שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוכלמ :5 סרוק
| דיתעב םיהולאה תוכלמ | רבעב םיהולאה תוכלמ | וישכע תמייק אל תוכלמה | תוכלמה תרדגה
תולאש | (לארשי םע תודלות םוכיס ,הטושפכ תוכלמה) תופסות | םוינלימה

וישכע תמייק אל תוכלמה 5.2

- םייחכונה םינימאממ תבכרומו האולמב תמייק רבכ םיהולאה תוכלמש םינימאמ םיבר
תומוקמ ונתינו 'םיעשונ' רבכ םייתימאה םינימאמה המידק טבמבש תורמל .'הייסנכה'
ללגב ,תוכלמב ירמגל תויהל םילוכי אל ונחנא תעכש קפס ןיא ,תוכלמב םיירשפא
.התוא םיקהל רזח אל דוע עושיש
א םייתנרוק) "םיהלאה תוכלמ-תא תשרל לכוי-אל םדו רשב-יכ" וכ דע ונידומילמ רורב
הליבטבש ןוויכמ ,(5 .ב בקעי) "ויבהאל חיטבה רשא תוכלמה ישרוי" ונחנא .(50 .וט
תיסיסבה תוכלמה תרושב תוללוכ הלא תוחטבהו - םהרבא תוחוטבה תא םישרוי ונחנא
תוכלמה תא תשרל תוחטבה לע אורקל ליגר ןכל .(8, 27-29 .ג םייטלג ;23 .ד יתמ)
.וט ;9, 10 .ו א םייתנרוק ;34 .הכ יתמ) םהרבאל תוחטבהה תמשגהב ,חישמה ובושב
אל תוכלמהש הארמ דיתעב השורי לש הפש שומיש .(5 .ה םייספא ;21 .ה םייטלג ;50
.תעכ ןימאמה שוכרב

תוכלמ הלגת הרהמ-יכ" ובשחש הלא לש תובשחמה תא ןקתל ידכ לשמ רביד עושי
."בושלו הכלממ ול-תחקל הקוחר ץרא-לא ךלה םירידאה-ןמ דחא שיא רמא ןכ-לע ,םיהולאה
הכלממה-תא ותחק ירחא יהיו" .תמיוסמ תוירחא וידבעמ דחא לכל ןתנ אוה םייתניב
.(11-27 .טי סקול) םתוא טפשו ,"הלאה םידבעה-תא אורקל רמאיו בשיו

,תוכלמה תא תחקל םיימשה לש "הקוחר ץרא-לא" ךלה רשא עושי תא גציימ רידאה שיא
וידבעש רשפא-יא ןכל .ינשה ואובב תרמוא תאז ,טפשמה ןמזב תאז םע רוזחיו
.םנודא רדעהב ,וישכע תוכלמה תא ושרוי
-:הז תא חיכומ םג אבה

לבא .(36 .חי ןנחוי) רוריבב עושי רמא ,"הזה םלועה-ןמ הנניא יתוכלמ" -
'ותכולמ'ש תוארהל ,(37 .חי ןנחוי) "יכנא ךלמ" דיגהל לוכי היה אוה ןמז ותואב
הנושארה האמב םינימאמה וליפא .הדסונ רבכ ותוכלמש תרמוא אל תיחכונה
.(43 .וט סוקרמ) "םיהלאה תוכלמ"ל םיכחמכ םיראותמ

רשא אוהה םויה דע תאזה ןפגה תבונתמ" התשי אל אוהש וידימלתל רמא חישמה -
ךכ .דיתעב היהת תוכלמה ןכל .(43 .וכ יתמ) "יבא תוכלמב השדח םכמע התוא התשא
םה .(1 .ח סקול) "םיהלאה תוכלמ-תא" רשיבו ארק חישמהשכ הז תא וניבה םישנא
.(15 .די סקול) "(דיתעב) םיהלאה תוכלמב םחל לכואה ירשא" :ורמא

ןעמל ,תוכלמה תא ... םכתא ליחנמ ינא" :אשונ ותואב ךישממ 29, 30 .בכ סקול -
."יתוכלמב ינחלוש-לע ותשתו ולכאת

םכיניעל הלא אובב" :ףוסב רמאו ,ובוש ינפל ואובי רשא תותוא לע רביד עושי -
רבכ תוכלמה םא הז תא דיגהל םעט ןיא .(31 .אכ סקול) "םיהלאה תוכלמ הבורק ועד
.ובוש ינפל תמייק

ןימאמ לכש אלפ ןיא .(22 .די ש"העמ) "םיהלאה תוכלמ-לא אובנ אוב תובר תורצב" -
.(10 .ו יתמ) "ךתוכלמ אובת" :תוניצרב ללפתי לבוס רשא

םיכירצ ונא הבושת רותב ;(12 .ב א םיקינולסת) "ותוכלמל םכתא ארוק" םיהולא -
.(33 .ו יתמ) וישכע םיינחור םייח י"ע םיהולאה תוכלמ תא שפחל

?איה םכברקב םיהלאה תוכלמ םאה
תוכלמהש ןימאהל םירחוב םיבר םיסקודותרוא 'םירצונ' ,תאזה הלודגה השגדה תורמל
.זי סקול) "איה םכברקב הנה םיהלאה תוכלמ" :דחא קוספ ללגב ,םינימאמה בלב תמייק
לא רביד עושיש הארמ עקרה ."םכיניב תוכלמה" אוה ןוכנ רתוי םוגרת .(21
- חישמב םינימאמ ויה אל םה .םהל תסחייתמ "םכ-" תא ןכל ;(20 קוספ) םישורפה
. םבבלב תמייק התיה אל תוכלמהו

"םיהלאה תוכלמ" ,הז קוספב .חישמה שופיחב םתאנק לש הלודג הגצה ושע םידוהיה
םישנאה ,םלשוריל אב עושישכ ןכל .תוכלמה ךלמ היהיש ללגב חישמה םש תויהל התארנ
10 .אי סוקרמ) "(יי םשב) האבה וניבא דוד תוכלמ הכורב ,יי םשב אבה ךורב" :וקעצ
םיימשה תוכלמ"ש ותרושבב רמא ליבטמה ןנחוי ךכיפל ."תוכלמ"ל הווש חישמה ןכל .(9,
-24 .זי סקולב ונלש קוספב .(2, 3 .ג יתמ) "(וילע אבנ רשא) אוה הז אלה ,"העיגה
."םדאה-ןב" ואוב לע רבידו "םיהלאה תוכלמ אובת יתמ" יבגל םתלאשל הנע עושי ,20

הייפיצו חישמה שופיח לש ךכ-לכ הלודג הגצה ושע םידוהיהש היה חישמה רסמ
םהיניב רבכ היה - "םיהלאה תוכלמ" - חישמהש וניבה אלש ,תימואתפ חוכב ויוליגל
הארמב אובת אל םיהלאה תוכלמ" :םתוא ריהזה אוה ןכל .עושי לש עונצה תוישיאב
.(20, 21 .זי סקול) "איה םכיניב הנה םיהלאה תוכלמ ... םיניע

  Back
Home
Next