שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה :1 סרוק
| םיכאלמה | ויפואו םיהולאה םש | םיהולאה תוישיא | םיהולאה םויק
תולאש | (םיהולאה יוליג ,םיהולאה םשב שומיש ,"חור םיהלאה") תופסות

םיהולאה תוישיא 1.2

דוה בר אשונ אוה ,תינפוג תושי םע תישחומ ,תישממ תוישיאכ םיהולאה יוליג
ןב עושיש אוה השדחה תירב לש ידוסי רקיע .שדוקה יבתיכ יפדב רדהו
"ותושי םלצ" אוהש ןב ול יהיש רשפא יא זא םיהולאל ףוג ןיא םאה .םיהולא
'םיהלא' יכ םא ,'םיהלא' םע ישיאו יח רשק חתפל השק ,ךכל ףסונב .(3 .א םירבע)
בורלש בוצע .ללחה תוקירב םוקמ והשזיאב חור תסיפ וא ,ילכש גשומ קר
.ישחומ אלו ישממ אל םיהולאש הסיפת שי תותדה

תוחטבהה יפלכ תונססה שי םיברלש ןבומ ,ףוס ןיא דע ונממ לודג םיהולאש ללגב
תא תוארל הנומאה רסח לארשי םעל .םיהולא תא תוארל לכונ םעפש תורורבה
הנומא .םיהולאל תומד שיש חיכומ הז קוספ .(37 .ה ןנחוי) םיהולא לש ותומד
:וירבדב הנומאו םיהולאה תעדמ האב תאזכ

.(8 .ה יתמ) "םיהלאה תא וזחי םה יכ בבל ירב ירשא"
,םיהולאה םש) ומשו וינפ תא וארי המהו ,והתרשי (םיהלא לש) וידבעו"
.(3, 4 .בכ ןוזח) "םתוחצמ לע (12 .ג ןוזח האר

קימעמ ןפואב ונייח לע העיפשת ,תמאב ןימאנ קר ול ,תאזכ האלפנ הווקת
:ישעמו

תא שיא הארי אל הידעלב רשא ,השודקה תאו ,םדא לכ םע םולשה תא ופדר"
.(14 .בי םירבע) "ןודאה
"וילע בשויבו םיהלא אסכב עבשנ םימשב עבשנה"ש בותכ יכ ,עבשנ אל
.םיהולאל ףוג ןיא םאה תוטש תאז .(22 .גכ יתמ)
רוהט תשאכ ומצע תא רהטי תאזכ הוקת ול רשא לכו ,אוה רשאכ והארנ"
.(2, 3 .ג א ןנחוי) "אוה םג

דעב ,תופצל לכונ לבא ,ללכב המלש אל םיימשבש באה לש ונתנבה הזה םלועב
הניחבמ ותוא הארנ רשאכ .ףוסב ותוא שוגפל ,ונייח לש הכובסה הכישחה
בויא ,ולש לודגה לבסב ,ןכל .הלודג רתוי יאדו היהת תילכשה ונתנבה תינפוג
:םימיה תירחאב יזיפ ןפואב ותוא שוגפל תידיתעה היווחב חמש

יניעו יל הזחא ינא רשא ,הולא הזחא ירשבמו תאז ופקנ ירוע ירחאו"
.(26, 27 .טי בויא) "רז אלו ואר

:קעצ ,המוהמו באכ םיאלמ םייח ירחא ,סולופ חילשה
"םינפ לא םינפ זאו תודיחבו הארמב ונחנא םיטיבמ תעכ יכ"
.(12 .גי א םיתנירוק)

ך"נתה תודע
ישיא םיהולאש יתועמשמ יכ"נת עקר לע תוססובמ השדחה תירבב הלא תוחטבה
הנבהל ידוסי םיהולאה עבט תנבהש ידמ רתוי שיגדהל רשפא יא .ינפוגו
לע תויבקעב רבדמ ך"נתה .שדוקה יבתיכב הנומאה תונורקע לש תיתימאה
ך"נתב רפוסמה ,ורבחל שיאכ ,םיהולא םע ישיאה סחיה ;תוישיאכ םיהולא
תונעט המכ הנה .תיתימאה תורצנה תווקתל ונימב דיחי אוה השדחה תירבבו
:ינפוגו ישיא םיהולא דעב תוקזח

