שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוכלמ :5 סרוק
| דיתעב םיהולאה תוכלמ | רבעב םיהולאה תוכלמ | וישכע תמייק אל תוכלמה | תוכלמה תרדגה
תולאש | (לארשי םע תודלות םוכיס ,הטושפכ תוכלמה) תופסות | םוינלימה

דיתעב םיהולאה תוכלמ 5.4

חטבוהש וניאר .תוכלמה תנומת יבגל ידמל בר עדימ ונתנ הז סרוק לש 3ו 1 םיפיעס
רשא םישנאהש ריבסמ 13 .ד םיימור ;םלועה יקלח לכמ םישנא וכרבנ וערזבש םהרבאל
ב לאינדב לספה תאובנ .םלועה לכ תא ושרי ,עושיב תרמוא תאז ,םהרבא ערזב
םג האר) םלועה לכל תטשפתמ תוכלמה זאו ,הנטק ןבאכ רוזחי חישמה ךיא הריבסמ
ץראב וא םלשוריב קר תמקוממ היהת אל םיהולאה תוכלמש תרמוא תאז .(8 .בע םילהת
.םייזכרמ ויהי הלא םיחטשש תורמל ,םיבשוח םישנא המכ ומכ ,לארשי

"ץראה-לע וכלמיו וניהלאל םינהכו םיכלמ" ויהי הלא םייחב חישמה תובקעב םיכלוהה
רשע לע טילש היהי דחא ,םינוש םירפסמו םילדגב םיבושיי לע טולשנ .(10 .ה ןוזח)
ןוזח) ונתיא םלועה ונוטליש תא קלחי חישמה .(17 .טי סקול) שמח לע רחאו ,םירע
טפשמל (םינימאמל) םירשלו (עושי) ךלמ-ךלמי קדצל ןה" .(12 .ב ב סויתומיט ;27 .ב
.(17 .המ םילהת ;1 .בל היעשי) "ורשי
וםוקמש תרמוא תאז ,(32, 33 .א סקול) שדחמ םייקה דוד אסכב םלועל ךולמי חישמה
,םלשורימ ךולמי חישמה רשאכ .םלשוריב ויה רשא ,ול םיכייש דוד לש ותטילש םוקימו
.(מ-חמ לאקזחי) שדח שדקמ תיב הנבי הז םוקמב .תידיתעה ותוכלמ תריב היהת םש
שדקמ תיב ,(11 .א יכאלמ) םלועה יבחרב םינוש תומוקמב םיהולא וללהי םישנאש תורמל
הנשב הנש ידמ ולעו םלשורי-לע" ואובי םיוגה לכ .םלועה תווחתשה זכרמ היהי הזה
.(16 .די הירכז) "תוכסה גח-תא גחלו תואבצ הוהי ךלמל תוחתשהל
ןוכנ םימיה תירחאב היהו" :2, 3 .ב היעשיב האבונ איה םלשוריל תיתנשה הילע
רה היהי
תרמוא תאז) םירהה שארב (שדקמה תיב) הוהי-תיב (35, 44 .ב לאינד - תוכלמ)
-לכ וילא ורהנו ... (םדא תוכלממ לעמ םיממורמ ויהת ושדקמ תיבו םיהולאה תוכלמש
ונרויו ;בקעי יהלא תיב-לא הוהי-רה-לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו .םיוגה
םימי לש הנומת הארנכ תאז ."םלשורימ הוהי-רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ... ויכרדמ
תוכלמ "רה"ל ולעיו ,םירחאל חישמה תכלממ תעד םיציפמ םישנאשכ ,תוכלמב םינושארה
תווחתשהב תישממ תובהלתה לש הנומת תאז .םלועה לכב טאל טאל טשפתת רשא ,םיהולאה
.תיתד

'םיווחתשמ' םישנאה בורש איה ונימיב רתויב תולודגה תוישונאה תוידגרטה תחא
הנבה סיסבמ אלו תוישגר וא תויתוברת ,תויתרבח ,תויטילופ תוביסמ םיהולאל
יכרד דומלל םלועה יבחרב תובהלתה היהת תוכלמב .םהלש ארובכו באכ ויבגל הנוכנ
.םלשוריל םלועה תוצקמ ועסייש םיהולא לע רתוי תעדל ךכ לכ וצרי םישנא ;םיהולאה

ץבוק היהי ,תישונאה קדצ תיישעו תיטפשמה תכרעמ לש קדצ יאו לובלבה םוקמב
... ורהנו" .םלשורימ חישמה יפמ ואטובי רשא - 'ה רבדו הרותה - דחא ימלוע םיקוח
תעד אוצמל ףתושמה ןוצרש תזמור תאז ,הלאה דומיל ירועישל "םיוגה-לכ וילא
םישידקתמ רשא םידיחי ןיב םגו םימע ןיב יעבטה ךוכיח תא הניטקמ ןוכנה םיהולאה
.םהייחב תאזכ תעד לבקל

