שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוחטבה :3 סרוק
| םהרבאל החטבהה | חנל החטבהה | ןדע ןגב החטבהה | אובמ :םיהולאה תוחטבה
תולאש | ("תיטירבה תוילארשיה" תונעט ,ץראהו םיימשה ןודבא) תופסות | דודל החטבהה

ןדע ןגב החטבהה 3.2

טטצל רובע רורא שחנה .ג תישארבב ראותמ ןדע ןגב םדא תליפנ לש ביצעמה רופיס
רובע ושנענ ותשיאו םדא .תייצל ברסל הוח תא תוסנלו םיהולאה ירבד תא ןוכנ אל
- :שחנה לא רביד םיהולא רשאכ הזה עורג בצמב הווקת ביבש שי לבא .תויצ-יא

התאו שאר ךפושי אוה הערז ןיבו ךערז ןיבו השאה ןיבו ךניב תישא הביא"
.(15 .ג תישארב) "בקע ונפושת

"ערז" הלמה .םינושה םיטרפ תא קיודמב רידגהל םיכירצ ;דואמ זכורמ הז קוספ
-רחא .םיוסמ "ערז"ל םירושקה םישנאל סחייתהל הלוכי םג לבא ,דלי וא אצאצ תרמוא
םג הליבטב עושי"ב" ונא םאו ,(16 .ג םייטלג) עושי היה םהרבא "ערז"ש הארנ ךכ

.(27-29 .גםייטלג) "ערז" ונא
ערז :23 .א א סורטפ) ערזה יאת לש גשומל תסחייתמ םג "ערז" הלמה
.באה לש תוינייפוא תונוכת שי יתימא ערזל ןכל ,(תחשנ

:שחנה תחפשמ לש תוינייפוא תונוכתל סחייתמ שחנה ערז ןכל
םיהולאה ירבד תוועל םרוג -
רקש תרימא -
אטח ידיל םירחא איבהל -

:שי וניבבלב לבא ,הז תא השועש תדרפנ תוישיא אל הזש 6 סרוקב הארנ
(6 .ו םיימור) ירשבה "ןשיה םדאה"
(14 .ב א םייתנרוק) "ישפנה םדאה"
(22 .ד םייספא) "תימרתה תואתב תחשנה ןשיה םדאה"
(9 .ג םיסולוק) "ויתולעפ-םע ןשיה םדאה"
.שחנה ערז ,יכ"נתה ןטשה אוה וניכותבש אטחה "םדאה"

הזה םדאה .(15 .ג תישארב) - "בקע ונפושת התא" - דחוימ םדא היהי השיאה ערז
תרמוא תאז ,"שאר ךפושי אוה" - אטחה תרמוא תאז ,שחנה ערז תא דימתל לטבי
השיאה ערזל דמעמ תויהל לוכיש דיחיה םדאה .ןטשה חוכ תא םדוק לטבי הזה םדאה
-:עושי ןודאה תויהל ךירצ

,(23 .ו םיימור - אטחה חוכ תא ןכלו) בלצה לע תומה תא לטיב רשא עושי חישמה
.(10 .א ב סויתומיט) "הרושבה ידי-לע רואל אצוי"ו

,"רשבב אטחה-תא עישריו ,אטחה דעבו ,אטחה רשב תאותב ונב-תא וחלשב םיהלאה"
.(3 .ח םיימור) שחנה ערז ,יכ"נתה ןטשה תרמוא תאז

.(5 .ג א ןנחוי) "וניאטח תא תאשל הלגנ" עושי

ומע-תא עישוי אוה יכ (עישומ תרמוא תאז) עושי ומש-תא תארק"
.(21 .א יתמ) "םהיתונועמ

ןכל .ויבא היה םיהולאש תורמל ,םירמ ןבכ (4 .ד םייטלג) "השאמ דלונ" שממ היה עושי
תרחא ךרדב םיהולא י"ע ןתינ יכ םא ,"השאה ערז" היה אוה םג ,תאז הלמ ןבומב
- שחנה ערז ,אטחה י"ע ינמז ןפואב לטובי השיאה ערז .םיליגר םישנאמ ירמגל
ומכ) "ןושאר" תרמוא "שאר" הז עקרב .(15 .ג תישארב) "בקע ונפושת התא"
.(19 .טמ תישארב האר) "ןורחא" תרמוא "בקע"ו ,("תישארב"ב

