שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוכלמ :5 סרוק
| דיתעב םיהולאה תוכלמ | רבעב םיהולאה תוכלמ | וישכע תמייק אל תוכלמה | תוכלמה תרדגה
תולאש | (לארשי םע תודלות םוכיס ,הטושפכ תוכלמה) תופסות | םוינלימה

הטושפכ תוכלמה :15 תפסות

י"ע תובורק םיתעל וגעלוה ך"נתה יאיבנב תוכלמה לש םטושפכ םירואיתה
יבגל תלאשומ שדוקה יבתיכ תפשש ןעטנ .תורחא תויתד תותכ ישנאו םיגולואית
.ףרשהל דמוע ץראה רודכש ללגב ,ץראהמ ץוח רחא רכש םוקמ

בותכה תא תחקל אוה שדוקה יבתיכ דומילב םיללכה דחאש ןיבהל ךירצ ,הבושת רותב
רפסב ןושארה קוספ ,לשמל .ינחור שוריפ וילע ליטהל הביס שי ןכ םא הלא וטושפכ
תאזו ,(למסל = עידוה - 1 .א ןוזח) ילמס ןוזחה בורש (תינויב) ונל עידומ ןוזח
תויתואיצמו ןורשכ לש גשומ םג שי .ונתפקשה חותיפב ונתוא ךירדהל הכירצ
ארקנ רשאכ ךכ .אל וא ילמיס דחא קוספ םא ונל עיבצהל םילוכי רשא הפשה שומישב
הז תא אורקל ךירצש הפשה גוסמ רורב ,(20 .דכ היעשי) רוכישכ עונת ץראה לע
םיכירצש זמר ןיא ;הטושפכ ןיבהל לק תוכלמה רואית תפש ,הזל דוגינב .ילמס ןפואב
.ילמס ןפואב הז תא ןיבהל

ואיצמה הארנכ םה ,ץראל אובי תמאב הזכ ןמזש ןימאהל םישנא לש תלוכי יאה ללגב
קר רבדמה תירפהו םיחסיפ אפרמ לש םירואית םא .תמאה תא תושיחכמ רשא תוירואית
הלא םיקוספ '?המ לש ילמס' :ענכשמו יפיצפס ןפואב הלאשל תונעל ךירצ זא ,םיילמס
אל ונחנא זא ,םילמסמ הלא םיקוספ המ םיחוטב אל ונחנא םא .םיהולאה תוכלמ םיראתמ
.הב םוקמ לבקל תופצל םילוכי אל ןכלו תוכלמה תרושב תא םיעדוי
תינכות שי םיהאלש ,וכ דע ןאכ הגצוהה היארה ןמ רורב תויהל ךירצ ,הזל ףסונב
םהרבא ערזל חיטבה רשא הז תכל-בכוכ תא תחשמ היה אל אוה ;ץראב םדאה םע תימלוע
תידיתעה תוכלמה לש שדוקה יבתיכב םטושפכ םירואית תוארל יופצ ןכל .םלועל
.ץראב

-:הז תא םירשאמ םיאבה םיקוספה

"הרצי תבשל הארב והת-אל הננוכ אוה השעו ץראה רצי םיהלאה" -
,ךפיהל ,לבא ;התוא דימשי םיהולא םא אוושל התיה ץראה תאירב .(18 .המ היעשי)
.תוומלא-ינב םישנאב התוא סלכאל םיהולאה תרטמ

.(4 .א תלהק) "תדמע םלועל ץראה" -

"רובעי אלו ןתנ-קח םלועל דעל (שמשה תכרעמ לש םיימשה אבצ) םדימעיו" -
.(6 .חמק םילהת)

תא םיאתהל ידכ וטושפכ לבקל ךירצ ,4 .כ ןוזחב ראותמכ ,הנש ףלא לש םוינלימה ךשמ
םיכירצ אל ןוזחב וליפא .תאזה הפוקת יפוא יבגל תואובנב תורחא תונקסמל הז
ןפואב ."שילש"ל תוברה םוקמ-תוארמ לשמל הרורב המגוד .הלאשהב רפסמ לכ לבקל
ףלאכ דחא םוי" .תבשה תחונמכ 4-9 .ד םירבעב ראותמ םוינלימה ,רתויב יתועמשמ
'ה יניעב םינש
הנש ףלא לש "םימי" השש ירחא .(4 .צ םילהת ;8 .ג ב סורטפ) "דחא םויכ םינש ףלאו
.םוינלימה לש תבשה "םוי" אובי ,ץראב םיהולאה תרטמב

האירבהמ ("םימי" השש תרמוא תאז) הנש 6,000 ,םלועה תאירבל תיארקמה ךיראת יפל
ובוש לש יוכיסה ינפב .רצק ןמזה ונלוכ ליבשב .הריפסל 2,000 ל ונתוא האיבמ
ונייחב ובושל ונמצע תא ןיכהל ידכ עגר לכב שמתשהל ךרתצנ ,םדקומ חישמה
.םירצקה

  Back
Home
Next