םידוהיה וב ,5 .ס היעשי קוספב הנומתל המוד םלשוריל "ורהני" םיוג לש הז רואית
תואובנ םע הפי רשוק הז .םלשוריב םיהולאל תווחתשהל םיוגה םע דחי "םירהנ"
-:20-23 .ח הירכזב תוכלמה

-תא שקבלו הוהי ינפ-תא תולחל ךולה הכלנ רמאל תחא-לא תחא יבשוי וכלהו" -
תואבצ הוהי-תא שקבל םימוצע םיוגו םיבר םימע ואבו .ינא-םג הכלא תואבצ הוהי
לכמ םישנא הרשע וקיזחי רשא המהה םימיב ... הוהי ינפ-תא תולחלו םלשוריב
םיהלא ונעמש יכ םכמע הכלנ רמאל ידוהי שיא ףנכב וקיזחהו םיוגה תונשל
."םכמע

םתבושת ללגב םיוגה ןיב "בנזל אלו שארל" היהי ידוהיה םעש םשור השוע הז
תינכות לש ידוהיה סיסב תא ךירעהל עדוי דחא לכ זא ;(13 .חכ םירבד) םתעמשמו
זא .תיחכונה 'תורצנה' לצא העידי-יאל ימואתפ ףוס היהי הז .םיהולא לש העושתה
זא ."םכמע םיהלא ונעמש יכ" ,םידוהיל ודיגיש ךכ תובהלתהב הלא םירבדב ונודי
תובשחמ לש תוקיר תועותעת-תוזחמ אלו ,םיינחור םירבד ביבס תובבותסמ תוחישה
.יחכונה םלועה

םימעל חיכוהו םיוג ןיב טפש" חישמהש אלפ אל ,תודיסחל רתוי הלודג תוביוחמ ללגב
-אלו ברח יוג-לא יוג אשי-אל ,תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו םיבר
ותוררובב אלמ קדצו חישמה לש תטלחומה תוכמס .(4 .ב היעשי) "המחלמ דוע ודמלי
הרשכה קוריפלו תואלקח ילכל םימעה לש יאבצ תכתמ ילכ תפלחה ידיל איבי םיחוכיוב
הלא ודבכיו תממורמ זא תוינחור - (7 .בע םילהת) "קידצ וימיב חרפי" .תיאבצ
הז תא הוושת .'וכו ,קדצ ,דסח ,הבהא לש םיהולאה תוינייפוא תונוכת םיפקתשמש
.םייכונאה םינתפאשו םתוכז םיעבותה ,םיאגה לש תיחכונה חור תוממורתהל

אובת רשא רתוי הלודג תיאלקח הכפהמ לש קלח היהת ןוצר םע "םיתאל תוברח" תתיתכ
רשא ,(17-19 .ג תישארב) "ורובעב המדאה הרורא" ,םדאה אטחמ האצותכ .םלועל
-תספ יהי" תוכלמב .הנממ לכוא איצוהל ידכ רתוי םילודג םיצמאמל ךרוצ ידיל האיבמ
וציציו וירפ ןונבל (ילובי)כ שערי ,(םיירופ ויה אל רשא) םירהה שארב ץראב רב
;ערזה ךשמב םיבנע ךרדו ,רצוקב שרוח עגנ" .(16 .בע םילהת) "ץראה בשעכ ריעמ
הנטקהו תרפושמה המדאה תוירופ היהת ךכ ,(13 .ט סומע) "סיסע םירהה ופיטהו
.ןדע ןגב האטובה המדאה תללק

םשור תושע תוכלמה תואובנ .הזכ םוצע יאלקח לעפמב םיקוסע ויהי םיבר םישנא
-:םירחאב םיולת אל םייאלקח םייחל ורזחי םישנאש

.(4 .ד הכימ) "דירחמ ןיאו ;ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ובשיו" -

למע לש הקוסעת תוכרעמב םיעובט רשא הערל םילוצינ לע רבגתת תאזה תולת יא
.םלועה ןמ רבעש רבד היהי םירחא רישעהל ידכ םייחה ךשמב לומעל .ףסכ רובע
ועטי אל ;בשי רחאו הנבי אל .םירפ ולכאו םימרכ ועטנו ;ובשיו םיתב ונבו"
.(21-23 .הס היעשי) "... קירל ועגי אל .יריחב ולבי םהידי השעמ ... לכאי רחאו

ןוששב םייתסי רשא הרופ אל המדא יוניש לש הומכ ןיאש האובנ שי 1-7 .הל היעשיב
לש רתוי םיינחורו םילקה םייחה ךרד ללגב ,המדאה ןמ וליאכ םיאצויש החמשו
... ןנרו תליג ףא לגתו ... תלצבחכ חרפתו הברע לגתו היצו רבדמ םוששי" :הידבוע
תיעבטה תונפקות וליפא ."םגאל ברשה היהו .הברעב םילחנו םימ רבדמב ועקבנ-יכ
היעשי) םישחנ םע קחשל םילוכי םידליו "דחאכ וערי הלטו באז" :םלעתת תויח ןיב
.(6-8 .אי ;25 .הס
.ןטקות םדא ינב לע הלקקה םג ךכ ,תיללכה האירבה לע התיה רשא הללקה תנטקה ומכ

