שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוכלמ :5 סרוק
| דיתעב םיהולאה תוכלמ | רבעב םיהולאה תוכלמ | וישכע תמייק אל תוכלמה | תוכלמה תרדגה
תולאש | (לארשי םע תודלות םוכיס ,הטושפכ תוכלמה) תופסות | םוינלימה

רבעב םיהולאה תוכלמ 5.3

םייח תויחל םהלש היצביטומה תאז ןכל .םינימאמל דיתעה רכש איה םיהולאה תוכלמ
יופצ ןכל .רצק ןמזל תוחונ-יאו לבסב םיברועמ - עושי תובקעב תכלל םישדקומה
הז .דיתעה םלוע יתפומ תא ןיבהלו ךירעהל םהימי לכב הלדוג תוקקותשה ילוכא םהש
.םהיבאכ בוהאל ודמלש םיהולאה לש האלמה הרהצהו ינחורה םקבאמ לכ םוכיס היהי

הז ןהמ המכ קר אוצמלו ,תוכלמה היהת ךיא םיארמש םיבר םיטרפ שי שדוקה יבתיכב
תידיתעה תוכלמ לש םייסיסב םירקיע המכ לש הנבהל עיגהל דחא ךרד .שממ םייח לעפמ
תוכלמ .לארשי םע םויק לש הרוצב רבעב תמייק התיה םיהולאה תוכלמש ךירעל אוה
ידכ ,לארשי םע לע שדוקה יבתיכב הבר עדימ שי .חישמה ובושב שדחמ דסווית תאז
.דיתעב םיהולאה תוכלמ ןוגרא תא ,םיללכ םיווקב ,ןיבהל לכונש
;15 .גמ ;27 .אמל 6 .דמ היעשי הוושה) "לארשי ךלמ"כ תובורק םיתעל ראותמ םיהולא
תויהל וליחתה םה .ותוכלמ לארשי םעש תרמוא תאז ,(2 .טמק ;19 .טפ ;3 .חמ םילהת
םתאיצי ירחא רצק ןמז ,יניס רהב םתיא ותירב תא םיקה רשאכ םיהולאה תוכלמ
... תכלממ" םיהולאל ויהי םה ,ןוצרמ תאזה תירב תא ורמשי םא .ףוס םי ךרד םירצממ
לארשי ... התיה ... םיירצממ לארשי תאצב" ןכל .(5, 6 .טי תומש) "שודק יוגו
וכלה לארשי ינב ,םכסה ידיל אובל ירחא .(1, 2 .דיק םילהת) "(ותוכלמ וא) ויתותלשממ
ןועדג ומכ "םיטפוש" ,םכלמ היה םיהולאש ללגב .ןענכ ץראב ובשייתהו יניס רבדמב
םיהולא ייונימ םילהנמ לבא ,םיכלמ ויה אל הלא םיטפוש .םיכלמ אלו ,םב ולשמ ןושמשו
לשמל ,תומיוסמ תורטמל םתוא םיקה םיהולא .ץראה לכב אלו םימיוסמ םיקלחב וטלש רשא
ןועדגמ ושקיב לארשי ינבשכ .םהיביואמ םתוא ליצהלו הבושתל לארשי תא איבהל
.(23 .ח םיטפוש) "םכב לשמי הוהי ... םכב ינא לשמא-אל" :הנע אוה ,םכלמ תויהל

