שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוחטבה :3 סרוק
| םהרבאל החטבהה | חנל החטבהה | ןדע ןגב החטבהה | אובמ :םיהולאה תוחטבה
תולאש | ("תיטירבה תוילארשיה" תונעט ,ץראהו םיימשה ןודבא) תופסות | דודל החטבהה

.(6-12 .ג ב סורטפ ;1 .אכ ןוזח) ץראהו םיימשה ןודבא :9 תפסות

תעדה לע הלעי אל ,(5 סרוק האר) ץראב ותוכלמ תא דסייל איה םיהולאה תרטמש ללגב
תא תושעל אל חיטבהש תויבקעב םיגדה 3.3 סרוקו ,ונלש תכל-בכוכ תא דימשי אוהש
.ץראהו םיימשה תדמשהל ליעל םוקמ-תוארמ תא הלאשהב תחקל םיכירצ ןכל .הז
הרקיש המ ןיבו חנ לש ונמזב לבתה טפשמ ןיב ןוימד יווק הארמ סורטפמ קוספה
רשא ץראהו םימשה-םג ,לובמה ימב הטפשנ יכ זאמ לבת הדבא םימבו" .דיתעב "'ה-םוי"ב
.(6, 7 .ג ב סורטפ) "עשרה ישנא דבאו ןידה םויל שאל םירומש ... ונינפל

.עושי לש ובושב םרוגכ שא ןיבו חנ ןמזב ןודבא םרוגכ םימ ןיב לדבהל עיבצמ סורטפ
תישארב) עוגי העשרה "רשב לכ" קר - םטושפב ודמשוה אל חנ לש "ץראהו םיימשה"
הלא .ישונא ןוגרא וא םירבד תכרעמל ןכל םיסחייתמ 'ץראו םיימש' .(5, 12 .ו ;21 .ז
-יא .רכזומה 'םיימשה' ןודבאל בל םישל אל םיטונ הזה קוספ תא ןוכנ םיניבמ אלש

ןיאו ,(1 .גכק םילהת) םיהולא לש םירוגמ םוקמ םיימשה - הלמב הלמ הז תא תחקל רשפא
.(2 .טי םילהת) "לא-דובכ םירפסמ" רשאו ,(4, 5 .הס םילהת ;13 .א קוקבח) םש םיעשר
.'ץראה' םג זא ,תלאשומ והשמל םיסחייתמ םיימשה םא

הלא ,"ץראהו םיימשה" גשומה תא טושפכ תחקל רוסאש םימיגדמ םיאבה םיקוספ
:ץראב םירבד תוכרעמל םיסחייתמ

הממש הוהי רמא הכ-יכ ... םרוא ןיאו םימשה-לאו והבו והת-הנהו ץראה-תא יתיאר" -
תאז .(23-28 .ד הימרי) "לעממ םיימשה ורדקו ץראה לבאת תאז-לע ... ץראה-לכ היהת
םיימש אל) םה רשא לארשי ץראו םע לש 'ץראהו םיימשה' לע םיאבה םיטפשמ יבגל האובנ
.םהילע םילבאתמ (םטושפכ ץראו

םירבד) "יפ-ירמא ץראה עמשתו הרבדאו םימשה וניזאה" :לארשי לכל םדוק רמא השמ -
-לכ" (2 ,"םכיטבש ינקז" (1 :םישנא לש םיגוס ינש לא רביד אוהש שגדומ .(1 .בל

םיווש ויה ךמעהו 'םיימש'ל םיווש ויה םינקזה .(28, 30 .אל םירבד) "לארשי-להק
.'ץרא'ל

-רבד ועמש ... ץרא יניזאהו םימש ועמש" :המוד ןונגסב ותאובנ תא חתפ היעשי -
הלבקה שי בוש .(1, 10 .א היעשי) "... םע וניהלא תרות וניזאה ... יניצק הוהי
.םעה ןיבו ץראה ןיב ,םעה ישאר ןיבו םיימש ןיב
.ומצעב רבדמ (4 .נ םילהת) "ומע ןידל ץראה-לאו לעמ םימשה-לא ארקי" -

ומכ ,(7, 21 .ב יגח) "ץראה-תאו םימשה-תא שיערמ ינא ... םיוגה-לכ-תא יתשערהו" -
.ןכ

הוהיל חבז יכ ... םד האלמ הוהיל ברח ... דרת םודא-לע הנה ,יברח םימשב יתור יכ" -
וקמנ"ש תמדוקה האובנ ;םודאל הווש ןאכ םיימש' .(5, 6 .דל היעשי) "םודא ץראב ...
.םודא קוריפל תסחייתמ ןכל (4 .דל היעשי) "םימשה אבצ-לכ

ונחנא לבב לע םיקוספ המכב .לבב םעל תסחייתמ גי היעשיב ץראהו םיימשה תדמשה -
שיא ... חדמ יבצכ היהו ... המוקממ ץראה שערתו זיגרא םימש" :רמא םיהולאש םיארוק
ץראהו םיימשה תחירב .(13, 14 .גי היעשי) "וסוני וצרא-לא שיאו הנפי ומע-לא
האמב הרק הז וליאכ "םיתעה ץק" לע רבודמ 26 .ט םירבעב .םעה תחירבל הווש
.אב ידוהיה םלועה ץקש ןבומב - הריפסל הנושארה

השדח ץראלו םישדח םיימשל םוקמ תוארמש חינהל יופצ ,הז לוכ תא בטיה רוכזנ םא
.םיהולאה תוכלמ דוסייב תארנ רשא םירבד לש השדח תכרעמל תוסחייתמ השדחה תירבב

ץראהו םיימשה ףוס רואית ירחא .הז תא תרשאמ ג ב סורטפ לש תקיודמ הקידב
השדח ץראו םישדח םימשל םיכחמ ותחטבה יפכ ונחנאו" :ךישממ 13 קוספ ,םייחכונה
ארוב יננה-יכ" :17 .הס היעשיב םיהולאה תחטבה טוטיצ תאז ."םב ןילי קדצ-רשא
ןאכ םלשומ בצמכ תאז םירבד תכרעמ ראתמ הס היעשי ראש ."השדח ץראו םישדח םימש
:ץראב

תומי האמ-ןב רענה ... בשי רחאו םיתב הנבי אל ... הליג םלשורי-תא ארוב יננה"
"דחאכ וערי הלטו באז ... (ךורא רתוי םייח-חרוא תרמוא תאז)
.(18-25 .הס היעשי)

"השדחה ץראהו םישדחה םימשה" - ץראל האבה םיהולאה תוכלמל תוסחייתמ הלא תוכרב
.יחכונה ללמואה בצמ תא ופילחי רשא

  Back
Home
Next