שדוקה יבתיכ תודוסי
ערו םיהולא :6 סרוק
,רפיצול ,?ןדע ןגב הרק המ ,ףוסיכ) תופסות | םידש | ןטשהו ןישלמה | ערו םיהולא
תולאש | ("םימשב המחלמ" ,עושי לש תונויסינה

ערו םיהולא 6.1

םשב תצלפמ וא תושי תמייקש תונימאמ ,תורחא תותד םע דחי ,תובר תוירצנ תותכ
ונחנאש םיאטחל יארחא רשאו ,ונייחבו םלועב תויעבה רוקמ רשא ,ןטשה וא דש
1.4 סרוקב וניאר .המצוע-בר םיהולאש רורב ןפואב םידמלמ שדוקה יבתיכ .םישוע
תושי תמייקש רשפא יא זא ,תמאב הלא םירבד ןימאנ םא .אוטחל םילוכי אל םיכאלמהש
ליטנ זא תמייק תאזכ תושיש ןימאנ םא .ידש-לא דגנ הזה םוקיב תלעופש תיעבט-לע
ןטשה וא דשה יבגל הנוכנ הנבהש בושח ךכ לכ הז אשונ .םיהולאה תמצוע-בר לע קפס
ידי-לע ןטשה תא לטיב עושיש 14 .ב םירבעב ונל רפוס .תינויח הארוה תבשחנ
לש עבטה וא ותדובע ןיבהל רשפא יא ,ןטשה יבגל הנוכנ הנבה ונל ןיא םא ןכל ;תוומה
.עושי

םיבוטה םירבדהש ןויער שי ,לוכיבכ "ירצונ"ה םלועב דחוימב ,םלועב יללכ ןפואב
ןויער אל וליפא ;שדח ןויער אל הז .ןטשה וא דשהמ םיערהו םיהולאמ םיאב םייחב
בוט לש דחא לא ,םילא ינש ויהש ונימאה לשמל םילבבה .הריפכ לש תורצנל קר לבגומ
סרפ ךלמ ,שרוכ .תוומ ברק הזב הז םימחול הלא ינשו ,ךשוחו ער לש ינש לאו ,רואו
ןיא יתלוז ,דוע ןיאו הוהי ינא" ,ול רמא םיהולא ןכל .הזב קוידב ןימאה ,לודגה
"הלא-לכ השע הוהי ינא ,ער ארובו םולש השע ,ךשח ארובו רוא רצוי ... םיהלא
רצויה םיהולא .ןוסא וא ,ער ארוב אוהו םולש ארוב םיהולא ."5-7, 22 .המ היעשי)
תשמא רשא ,אטחו "ערה" ןיבל הז ןבומ ןיב לדבה שי .הז ןבומב "ער" לש ארובה וא
.(12 .ה םיימור) םיהולא לש אלו ,םדאה לש האצותכ םלועל אב הז ;םדאה

וא ,המצוע איה "לא" הלמה תנווכ ."םיהלא ןיא יתלוז"ש לבב םעלו שרוכל רמא םיהולא
הביסה תאז .ונממ ץוח רחא חוכ רוקמ םייק אלש רמוא םיהולא ,םצעב .חוכ רוקמ
.תיעבט-לע ןטש וא דש לש ןויערה תא לבקל לוכי אל יתימא ןימאמש

ןוסא ארוב :םיהולא
.םלועלו םישנא לש םייחל "ער" איבמ םיהולא לש תובר תואמגוד שי שדוקה יבתיכב
תדיער שי לשמל םא .תאז תא השע םיהולא ,"ריעב הער היהת-םא"ש 6 .ג סומעב בותכ
לבא .הז ןוסא תא איבה אוהו "ןטשה" י"ע תננכותמ התיה תאזש םיבשוח ,ריעב המדא
ער דרי-יכ" רמוא 12 .א הכימ ןכל .הזל יארחא םיהולאש ןיבהל ךירצ יתימאה ןימאמה
תא דביא ,קידצ שיא ,בויא ךיא םיארוק ונא בויא רפסב ."םלשורי רעשל הוהי תאמ
תורישי תיסחי אל םדא ייחב "ער"ב תוסנתהש דמלמ הז רפס .םייחב ול היהש המ לכ
בויא) "חקל הוהיו ןתנ הוהי"ש ךכב ריכה בויא .םיהולאל תעמשמ תרפהל וא תעמשמל
.(10 .ב בויא) "?אל ערה-תאו םיהלאה תאמ לבקנ בוטה-תא םג" :ותשאל רמא אוה .(21 .א
,11 .במ בויא) "וילע הוהי איבה-רשא הערה-לכ לע ותוא ומחנ" וירבח רפסה ףוסב
השרמ אוה רבד לש ופוסבש ןוויכמ "ערה" רוקמ םיהולא ןכל .(4 .ח ;21 .טיל הוושה
.ונייחבש תויעבה תא

