שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוחטבה :3 סרוק
| םהרבאל החטבהה | חנל החטבהה | ןדע ןגב החטבהה | אובמ :םיהולאה תוחטבה
תולאש | ("תיטירבה תוילארשיה" תונעט ,ץראהו םיימשה ןודבא) תופסות | דודל החטבהה

םהרבאל החטבהה 3.4

םיהולא .םהרבא ןיבה רשאמ הדוסיב הנוש אל םיחילשהו עושי דמיל רשא הרושבה
תובושח ךכ-לכ הלא תוחטבה .(8 .ג םייטלג) "םהרבא-תא רשבל םדיק" שדוקה יבתיכב
םא .(13, 25 .ג ש"העמ) ןתיא יבמופב הרושבה תזרכה תא םייס םגו ליחתה סורטפש
שי .תירצונה הרושבה לש תיסיסב הנוממת ונל היהת ,םהרבא דמלש המ תא ןיבהל לכונ
-:עושי לש ןמזב הליחתה קר אל "הרושבה"ש םירחא םינמיס

יכ (םידוהיה) וניתובאל התיה רשא החטבהה תרושב-תא םכתא םירשבמ ונחנא"
.(32, 33 .גי ש"העמ) "םיהלאה אלמ התוא

(7 .כ תישארב ,םהרבא לשמל) ויאיבנ דיב םינפלמ החיטבה רשא ,םיהלאה תרושב"
.(1, 2 .א םיימור) "שדקה יבתכב

ותמו ויח רשא םינימאמ תרמוא תאז - (6 .ד א סורטפ) "םיתמה-םג ורשבתה ןכ-לע"
.הנושארה האמ ינפל

לארשי תרמוא תאז - (2 .ד םירבע) "םהילא ומכ הרושבה האב ונילא-םג יכ"
.רבדמב

:םיאשונ ינש שי םהרבאל תוחטבהל

(דחוימ אצאצ) םהרבא ערז יבגל םירבד (1)

.םהרבאל תחטבומה ץרא יבגל םירבדו (2)

שדוקה יבתיכל תתל ונלש תוינידמל םאתהבו השדחה תירבב ורכזנ הלא תוחטבה
לש האלמ הנומת ונל תתל ידכ תותירבה יתש לש תוארוהה תא דחאנ ,םמצע תא ריבסהל
.םהרבא םע םיהולאה תרכ רשא תירבה

הלג היגולואיכרא .םויה לש קריעבש תגשגשמ ריע ,םידשכ רואב יח םהרבא הלחתהב
תיתשתו הנידמה תוריש ,םיקנב ויה .םהרבא לש ונמזב תוברת לש ההובג המר
ילב .הרושק
זא לבא .יצרא שיאכ ,םיעדוי ונחנאש המכ דע ,תאזה ריעב יח םהרבא תרחא תעדל
ץראל העיסנב ליחתהלו הלא םימכחותמה םייח תא בוזעל - ןפוד תאצוי האירקה אב
לש העיסנ התיה תאז לוכה ךסב .ירמגל רורב היה אל המו ופיא קוידב .תחטבומה
.םויה לש לארשי - ןענכ התיה ץראה .מ"ק 2,400

סיסבה ןה .הלא תוחטבהל ףיסוהו לע רזחו םהרבא לש וייחב םעפ ידמ עיפוה םיהולא
,םהרבאל ומכ ,םייתימאה םינימאמה ,ונילא האב האירק התוא ןכלו ,חישמה תרושב לש
תוחטבהב ןימאהל ,הנומא לש םייחל םדקתהלו ונייח לש םיפלוחה םירבד תא בוזעל
תוחטבהה לע בשוח היה םהרבא ךיא ונמצעל ראתל רשפא .וירבד יפל תויחלו םיהולאה
ץראה-לא (םידשכה רואמ) תכלל ארקנ רשאכ םהרבא עמש הנומאב" .ותעיסנ ךשמל
.(8 .אי םירבע) "אובי הנא עדי-אלו אציו הנשריי רשא (ןענכ)

