שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוכלמ :5 סרוק
| דיתעב םיהולאה תוכלמ | רבעב םיהולאה תוכלמ | וישכע תמייק אל תוכלמה | תוכלמה תרדגה
תולאש | (לארשי םע תודלות םוכיס ,הטושפכ תוכלמה) תופסות | םוינלימה

לארשי םע תודלות םוכיס :16 תפסות

ץרא יבגל תוחטבה ול ןתנ םיהולא .ןושארה ידוהיה ;םידשכ רואמ תאצל ארקנ םהרבא
.תוחטבהה תא גישה אלו תמ אוה .וערז יבגלו ןענכ
ברע םיהולא ,ןמאנ היה םהרבאש ללגב .קחצי ונב תא בירקהל ןכומ היה םהרבא. קחצי
תא למסמ ויבאל תעמשמב תומל קחצי לש בוטה ןוצר .העובשב םהרבאל ותחטבה תא
.(3-5 .וכ תישארב) קחציל ושדיח תוחטבהה .חישמה

רוכבה ןבואר .םינב 12 ול ויה .תוחטבהה תא לביק םג אוה .קחצי ןב היה בקעי
.בוהאה ןב היה ףסוי .םינהכה בא היה יול .ריעצה ןימינבו

םיאנקמ ויה םה .ויחא טילשכ ותוא וראית רשא תומולח יתש ול ויה דלי רותב. ףסוי
שמתשהל ידכ האובתה רומיש ןגראו טילש היה אוה םש .םירצמל דבעכ ותוא ורכמו וב
םע ורג וינבו בקעי תאז הפוקת ךשמב .רוזיאה תא ורסיי רשא בער ינש עבשב
ףדר רחא הערפ רחאומ רתוי .םירצמבש ןשוג ץראב ויה םהיאצאצו םה .םירצמב ףסוי
.םידבע םתוא השעו לארשי םע תא

הצמיאו הערפ תב ותוא האצמו ףוסב אבחנ אוה קונית היהשכ ;הזה ןמזב דלונ השמ
ןידמל חרב השמ .ילארשי שיא הכה רשא דחא ירצמ גרה אוה ריעצ שיא היהשכ .ותוא
וילא הארנ םיהולא ךאלמ זא .ורתי לצא ןאצ העורכ הנש םיעברא ךשמל םש דבעו
ידכ םיתפומ השע אוה .לארשיל הלואג שורדל םירצמל חלשנ אוה .הנסה ךותמ שא תבהלב
הרשע ואבוה ןכלו תכלל םהל ןתנ אל הערפ לבא .םיהולאה י"ע חלשנ אוהש חיכוהל
.םירוכבה לכ תא הכה םיהולאה ךאלמ ףוסבו ךשוח ,םיעדרפצ לשמל ,םירצמ לע םיעגנה
םדל זמר הז .םהיתב תוזוזמ לע םדה תא תתלו הש טוחשל םיכירצ ויה לארשי ינב
.חספה גחכ עדונ הז גח .תווממ ונתוא עישוהל לוכי רשא עושי

םתוא ךירדה 'ה ךאלמ .םירצמ תא בוזעל לארשי םעל ונתנ ףוסבל .םירצמ תאיצי
וחתפנ םימה .ףוס םי דע םהירחא ףדר הערפ אבצ .הלילב שא דומעבו םויב ןנע דומעב
ךלה זא לארשי .ועבוט םירצמהו ורזח םימה ךכ-רחא ,רובעל לארשי םעל תתל תפומב
.ןמ לש הרוצב רקוב לכ םחלו עלסה ןמ תותשל םימ םהל ןתנ םיהולא .ןענכ ץרא לא רבדמב
תוכלמ ויה םה זא .השמ תרותו תורבדה תרשע םהל ןתנ םיהולא יניס רהל ועיגהשכ
לודג ןהכ ולביק .םיהולאל תווחתשהל רשפא וב ןכשמה תא תושעל ווצ םה .םיהולאה
תא םילמסמ ןכשמה תדובע יקלח לכ .םיהולאל םתונוברוק תא ובירקה רשא םינהכו
.עושי

