שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוכלמ :5 סרוק
| דיתעב םיהולאה תוכלמ | רבעב םיהולאה תוכלמ | וישכע תמייק אל תוכלמה | תוכלמה תרדגה
תולאש | (לארשי םע תודלות םוכיס ,הטושפכ תוכלמה) תופסות | םוינלימה

םוינלימה 5.5

תנומת םאה' ,ילוא לאשי בשחתמה ארוקה ,תוכלמה ייח לע ונידומיל לש תאז הדוקנב
דילוהל םיכישממ תוכלמב םישנא '?ידמ תישונא תצק תארנ אל תאזה םיהולאה תוכלמ
ןיידע הלא םישנאל .(20 .הס היעשי) תומל וליפאו (23 .הס היעשי) תוקונית
ידכ המדאה תא דובעל םיכירצ ןיידעו ,(4 .ב היעשי) טופשי חישמה רשא תוקולחמ
ולבקי םיקידצהש תוחטבההמ קוחר הז .וישכעמ לק רתוי היהי הזש תורמל ,תויחל
אלו םישנ ואשי אל"ו םיכאלמל םיווש רשא ,םיהולאל ומכ עבטו ,םלועל ייח תא
םיהולאה תוכלמ לש ןושארה קלחש הדבועב איה הבושתה .(35, 36 .כ סקול) "הנאשנת
יתש ויהת םוינלימה ןמזב .(7-20 .כ ןוזח האר) דחא םוינלימ - הנש ףלא ךשמל ךשמיי
-:ץראב םישנא לש תוצובק

ייה ולבקי רשאו םייחכונה םייחב חישמה תובקעב וכלהש ונממ הלא - םישודקה 1
.יתימא ןימאמל סחייתמו ,'רחבנ'ל ןווכתמ "שודק" :בל םיש .טפשמה אסכב םלועל

אל תרמוא תאז - חישמה ובושב הרושבה תא ועדי אל רשא תוומ-ינב ,ךמעה 2
.טפשמל יארחא

סקול) "בזעי רחאהו (טפשמה לא) דחאה ףסאנו הדשב ויהי םינש" חישמה אובי רשאכ
.הינש הצובקב ויהי םיבזענה .(36 .זי

דילוהל וא תומל םילוכי אל רבכ םישודקה טפשמה אסכב םיהולאה עבט תלבק ירחא
- הינש הצובקל םיכייש תוכלמב הלא םירבדב םיסונתמ רשא םישנא לש םירואית .םידלי
םיקידצה רכש .םיהולאה תושירד תא ועדי אל לבא חישמה ובושב םייחב ויה רשא הלא
ךולמל םיכירצ םיכלמ .(10 .ה ןוזח) "ץראה-לע וכלמיו וניהלאל םינהכו םיכלמ" היהי
ויהיו םייחב וראשיי ינשה ואוב ןמזב הרושבה תא ועדי אל רשא םישנאה .והשימ לע
:םלועב ךלמ תויהל אוה רשא - ורכשב קלחנ "חישמב" היהנשכ .הלא םיכלמל םיפופכ
תאמ יכונא-םג יתלבק רשאכ ... לזרב טבשב םערו :םיוגה-לע ןטלש ול-ןתא ... חצנמה"
.ב ןוזח) "יבא

תא ולבק םינמאנה םידבע - םינמה לש חישמה לשמ תא ןיבהל רשפא וישכע .(26 ,27
אל םיהולאה יכרד תעד .(12-19.טי סקול) תוכלמב םירע רשע וא שמח לע הטילש :םרכש
דומלל ידכ םלשוריל ולעי םישנא ;םלשוריב ךלמ זרכוה חישמהש ירחא דימ טשפתת
טאל טאל 35, 44 .ב לאינד לש רהה ךיא םג רוכזת .(2, 3 .ב היעשי) םיהולא לע רתוי
.ותוכלמ לש ןכלו םיהולאה תעד תצפה :םישודקה דיקפת היהת תאז .ץראב הלדג
דמללו תעד-רומשל התיה םינהכה דיקפת ,רבעב םיהולאה תוכלמ היה לארשי רשאכ
שדחמ המקהב .לארשי ץראב תונוש םירעב ורג םה תאז הרטמל .(5-7 .ב יכאלמ) הרות
.(10 .ה ןוזח) םינהכה תחת הז דיקפת תא ולבקי םישודקה ,האלפנ רתויה תוכלמ לש

