שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה :1 סרוק
| םיכאלמה | ויפואו םיהולאה םש | םיהולאה תוישיא | םיהולאה םויק
תולאש | (םיהולאה יוליג ,םיהולאה םשב שומיש ,"חור םיהלאה") תופסות

ויפואו םיהולא םש 1.3

ונחנא .וילע ונל רפסל םיעצמא ול שיש בושחל ינויגה ,םיהולא םייק יכ םא
יוליג םיאור ונא םבו םדא ינבל םיהולאה ויוליג םה שדוקה יבתיכש םינמאמ
א סורטפ) ולש "ערזה" םיארקנ םיהולאה ירבדש הביסה תאז .םיהולאה יפוא
רשא ונברקב השדח האירב רציי זא ונשפנ לע םילעופ וירבד םא יכ ,(23 .א
המכ ןכל .(17 .ה ב םייתנירוק ;18 .א בקעי) םיהולאל תינייפוא הנוכת הל
היהנ רתויש המכ םתוארוה תא ונמצעל חקנו םיהולאה ירבדל רסמתנ רתויש
.א םיסלוק) םלשה םיהולאה םלצ ויפואב רשא (29 .ח םיימור) "ונב תומדל םימוד"
םיאלמ םה ;שדוקה יבתיכ לש םיירוטסיהה םיקלחה דומיל לש ךרעה הנה .(15
םתוא דימת םיגיצמש ,םימואל םעו םדא ינב םע םיהולאה קוסיע לש הרקמ יחותינ
.תונייפוא תונוכת

עדימ ןתונ וא?ו ויפוא תא עיבמ םירקמה בורב םדא לש ןושארה םש תירבעב
:תואמגוד המכ הנה .וילע

.(21 .א יתמ) "םהיתונועמ ומע תא עישוי אוה יכ" - עושי
.(5 .זי תישארב) "ךיתתנ םויג ןומה בא יכ " -םהרבא
.(20 .ג תישארב) "יח לכ םא התיה איה יכ " -הוח
.(33 .טכ תישארב) "הז תא םג יל ןתיו יכנא האונש יכ הוהי עמש יכ" - ןועמש

ומצע םיחולא םילהתב .באומ םש תא תעדל הווש באומ םע תעדל ,17 .חמ הימריב
12, 13 .וק ;1 .הק ;1 .גק םילהת) וישעמו וירבד ,ומשל הווש תובורק םיתעל
.(1, 2,

םיבר םידצ שיש ןוויכמ .וילע ונל םיעידומ ויראותו םיהולאה תומשש יופצ ןכל
רקחמ תושעל ץלמומ הליבט ירחא .דחא םשמ רתוי ול שי ןכל ,ויתורטמלו ויפואל
איה ומשב אבטומכ םיהולאה ויפוא לש תפסונ הכרעה ;םיהולאה םשב קיודמ
.שממ אובמ אוה ךשמהה ןכל .ןודאב ונייח לכ ךשמל קסופ יתלב ךילהת
הפוקת ךשמל ותנומא תא קזחל ידכ םיהולאה יבגל קימעמ עדי הצר השמ רשאכ
לא הוהי הוהי ארקיו וינפ לע הוהי רבעיו ,הוהי םשב ארק" ךאלמ ,וייחב השק
ךרא ןונחו םוחר
"הקני אל הקנו האטחו עשפו ןוע אשנ םיפלאל דסח רצנ ,תמאו דסח ברו םיפא
.(5-7 .דל תומש)

םיהולאש חיכומ ותולעב .ויפוא תא םיללוכ םיהולאה תומשש הרורב החכוה תאז
רשפא םג רשאו תינייפוא הנוכת שי לפרועמ והשמלש דיגהל תוטש - ישיא
.םדא ינבב חתפל

ידי לע וב רכזיהלו רכומ תויהל הצור אוה וב דחוימ דחא םשב רחב םיהולא
.םדא ינב םע ותרטמ לש תיצמתו םוכיס ומש ;ומע

לש ותרטמ תא םהל ריכזהל םיכירצ ויהו ,םיירצמב םידבע ויה לארשי ינב
םתוא דדועל רוזעל ידכ םיהולא לש ומש תא םהל דיגהל דגוה השמ .םתיא םיהולא
.י א םייתנירוקל הוושה) תחטבומה ץראל עסמה תא ליחתהלו םיירצמ תא בוזעל
ינפל םיהולאה םשל עגונב םיסיסבה תונורקע תא ןיבהל םיכירצ ונחנא םג .(1
.םיהולאה תוכלמל ונעסמ תלחתהו ונתליבט

14 .ג תומשב ."היהי"מ תרזגנ םש ,"הוהי" ומשש לארשי ינבל רמא םיהולא
הבושתה ?היהי אוה המ איה הלאשה ."היהא רשא היהא"כ ומצעל סחייתה םיהולא
יהלא הוהי לארשי ינב לא רמאת הכ השמ לא םיהלא דוע רמאיו" :15 קוספב איה
רדל ירכז הזו םלעל ימש הז ... בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבא יהלא םכיתבא
."רד

."םיהלא הוהי" אוה םיהולא לש אלמה ומש ןכל
וא "God" ומכ תומש שי לשמל תילגנאב .רורב אל םיהולא לש םשה תורחא תופשב
םצעב איה "םיהולא" םשה תנווכ .םיירבעה תומשל םיווש אלש "Lord"
:אוה ,וב רכזינש הצור אוה וב םשה ,םיהולא לש ונורכיז ."םירוביג"

"םיהולא הוהי"

ותנווכ

"םירוביג" לש הצובקב הלגתי אוה


לש הלודג הצובקב תירקיעה ותושי תאו ויפוא תא תולגל איה םיהולאה תרטמ
תוינייפואה תונוכתמ המכ ונברקב חתפל לכונ וירבדל תונתייצב .םדא ינב
םש .הזה םלועב םייתימא םינימאמב הלגתי םיהולא תלבגומ הדימבש ךכ ,תעכ ולש
האובנ םצעב םיהולאה
עבטב םגו יפואב ול םימודש םדא ינב םע אלמי ץראה רודכ רשאכ דיתעה יבגל
,תוומלא-ינב והמכ תויהלו םיהולאה תרטמ םע רבחתהל הצרנ םא .)4 .א ב סורטפ)
ךרדה .ומשל רבחתנש ךרוצ שי ,ירמגל תירסומ תומלשב םלועל תויחל ידכ
.חכ יתמ) "םיהולא הוהי"ל תרמוא תאז - ומשל לבטהל איה הז תא תושעל הדיחיה
םלועה תשורי םהל חטבוה רשא (27-29 .ג םייטלג) םהרבא ערז היהנ ךכ .(19
רשא (םיהולא) "םירוביג" לש הצובקה - (13 .ד םיימור ;8 .זי תישארב) חצנל
.3.4 סרוקב אצמנ רתוי טרופמ רבסה .םיהולאה םש תאובנ םהב תמייקתת

  Back
Home
Next