שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוחטבה :3 סרוק
| םהרבאל החטבהה | חנל החטבהה | ןדע ןגב החטבהה | אובמ :םיהולאה תוחטבה
תולאש | ("תיטירבה תוילארשיה" תונעט ,ץראהו םיימשה ןודבא) תופסות | דודל החטבהה

דודל החטבהה 3.5

היה אוה .םילק םייח ויה אל ,םיהולאה תוחטבה לש םירחא םילבקמלו םהרבאל ומכ ,דודל
ויחאל תויוחילש תושעלו ןאצב תוערל ךירצ היה ןכלו הלודג החפשמב ןטקה ןב
םיהולאב הנומא לש המר דמל אוה הז ןמזב .(זי-וט א לאומש) םיינטלתשה םילודגה
.הילא וברקתה םירחא םידחא קרש

ונמזוה םה .םיתשלפה ,םינפקותה םהינכשמ לארשיל דואמ השק רגית-תאירק םוי אב
םיהולא תרזעב .םידיספמה לע טלתשי חצנמהש הנבהב ,םיתשלפה םחול ,תילג םע ברקל
.(לואש) םכלממ יראלופופ רתוי היה דוד הז ירחא .ןבאבו עלקב תילג תא חצינ דוד
ירחא ףדר לואש יכ םינוכנ םירבד םה :(6 .ח םירישה ריש) "האנק לואשכ השק"
.בגנבו הדוהי רבדמב תובר םינש ךשמל דוד

םיהולא תבהאל תודוהל ידכ םיהולאל שדקמ תונבל טילחה אוה ,ףוסב ךלמ היה דודשכ
תונבל הצר םיהולאשו שדקמה תא הנבי המלש ונבש בישה םיהולא .וייח רבדמב ויפלכ
הברה לע תרזוח רשא תטרופמ החטבה האב הז ירחא .(4-13 .ז ב לאומש) תיב דודל
-:םיטרפ רתוי תנתונ םגו םהרבאל חטבוהש המ

ךיעממ אצי רשא ךירחא ךערז-תא יתמיקהו ךיתבא-תא תבכשו ךימי ואלמי יכ"
ינא ,םלוע-דע ותכלממ אסכ-תא יתננכו ימשל תיב-הנבי אוה ,ותכלממ-תא יתניכהו
ינב יעגנבו םישנא טבשב ויתחכהו ותועהב רשא ןבל יל-היהי אוהו באל ול-היהא
ןמאנו ,ךינפלמ יתריסה רשא לואש םעמ יתרסה רשאכ ונממ רוסי-אל ידסחו ,םדא
.(12-16 .ז ב לאומש) "םלוע-דע ןוכנ היהי ךאסכ ךינפל םלוע-דע ךתכלממו ךתיב

םיהולא-ןבכ ורואית .עושי אוה "ערז"הש תוארל הפצנ םימדוקה ונידומיל יפל
יבתיכ לש םינוש םיקלחב תורחא םוקמ-תוארמ ומכ ,הז תא תרשאמ (14 .ז ב לאומש)
-:שדוקה

.(16 .בכ ןוזח) עושי רמא "ותדלותו דוד שרוש יכנא"

.(3 .א םיימור) "רשבה יפל דוד ערזמ דלונה ,(עושי)"

"עושי-תא לארשיל לאוג החטבהה יפכ םיהלאה םיקה (דוד) וערזמ רשא אוה הז"
.(23 .גי ש"העמ)

ויבא דוד אסכ-תא ול-ןתי םיהולא הוהי" :עושי ,הנב יבגל םירמ הלותבל רמא ךלאמה
,דוד ערז תוחטבה תא ריבעהל תאז .(32, 33 ,א סקול) "ץק ןיא ותוכלמלו ...
.עושיל ,13 .ז ב לאומשב

-:םיטרפ המכל תועמשמ תנתונ עושי םע דוד ערז תוהדזה

ערזה (1-
ךנטב ירפמ ... " ."ןבל יל-היהי אוהו באל ול-היהא ... ךיעממ אצי רשא ... ךערז"
תישא
תויהל ךירצ היה ,ערזה ,עושי .(11 .בלק םילהת ;12, 14 .ז ב לאומש) "ךל-אסכל
תדלויהשכ קרו ךא הזכ בצמ גישהל רשפא .םיהולא לש ןבה םגו דוד לש יזיפ אצאצ
דוד אצאצ םג איהו עושי םא התיה םירמ ;השדחה תירבב ראותמכ הלותב איה ולש
חורב םירמ םחר םע םיאלפ השע םיהולא .ישונא בא עושיל היה אל לבא ,(32 .א סקול)
"םיהלא-ןב ארקי דוליה שודקל-םג ןכ-לע" :רמא ךאלמה ןכלו עושי הנב תורהל שדוקה
.תאזה דוד החטבה תא םייקל ידכ דיחיה ךרדה התיה תדלוי הלותב .(35 .א סקול)