אלש שיגרהל םילוכי ונחנא םג ,הנושארה םעפל םיהולאה תוחטבה לע בושחנ רשאכ
ירבדב ונתנומא לבא .םיהולאה תוכלמ לש תחטבומה ץרא היהת ךיא קוידב עדנ
.ולוקב עמשנ ונחנא םגש הקזח ךכ לכ תויהל הכירצ םיהולאה
תוחטבה םע ולזמ תא תוסנלמ תושעל בוט רתוי רבד םוש םע דדונ דוונ היה אל םהרבא
תוטלחה םע דדמתה אוה .ונלש לש הזל םיסיסב םיחנומב המוד עקרמ אב אוה .הלא
לע לועפלו לבקל לוקשנשכ ונילומ תודמוע םגש הלאל תומודה תובאוכו תוכבוסמ
לש תימומרעה טבמה ,הדובעב וניתימע לש םיעתפומה םיטבמה - םיהולא תוחטבה
לש היצביטומה .םהרבאל תורכומ ויה הלא תויווח ... (!יתד תויהל ךפה אוה) םינכשה
תא ול ןתנש דיחיה רבדה .המוצע תויהל הכירצ התיה וז ךרדב ךישמהל םהרבא
םירבד דמל חטב אוה .החטבהה רבד היה ויתועיסנ לש תוכוראה םינש ךשמל היצביטומה
.םוי-םוי םתנווכ לע בשחו הפ-לעב הלא

תוארקהל - םהרבא לש דובכ ותוא לבקל לכונ ,םאתהב םילעופו המוד הנומא םיארמ םא
הווקת לבקלו (17 .חי תישארב) םיהולאה תעד תא אוצמל ,(8 .אמ היעשי) םיהולא יבהא
לע תססובמ חישמה תרושבש םישיגדמ ונא בוש .םיהולאה תוכלמב םלועל ייח לש החוטב
תא בטיה תעדל םיכירצ ונא םג ,יחישמה רסמב תמאב ןימאהל .םהרבאל הלא תוחטבה
בוש אורקל םיכירצ ןכל .ללכב הנומא אל ונתנומא הלא תוחטבה ילבמ .םהרבאל תוחטבה
.םהרבא ןיבל םיהולא ןיב תוחישה תא בושו

ץראה
.(1 .בי תישארב) "ךארא רשא ץראה-לא ... ךצראמ ךל-ךל" (1
ךיניע אנ אש ... םרבא לא רמא הוהיו ... לא-תיב דע ... ויעסמל ךלי" םהרבא (2
התא-רשא ץראה-לכ-תא יכ :המיו המדקו הבגנו הנפצ םש התא-רשא םוקמה-ןמ הארו
.גי תישארב) "הננתא ךל יכ ... ץראב ךלהתה ... םלוע-דע ךערזלו הננתא ךל האר
.(3, 14-17

םירצמ רהנמ תאזה ץראה-תא יתתנ ךערזל רמאל תירב םרבא-תא הוהי תרכ" (3
.(18 .וט תישארב) "תרפ-רהנ לדגה רהנה-דע

"םלוע תזחאל ןענכ ץרא-לכ תא ךרגמ ץרא תא ךירחא ךערזלו ךל יתתנ" (4
.(8 .זי תישארב)

.(13 .ד םיימור) "םלועה שרי ותויהל וערזלו םהרבאל החטבהה" (5

-:םהרבאל תמדקתמ יוליג ןאכ םיאור ונחנא

'המש ךלתש הצור ינאש ץרא הנה' (1

ייח לש החטבהש בל םיש .'חצנל ןאכ ורוגת ךידליו התא .רוזיאל תעגה תעכ' (2
םייח חור סינכמ היה חטב ישונא רפוס ;השגדה וא רהוז ילב ןאכ תרכזנ םלועל
.הזב

.רדגומ רתוי תחטומה ץרא חטש (3

תורמל ,ץראב "רג" היה אוה - וייחב החטבהה תא לבקל תופצל םהרבאל היה אל (4
ידכ םיתמה-ןמ םקוי ךכ-רחאו תומיש תרמוא תאז .רחואמ רתוי םלועל םש יחיש
.תוחטבהה תא לבקל ול רשפאל

.םלועה לכ שריי אוהש םהרבא תוחטבהב האר שדוקה חורב סולופ (5

-:וייחב תוחטבהה םויק תא לביק אל םהרבאש שרופמב םידמלמ שדוקה יבתיכ

ומכ החטבהה ץראב (ינמז םייח חרוא תרמוא תאז) רג היה (םהרבא) הנומאב"
.(9 .אי םירבע) "םילהאב בשיו הירכנב