השענ םדא ןכל .(26 .א תישארב) "ונתומדכ ונמלצב םדא השענ םיהלא רמאיו" -
... " לע רבדמ (9 .ג) בקעי .םיכאלמה ידי לע הלגנכ ,םיהולא לש תומדבו םלצב
,םדאה ינב לש ינחורה םלצ לע םילוח אל הלא םירבד ."םיהלא םלצב םיושעה םישנא
תדגונמ םירקמ הברהבו םיהולאמ ירמגל הקוחר ונלש שפנה יעבט ןפואב יכ
םאנ יכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ" .וקדצל יסיסב ןפואב
"םכיתבשחממ יתבשחמו םכיכרדמ יכרד והבג ןכ ץראמ םימש והבג יכ ,חוהי
.יזיפ םלצ תויהל ךירצ םיהולא םע ףתושמה תומדהו םלצה ןכל .(8, 9 .הנ היעשי)
רשא םהרבא לשמל - םדא ינב וארש ובשח םישנא ,רבעב ץראב םיכאלמ וארנשכ
םלצב ונארבנש הדבועה .םיליגר םדא ינב ויה םהש בשח ,עדי אלו םיכאלמ סינכה
ןכל .הנממ םלצ קר ונאש תיתימאה תושימ והשמ ןיבהל רשפאש תרמוא םיהולא
.ןיבהל לכונ אלש לפרועמ והשמ אל ,וניתובשחמ אשונ ,םיהולא

ול רבדא הפ לא הפ" השמ לא רביד םיהולא ןכל .םיהולאה תופקתשה םה םיכאלמה -
לע רסומ תלבק לא תסחייתמ תאז .(8 .בי רבדמב) "טיבי הוהי תנומתו ... הארמו
זא םיהולא םלצב ךאלמה םא .(20, 21 גכ תומש) וברקב ומש רשא ךאלמה ידי
םע קר ,םדא ןב לש יזיפ תומדב תרמוא תאז - םיכאלמה לש םלצ ותואב םיהולא
רשאכ םינפ לא םינפ השמ לא הוהי רבדו" .םדו רשבמ ףוס ןיא דע הובג עבט
רשא ,ויכאלמב הלגנ יי .(10, דל םירבד ;11 .גל תומש) "והער לא שיא רבדי
.ומצע יי לש הלא ופקתשה ויפו וינפ

,תוישיאכ וילע בושחנש הצור אוה ;(14 .גק םילהת) "ונרצי עדי אוה יכ" -
,םיידיל תוברה םוקמ-תוארמ תא ריבסמ הז .וילא סחייתהל רשפאש באכ
םוקמ והשזיאב לפרעומ תוהמ הזיא םיהולא םא .םיהולא לש תועורז ,םייניע
םוקמ-תוארמ זא - ונתנבה תויהל תבייח תאז ותוישיא תא ברסנ םא - םיימשב
.הארוהה תורטמל תורזוע אלו תועטמ הלא

:ישיא םוקימ שי "םיהולא" לש רורבב םיארמ םיהולאה ןועמ לש םירואית -
םיהלאה"
םילהת) "טיבה ץרא לא םימשמ הוהי ושדק םורממ ףיקשה יכ" ;(1 .ה תלהק) "םימשב
,הזמ רתוי שרופמב .(39 .ח א םיכלמ) "ךתבש ןוכמ םימשה עמשת התאו" ;(20 .בק
העישי ;4 .אי םילהת ;8 .ט ב םימיה ירבד) "אסכ" שי םיהולאלש םיארוק ונחנא
תמייק רשא תרדגומ יתלב תוהמל תאזכ הפש סחייל השק .(1 .וס ;1 .ו
תא הלגתי רשאכ "דרי"ש םיהולא לע רבודמ .םיימשה םוחתב םוקמ והשזיאב
ןויערה תא ןיבהל רשפא יא .םיימשב הלעמל םיהולאה םוקימש תרמוא תאז .ומצע
.םיהולא לש ינפוג עבטו תוישיאב ןיחבהל ילב "םיהולאה תולגתה" לש

ינא" :ומע יניינעב םיהולאה תוברועמל תובר םוקמ-תוארמ שי (המ) היעשיב -
תא בר יוה .ויתארב הוהי ינא ... הלא לכ השע הוהי ינא ... דוע ןיאו הוהי
ןורחא קוספ ."ץרא יספא לכ ועשוהו ילא ונפ ... םימש וטנ ידי ינא ... ורצי
םיטיבמ םדא ינבש הצור אוה - םיהולא לש ישיאה תושי תא דחוימב הארמ הז
.הנומא לש ןיעב ישממה ומויקב ןיחבהל ,וילא

הפשו החילס םלוא .םדא ינבל םירבד דיגי רשא חלוס לאכ ונל הלגתה םיהולא -
םיהולא בבלכ שיא היה דוד ןכל .תובשחמ ירבד הלא :תוישיאמ קר אובל תולוכי
הנטק הדימב קיתעהל רשפאש (בבל) שפנ שי םיהולאלש הארמש ,(14 .גי א לאומש)
םחניו" ומכ םיקוספ .םיהולאה בבל יפל אל םדאה עבטש תורמל ,םדא ינב י"ע
שי םיהולאלש םילגמ ,(6 .ו תושארב) "ובל לא בצעתיו ... םדאה תא השע יכ הוהי
ךיא םגו ,ויניעב ןח אוצמל ךיא ןיבהל ונל רוזעי הז .תועדומו תושיגר
.יעבטה ויבא יפלכ דליכ ,וחור תרומל תויהל

