שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוחטבה :3 סרוק
| םהרבאל החטבהה | חנל החטבהה | ןדע ןגב החטבהה | אובמ :םיהולאה תוחטבה
תולאש | ("תיטירבה תוילארשיה" תונעט ,ץראהו םיימשה ןודבא) תופסות | דודל החטבהה

חנל החטבהה 3.3

עיגה תוברתה ."םדאה תער הבר" ,הוחו םדא ירחא תישונאה הירוטסיה תומדקתהב
םלועה תכרעמ תיחשהל טילחה םיהולאש ,רסומ יכרע יבגל עורג ךכ-לכ שואיי לש בצמל
אוה הב הבית תושעל ול רמא םיהולא .(5-8 .ו תישארב) ותחפשמו חנמ ץוח ,תאזה
תוחכוה שי ,בגא ךרד .לובמה י"ע םלועה תדמשה ןמזב ויחי םייחה ילעב לכ יגיצנו
!שדוקה יבתיכב תורורבה תורהצהמ ץוח ,תמאב הרק םוצעה לובמש תובחרנ תויעדמ
רשב-לכ עוגיו" :וב וייח רשא םיערה םישנאה קר לבא ,דמשנ אל ץראה רודכש בל םיש
.ג ב סורטפ) סורטפו (37 .דכ יתמ) עושי .(21 .ז תישארב) "םדא לכו ץראה לע ...
תער ךכיפל .עושי לש ובושב הרקיש המ ןיבו חנ םלוע תדמשה ןיב תולבקה ואר (6-12
לש ובושב הרקי המוד רבד ןכלו ונלש םלועה לש תאזל המוד חנ ימיב הרומחה םדאה
.חישמה

וליפא ,הנומא הצצ ,ונלש תכל-בכוכ לש תימצע-הדמשה תינכותו לודגה םדאה אטח ללגב
רסמ לש תטלחומ הנבה רסוח הארמ הז ןויער .דמשוי הזה ץרא-רודכש ,םירצונה לצא
חישמה בורקבשו ליעפ ןפואב הזה םלועה יעוריאב קסעתמ םיהולאש - שדוקה יבתיכ
-בכוכה תא דימשהל םדאל רשפואי םא .םיהולאה תוכלמ תא םייקל ץראל רוזחי עושי
היהת םיהולאה תוכלמש תרכינ היאר .הלא תוחטבה תא םייקל רשפא-יא זא הז תכל
ץראה רודכש םיארמ םיאבה םיקוספה ,םייתניב .5 סרוקבו 4.7 סרוקב תאצמנ ץראב
-:ודמשוי אל שמשה תכרעמו

.(69 .חע םילהת) "םלועל הדסי ץראכ"

.(4 .א תלהק) "תדמוע םלועל ץראה"

אלו ןתנ-קח ,םלועל דעל םדימעיו ... םימשה ... רוא יבככ-לכ ... חריו שמש"
.(3-6 חמק םילהת) "רובעי

הז - (21 .די רבדמב ;9 .אי היעשי) "םיסכמ םיל םימכ הוהי-תא העד ץראה האלמ"
.המייק אל דוע תאז החטבה .דמשיהל ץראל ןתונ םיהולא םא ,השק

.המ היעשי) "הרצי תבשל הארב והת-אל הננוכ אוה ושעו ץראה רצי םיהלאה אוה"
.אוושל וישעמ זא ,הדימשהל ידכ ץראה תא רצי םיהולא םא .(18
םלועב בוש תויחל ליחתהשכ .חנל הז לכ תא חיטבה םיהולא ,תישארבב רבכ ,רבעב
.הזכ לודג הדמ הנקב תפסונ הדמשה היהתש דחפ חנ ילוא ,לובמה ירחא ארבנה שדחה
תוחטבה המכ ןתנ םיהולא ןכל .ותעדב הלע תאז הבשחמ לובמה ירחא םשג דריש םעפ לכ
-:בוש הרקי אל הזש

השגדהל בל םיש) םכתא יתירב-תא יתמקהו ... םכתא יתירב-תא םיקמ יננה ינאו"
דוע רשב-לכ תרכי-אל ;(!התומת-ןבל תוחטבה רשבל רוחבל םיהלא לש אלפה - ינא לש
.(9-12 ט תישארב) "ץראה תחשל לובמ דוע היהי-אלו ,לובמה יממ
-:תשקה י"ע הרשוא תירבה

רשא יתירב-תא יתרכזו :ןנעב תשקה התארנו ץראה-לע ןנע יננעב היהו"
לע רשא רשב-לכב היח שפנ-לכ ןיבו םיהלא ןיב םלוע תירב ... םכיניבו יניב
.(13-17 .ט תישארב) "תירבה-תוא (תשקה) תאז ... ץראה

םישנא ,ץראה לע םייח ילעבו םישנא ןיבו םיהולא ןיב איה םלועל תירבהש ןוויכמ
תוכלמש החכוה המצע ינפב תאז .םלועל ץראה לע תויחל ךישמהל םיכירצ םייח ילעבו
.םיימשב אלו ץראה לע היהת םיהולאה
דקוממ םיהולא לש וביל תמושתש הארמ תאז .תוכלמה תרושב דוסי איה חנל החטבהה ןכל
,(2 .ג קוקבח) "רוכזת םחר זגרב" וליפא .םלועל ותיא ותרטמו ץראה רודכ לע
.(11 .ד הנוי ;9 .ט א םייתנרוק) םייח ילעבל גאוד וליפאש ותבהא הלודג ךכו


  Back
Home
Next