לש המאתה יאו ןוחטב רסוח לש בנגתמ שוח ותואב ילוא ,ץראב רז שיאכ ייח אוה
ולביקה) בקעיו קחצי ,ויאצאצ םע דחי .וצראב וערז םע יח ישוקב אוה .םיטילפ
ןתוא ואר קוחרמ קר ,תוחטבהה תא גישה אלו תמ הנומא יפכ" אוה ,(תוחטבהה תא בוש
בל םיש .(13 .אי םירבע) "ץראב םיבשותו םה םירג-יכ ודויו ןתארקל וחמשיו וחטביו
-:םיבלש עבראל

.הז סרוקב םישועש ומכ - תוחטבהה תא תעדל -

?ונתיא רתוי המכ יכ ףא ,םהרבא םע ןמז חקל םג הז - חוטב תויהל -

(27-29 .3 םייטלג) חישמל הליבט י"ע - 'ןתארקל וחמשי' -

ונחנא לבא ,ונבשומ םוקמ אל הזה םלועהש ונייח חרוא ךרד םלועל תודוהל -
.ץראל אובי דיתעה ןמזש הווקתב םייח

ריכה ןקזה םהרבא .הלא םירבד ךירענ םא המגוד םגו ונלש לודגה רוביג אוה םהרבא
תקלח תונקל ךירצ היה אוה ;התמ ותשאשכ דיתעב ןיידע תוחטבהה תמשגהש תיפוס
הב הלחנ ול ןתנ אל" םיהולא תמאב .(גכ תישארב) התוא רובקל ידכ ול תחטבומה ץרא
יחכונה םהרבא ערז .(5 .ז ש"העמ) "ול הזחאל התתל חטביו :לגר-ףכ ךרדמ אל-ףא
םהל תחטבומה ץראב - תוריד םירכוש וא םינוקשכ המאתה-יא התוא םישיגרמ ילוא
!תיחצנו תישיא השוריל

תוחטבהב םינימאמה לכו םהרבאש םוי אובל ךירצ .השעי םג אוה חיטבה םיהולאש המ לבא
:הז תא שיגדמ 13, 39, 40 .אי םירבע .םרכש תא ולבקי

ונידעלב ומלשי-אל רשא ןעמל ;תוחטבהה-תא וגישה אלו הלא-לכ ותמ הנומא יפכ"
."הרתי הבוט םדקמ םיהלא ונל הפצ יכ

חישמה ןיד-אסכ םויב תרמוא תאז ,ןמז ותואב םרכש תא ולבקשי םייתימאה םינימאמ לכ
עבונ ןאכמ .(4 .ה א סורטפ ;31-34 .הכ יתמ ;1, 8 .ד ב סויתומיט) םימיה תירחאב
המ ןמז םיתמה ןמ םוקל םיכירצ תוחטבהב ונימאהש םירחאו םהרבא ,טפשיהל ידכש
םיתמה תיחת ירחא םתוא ולבקי קרו תוחטבהה תא ולבק אל דוע םה םא .טפשמה ינפל
אובל םיכחמו תעכ הרכה-תת 'וכו םהרבאש ןיבהל םיכרצ ,חישמה לש ובושב טפשמו
תוארמה םינואיזומבו תוייסנכב תובר תונומת ירצונה םלועב לשמל שי לבא .חישמה
ואר םיפלא .הנומא לש םייח רובע ורכשכ תעכ םלועל יח אוה וליאכ םיימשב םהרבא תא
יבתיכ לע ססובמה ץמואה תא ךל שי .הזה יתדה ןויער תא ולבקו רבעב הלא תונומת
?לבוקמה ןמ גורחלו שדוקה

ערזה
רשא הלאל תינשו עושיל רקיעב תסחייתמ ערזה תחטבה ,3.2 סרוקב וניארש יפכ
-:םהרבא ערזל ובשחנ םה םג ןכלו "חישמב"

"המדאה תחפשמ לכ ךב וכרבנו ... ךכרבאו לודג יוגל ךשעא" (1
.(2, 3 .בי תישארב)

םג ץראה רפע-תא תונמל שיא לכוי-םא רשא ץראה רפעכ ךערז-תא יתמש" (2
"םלוע-דע ךערזלו הננתא ךל האר התא-רשא ץראה-לכ-תא יכ ... הנמי ךערז
.(16, 15 .גי תישארב)

... ךערז היהי הכ ... םתא רפסל לכות-םא םיבכוכה רפסו המימשה אנ-טבה" (3
.(5, 18 .וט תישארב) "תאזה ץראה-תא יתתנ ךערזל