םימעה ומכ תויהל ידכ םדא ךלמ ושקיב לארשי ינב ונמזב .לאומש היה ןורחאה טפושה
ותפתה םה יתימאה םיהולאה םע תודלות לכ ךשמב .(5, 6 .ח א לאומש) םצרא ביבסמש
לש תאזל המודש תומד רובע הז תא בירקהלו ,םיהולאל םרשק תברק הכרעב טיעמהל
לע לבאתה םיהולא .ונלש הזה םלועב רתויב םיפירח הלא םייותיפ .תונכשה תוצרא
ןתנ םיהולא ,תאז תורמל .(7 .ח א לאומש) "םהילע ךלממ וסאמ יתוא" :לאומשל רמאו הז
ויהש םיכלמ לש הכורא הרושו קידצה דוד אב וירחא .עשרה לואש תליחת םיכלמ םהל
םהש תורמל םיהולאה תוכלמכ לארשיב וריכה רתוי םיינחורה םיכלמה .ולש םיאצאצ
.םמשב אלו םיהולאה םשב לארשי לע ולשמ םהש ךכב וריכה םה ןכל .ךלמכ וב וסאמ
ואסכ" לע ךלמש ,דוד ןב ,המלש לש רואיתה תא ןיבהל ונל תרשפאמ הז ןורקיע תנבה
המלש ןוטלש .(23 .טכ ;5 .חכ א ;8 .ט ב םימיה ירבד) "ךיהלא הוהיל ךולמל (םיהולא לש)
ןכל .תידיתעה םיהולא תוכלמ (לש תילמס וא) לא תנווכמ בר רשואו לודג םולש לש
לע ךלמכ םיהולא אסכ לע בשי עושי ןכומכ ,םיהולא ןעמל לארשי לע ךלמ היה אוהש שגדומ
םיבר םיקידצ םיכלמ .(13 .בי ;49 .א ןנחוי ;37, 42 .זכ יתמ) םיהולא ןעמל לארשי
המלש ומכ ,ןכל .תידיתעה חישמה תוכלמל תויסופיט תוכלמממ ונהנ ך"נתב םיראותמה
-48 לאקזחי האר) תידיתעה תוכלמב חישמה השעי םג ךכ ,םלשוריב םיהולאל שדקמ הנב
.כ ב ;1-4 .י א םיכלמ) ביבסמ םיוגה ןמ םיסמו תונתמ ולביק המלשו והיקזח ומכ .(40
היעשי ;5-15 .י א םיכלמ) םיהדמ גושגשבו ןוירפב תכרובמ לארשי ץרא תא וארו ,(12
רתוי הברה הדימ-הנקב םלועה יבחרב חישמה תוכלמב ואריי הלא םירבד ךכ ,(30 .זל
.הלודג

םיואשינ
םיואשינ יסחי יבגל תואיגש השע אוה ,ריעצ היהשכ ,המלש לש הבוטה הלחתה תורמל
םישנ בהא המלש ךלמה" .ןקדזהשכ הגרדהב ותינחור חוכ תא ושילחה רשא ולש
ינב-לא הוהי-רמא רשא םיוגה-ןמ ... תוימדא ,תוינומע ,תויבאומ ... תובר תוירכנ
קבד םהב : םהיהלא ירחא םכבבל-תא וטי ןכא :םכב ואבי-אל םהו ,םהב ואבת-אל לארשי
הוהי-םע םלש ובבל היה אלו :םירחא םיהלא ירחא ובבל-תא וטה וישנ ... הבהאל המלש
המלשב הוהי ףנאתיו ... הוהי ירחא אלמ אלו ,הוהי יניעב ערה המלש שעיו ... ויהלא
.(1-11 .אי םיכלמ) "ךילעמ הכלממה-תא ערקא ... המלשל הוהי רמאיו ...

אל רשא םישנל ותוסחייתה .םייחה לכ לש ךילהת התיה הריפכל המלש תורדרדיה
ותבהא .םירקשה ןהיהלא יפלכ הדהא תולגל ול המרג ,לארשי יהלא לש ותעדב וקלחתה
םיהולא לש תינחור התחשהכ הלא םילילאל סחייתה אל רבכ אוהש תרמוא וישנל
היה אל" .לארשי יהלאל תווחתשהל הנותנ התיה אל רבכ ובבל ןמזה ךשמב .יתימאה
רסוח .רקש יהלאל תווחתשהב ןופצמ תופיקנ ול התיה אל תרמוא תאז ,"םלש ובבל
קותינ ידיל איבה רשא "הוהי יניעב ער" היה יתימאה םיהולאל ובבל לכב תובייחתה
תומש) תונכש תוצראמ םישנל אשניהל אל בושו בוש דגוה לארשי .המלשל ותוסחייתה
.(3 .ז םירבד ;12, 13 .גכ עשוהי ;12-16 .דל
אשניהל םיכירצ םיקוור תויהב .חישמל ונלבטנ רשאכ ינחור לארשיל היהנ ונחנא
םילבטנל קר תרמוא תאז - (39 .ז א םייתנרוק) "ןודאב" ,ינחורה לארשי ךותב קר
;ונישנ תא םיבזוע ונייה אל ,ונתלבטה ןמזב םייושנ רבכ םא .םירחא "חישמל"
עדומב ןתחתהל הריחב .(12-14 .ז א םייתנרוק) ונתנומאב םישדוקמ םיאשינה יסחי
אל הארנכ המלש .ךורא חווטל ונתריפכל םורגת ,יתימאה םיהולא תא םיריכמ אלש הלאל
.דל תומש ;2 .אי א םיכלמ) "םכבבל-תא וטי ןכא :"םיהולאה תרהזא תא ךירעהל ליכשה
ונתוא גורחל הלוכי הבושת תמצועו תימצע הטילש לש ללכה ןמ תאצוי המר קר .(16
.הלאה םיללכמ

