שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוכלמ :5 סרוק
| דיתעב םיהולאה תוכלמ | רבעב םיהולאה תוכלמ | וישכע תמייק אל תוכלמה | תוכלמה תרדגה
תולאש | (לארשי םע תודלות םוכיס ,הטושפכ תוכלמה) תופסות | םוינלימה

תולאש :5 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד

?םיהולאה תוכלמ םויק ןמז יתמ .1
דימת תמייק התיה
חישמה ובושב
הנושארה האמב תועבש גח םויב

?הרוצ וזיאב ,ןכ םאו ?רבעב םיהולאה תוכלמ תמייק התיה םאה .2

?הרמגנ תאז יתמ .3

?םוינלימה המ .4
ונבבלב ןח ןוטלש
םיימשב םינימאמה לש הנש ףלא ןוטלש
ץראב ןטשה לש הנש ףלא ןוטלש
ץראב תידיתעה םיהולאה תוכלמ לש הנושארה הנש ףלא

?תוכלמה ןוימד היהי המ .5

?םוינלימב םינימאמה ושעי המ .6
תוומ-ינב םישנא לע וטלשי םה
םיימשב וטלשי םה
םיעדוי אל
רחא תכל-רודכ לע תויחל

:זרכנ םיהולאה תוכלמ רסמ .7
השדחה תירבב קר
םיחילשהו עושי ידי לע קר
השדחה תירבבו ך"נתב
ך"נתב קר


  Back
Home
Next