"םיהלאל םהל יתייהו םלוע תזחאל ןענכ ץרא-לכ תא ךירחא ךערזלו ךל יתתנ" (4
.(8 .זי תישארב)

ךערז שריו םיה תפש-לע רשא לוחכו םימשה יבכוככ ךערז-תא הברא הברה" (5
.(17, 18 .בכ תישארב) "ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו ויביא רעש תא

-:גורידב תבחרנ ערזה יבגל םהרבא תנבה ,בוש

ךרובי םלועה לכשו םיאצאצ לש לודג רפסמ ול היהי והשכיאש ול רפוס ,תישאר (1
."וערז"ב

ייח ולבי הלא םישנא .םיבר םימע םיללכנ וב ערז ול היהיש ול דגוה ךכ-רחא (2
.ןענכ ץרא ,הב סנכנש ץראב ,ותיא דחי ,םלועל

םיאצאצ ול ויהיש ול עצוי .םיימשה יבכוככ םיבר היהי וערזש ול רפוס (3
.(ץראה רפעכ) םיבר םייעבט םיאצאצ םגו (םיימשב םיבכוכ) םיבר םיינחור

םיהולא םא ישיא רשק היהיש תפסונ החטבהב ושגדוה תומדוקה תוחטבה (4
.ערזה לש קלח ויהי רשא םיברה םישנאל

.ויבויא לע חצני ערזה (5

תוכרבה ןויער שדוקה יבתיכב .םלועה לוכב םישנאל תוכרב איבי ערזהש בל םיש
בהואש הלודג יכה הכרבה תאז ,תאז לכב .םיאטח תחילס םע תובורק םיתעל רושק
.בל םילהת) "ןוע הוהי בשחי-אל םדא ירשא" :ומכ םירבד בותכ ןכל .לבקל לוכי םיהולאה
תרשפאמה ,חישמה םד למס ,ןייה סוכ תראתמה ,(16 .י א םייתנרוק) "הכרבה סוכ" ;(2
.החילס

םהרבא תוחטבה רואיתו עושי ןבומכ היה םלועל החילס איבהש דיחיה םהרבא אצאצ
-:הזב תכמות השדחה תירבב

אוהו 'ךערזלו' דיחיל אלא םיברל וליאכ 'ךיערזלו' (םיהלא) רמא-אל"
.(16 .ג םייטלג) "חישמה

לכ ךערזב וכרבנו םהרבא-לא ורמאב וניתובא-םע םיהלאה תרכ רשא תירבה"
(ערזה :תרמוא תאז) עושי ודבע-תא םיהלאה דימעה הנושאר םכל .המדאה תוחפשמ
"םכיללעמ ערמ שיא-לכ םכבושב םכתא ךרבל והחלשיו
.(25, 26 .ג ש"העמ)

-:18 .בכ תישארב ריבסמו טטצמ סורטפ ךיא בל םיש

םיאטח תחילס = הכרבה עושי = ערזה
ונוחצינל רשקב ןאכ הפי ומוקמל סנכנ ויביואב חצני ,ערזה ,עושיש החטבהה
.םג עושי לש ןכלו ,םיהולאה םעל לודג יכה ביוא - אטחב

ערזל רבחתהל
תוחטבה לבא .הרושבה לש תוסיסבה תודוסי תא ןיבה םהרבאש תעכ רורב תויהל ךירצ
אצומ תויהל וליפא ?םירחא יבגל המ .עושי ,וערזו םהרבאל ורמאנ הלא תוינויחה
.(7 .ט םיימור ;39 .ח ןנחוי) הזה םיוסמה ערזמ קלח דחא ףאל השוע אל יעבט
.ונל וקלחי םג ערזל תוחטבההש ידכ ,בורקמ עושי לש קלח תויהל םיכירצ והשכיא
" לע "הליבט לע םיארוק תובורק םיתעל ;(3-5 .ו םיימור) עושיל הליבטב םשגוי הז
-:27-29 .ג םייטלגב שמשכ רורב הז .(5 .טי ;48 .י ;16 .ח ;38 .ב ש"העמ) ומש

אל ינוי אלו ידוהי אל דוע ןיאו ,חישמה-תא םתשבל חישמל םתלבטנ רשא םכלכ יכ"
םתא-םאו .עושי חישמב דחא םכלכ םתא יכ הבקנ אלו רכז אל ןירוחח-ןב אלו דבע
."החטבהה יפכ םילחונו םהרבא ערז םכנה חישמל