תווקת לש ידוהיה דוסי תא הכירעמ אל תיסקודותרואה תורצנש םדוק וניארה
הלא םישנאל תבורעת יאושינ .יתימאה לארשי יהלא תא םיריכמ אל םה ;תיחישמה
הז ללגב .ונתעושת יסיסב רשא תורדהנה תמא תוארוהמ תגרודמ היטהל םיליבומ
םיעברא הכיח וליפא קחצי ,תמאב ונימאה רשא םישנל אשניהל וצמאתה בקעיו קחצי
הימחנו ארזע תקוצמ .(1 .חכ ;3, 4 .דכ תישארב) הנוכנה השיאה תא אוצמל הנש
;12 .ט ארזע) הז אשונ תוניצר הארמ תוידוהי-אלל םידוהיה יאושינ לע םיעמושב
.(29, 30 .י הימחנ

טרופמ םיאושינ ןויד ;תוקימעמ תובשחמ דדועל תאז הדוקנב הז אשונ תא ונילעה
.11 .4 סרוקב אצמנ רתוי

םיהולאה טפשמ
יטבש לע ךלמ םעבחר ,המלש ןב ;םייתשל הקלוח לארשי תוכלמ ,המלש תריפכ לש האצותכ
הרשע תוכלמ .םירחאה םיטבש הרשע לע ךלמ םעבריו השנמ טבש יצחו ןימינבו הדוהי
םיטבש לכ ישנא .הדוהי םיארקנ םיטבשה ינשו ,םירפא וא ,לארשי תארקנ םיטבשה
םיהולאב ןימאהל ונעט םה - המלש לש הערה המגוד ירחא ובקע ,לודגה וקלחב ,הלא
,םהילא ןנחתה םיהולא בושו בוש .ביבסמ םיוגה ילילאל ווחתשה םגש ןמזב ,יתימאה
שוריגב םתוא שינעה אוה הז ללגב .אוושל לבא ,הבושתב רוזחל ,םיאיבנה ךרד
:לארשי לגיו ץראה תא ושליפ םילבבהו םירושאה .םהיביוא תוצרא לא לארשי תוכלממ
אלו ךיאיבנ דיב (ךירבד) ךחורב םב דעתו תובר םינש םהילע (םיהולאה) ךשמתו"
.(30 .ט הימחנ) "(ביבסמ) תצראה ימע דיב םנתתו :וניזאה
םיראותמ 'וכו ,זחאוהי ,באחא ,םעברי .םיטבשה הרשע תוכלמל םיבוט םיכלמ ויה אל
סבומ לארשי ותוכלמ ךשמל ,עשוה היה ןורחאה םכלמ .םילילא ידבועכ םיכלמה רפסב םלוכ
.ורזח אל םעפ ףא םה .(זי .ב םיכלמ) ולגי םיטבשה הרשעו רושא י"ע

ויה םבורש תורמל ,(והישאיו והיקזחי לשמל) הדוהי תוכלמב םיבוט םיכלמ המכ ויה
ףוסב ותוכלמכ הדוהי תא ליפה םיהולא ,םינשנו םירזוחה םעה יאטח ללגב .םיעשר
לבבל םתוא ולג רשא םילבבה תשילפ י"ע המרגנ תאז .והיקדצ ןורחאה םכלמ תכלממ
הצרא ורזח םהמ המכ ןכמ רחאו ,הנש םיעבש ךשמל לבבב וראשנ םה .(הכ ב םיכלמ)
,םילבבה ,םמצעמ ךלמ םהל ויה אל םעפ ףא .הימחנו ארזע ,עושי ,לבברז תוגיהנמב
עושי תייחד ללגב .תימור הטילש לש הפוקתב דלונ עושי .םב ולשמ םיימורהו םינויה
קר .םלועה יבחרב םתוא ורזיפו םיעבש תנשב םתוא ושליפ םיימורה ,לארשי י"ע
האר) חישמה ובוש תא רשבל ןכבו הצרא תולעל בוש וליחתה םה תונורחאה םינש האמב
.(3 חפסנ

