שדוקה יבתיכ תודוסי
ערו םיהולא :6 סרוק
,רפיצול ,?ןדע ןגב הרק המ ,ףוסיכ) תופסות | םידש | ןטשהו ןישלמה | ערו םיהולא
תולאש | ("םימשב המחלמ" ,עושי לש תונויסינה

ןטשהו ןישלמה 6.2

.ו יתמב "ןוממ" תימראה הלמה ומכ) שדוקה יבתיכב תוירוקמ םילמ םימגרתמ אל םימעפל
איה תינוויה הלמה השדחה תירבב .'ביוא' וא 'בירי' תרמוא "ןטש" תירבעה הלמה .(24
תוישיא ןישלמהו ןטשהש ןימאהל םיכירצ םא .ןישלמ וא ביוא ,ןרקש תרמואה 'סולובאיד'
ןתוא סחייל ךרטצנ ,הלא םילמ םיארוק ונא רשאכ זא ,אטחל תויארחא רשא ונל ץוחמ
ראות תומשכ ןב שמתשהל רשפאש הארמ שדוקה יבתיכב הלא םילמ שומיש .הלא תויושיל
יבתיכב ןישלמו ןטש םילמהש חינהל רשפא יא ןכל .םיליגר םישנא תוראותמה תוליגר
.ונל ץוחמ תושי וא הערו הלודג תוישיאל תוסחייתמ שדוקה

שדוקה יבתיכב 'ןטש' הלמה
ןטש ול םיהולא םקיו" ."ימדאה דדה תא המלשל ןטש הוהי םקיו" 14 .אי א םיכלמב בותכ
םיהולאש תרמוא אל תאז .(23, 25 .אי א םיכלמ) "לארשיל ןטש היהו ... ןוזר-תא
המגוד שי .םיליגר םישנא םיקה אוה ;המלשל ןטש תויהל ךאלמ וא יעבט-לע שיא םיקה
תומל ידכ םלשוריל תולעלמ עושי תא ענכשל הסינ סורטפ .22, 23 .זט יתמב תרחא
-םא יכ םיהולא ירבדל ךבל-ןיא יכ ... ןטשה ילעמ רוס:" סורטפל רמאו הנפ עושי .םש
אל עושיש שמשכ רורב הז רואית .ןטש םשב ארקנ היה סורטפ ןכל ."םדא-ינב ירבד
.סורטפ לא רביד אוה ,הלא םילמ רביד רשאכ תצלפמ וא ךאלמ לא רביד

םיהולא וליפא ,בוט םדא ןב תונכל רשפא, ביוא וא בירי איה ןטש הלמה תנווכש ללגב
תואטוחה יאוול תויועמשמ .תאז הלמ הנווכב אטוח רבד ןיא ןורקיעב . 'ןטש' ,ומצע
ביריה וא לודגה 'ןטש'ה אוה אטוחה ונעבטש הדבועה בקע תיקלח ןה 'ןטש' הלמל רשא
ומצע םיהולא .אטחל רושק והשמל סחייתמה םלועה תופשב הלמה שומיש ללגב םגו ,ונלש
ידי לע וא ,ונייחל איבמ אוה רשא תונויסינה תועצמאב ,ןטשל ונל תויהל לוכי
'ןטש' םיהולאל אורקל רשפאש הדבועה לבא .תונוכנ אל תולועפ הרדסל לושכמ תויהל
.אטוח ומצע אוהש תרמוא אל

תעברא ומכ ,םירקמ םתוא לש םיליבקמ םירואית םה םימיה ירבדו לאומש ירפס
:ראתמ 1 .דכ .ב לאומש .תורחא םילמב לבא םיעוריא םתוא לש םירואית ןה תורושבה
א םימיה ירבדב ליבקמה רואית .םעה תא תונמל "(לארשיב) םהב דוד-תא תסי ... הוהי"
קוספב ,הרגמה םיהולא דחא קוספב .םעה תא תונמל "לארשי-לע דמע ןטש"ש רמוא 1 .אכ
השע אוה .דודל ןטש היה םיהולאש איה הדיחיה הנקסמה .הז תא השוע ןטשה ינשה
םצעב" :םיהולא לע בויא רמאש ךכ ,וייחב תונויסינ איבה רשאכ בויא םע רבדה ותוא
."יל התא ןטשל" :תורחא םילמב רמא בויא ;(21 .ל בויא) "ינמטשת ךדי