,עושיל הליבטב קר .עושיב החילסל "הכרבה" תלבק י"ע ץראב םלועל ייח תחטבה -
חישמה ירבח" :ונל ארוק 17 .ח םיימור ןכלו ;ויתוחטבהב קלחל לכונ ,ערזה
."השוריב

הצובק היהי ערזהו ;ערזה ךרד םלועה יקלח לכמ םישנאל הכרבהש םירכוז ונחנא
הכרבה תא ולביק םדוק םה .םיימשב םיבכוכהו םיה ףוחב לוחה ומכ ,םישנא לש תימלוע
.(31 .בכ םילהת) "רודל ינדאל רפסי" (דיחיב) ערזהש בותכ ןכל .ערזל תויהל ידכ

-:םהרבא תוחטבה לש םיקלחה ינש תא םכסל רשפא

ץראה (1)
לכ תא רתוי הבחרבו ןענכ ץרא תא ושרי ול רשא הלאו ,עושי ,וערזו םהרבא
לש ובושב םימיה תירחאב קר לבא הז תא ולבקי אל םה .חצנל םש ויחיו םלועה
.עושי

ערזה (2)
תושונאה (םיביוא) אטח לע רבגתה אוה .עושי הנושארו שאר היה הז
ךכ
.םלועה לכב ואצמוי החילסה תוכרבש
.ערזה לש קלח תויהל לכונ עושי םשל הליבטב קר

םיתעל ראותמ ,עיתפמב אלו םיקלח ינש םתוא םיאצמנ השדחה תירב לש הרושבב
הב ךרדה איה ןיידעו התיה תאז .ולבטנ םה ,םתוא ודמל םישנא ירחאש תובורק
רידגה סולופ ,ןקז היהשכ ,ךיא ןיבנ וישכע .תוחטבהה תא לבקל םילוכי ונחנא
איה תיתימאה תיחישמה הווקתה :(20 .חכ ש"העמ) "לארשי תווקת" תאז הווקת
ןנחוי) "איה םידוהיה-ןמ העושיה"ש עושי לש הרעהה .םידוהיה לש תירוקמה הווקתה
העושיה תוכרב תא חיוורהל לכונש םיינחור םידוהי תויהל ךרוצל תסחייתמ (22 .ד
.םיידוהיה תובאל וחטבוה רשא עושיב

-:ורשיב םינושארה םירצונש םיארוק ונחנא

םיהולאה תוכלמ-תא (1

.(12 .ח ש"העמ) "חישמה עושי םש-תאו (2

:תונוש תורתוכ תחת םהרבאל ורבסוה רשא םירבדה ינש קוידב הלא

ץראה יבגל תוחטבה (1

.ערזה יבגל תוחטבהו (2

"חישמה-תא זירכהל"כ םכוס "עושיו םיהלאה תוכלמ תא רשבל"ש בגא ךרד בל םיש
דיגת קר "ךתוא בהוא ושי" תרמוא תאזש םיעמוש םימעפ ידמ רתוי .(5 .ח ש"העמ)
המכ רוריבב תמכסמ "חישמ" הלמה לבא !עשונ התאו ךדעב תמ אוהש ןימאמ התאש
דיקפת האלמ םהרבא עמש רשא תאזה תוכלמ תרושב .האבה תוכלמ יבגלו ויבגל תוארוה
.םדוקמ הרושבה תאירקב לודג