אישנ עשר ללח התאו" :לארשי םעב םיהולאה תוכלמ ףוס אבנ 30-32 .אכ לאקזחי
םירהו תפנצמ ריסה ;הוהי ינודא רמא הכ ... ומוי אב רשא (והיקדצ לשמל) לארשי
היה אל תאז-םג הנמישא הוע הוע הוע ... תאז-אל תאז (והיקדצ תכולמ ףוס) הרטעה
תוכלמ ףוס לע לבאתמ םיאיבנב קוספ ירחא קוספ ."ויתתנו טפשמה ול-רשא אב דע
.(12-14 .ח לאינד ;21 .די הימרי ;16 .ה הכיא ;3 .י עשוה) םיהולאה

רעה דימלתה .לבב ךלמ ,רצנדכובנ לש תושילפה שולשל תסחייתמ תשלושמה "הוע"ה
והיקדצ תכיפה ;וכלמל הווש םיהולאה תוכלמ ךיא לש המגוד דוע הלא םיקוספב הארי
:הרמגנ לארשי םעב םיהולאה תוכלמ ןכל .(5.2 האר) םיהולאה תוכלמ לש תאז התיה
תוכלמהש תנווכתמ "...דע היה אל תאז-םג" .(4 .א עשוה) "לארשי תיב תוכלממ יתבשה"
דוד אסכ-תא (עושיל) ול ןתי" םיהולא ."ויתתנו טפשמה ול-רשא אב" רשאכ שדחתת
היהת תאז ןכל .חישמה ובושב - (32, 33 .א סקול) "ףוס ןיא ותוכלמלו ... ויבא
.תוכלמה תחטבה תמשגה

לארשי תבשה
חישמה ידימלת .חישמה ובושב םיהולאה תוכלמ תבשה לש רידא אשונ שי ך"נתה יאיבנב
התא בישמה ,ונינדא ,רמאל ,והלאשיו ודחי ופסאנ רשאכ יהיו" :בטיה הז תא וניבה
?32 .אכ לאקזחי תאובנ וישכע אלמתת תרמוא תאז ,"?לארשיל הכולמה תא תאזה תעב
דימ ,םהל וחיטבה םיכאלמהש תורמל ,ובוש לש קיודמה ןמז תא ועדי אלש םהל הנע עושי
.(6-11 .א ש"העמ) םעפ בושי תמאב אוהש ,ןכ-ירחא
... חלשי" םיהולאש רמא סורטפ ןכל .ינשה ואובב היהת לארשי?םיהולאה תוכלמ תבשה
רשא םנוקתל םירבדה-לכ בוש ימי-דע םימשה והלבקי יכ ךירצ רשא ,חישמה עושי-תא
איבי ינשה ואוב .(20 ,21 .ג ש"העמ) "םישודקה ויאיבנ-יפב םיהלאה םהילע רבד
.הנשיה לארשי תוכלמ תבשהכ םיהולאה תוכלמ לש שדחמ דוסיי ידיל

-:"םישודקה ויאיבנ" לכ לש אשונ םיהולאה תוכלמ תבשה

33 .א סקול - ובושב) דוד להאב תמאב וילע (עושי) בשיו אסכ דסחב ןכוהו" -
.(5 .זט היעשי) "קדצ רהמו טפשמ שרדו טפש ,(32,

(32, 33 .א סקול לש דוד אסכ תרמוא תאז) דיוד תכס-תא םיקא אוהה םויב" -
.ט סומע") םלוע ימיכ היתינבו ,םיקא ויתסרהו ;ןהיצרפ-תא יתרדגו ;תלפנה
.רוריבב הבשהה תפש אוה הלא םילמ ףוריצ .(11

.(20 .ל הימרי) "ןוכת ינפל ותדעו םדקכ (לארשי ינב) וינב ויהו" -

ותוכלמ תריב התוא השעיו ,(16 .ב הירכז) "םלשוריב דוע רחב ... הוהי" -
.(2-4 .ב היעשי ;3 .חמ םילהת האר) םלועה יבחרב

עמשי דוע ... הנושארבכ םיתינבו לארשי תובש תאו הדוהי תובש-תא יתבשהו" -
... הנושארבכ ץראה-תובש-תא בישא-יכ ... החמש לוקו ןושש לוק ... הזה םוקמב
.(7-13 .גל הימרי) "ןאצ םיצברמ םיער הונ ... (םלשורי) הזה םוקמב היהי דוע

םילוכי ונחנא הליבטב ."לארשי תווקת" תמאב איה תאז תוכלמ םיקהל חישמה ובוש
.תאז הווקתל סחייתהל

  Back
Home
Next