שדוקה יבתיכב 'ןישלמ' הלמה
הדוהי-לע רמא תאז ?אוה ןטש םכמ דחאו רשעה םינש םכב ינא יתרחב אלה" ,רמא עושי
וא םיינרק םע תוישיא לע רביד אל אוה .ליגר התומת ןב היה רשא "... תוירק שיא
תפסונ המגוד שי .עשר שיאל תנווכתמ ןאכ 'ןטש' הלמה .לוכיבכ 'תינחור תושי'
ןאכ תינוויה הלמה ;'תונישלמ' תויהל הליהקה ישמש ישנל רוסא .11 .ג א סויתומיטב
סוטיט תא ריהזמ סולופ ךכ .'ןטש'כ תורחא תומוקמב תמגרותמה ,'סולובאיד' איה
רמא אוה ךכל המודב .(3 .ב סוטיט) 'תונטש' וא "תונישלמ הנייהת אל" תונקזהש
םינישלמ ... םישנאה ויהי יכ ... םימיה תירחאב"ש (1 ,3 .ג ב סויתומיט) סויתומיטל
םיעשר והי םהש לבא ,תויעבט-לע תויושיל וכפהי םישנאש תרמוא אל תאז ."םינטש
ךאלמל תוסחייתמ אל 'ןישלמ'ו 'ןטש' םילמש וישכע רורב תויהל ךירצ .רתויו רתוי
.ונל ץוחמ האטוח תוישיא וא לופנ

ןישלמהו ןטש ,אטח
רשא ונברקב אטחל תויעבט תוייטנ ראתל ידכ הלאשהב ושמיש 'ןישלמ'ו 'ןטש' םילמה
ןכלו םישנואמ ןה .ונלש םיירקיעה 'ןישלמ'ו 'ןטש'ה הלא .6.1 סרוקב ןהילע ונרביד
יעבטה 'שיא' המוד הזל .תמאה ןישלמ ,ונלש ביוא וליאכ - 'ןטש'כ םהילע רבדל רשפא
םיקספב רהבוה ונלש תועשרה תוואת ןיבו ןטשה ןיב רשקה .ומצע ןטשה - ונלש
רשא ןעמל םהומכ םדו רשב שבל אוה-ףא םדו רשב ודחי םלוכ םידליה יכ ןעיו" :םידחא
ראותמ ןטשה .(14 .ב םירבע) "ןטשה אוה תומה תלשממ ול-רשא תא תומה ידי-לע לטבי
ןה ןטשו אטח ןכל .(23 .ו םיימור) "תומה אוה אטחה רכש" לבא .תומל יארחאכ ןאכ
תומרוגו ונתוא תוסנמ תועשרה וניתוואתש רמוא 14 .א בקעי ךכל המודב .תוליבקמ
.תומל םרוג ןטשהש רמוא 14. ב םירבע לבא ;תומל ונתוא תוליבומ ןכלו אוטחל ונל
דגנכ הז דימעת .ןטשה תא לטבל ידכ ונלש עבט היה עושילש רמוא קוספ ותוא
םיהולא השע רשבה ידי-לע השלחנה תושעל הרותה הלכי אלש-המ יכ" :3 .ח םיימור
אטחה דעבו (ונלש ישנאה עבטב תרמוא תאז) אטחה רשב ראותב ונב-תא וחלשב
ונעבטב רשא תואטוחה תוייטנו ןטשהש הארמ תאז ."רשבב אטחה-תא עישריו
אל םא .ונומכ קוידב הסונמ היה םג עושיש ןיבהל דואמ בושח .םיהז םצעב תישונאה
ללגב קר .עושי לש ותדובעו עבט תא ךירעהל לכונ אל ןטשה תארוה תא בוט ןיבנ
העושתל תווקל לכונ - וברקב 'ןטש'ה - ונלש תישונאה עבט ותוא היה עושילש
היה עושי ,יארקמה ןטשה ,ועבט תוואת לע ונוחצנ די-לע .(15 .ד ,14-18 .ב םירבע)
אל רבכ אוה זא ,תישממ תוישיא ןטשה םא .(14 .ב םירבע) בלצה לע ןטשה תא לטבל לוכי
."ושפנ חבזב אטחה-תא לטבל-ידכ" הלגנ םיהולאה ןבש 26 .ט םירבעב בותכ .םייק
לע .וברקב ןטשה תא חישמה לטיב תומה ידי לעש הרהצהל הז תא םיאתמ 14 .ב םירבע
,ונעבט תרמוא תאז ,(6 .ו םיימור) "אטחה תיוג" תא שארמ עושי לטיב ותומ ידי
.וניתופוג תרוצב הלגנ רשא אטחה