: םויה חישמה אב היה םא

.טפשמה אסכ לא ,םייחבש םייארחאה םע דחי ,וחקלנו ומקוה םייארחאה םיתמה .1

אובי טפשמ .םלועל ייח ולבקי םיקידצהו תוומב ושינעי םיעשרה םייארחאה .2
.חישמל םידגנתמ רשא םימעה לע םג

ודמלי םה ;םיהולאל םייארחא ויה אל לבא םייח רשא םישנא לע וטלשי םיקידצה .3
.(10 .ה ןוזח) "םינהכו םיכלמ"כ םתוא

ןכלו הרושבה תא ועמשי םישנאה לכ הז ןמז ךשמב .הנש ףלאל ךשמי הז בצמ .4
.רתוי םיחמש ויהיו ןמז רתוי ויחי הלא םישנא .םיהולאל םייארחא ויהי

לטבי םיהולא רשא םישודקהו חישמה דגנ דרמ היהי םוינלימה ףוסב .5
.(8, 9 .כ ןוזח)

.(5, 11-15 .כ ןוזח) וטפשייו ומקוה ותמש הלא לכ הנשה ףלא פוסב .6

.םלועל ייחב ונל ורבחתי םיקידצהו ודמשיי םיעשרה .7

םשה אלמתת זא .תוומלא-ינב םיקידצב אלומת איה .ץראה םע םיהולאה תרטמ תרמגנ זא
,אטח הסנתי אל םלועל .(םירוביג לש הצובקב הלגתי אוה ותנווכ) "םיהלא הוהי"

ךשמב .(15 .ג תישארב) דבאי שחנה ערזש החטבהה םייקת זא ;תוומה ןכלו ,ץראב
ןורחאו .וילגר תחת ויביוא-לכ-תא תישי-יכ דע ךולמי ךלמ" חישמה ,םוינלימה
תשוי אוה-םג ןבה זא ויתחת לכה תשוי רשאכו ... תוומה אוה לטובי רשא םיביואה
.(25-28 .וט םייתנרוק) "לכב לכה םיהלאה היהי ןעמל (םיהולא) ויתחת לכ-תשה תחת

רפוס אל .(24 .וט א םייתנרוק) "באה םיהלאה-לא תוכלמה-תא רסמישכ ץקה" היהי הז
היחנש םיעדוי ונחנא לבא ;"לכב לכה" םיהולאה וב רשא ןמזה ירחא הרקי המ ונל
לואשל ונלע אל .ונוצר עיבשהלו םיהולא תא דבכל ידכ היחנשו םיהולאה עבטב םלועל
.םוינלימה ירחא בצמל האלה

םיננוחתמ ונא .הלא תורוש םיארוק תעושתל תינויח "םיהלאה תוכלמ תרושב" תנבה
.שדוקה יבתיכ יטוטיצ לכ בוש אורקלו הז סרוק לע שדחמ רובעל םכל

יתריציה ותלוכיב קלחל לכונש ידכ תננכותמ ותרטמ .ותוכלמב היהנש הצור םיהולא
ןימאהל השק .תאז תוכלמ תוחטבהל סחייל לכונ הליבטב .תאז תא עיבהל קר אלו
,םיהולאה ירבדל העונכ תעמשמ לש המ ןמז ירחא ,ונתוא סינכהל הלוכי הליבטש
הכירצ םיהולא לש הלודגה הבהאב ונתנומא םלוא .םלועל תאזה תרדהנה הפוקתל
דגנתהל הביס םוש ונל היהת אל חטב ,ונל ויהי תורצ וזיא בושח אל .הקזח תויהל
?הרושבה תאירקל

.(31 .ח םיימור) "?ונתא בירי ימ 82ונל םיהלאה-םא"

"ונילע תולגהל דיתעה דובכה דגנכ םילוקש םניא הזה ןמזה ייונע"
.(18 .ח םיימור)

"דאמל-דע ברו לודג םימלוע דובכ ונל איבי עגרל ךאו לק אוה רשא ונצחל יכ"
.(17 .ד ב םייתנרוק)

  Back
Home
Next