תוכלמ ירבד-לא םבל-תא טיו םישדח השלשכ םמע רבדיו" סותנרוקב היה סולופ
.כ ש"העמ) םיהולאה "תוכלמ-תא עמשהו" ךלה אוה סוספאב ;(8 .טי ש"העמ) "םיהלאה
תוכלמ-תא ראביו םהב דעיו" ,רבדה ותוא התיה אמורב ולש רוברבה תרישו ,(25
ש"העמ) "ברע-דע רקבמ םיאיבנה-ןמו השמ תרותמ עושי ינינע םהל חכויו םיהולאה
אל עושיו תוכלמה תרושבש הארמ רבדל המ לע הברה ךכ לכ היהש הדבועה .(31, 23 .חכ
טרופמ רתוי הברה היה םהרבאל םיהולא יוליג ."ושיב ןימאת" דיגהל םתס לש ןיינע
.תיתימאה תיחישמה הרושב סיסב םה ול וחטבוה רשא םירבדו הזמ
תויהל תלוכיה תא ןכלו ערזה לש קלח תויהל ונל תנתונ עושיל הליבטש וניארה
העושי תא לבקל ידכ הקיפסמ אל הליבט לבא ,(27-29 .ג םייטלג) תוחטבהה לש םישרוי
הליבט .ערזה תוחטבה תא לבקל הצרנ םא ,עושיב ,ערזב ראשיהל םיכירצ .תחטבומה
תויהלש חכשת לא .ףוסה דע ץורל םיכירצ רשא ץורימב ונלחתה ;הלחתה קר איה
ערז לארשי םע .םיהולא לע םילבוקמ ונחנאש תרמוא אל ינכט ןפואב םהרבא ערז
יפלו עושיל םאתהב תויחל ילבו הליבט ילב םיעשונ םהש תרמוא אל תאז לבא םהרבא
:םהרבא תמגוד

אל רמולכ ,ערז ךל ארקי קחציב יכ םה םינב םלכ םהרבא ערז םתויה-לע אלו"
8 .ט םיימור) ערזל םיבשחנ םה החטבהה ינב-םא יכ םיהולא ינב המה רשבה-ינב
.(7,

-לע-םא יכ םלועה שרי ותויהל וערזלו םהרבאל החטבהה האב הרות ידי-לע אל יכ"
החטבההו היהת קירל הנומאה השוריה הרותה-ינבל וליא יכ ,הנומאה תקדצ ידי
.(13 ,14 .ד םיימור) "הלטב

םישקבמ םתא לבא םתא םהרבא ערז-יכ יתעדי" :(םישורפה) םידוהיל רמא עושי
,(37 ,39 .ח ןנחוי) "םתישע םהרבא ישעמכ םהרבא ינב םתייה וליא ... ינתימהל
.ו ןנחוי) חטבומה ערז ,עושיבו םיהולאב הנומא לש םייח תויחל תרמוא תאז
.(29

ךרטצנ יתימאה םהרבא ערז ונחנא םא .תובאה לש תונויפוא תונוכת שי "ערז"ל
בא" ארקנ אוה ןכל .םיהולאה תוחטבהב תוניצרב ןימאהל והמכ םג לבא לבטהל קר אל
.(11 ,12 .ד םיימור) "ול-התיהש הנומאה תובקעב םיכלוה םג-םא ... םינימאמה-לכל
"המה םהרבא ינב הנומאה ינב-יכ (תוניצרב בלל תחקל תרמוא תאז) אופא ועד"
.(7 .ג םייטלג)

ונחנא .(17 .ב בקעי) הנומא אל איה תרחא ,םישעמב המצע תא הארמ תיתימא הנומא
םג ןהש ידכ ןושאר םילבטנ תויהב ונדמל רשא הלא תוחטבהב וניתנומא תא םיגיצמ
?םיהולאה תוחטבהב ןימאמ תמאב התא .(27-29 .ג םייטלג) תישיא ןפואב ונל תוכייש
.םייחה לכ ונמצע תא לואשל ךרטצנש הלאש תאז

השדחה תירבו ך"נתה
חיטבה םיהולא .חישמה תרושב לש םוכיס ןה םהרבא תוחטבהש תעכ רורב תויהל ךירצ
זא הרותב ועמש םאש ורמא ןה .השמ תרות עקרב םידוהיל תוחטבה לש תרחא הרדס
וא) הלא תוחטבה תרדסב ןיא .(חכ םירבד) הזה םלועב תויזיפ תוכרב ואובת
-:"תותירב" יתש ותרכנש םיאור ונחנא ןכל .םלועל םייחל החטבה ("תירב"

לש ובושב םיהולאה תוכלמב םלועל םייחו החילס תוחיטבמה וערזלו םהרבאל (1
.דוד ךלמל םגו ןדע ןגב תחטבנה החטבהה תאז .חישמה