םולש ירפ ןתי ותירחאב ... רסומ םתא םילבוס םא ... חיכוי יי בהאי רשא תא יכ"
ןתונ םיהלא רשא תונויסינהש הארמ הז ,(6-11 .בי םירבע) "וב םידמולמל הקדצל
ונתוא החירכמש תושי ןטשהש דיגהל .תינחורה ונתומדקתהל תומרוג ףוסבל ונל
החנהה יפל אוהש ןמזב ,ומצע לומ םיהולאה רבד תא דימעהל הווש ,עשר תויהלו אוטחל
לש ינרמשה ןויערה ."הקדצל םולש ירפ" חותיפל םרוג רשא ונייחב תויעב השוע םג
עשוי ןעמל" ןטשל שיא רוסמל םירמואה םיקוספה דחוימב יניצר .ןאכ דבוע אל ןטשה
.(20 .א א סויתומיט ;5 .ה א םייתנרוק) "דוע ףדג יתלבל ורסוי ןעמל" וא ,"חורה
לע הער תינחור העפשה הליעפמו אוטחל םישנאל תמרוגש תישממ תושי ןטשה םאה
הדבועב איה הבושתה ?יבויח רואב "ןטשה" לע הלא םיקוספ םירבדמ המל זא ,םישנא
ייחב הבוטל תינחור העפשה ידיל איבהל תולוכי םייחב תויעב וא 'ןטשה' ,תורצש
.ןימאמה

תורצה יבגל והשמ תושעל םיהולאל ללפתהל לכונ זא ,םיהולאמ אב ערהש םילבקמ םא
ונתבוטל םיהולאה ידי לע וחלשנ ןהש עדנ זא ,אל םא .ונממ ןתוא עורגל לשמל ,ונלש
ונל השוע רשא ןטש וא דש םשב תארקנה הער תושי תמייקש ןימאנ םא .תינחורה
,ןוסא וא ימואתפ תוומ ,הלחמ ,תוכנ זא .התיא םכסה ידיל אובל רשפא יא זא ,תויעב
אלו ,ונממ חוכ רתוי ול יהי זא ערו קזח ךאלמ והשזיא ןטשה םא .שיב לזמ םתס
תטילש תחתש תעדל םחנמ ,ךכל דוגינב .וידי לע לובסל אלא הרירב ונל היהת
ומכ רבד ןיא ןכל .(28 .ח םיימור) םינימאמל "בוטל רזעי (םייחב) לכה" ,םיהולאה
.ןימאמה ייחב "לזמ"

אטחה רוקמ
רשאכש בושחל דמחנ ,ןבומכ .וניתמשא תאז ,אוטחנשכ .ונברקמ אב אטחהש שיגדהל שי
שממ הזש בושחלו קדטצהל זאו ישפוחב אוטחל רשפא .םימשא אל ונחנא ,אוטחנש
ליגר ,דואמ העשר תוגהנתה לש םירקמב .וניאטחב ירמגל ותוא םישאהלו ןטשה תמשא
,לבא .ומצעל יארחא אל אוה ןכלו ,ותוא ףחד ןטשהש רמאש ללגב םימחר שקיב םשאנהש
.ןודינ םשאהו ,תרוקיבה ןחבמב םידמוע אל ללכ ךרדב הלא םישלח םיצורית ,קדצב

םא .תוומל ליבומ אטח ;(23 .ו םיימור) "תוומה אוה אטחה רכש-יכ" ריכזהל םיכירצ
אלו ןטשה תא שינאהל ךירצ קידצ םיהולא זא ,ןטשה תמשא לבא ,אוטחנ רשאכ ונתמשא אל
םייארחא ונחנאש הארמ וניאטח רובע םיטפשנ ונחנאש הדבועה לבא .ונתוא
,ונברקבש אטחה ןורקיע אלו ונל ץוחמ תמויסמ תוישיא ןטשהש ןויערה .וניאטחל
בוריס לש תפסונ המגוד תאז .וניאטח רובע תוירחאה תא ונממ ריסהל ןויסינ אוה
.ודוסיב אטוח אוהש :םדאה עבט יבגל שדוקה יבתיכ תארוה םע םילשהל םדא ינב
תובשחמה תואצי םדאה בל ךותמ יכ ... ותוא אמטל לכוי רשא םדאל ץוחמ רבד ןיא"
ןה םדאה ברקמ הלאה תוערה-לכ :תולכסו ןודזו ... חוצרו הנזו ,ףאנ ,תוערה
.(15-23 .ז סוקרמ) "ותוא תואמטמו תואצוי

םאות אל אוטחל ונל םרוגו ונב סנכנ רשאו ונל ץוחמ אטוח והשמ שיש ןויערה
ןכל .הלאה תוערה לכ תואצוי ,םדאה בל ךותמ ,םינפבמ .עושי לש תוטושפה תוארוהל
.(21 .ח תישארב) "ורענמ ער םדאה בל רצי יכ" וביל לא רמא םיהולא ,לובמה ןמזב
(םדא לכל ךילהת ותוא) שיא-לכ הסוני-םא יכ" :םיסונמ ונחנא ךיא הארמ 14 .א בקעי
,וניאטחב םיסונמ ונא ."והתפתו והתיסת רשא ,(ולש הערה תוואת) ושפנ תואתב
"?םכיניב רשא םינדמהו תומחלמה ןיאמ" .ונל ץוחמ והשמב אלו ;תוערה ונתוואת
ונתואמ דחא לכל .(1 .ד בקעי) "?םכירבאב תורגתמה תואתה ךותמ אלה" ,בקעי לאוש
.ונל תוישיא ןהש ללגב ,דבלב תוערה ונתוואתמ תואצוי ןה ןכל .תוישיא תוואת שי
.רתויב םיעורגה וניביוא ונאש רבדה ןוכנ