תיבה (2-
עושיש הארמ (6, 7 .ט היעשיל 16 ,13 .ז ב לאומש הוושה) "ימשל תיב-הנבי אוה"
רשא שדקמ ראותמ חמ-מ לאקזחיב .ינחור םגו יזיפ ןפואב םג - םיהולאל שדקמ הנבי
םיהולאה תוכלמ לש תונושארה םינש ףלא תרמוא תאז - םוינלימב םלשוריב הנביי
.וס היעשיו ,רוגל הצור אוה וב תיבה אוה םיהולאה "תיב" .עושי לש ובושב ליחתתש
הנוב עושי ןכל .וירבדל םיעונכה םדא ינב תובבלב רוגל אב אוהש ונל רמוא 1, 2
ןיבהל רשפא וישכע .םייתימא םינימאממ בכרומה ,וב רוגל םיהולאל ינחור תיב
תויח םינבאכ םינימאמה לשו (4-8 .ב א סורטפ) הניפ ןבאכ עושי לש םירואית
.(5 .ב א סורטפ)

אסכה (3-
היהי ךאסכ ... ךתכלממו ךתיב ןמאנ ... םלוע-דע (חישמה לש) ותכלממ אסכ-תא יתננכו"
חישמה תוכלמ ןכל .(5, 6 .ט היעשי םע הוושה ,13, 16 .ז ב לאומש) "םלוע-דע ןוכנ
שדחמ המקה איה האבה םיהולאה תוכלמש תרמוא תאז ;לארשי לע דוד תוכלמ לע תססובת
חישמה תאזה החטבה תא םייקל ידכ .אשונה תבחרהל 5.3 סרוק האר - לארשי תוכלמ לש
תאז .םלשוריב התיה תאזו ותכלממ םוקמ וא ,דוד "אסכ" לע תבשלו ךולמל ךירצ
.הלאה תוחטבה תא םייקל ידכ ץראב דסווית תוכלמהש תפסונ החכוה

תוכלמה (4-
דוסייל דע היהי דידש עיצמ (16 .ז ב לאומש) "ךינפל םלוע-דע ךתכלממו ךתיב ןמאנ"
חישמה לש ובושב םיתמה ןמ םוקי דודש הרישי אל החטבה תאז .תיחצנה חישמה תוכלמ
.םלשורימ ךלומ עושי רשאכ םלועה יבחרב תוכלמה תמקה תא ויניעב תוארל לכויש ידכ
יכ" :הלא םירבד לע רבדל חמש דוד .דודל וחטבוה רשא הלא םירבד תא ןיבהל ינויח
תירב

םירושק םג הלא םירבד .(5 .גכ .ב לאומש) "ץפח-לכו יעשי-לכ-יכ ... יל םש םלוע
תובישח תא בוש םיאור ונחנא ןכל .וננוצר םג תויהל ךירצ םהב חומשל ;ונתעושתל
תמא תא ירמגל תודגנתמש תורות תדמלמ העודיה תורצנש ארונ בוצע .תוחטבהה
-:תאזה

היהי עושיש הלא תוחטבה געלל םש הז זא דלונש ינפל םייק היה עושי םא -
.ואצאצ וא ,דוד ערז

לארשי לע דוד תוכלמ שדחמ דסייל לוכי אל עושי זא ,םיימשב םיהולאה תוכלמ םא -
ןכלו ץראב ויה הלא םירבד .םלשוריב ךולמל וא דוד "אסכ" לע תבשל לוכי אל םגו
.ץראב תויהל ךירצ םג שדחמ םדוסיי

?המלשב םויק
וטושפכ שדקמ הנב אוה .דוד תוחטבה לש םימיוסמ םיקלח םייק ,המלש ,וטושפכ דוד-ןב
ירוקיב וכרע ביבסמ םימעהמ םיבר .החילצמ תוכלמ ול היהו ,(ג-ח א םיכלמ) םיהולאל
תוכלמ ןכל .שדקמה שומישמ תולודג תוינחור תוכרב ויהו ,(י םיכלמ) המלשל ןיסומינ
.חישמה תוכלמב ואריי רשא תוחטבהה לש רתוי הלודג תומייקתהל העיבצמ המלש
-:האבה י"ע החדנ תאז לבא ,המלשב ירמגל ומלשוה דוד תוחטבהש םינעוט שי

.המלש אלו חישמה היה "ערזה"ש תוארמ השדחה תירבב תובר תויודע -

27 .זי א םימיה ירבד) םהרבא לש הלא םע ויפלכ םיהולאה תוחטבה תא רשיק דוד -
.(17, 18 .בכ תישארב =

.המלש לש תאז אל - םלוע-דע היהת "ערז"ה תוכלמ -

תוסחייתה לכ הענמ תאזו ,םלועל םייח תוללוכ תוחטבההש הזב ריכה דוד -
.גכ ב לאומש) "יל םש םלוע תירב יכ ,לא-םע יתיב ןכ-אל-יכ" :ולש הבורקה החפשמל
.(5

;5 ,6 ,15 .גל הימרי ;5, 6 .ט היעשי) וניאטחמ עישומה ,חישמה אוה דוד ערז -
הימחנ ;1-13 .אי א םיכלמ) ןכמ-רחאל םיהולאמ רס המלש לבא .(42 .ז ןנחוי
.לארשי תווקתל ץוחמ םישנ םע ולש םיאושינ ללגב ,(26 .גי

  Back
Home
Next