ץראה תא רותל םישנא הרשע םייתש חלש השמ .ץראל ועיגה םה ףוסב .תחטבומה ץרא
,בלכו עשוהי ,םהמ םייתש קר .ןענכ ץרא תא שובכל ידימ השקש ורמא םהמ הרשעו
םעל .םיהולאה תוחטבהב ונימאי םא ץראה תא שובכל םילגוסמ םהש - תמאה תא ורבד
דע הנש םיעברא ךשמב רבדמב וענ ןכלו ,םילגורה הרשע לש השיג התוא התיה לארשי
.ותמ םירצמ תאיציב םירשע ינב ויהש הלא לכש

התיה ושבכש הנושארה ריע .ןענכ ץראל לארשי םע תא איבהו השמ שרוי היה עשוהי
וטלש ץראב ובשייתה רשאכ .יעה תא ושבכ ךכ-רחאו ,בחר הרג וב םוקמ ,וחירי
חתפי ,ןועדג ומכ םישנא ויה םיטפושה .םכלמ היה םיהולאש תורמל ,םיטפושה םהילע
אוטחל וקיספהש ירחא םיהולאל וקעז רשאכ םהיביואמ לארשי תא וליצה םה .ןושמשו
השילפב השינע ,םיהולאל לארשי תויצ-יא לש תובר תואמגוד שי לארשי תודלותב .ול
.בוש םיאטוח זאו - םיהולאה י"ע הלצהו םהיאטחמ הבושתב רוזחל ,םינכשה םימע לש
ךלמל ושקיבו םכלמכ םיהולא תא וחד לארשי םע ,ונמזב .לאומש היה ןורחאה טפושה
.ביבסמ םימעה ומכ ,ישונא

םיהולאה לוקב עמש אלו עשר שיא היה ,הבוט הלחתה תורמל ,לואש ןושארה םכלמ. םיכלמה
אב וירחא .רתויב בוטה לארשי ךלמ היה אוהו ךלמ היה דוד ותומ ירחא .דוד תא ףדרו
תוברה וישנ ללגב תיתימאה הנומאמ וטבמ הנפ ,בוט ליחתהש ירחא ,רשא ונב המלש
לארשי יטבש הרשע - םיינשל הקלחתנ תוכלמה ותומ ירחא .ביבסמש םימעהמ חקל רשא
תחת הליחתב ,הדוהי תוכלמ תא ורצי תורחאה םיטבשה יתשו ;הליחתב םעברי תחת
.המלש ןב ,םעבחר

חלש אוה .ןמזה לכ םיהולאב ודרמ םה .םיטבשה הרשע ,לארשיל םיבוט םיכלמ ויה אל
םתוא הלגו םהב ועגפ םירושאה ןכל .וצר אל לבא ,בושל םהל דיגהל םהילא םיבר םיאיבנ
.םלועה יבחרל ורזופ םה .הרושא

ללכ ךרדב לבא היקזחו אסא לשמל (םיטבשה יתש) הדוהי תוכלמל םיבוט םיכלמ המכ ויה
ולגו םתוא שולפל םהילא םילבבה וחלשנ ןכל .םיהולאה לוקב ועמש אל םג הדוהי יכלמ
,תולג תנש םיעבש ירחא .ךלמ דוע םהל היה אל םעפ ףא .הנש םיעבש ךשמל לבבל םתוא
ארזע ,(ונמזב לודגה ןהכ) עושי ,גיהנמה לבבורז תוגיהנמב ורזח םהמ המכ
תחת ויה םה .אמור די לע ףוסבו ןוי זא ,סרפ ידי לע םדוק וטלשנ םה .הימחנו
סורהל םיימורה תא חלש םיהולא ,ותוא וחד םידוהיהש ללגב .עושי דלונשכ םיימורה
.לארשי ץראמ ושרגנ םידוהיה לכ ףוסבלו הריפסל םיעבש תנשב םלשורי תא

תואובנ לש תיקלח המשגהב הצרא רוזחל וליחתה םידוהיה ,תונורחאה םינשב
תא שדחמ םיקהל רוזחי עושי בורקבש חוטב ןמיס לארשי תנידמ שודיח .ך"נתה
.םיהולאה תוכלמכ לארשי תוכלמ

  Back
Home
Next