טעמכש דואמ בושח .וילע רבגתהל ךיאו ואצומב ,אטחב תניינעתמ םיימורה תרגא
תא ריכזמ אל סולופ ,אטחה רוקמ לע ורבדב ;ןטש וא דשל רוכזא תאז תרגאב ןיאו
רשא תינוציח תוישיא תמייק םא .השדחה תירב לש גשומ אוה "ןטשה" תאז םע .ןטשה
תאזל ןיא לבא .ך"נתב םיבר םירוכזא הל ויה היה קפס אלל זא ,אוטחל ונל תמרוג
לבא .הברה אטח לארשי םעש הארמ ,רבדמב לארשי וא ,םיטפושה תפוקת רואית .םיזמר
םב סנכיהל הלוכי רשא חוכ וא הקזח תושי וזיא ינפמ םתוא ריהזה אל םיהולא
םרשב יכרד לא רוסל אלו וירבדב עומשל םתוא דדיע אוה ,םוקמב .אוטחל םהל תמרוגו
.(5 .בכ עשוהי ;9, 10 .זב םירבד)

בוטה השוע ינניא יכ ... בוט בשי אל ,ירשבב ,יב-רשא יתעדי יכ" :לבאתה סולופ
יכ לעופה יכנא דוע-אל השוע ינא וב יתיצר אל רשא-תא םאו ... הצור ינא רשא
םשב תינוציח תושי תא םישאמ אל אוה .(18-21 .ז םיימור) "יברקב בשויה אטחה
אטחה יכ לעופה יכנא דוע-אל" :אטחה רוקמכ ערה ועבט תא רתיא אוה .ויאטחב ןטשה
בוטה תושעל הצור יכנא קוחה הז (יברקב) יב ינא-אצומ ןכבו. יברקב בשויה
ךכבו ."ערה (יברקב) יב-קבדו
לכ ."יברקב בשויה אטחה" ארוק אוהש הממ האב ינחור תויהל תודגנתההש רמוא אוה
אל סולופ ומכ ןוילע ןימאמש בל םיש .תימצע תעד התוא לא אובי בשחתמו ינחור םדא
היה אל וא אטח אל אוה וב בצמב דמעוה אל אוהו ,ותבושת ירחא עבט יונישב הסנתה
תא םידימעמ םה ןכלו ,הזכ בצמב םהש םינעוט םיינרדומה "םיטמזירכ"ה .אוטחל לוכי
.15-21 .ז םיימורב ןאכ ותרהצה ללגב ,"םיעשונ אל"ה םע תחא הרושב סולופ
לע רביד םג ,קפס אלל רחא קידצ םדא ,ךלמה דוד .םתונעטל הלודג היעב הלא םיקוספ
.(7 .אנ םילהת) "ימא ינתמחי אטחבו יתללוה ןוועב ןה" :ידימת אטוחה ועבט
ךרוצ ןיא ,הז תא לבקנ םא .םדאה לש ודוסיב ערה עבט יבגל םירורב שדוקה יבתיכ
.זי הימרי .וניאטחל יארחא רשא תישונאה ונעבטל ץוחמ תינוימד תוישיא איצמהל
ועבט לש םוצעה ףקיה תא ךירעהל לכונ אלש "שנא"ו ךכ-לכ "בקע" בלהש רמוא 9
תויהל לוכי אל 3 .ט תלהק .ודוסיב ער םדאה עבטש םג עושי רמא ,11 .ז יתמב .אטוחה
ייחל םירזומ" םישנאש ןעוט 18 .ד םייספא ."ער-אלמ םדאה-ינב בל" :רורב רתוי
ונביל ללגב םיהולאמ ונקחרה." םבבל ליכשהמ חט-יכ ,םהב רשא םתלוא" ינפב "םיהולא
,ךכל המודב .ונברקב רשא וניתובשחמ ךרד ,עדוי וניאו תינחור הניחבמ רוויעה
םרוג ונעבטו ונתושי םצע ,ונרשב ;"רשבה ילעפ"כ וניאטח לע רבדמ 19 .ה םייטלג
םש ןטשהש ללגב ונברקב אטחה רוקמ תא ריבסמ הלא םיקוספמ דחא אל ףא .אוטחל ונל
קלח הז ;וניתדלוהב ונלביקש עבטה ללגב תואטח תוייטנ ונלוכל שי .םש הז תא
.ונלש ישונאה בכרהמ ידוסי

  Back
Home
Next