םיקוספש בל םיש - בלצה לע חישמה ןברוקב האב ,שחנה ערז ,אטחה תעשרה
השולש ךשמל ותומל תסחייתמ "בקע ונפושת" .םלשומ רבע ןמזב םיבותכ םיטצוצמה
הכמל הוושהב תינמז קר התיה "ותפוש"ש החיכומ םיתמה ןמ עושי תמקה .םימי
.בלצה לע ותומב "םיהלא הכומ"כ ראותמ חישמה 4,5 .גנ היעשיב .אטחה הלבקש תינלטק
,םלוא .שחנה ערז י"ע ףושנ חישמה וב 15 .ג תישארב לא רוריבב עיבצמ תאז
,ותוא הכיה אוהש בותכ יכ ,חישמה לא אב רשא ערה תא רשיא םיהולא רבד לש ופוסב
תוערה תויווח ךרד דבוע םג םיהולא .ונב תא וכה רשא תוערה תוחוכ לע ותלטשהב
.וידלימ דחא לכ לש

םויה קבאמה
ןיידע םירוק המל ,(שחנה ערז) תוומהו אטחה תא לטיב עושי םאה" :ולאשת ילוא לבא
תישארב תאובנ :ושפנב אטחה חוכ תא לטיב עושיש איה הבושתה "?םויה םיער םירבד
ונתוא ןימזהש ללגבש תרמוא תאז .אטחה ןיבו עושי ןיב קבאמ לע רקיעב איה 15 .ג
םינמזומ-אלה .תוומו אטח לע חצנל םילוכי ,ןמזה ךשמב ,ונא םג ,ונוחצינב קלחל
םינימאמש תורמל .תוומו אטחב וסנתי ,הנתמה תא םיברסמה וא ,ונוחצינב קלחל
.ג םייטלג) חישמל הליבטב השיאה ערזל םתורבחתהב ,תוומו אטחב םישח םג םייתימא
,תוומה-ןמ עשונ תויהל רבד לש ופוסב ןכלו םהיאטח תחילס לבקל םילוכי םה ,(27-29
יבגל (10 .א ב סויתומיט) בלצה לע "תוומה-תא לטיב" עושי ,ןכל .אטח לש האצות רשא
םיכישממ םישנא ,תוכלמה תנש ףלא ףוסב תמלשומ םלועה םע םיהולאה תרטמש דע .דיתעה
(םיהולאה תוכלמ תליחתב) ךלמי ךלמ אוה יכ" :םלועב תוומה דוע היהת אל זא לבא .תומל
"תומה אוה לטבי רשא םיביאה ןורחאו ,וילגר תחת ויביא-לכ-תא תישי-יכ דע
.(25, 26 .וט .א םייתנרוק)

תוכייס םג ,15 .ג תישארבב הלא ומכ ,עושי לש תוחטבהה זא "חישמל ונלבטנ" רשאכ
תוחטבה אלא ,שדוקה יבתיכב םיניינעמ םיקרפ קר אל ןהו ,ישיא ןפואב ונל
אטחה ןוחצינב םיסנתמ ונחנא םג השיאה ערזכ .תורישי ונלא ואבי רשא תואובנו
תאז ,"בקע ףושנ" ונחנא םג ונימיב רזוח אל ןודאה םא .רצק ךווטב ונילע
חישמל םילבטנה. דבלב ינמז היהי הז ,תמאב השיאה ערז היהנ םא לבא .תומנ תרמוא
םיימור האר) םימה ןמ םוקל י"ע תלמוסמ - םיתמה ןמ ותמוקתבו ותומב םירבחתמ יוארכ
.(3-5 .ו

- ונייחב 15 .ג תישארב ירבד תא תוארהל םיכירצ זא ,תמאב השיאה ערז היהנ םא
סולופ לודגה חילשה .ערה ןיבו בוט ןיב וניבבלב ןמזה לכ ("הביא") קבאמ היהי
.ז םיימור) תיתימאה ושפנ ןיבו אטחה ןיב ושפנב ינרפוזיכס טעמכ קבאמ ראית
.(14-25

.ונייח לכ ךשמל ךישממו - רבגתמ ונכותב רשא אטחה םע הז קבאמ ,חישמל הליבט ירחא
רבכש ,חישמב ונחנאש ללגב ,אל תרחא ןבומב לבא .קזח ךכ לכ אטחה חוכ יכ לק אל הז
,השיאכ םיראותמ 23-32 .ה םייספאב םינימאמהש בל םיש .קבאמה תא חצינו םחלנ
השיאה ערזש ןבומ ותואב .השיאה תא תויהל תנווכתמ השיאה ערז תויהל וליאכ
אטחל תנווכתמ שחנה ערז ךכ ,והומכ תויהל םיסנמה הלא םגו עושי תא םג ןייצמ
לש תוינייפואה תונוכת תא ישפוח ןפואב םילגמ רשא םישנאלו (יכ"נתה "ןטש"ה)
,ןוכנ אל רואב םתוא םיגיצמ וא םיהולאה ירבדב םילזלזמ הלאכ םישנא .שחנהו אטחה
רשאכ .הוחו םדאל הרק רשאכ ,םיהולאמ רוכינו אטחה תשובל םתוא הליבומ תאזו
םידוהיש תופצל יופצ - בקע ותוא ופוש תרמוא תאז - עושי תא ובילצה םידוהיה
ליבטמה ןנחוי ידי-לע הרשוא תאז .שחנה ערז לש תובושח תואמגוד ויה הלא
-:עושיו

