובותכ לארשי ינב לש םילילא תדובע
.הלא תוחוכב םינימאמש םישנא םע רבחתהל

?םילילאה -םע םיהלא לכיהל שי קבד הז-יא ... ?ךשחה-םע רואל תורבחתה הז-יא"
ינאי ינאו ועגת-לא אמטו יי-םאנ ורבהו םכותמ ואצ ןכ-לע ... םיהלא לכיה םתא-יכ
.(14-17 .ו ב םייתנרוק) "תונבלו םינבל יל-ויהת םתאו באל םכל יתייה ...

תרדהנ החטבה ונל היהת זא ,הלא םירבדמ דרפיהל םיבירקמ תמאב ץמאמ השענ םא
םאה .יביטקניטסניא ןפואב הלוחה ודליל גאוד יעבט הרוה .שממ םיהולא ידלי היהנש
?הזמ רתוי וליפא השעי םיימשב רשא וניבאש ןימאהל השק ךכ-לכ שממ

בוהא דבאש םדא ,ךכל המודב .ןהל םינימאמה לע קר עיפשהל תולוכי תופשכמש הבדוע
םוצעל ול דיגי םוידמה .תמה תא תוארל לאושלו הפשכמ וא םוידמל תכלל לוכי דחא
הנומתה לע זכרתהל חקולה ןמ שקבמ אוה .תמה שיא ינפ תא תוריהבב ןיימדלו םייניע
המזגה םעו ,חקולה תובשחמ תא אורקל לוכי םוידמה .תולקב רכזיהל לוכי אוהש
ענכושמ חקולהש ךכ ,תואיצמל םינמאנ םיחנומב שיאה לע רבדל לוכי אוה ,הנטק
יח תמה שיאש החכוה םינתונ אל םעפ ףאש בל םיש .יח תמה שיא תא האר םוידמהש
.ללכב תואצות ןיא זא ,ול תייצל וא םוידמל ןימאהל ברסמ חקולה םא לבא .תמאב

םילוכי ויה אל ראצנדכובנ וא הערפ תומולח ורתפ ללכ ךרדב רשא "לילא יאפור"ה
ושמתשה םה קפס אלל .תמיוסמ הדימב םיחילצמ ויה אל םא תיארחאה םתדובע תושעל
ותוברעתה ומכ ,וב ולפטש שיאה ייחב קסעתה םיהולאשכ ,לבא .תובשחמ-תאירקב הברה
לע ךמס רופיצ-ןב קלב ,ךכל המודב .םחוכ תא ודבא םה זא ,ראצנדכובנו הערפ ייחב
עדי אוהש ללגב ,ויתורש רובע םימוצע םילומג ול עיצה אוה - םימע ללקל םעלב תוחוכ
הדימב לילא אפורל הווש רשא ,םעלב לבא .(6 .בכ רבדמב) "ראויו ראת רשא" רבעהמ
שיגרה ,המ
ןיא הלאכ םישנאל ,תמאב .לארשי ינב םע קסעתה רשאכ ותוא בזע ליגרה ונורשכש
ללגב םה םימסרופמ המכ בושח אל ,יתימאה םיהולאה ישנאב םיקסעתמ רשאכ ללכב חוכ
.םירחא םע םתחלצה

שדוקה יבתיכב ףושיכ
ןימאהל םיכירצ ,לילא אפור לצא רקבל םיסנתמ רשאכש איה הז לש תיטקרפה תועמשמ
ויה יאדוב םהו ;בוטל קר םיווקנ םא לילא יאפור שומישב םעט ןיא .בלה לכב ול
תרמוא ,םינעוט םה רשא תוחוכבו בלה לכב הלא םישנאל ןימאהל .םג הז תא םירמוא
קלב ,הערפ ירואיתב םינימאמ םא .ללכב םיהולא לש המצוע-ברב םינימאמ אל ונחנאש
םהש ןימאהלו הלא םיפשכמ לצא רקבל םילוכי אל ונחנא זא ,ל"נה ראצנדכובנו
םע לע וחילצה אל לילא יאפורש םיחיכומ הלא תואמגוד .ונילע עיפשהל םילוכי
.ונתלבטהו ונתאירק ללגב ,ונתוא הזש םיעדוי ונחנא רשא - םיהולאה