אטחה) ןטשה תא ןסרל וא "רוסאל" לע תילמס הפשב 2, 3 .כ ןוזחב רבודמ ןכל
אוה ,האמ ליגב תמ והשימ רשאכ ךכ ,רבגוי םייחה ךרוא .םוינלימה ךשמב (ותאצותו
.(23 .סכ היעשי) הדיל יריצ תוחפ ויהי םישנל .(20 .הס היעשי) דליכ בשחנ ןיידע
ןרתו ,חספ ליאכ גלדי זא .הנחתפת םישרח ינזאו ,םירוע יניע הנחקפת זא"
םירבע האר) שדחמ חורה תונתמ תלעפה ללגב הרקי הז .(5, 6 .הל היעשי) "םלא ןושל
.(5 .ו

האנהכ יפורטה רוזיאב שפוח היהת אל םיהולאה תוכלמש ידמ רתוי שיגדהל רשפא יא
תוכלמ לש תיסיסבה הרטמ .רדהנה עבטב ףזתשהל םיבהואש םישנא ומכ םיקידצל
וסכי םימכ" הוהי דובכ-תא תעדל םלועה לכ אלמיש דע רדהו דוה ול תתל איה םיהולאה
הוהי-דובכ אלמיו ינא-יח םלוא" :םיהולאה תרטמ איש תאז .(14 .ב קוקבח) "םי-לע
וללהי ,וכירעי םלועה יבשותש תרמוא 'הל דובכ .(21 .די רבדמב) "ץראה -לכ-תא
המדאה םג ,הזכ בצמב יהי םלועה לכש ללבג .ולש תוקדצה תונוכת תא וקיתעיו
(ינחור) םולש בר-לע וגנעתהו (תוכלמב) ץרא-ושריי םיונע" ןכל .הז תא ףקתשת
"ועבשי ... הקדצל םיאמצהו םיבערה" .םילק םייחמ תונהל קר אלו ,(11 .זל םילהת)
.(6 .ה יתמ) תוכלמב הקדצב

לבא .תורצנב םישנא ןיינעל ידכ "רזג" רותב םימעפל תלצונמ םלועל ייח תווקת
תא דבכל תאזו - תוכלמב תויהל לש תישממה הביסל ינשמ תויהל הכירצ הלא םייח תלבק
בתוכ ליבשב .הז לש הכרעה חתפל ךרתצנ ונתלבטה ירחא ראשנש ןמזב .םיהולאה
רבכ םיהולא יפלכ יקנ ןופצמו האלמ תומלש תחמשב םינש רשע תויחל קר ,הלא תורוש
רבעמ ונתוא חקולו ,שממ םיהדמ םלועל ךישמי הז בצמש .הלא םייח לש תורצה לכ יאדכ
.תישונא הנבהל

ונל תויהל ךירצ םיהולאה תוכלמב תויהל ,יזיפה דצה לע קר בושחנ םא וליפא
דיתעל גואדל םוקמב .הזה םלועה לש תונרמוחו תונורתיל זובל הנוילעה היצביטומ
-לכ םכל ףסונו ;ותקדצ תאו םיהולא תוכלמ-תא הנושארב ושקב" ,עיצה עושי ,תידימה
תוושהל ןתינ אל ,וישכע ול רותחלו ןיימדל רשפאש רבד לכ .(30-34 .ו יתמ) "הלא
.םיהולאה תוכלמב תויה לש תיפוס המשגהל
תרמוא רשא ,םיהולאה יפואל הבהא חתפל תרמוא תאז ,"םיהלא תקדצ" שקבל ךרתצנ
םימלש תויהל םיצור ונחנא יכ ,םש דבכת קדצ יכ ותוכלמב תויהל םיצור ונחנאש
םילק םייח תויחלו תווממ טלמיהל םיצור ונא תישיאש ללגב אלו תירסומ תניחבמ
.םלועל

.תישונא תויכונא לא םינופ רשא םיכרדב תגצוימ הרושבה תווקת םימעפ ידמ רתוי
רורב
;ילאידיא בצמ אוה ןאכ גצומש המ .םויל םוימ הנתשמ תוכלמב תויהל ונלש היצביטומש
לש ןוצר םע הליבטב ונתענכה תוארהלו הרושבה תא דומלל איה הנושאר תופידע
וניתוביסו עיצמ םיהולא רשא הווקתה לש ונתכרעה .הבהאב םיהולאל תעמשמ
.ונלבטנש ירחא ולדגי תוכלמב תויהל תוצרל תוקיודמה

  Back
Home
Next