רשא םידוהיה תצובק) םיקודצהו םישורפה-ןמ םיבר (ןנחוי) ותוארכ יהיו"
םכתא ליכשה ימ םינועפצה ידלי םהל רמאיו ותליבטל םישגנ (עושי תא ותימה
.(7 .ג יתמ) "אבה ףצקה-ןמ טלמהל

ולכות הכיא םינועפצ ידלי ... רמאיו ,(םישורפה לש) םתובשחמ-תא עדי עושי"
.(25, 34 .בי יתמ) "םיער םתאו בוט ללמל

םילבטנה .שחנ ותוא לש תוינייפואה תונוכת לעב - יתדה םלועה וליפא - םלועה
לש תוגהנתהה .שחנה ערז ןה ,תמיוסמ הדמב ,םירחא לכ ,השיאה ערזל םיכייש עושיל
:ונלוכל המגוד איה ,שחנה ערז רשא הלא יפלכ עושי

:לבא ,תיתימא הגאדו הבהא לש חורב םהל רשב אוה -

םתובשחמו םהיכרדמ עפשומ אל אוה -

.וייחב םיהולא לש בהואה יפוא תא םהל הארה אוהו -

ותחפשמ וליפא .םיהולאה תעמשמל ויצמאמב ואנק םה .ותוא ואנש םה תאז לוכבו
ובזעו ונממ ומלעתה (66 .ו ןנחוי) םיבורקה וירבחו (21 .ג סוקרמ ;5 .ז ןנחוי)
:םימבו שאב וב וכמת םעפש הלא לע לבאתה רשאכ סולופל הרק רבדה ותוא .ותוא

.(14-16 .ד םייטלג) "?םכילא תמא ירבדב ביואל םכל יתייהנה התעו"

תויעב ונל השעת ךירצש ומכ הב תויחלו תמאה תא תעדל ;תירלופופ אל םעפ-ףא תמאה
:הפידר ידיל איבהל וליפא ,תרחא וא הז גוסמ

ירבד תעדב) חורה יפל דלונה-תא ףדור היה זא רשבה-יפל דלונה רשאכו"
.(29 .ד םייטלג) "התע-םג אוה-ןכ (23 .א א סורטפ - םיהלאה

לכונש ךכ ,וייונעמ המכב תוסנתהל םיבייח ונחנא ,עושי םע םידחואמ ונחנא םא
-:הז יבגל והומכ ןיאש המגוד ונל ןתונ סולופ ,בוש .ולש דובכה רכשב םג קלחל

םג (ותא) לובסנ םא ,היחנ ותא םג (חישמה) ותא ונתמ-םא יכ הזה רבדה ןמאנ"
.(10-12 .ב ב סויתומיט) "לכ-תא לבסא ןכ-לע ... ותא ךלמנ

"ימש רובעב םכל ושעי תאז-לכ ... ופדרי םכתא-םג (עושי) יתא ופדר-םא"
.(20 ,21 .וט ןנחוי)

.(16 .ח ;38 .ב ש"העמ) עושי םשל וניתליבט ללגב תרמוא תאז -

אל הז ,השיאה ערז ,עושי םע רושק הז לוכ םא" ,בושחל התפמ ,הלאכ םיקוספ חכונל
תורמל .םתיא דדומתהל לכונ אלש םירבד לובסל םיכירצ אלש ןבומכ לבא ."יליבשב
ונתורבחתה תאצות ,אלמ ןפואב חישמה םע דחאתהל ידכ טלחהב השורד תימצע הברקהש
דובכה דגנכ םילוקש םניא הזה ןמזה ייונע רשא" אלפנ ךכ-לכ רכש איה וילא
דיתעה
דעב וניתוליפת תא רשפאמ ונברוק ,וישכע םגו .(18 .ח םיימור) "ונילע תולגהל
תא הזל ףיסותו .םיהולא םע המצוע-בר תויהל םייחה ילבח תא רובעל ידכ הרזע
שדוקה יבתיכ רפסב םיאבה םיקוספ תחת וק חותמל יאדכו ,האבה הדובכה החטבה
-:ךלש

-םע ןתי-םא יכ םכתלכימ הלעמל םכתא תוסנל חיני אל רשא םיהלאה אוה ןמאנ-יכ"

.(13 .י א םייתנרוק) "תאש ולכותש ידכ ויתאצות-םג ןויסנה

ץמאי-ךא ינע םכל היהי םלועב .םולש םכל-היהי יב ןעמל םכילא יתרבד הלא-תא"
.(33 .זט ןנחוי) "םלועה-תא יתחצנ ינא :םכבבל

.(31 .ח םיימור) "?ונתא בירי ימ ונל םיהלאה-םא"

  Back
Home
Next