,"(רקש תארוה) תותכ" לש הצובק התואב ,"רשבה ילעפ" סולופ לצא ארקנ ףושיכ
יתרמאש-ומכ ןהילע רמא רשא" :רמוא אוה .(19-21 .ה םייטלג) היפרגונרופ ,ףואנ
תוכלמ ולחני אל הלא ישע-יכ (ויתוארוהב בושח קלח הזש תרמוא תאז) רבכ
רשא הלא ,םיפשכמה לכ תימהל הדוקפה התיה השמ תרותב הזל הלבקהה ."םיהלאה
םירבד) שאב םהידלי תא םיריבעמ רשא הלאו (ףושיכל רחא יוניכ) "םימסק"ב םישמתשמ
ודמיל םיישארה לילא יאפורו תופשכמה - תופשכמ ויה אל (17 .בכ תומש ;10, 11 .חי
םיכירצ ויה תוסח םיצורש הלא לש םהידלי ,תוערה תוחוכ דגנ הנגה לבקל ידכש
הלאו תופשכמה ,םימסוקה תא תימהל םיכירצ ויהש םיאור ונא ןכל .שאב רובעל
תוכלמל הסינכ תעינמ איה הלא םירבד תשינע השדחה תירבבו ;םתורשב םישמתשמש
.םיהולאה

הטלחה לכב .השענש הצור םיהולאש רבד אל הז ימצע רופיש ךרדכ ףושיכב שמתשהל
םאה' תוניצרב ונמצע תא לאושל םיכירצ ,התיא דדומתהל םיכירצש חישמב ונייחב
דמוע היה עושי םאה הז תא השוע יתייה ?הז תא השוע ינאש הצור תמאב םיהולא
םיהולא ,אל - הרורב איה הבושתהש בשוח ינא ףושיכ לש םיהולאה יוניג רואל '?ידיל
םיהלאה ירבד דגנ "ירמ" אוה ףושיכ ,לאומש תרדגה יפל .הזב שמתשנש הצור אל
םיפושיכו םילילאב ותנומאב לארשי השעש ומכ ,םיהולאב תורגתהל .(23 .וט א לאומש)
שרגל לארשי תא הוצ אוהש שיגדה םיהולא .תעדה לע תולעהל ןיא ,(16-19 .בל םירבד)
ורבחתה םה ,םוקמב לבא ;וב בועית תררועמ רשא ףושיכב םתנומא ללגב ינענכה תא
םיכירצ ,םילבטנה םינימאמ לש שדחה לארשיל ,ןכא .(9-14 .חי םירבד) הז גהנמל
ירבדמ ענמיהל
קרש בושחל .תוכלמה לש תחטבומה ונצרא תא תשרל לכונ אל תרחא ,ביבסמ םלועה
תא שיגרהל הווקנ קר םא .ןיינעל עגונ אל ,ונחנא אלו ,ףושיכב תשמתשמ הפשכמה
.וב שמתשהל ומכ רבדה ותוא הז זא ,ףושיכה תועפשה

תארקל ךושחה םיוגה םלוע לש םימיה תירחאב םיכלהתמשכ ונלוכ תא ךרבי םיהולא
.דובכו תמא,רוא לש ותוכלמ

ןימאהל אוש יחודמ םיהולאה םהל חלשי ... עשוהל תמאה תבהא-תא ולבק אל רשא תחת"
ןודאה יביבח יחא םכרובעב תע לכב םיהולאל תודוהל םיביח ונחנא לבא ... רקשב
אוהו .ונתרגאב םא ונרבדב םא םתדמל רשא תולבקב וקיזחהו ודמע יחא ןכל ...
תמחנ ודסחב ונל-ןתיו ונתא בהא רשא וניבא וניהלאו חישמה עושי ונינודא
"בוט השעמו רבד-לכב םכתא ןנוכיו םכבבל-תא םחני אוה ,הבוט הוקתו םלוע
.(10-17 .ב ב םיקינולסת)

  Back
Home
Next