תוואתל הענכה לש האצות אוה אטחש ללבג ,(8 .ג א ןנחוי) "אוה ןטשה-ןמ אטח השועה"
תאזל" .'ןטשה' שדוקה יבתיכב ארקנ רשא ,(14, 15 .א בקעי) ונלש תוערו תויעבטה
ןטשהש דיגהל ןוכנ םא .(8 .ג א ןנחוי) "ןטשה תולועפ תא רפהל םיהלאה-ןב הלגנ
ןה ,ןתואצות תרמוא תאז ,תוערה תוואתה תולועפ זא ,ונלש תוערה תוואת םצעב
תאז ."וניאטח-תא תאשל הלגנ (עושי) אוה" :5 .ג א ןנחויב הרשוא תאז .וניאטח
רשקה לש המגוד דוע ןתונ 3 .ה ש"העמ .םיהז "ןטשה תולועפ"ו "וניאטח"ש תרשאמ
זא "?ךבבל-תא ןטשה אלמ הז המל" :היננחל רמא סורטפ .וניאטח ןיבו ןטשה ןיב
הווש ונבבלב ער והשמ םישל "?הזה רבדה ךבבל-לע תמש המל" רמוא סורטפ 4 קוספב
הז זא ,ער והשמ ןנכתל לשמל ,ונבבלב ער והשמ םימש ונחנא םא .הז תא םש ןטשל
אל תאז ,דלי הרה השיא םא. ונברקב ליחתמ
רשאכ המגוד התואב שמתשמ 14 ,15 .א בקעי .הכותב ליחתמ הז ,המחרל ץוחמ תמייק
.6 .טק םילהתב ."תומ-תא דילוי םלשנ יכ אטחהו ,אטח דלתו הוואתה התרה"ש ריבסמ
חוכב תרמוא תאז ,"ונימי-לע דמעי ןטשו עשר וילע דקפה" :ןטשל הווש עשר שיא
.(1 .יק םילהתל הוושה) וילע

השנאה
בותכ 14 .ב םירבעב ;ןוכנ הז "!ףוג לע וליאכ ןטשה לע רבודמ' :תונעל רשפא ,לבא
ונא ,שדוקה יבתיכב טעמ םיארוק םא וליפא ."ןטשה אוה תומה תלשממ ול רשא" וילע
.תוישיא וליאכ טשפומ ןויער לע םירבדמשכ - השנאהב הברה םישמתשמש םיאור רבכ
םיימורבו ,התיב הנוב רשא 'המכוח' םשב תארקנה השיא לע רבודמ 1 .ט ילשמב ךכיפל
.5 תפסותב הז אשונ לע האלה אורקל רשפא .תוומה רכש םלשמל המוד אטחה 23 .ו
תאז לכב .תוערה וניתוואת תא תובורק םיתעל גציימ 'סולובאיד'ה וניביוא
ץוח םייקתהל תולוכי אל םדא בלב רשא תוערה תוואתה ;תמייק אל תטשפומ תוינטש
םיימור לשמל) לעבכ אטחה תשנאה שי תובורק םיתעל .'ןטשה' לש השנאה שי ןכל ;םדאמ
סחייתמ םג 'ןטש'ש ללגב ןטשה תשנאה תא ןיבהל רשפא ןכל .(3 .ז ;17 ,6 .ו ;21 .ה
-21 .ז םיימור) ונרשבב וליאכ תוישיא יתש ונל שיש רמוא סולופ ךכל המודב .אטחל
םימחול ינש ןיאש רורב תאז לכב .חורה שיא דגנ םחול רשא ,'ןטשה' ,רשבה שיא :(15
.תיארקמה ןטשה - (13 .ו יתמ) "ערה" איה ונעבט לש אטוחה קלח תשנאה .ונברקב
,אטחל ענכנ םדאשכ הארמ תאז ,"ערה"כ עשר שיא לע רבודמ 13 .ה א םייתנרוקב
.'ןטשה' וא 'ערה' תויהל ךפוה אוה

