שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוחטבה :3 סרוק
| םהרבאל החטבהה | חנל החטבהה | ןדע ןגב החטבהה | אובמ :םיהולאה תוחטבה
תולאש | ("תיטירבה תוילארשיה" תונעט ,ץראהו םיימשה ןודבא) תופסות | דודל החטבהה

'תיטירבה תוילארשיה' תונעט :10 תפסות

םהרבא תוחטבהש גנורטסמא טרברה לש 'Plain Truth' ןוגריא די-לע עצוהה ןויערה
ירבח .השנמו םירפא יטבש ,םתנעט יפל ,רשא ,םיינקירמאו םייטירב םימעב ומייקתה
טבשמ םיאצאצ הילגנא תוכלמו םיכלמש םינימאמ םג 'תיטירבה תוילארשיה' תעונת
םיחדנ םידוהיהש וטילחה םה הלא תונויער תא קידצהל ידכ .ךלמה דוד ךרד הדוהי
.םמוקמב ורחבנ םייטירבה םימעו לארשי םע תויהמ

יבתיכ תניחבמ הלא תונעטל הקדצה ןיאש רורב ,3 סרוק לש הקמנה ירחא ובקע םא
:הז ןויער דגנ תופסונ תודוקנ המכ קר ןלהל .שדוקה

לכמ םישנאל תתל ידכ תמ חישמה ןכלו (23 .ג םיימור) אטחה תללק תחת םישנא לכ -
םיכיישו חישמל ונלבטנ םא ,ונלש יחרזאה עקר בושח אל .העושתה תונמדזה םימעה
ליבטהלו םימעה לכל הרושבה תא אורקל ונרמאנ .(27-29 .ג םייטלג) ינחורה לארשיל
אל ,םימעה לכמ םישנאמ בכרומ שדחה לארשי םע ןכל ;(15, 16 .זט סוקרמ) םינימאמה תא
.םייטירבה קר

םינוש םיקלחמ םימע לש תבורעת םה ;םינקירמאו םייטירבה םימע רוקמ חיכוהל השק -
םעל ךייש אוהש תרמוא אל תאז ,הלאה תוצראה תחאב דלונ והשימש ללגב .םלועב
.רחבנה םיהולא

ילב םייטירבה םימעב ומייק םהרבא ערזל תוחטבהש םינעוט םייטירב םילארשי -
םיהולאה תוחטבהש ומצע לע רזוחה ןורקיעל דוגינב תאז .םיהולאה תעמשמב בשחתהל
היהי םעה םיהולא רבדב םיעמוש םאש בותכ חכ םירבדו וכ ארקיוב .תעמשמב תויולת
ילב הינטירבל הלאה תוכרב תא ןתנ םיהולאש ןועטל .רורא היהי זא ,אל םאו ךרובמ
עגופ ,וירבדב םיעמוש אל םה תובורק םיתעלו ,םיהולאה ירבדב םתעמשמב בשחתהל
.הלאה תוכרב תלבק לש םיאנתב

ומכ םיקוספל תדגנתמ םיטירבה םע םתוא ףילחהו לארשי ומע תא החד םיהולאש דיגהל -
לארשי-ןב (סולופ) יכנא-םג יכ !הלילח ?ומע-תא םיהלאה חנז יכה" :1, 2 .אי םיימור
."םדקמ ועדי רשא ומע-תא םיהלא חנז-אל ... םהרבא ערזמ

ללגב הלטוב תאז .(8 .ט ב םימיה ירבד) רבעב לארשי תוכלמ התיה םיהולאה תוכלמ -
תרזוח תוכלמה .(30-32 .אכ לאקזחי) שדחמ דסוית תוכלמה לבא ,םיהולאל תעמשמ-יא
.(32 .א סקול) דוד אסכ לע ךולמי עושי רשאכ (8 .ד הכימ) םלשוריל

רשא םיוגה ןיבמ לארשי ינב-תא חקל ינא" :לבתה יקלחמ בוש ץבוקת לארשי םע תולג -
"לארשי ירהב ץראב דחא יוגל םתא יתישעו ,םתמדא-לא םתוא יתאבהו ... םש-וכלה
;הצרא םילוע בוש םייעבטה םידוהיה יכ וישכע הרוק הז .(21 ,22 .זל לאקזחי)
.בורקב הרקי הזש הארמ תיחכונה לארשי תילעו ,תוכלמב המלשוה תאז האובנ

תוילארשיה תריקח' :ןורפסה תא םניחב לבקל םילוכי הז אשונב םינינועמה :הרעה
.ל"ומהמ (תילגנאב) 'תיטירבה

  Back
Home
Next