ועמשי םא הזה םלועב הוולשו םולש תוחטבמה השמ לש ונמזב ידוהיה םעל (2
.השמ תרותב

תא רשפא עושי ןברוק קר לבא ,תוכלמב םלועל ייחו החילס םהרבאל חיטבה םיהולא
םייטלג) םהרבאל תוחטבהה תא רשיא בלצה לע עושי לש ותומש םיארוק ונחנא ןכל .הז
תירבה-םד" ארקנ ומד ןכל ,(20 .א ב םייתנרוק ;27 .ט לאינד ;8 .וט םיימור ;17 .ג
ןפואב ןייה סוכ תא תחקל ונל רמא עושי ,תאז ריכזהל ידכ .(28 .וכ יתמ) "השדחה
תירבה איה תאזה סוכה" :(25 .אי א םייתנרוק האר) הלא םירבד ונל ריכזהל רידס
אל םא וישעמו עושי תרכזהל "םחלה תעיצב"ב םעט ןיא .(20 .בכ סקול) "ימדב השדחה
.הלא םירבד תא ןיבנ
תא םייק אוה ןכל ;םיהולאה תוכלמב םלועל ייחו החילסה תא רשפא עושי ןברוק
.(22 .ז םירבע) "התוא ברע עושי רשא איה הרתיו הבוט תירבה-םג" :םהרבא תוחטבה
תאז ."הינשה-תא םיקה ןעמל הנושארה-תא ... ריבעמ" עושיש 9 .י םירבעב בותכ ןכל
רשא תירבה :תרחאה תירב תא קליס אוה ,םהרבא תוחטבה תא רשיא עושי רשאכש הראמ
,ותומב השדחה תירב תא רשיא רשא עושי יבגל םיטטוצמה םיקוספה .השמ ידיב הנתינ
.(13 .ח םירבע) ריסה אוה רשא הנשי תירב התיהש רמול םיצור

הליחתה אל איה ,םדוק התרכנ חישמה יבגל תירבהש הדבועה תורמלש תרמוא תאז
השמ לש "הנשיה" תירב תרטמ ."השדחה" תירב תארקנ איה ןכל ,ותומ ירחא דע לועפל
םייטלג) עושי יבגל תוחטבהב הנומאה תובישח שיגדהלו עושי ישעמ לע עיבצהל איה
סולופ .(31 .ג םיימור) השמ תרות תמא תרשאמ חישמב הנומא ,תאז-תמועל .(19 ,21 .ג
"הנומאה ידי-לע קדצנ ןעמל חישמה-לא ונתוא תנמא התיה הרותה" :ךכ הז תא םכסמ
.דומילל ונל הליעומ ןיידעו תרמשנ השמ תרות תאז הרטמל .(24 .3 םייטלג)

:ןלהלכ םכסל רשפא ;הנושאר האירקב ןיבהל םילק אל הלא םירבד

.השדחה תירב - חישמה יבגל םהרבאל תוחטבה

.הנשיה תירב וא ך"נתה - השמ תרותב לארשיל תוחטבה

.הלעפוה השדחה תירב .(14-17 .ב םייסלוק) ך"נתה ףוס :חישמה ותומ

האר - ך"נתה לש קלח רשא ,'וכו ,תבשה תרימש ,רשעמ ומכ םירבדל ךרוצ ןיא ןכל
חישמה-תא םתלבקו םתבושת ירחא יעבטה לארשי-תא תתרכנ השדחה תירב .9.5 סרוק
לוכש ןבומכ .(26 .זל ;62 .זט לאקזחי ;26, 27 .ט םיימור ;30 ,31 .אל הימרי)
ןיא הב רשא) השדחה תירבל רובעל לוכי עושיב לבטנו וישכע הז תא השועה ידוהי
.(27-29 .ג םייטלג - םיוג ןיבו םידוהי ןיב לדבה

.םיהולאה תוחטבה תואדול םיעדומ ונתוא השוע הלא םירבד לש תיתימא הכרעה
רמול בישה סולופ .ילילש רסמ תתלב םינושארה םיחילשה תא קדצ אלל ומישאה םינקפס
אל רבד התיה אל הילע ורבדש הווקתה ,עושי לש ותומ יבגל םיהולאה רושיא ללגבש
ןה היה אל םכילא (הרושב לש) ונרבד יכ םיהלאה ןמאנ ןכא" :החוטב העצה לבא ,חוטב
אלו ןה היה אל אוה ... ונידי-לע םככותב ארקנה ,חישמה עושי ,םיהולאה-ןב יכ .אלו
"ןמא ויה ובו ןה ויה וב ןלכ םיהלאה תוחטבה-לכ יכ .ןה-קר וב היה ויה-יכ
.(17-20 .א ב םייתנרוק)

"? ... תאז לוכב הזב והשמ שי ילוא" :לש השיגה תא תדפרטמ קפס אלל תאז

  Back
Home
Next