יטילופ עקרב 'ןטש'ו 'ןישלמ'
רשפא .וב םייח ונא רשא עשרו ערה םלועה ראתל ידכ ושמיש 'ןטש'ו 'ןישלמ' ,הלא םילמ
ןטשהו ןישלמה .'ןטש' רותב תושונאה לש יתד-ודבספו יטילופ ,יתרבחה גרדמ לע רבדל
תוכרעמ לש תויתרבחו תויטילופ תוחוכל תובורק םיתעל םיסחייתמ השדחה תירבב
.ב ןוזח) אלכה תיבל םינימאמ ךילשמה ןישלמה לע םיארוק ןכל .תוימורו תוידוהיה
להק לע םיארוק ונא עקר ותואב .םינימאמ אלכ רשא ימורה ןוטלשל סחייתמה ,(10
לש ןוטלש םוקמ תרמוא תאז - (13 .ב) "ןטשה (בשומ םוקמ) אסכ םש רשא" סומגרפ
,תישיא ןטשל היהש דיגהל רשפא יא .םינימאמ לש הצובק םג התיה םשו ,תימור הבשומ
.סומגרפב אסכ ,םייק היה םא

חוכ רותב יתצובק עבוה אטח לבא .(4 .ג א ןנחוי) הרותב עשפכ רדגומ ישיא אטח
חוכל םיארוק םימעפל ;םידיחימ הקזח רתוי חוכ איה ,םיהולאל תדגנתמה תיתרבחו
ןטשה" ב"הראל וארק תורחא ברע תונידמו ןריא הז ןבומב .ןטש תאזה תפתושמ
םילמב םישמתשמ ךכ .תויתדו תויטילופה ןתרטמל לודגה ביריה תרמוא תאז - "לודגה
.שדוקה יבתיכב 'ןטש'ו 'ןישלמ'

ונתנבה ססבל ינויח ,רחא רבד לכמ רתוי ,הז אשונבש דיגהל ןוכנש הארנכ ,םויסל
תוססובמה תודבכ תונירטקוד תונבל אלו ,שדוקה יבתיכ לכ לש תנזואמ הפקשה לע
הנומאל סחייתהל םשור תושוע רשא ףנכ תורמא םיללוכש דבלב םיקוספ המכ לע
יווילבו תוריהזב בוש הז קלחו 6.1 סרוק תא אורקל יאדכ .ןטשה יבגל הצופנה
.ןטשלו ןישלמל עגונב םיקוספה לוכ תא ןיבהל דיחיה ךרדה ןה ל"נה תוארוה .הליפת
תוסחייתמ ןה םימיוסמ תומוקמב וא ,תוליגר ראות תומשכ הלא םילמב שמתשהל רשפא
דעב םיטטוצמה ,םינבומ אל יכה םיקוספ המכ .ונלש ישונאה עבטב אצמנ רשא אטחל
.הז סרוק תוולמה תופסותב ולקשיי םיירלופופה תונויערה
תשנאה שי םאה (1 :םמצע תא לואשל םיכירצ ל"נה רבסה תא לבקל םהל השקש םישנא
המ ןכל .ןוכנ הז ,ןכ ?ראות םשכ 'ןטש'ב שמתשהל רשפא םאה (2 .ןכש ןבומכ ?אטחה
תורגאב תמייק םלועה תשנאה ?ןטש וא ונביוא רותב אטחה תשנאה תא לבקל היעבה
?'ןטש' וא 'ןישלמ'מ וז השנאהל בוט רתוי תרתוכ וזיא ;ותרושבבו ןנחוי

  Back
Home
Next