... םיהולאל תוישיא ןיא םאו
םאה .תוינחורה ןויער תא ןיבהל השק זא ,םיהולאל תישממ תוישיא ןיא םאו
יולגכ וקדצ תא סופתל השק ,תינפוג תושי ול ןיא לבא ירמגל קידצ םיהולא
תסנכינ םיהולאה קדצש םינימאמ תוטוסה תודהיבו תורצנב םג .םדא ינבב
םלצב ונתוא השוע והשכיאש לפרועמ "שדוקה חור" ןמ הזיא ךרד ונייחל
תוישיא שיש םיכירענש עגרב ,תאז תמועל .וילע םילבוקמו םיהולא לש ינחורה
,וירבד תעפשהבו ותרזעב ונלש יפואה לע דובעל לכונ ,םיהולא םשב תארקנה
.ונברקב םיהולא לש תינייפואה הנוכת תא ףקשל

,ורכז םש .םיראופמ םירוצי לש לודג רפסמב ומצע תא תולגתהל םיהולאה תרטמ
ןיא םא .לא ייומד םירוצי היהי אוה :רמולכ - תאז תא תנייצמ ,"םיהולא הוהי"
.םיהולא ומכ ינפוג אל םויק היהי םינימאמה רכש זא ,תינפוג תושי םיהלאל
,םינימאמה רכש ירואית
אל יכ םא ,תישחומו תינפוג תושי םהל היהתש םיארמ ,תברקתמה םיימשה תוכלמב
ותייווג תייחת ול היהת רשאכ "ןורחא"ל קקתשה בויא .רשבה תשלוחל םיפופכ
"םלוע ייחל ... וציקי רפע תמדא ינשימ םיבר"ה דחא םהרבא ;(25-27 .טי בויא)
םוקמ איהש םלוע תזוחאל ןענכ ץרא תחטבה תא לבקל לכויש ידכ (2 .בי לאינד)
לע וננרי ... וננרי ןנר הידיסח" .(8 .זי תישארב) ץראה רודכב תיזיפ
ידי לע ןולשכ .(5, 7 .טמק ;16 .בגק םילהת) "םימאלב תוחכות תושעל ... םתובכשמ
תוחטבהה לש תיסיסב תובישח לש םגו ,הלא םיקוספ תכרעהב םיוג םגו םידוהי
"שפנה תוראשה" לש הנוכנ אל העידל םרג ,יזיפו ילולימ ןפואב םהרבאל
.הזכ ןויערל הכימת םוש ןיא שדוקה יבתיכב .תישונא תושי לש תישממ הרוצכ
םישנו םירבגל אורקל ותצע תא םייקל ךישממ אוהו רידאו תוומלא-ןב םיהולא
הרוצב אטובמ ,םיהולאה עבטב קלח תחקל ,ץראב תידיתעה תוכלמב תויחל
.תינפוג

ןיא םא .(4 .א ב סורטפ) םיהולאה עבטב וקלחתיש םינימאמל חיטבה םיהולא
יבתיכ לבא .תוימשג אל תוחורכ חצנל היחנש תרמוא תאז תוישיא םיהולאל
ונאו (21 .ג םייפליפ) עושי לש הז ומכ ףוג לבקנ .תאז םידמלמ אל שדוקה
םיינזואו םייניע ,םיידי ול רשא תוכלמב וטושפכ ףוג ול היהיש םיעדוי
ןיבו םיהולאה תוישיא תארוה ןיב רשק שי ןכל .(3 .אי היעשי ;6 .גי הירכז)
.תוכלמה תרושב

םיכירעמש דע םיהולא םע ישיא רשק וא תד ,ןחלופ לש גשומ ןיאש וילאמ ןבומ
םיכירצו ,ללכב םלש אל יכ םא ,יזיפה ומלצב ונארבנ ונחנאש ,ישיא םיהולאש
תוכלמב םלשה יזיפה ומלצב קלחתהל לכונש ידכ תינחורה ותומד תא חתפל
לע םירבדמש םיקוספמ המחנו הנבה רתוי הברה לבקל רשפא ןכבו .םיהולאה
ונא חישמה ייונעל רשקהב .(5 .ח םירבד) וינב תא רסימש "בהוא בא"כ םיהולא
יהלא לאו הוהי ארקא"ש תורמל ,(10 .גנ היעשי) "ואכד ץפח הוהי"ש םיארוק
תחטבה .(7 .חי םילהת) "וינזאב אובת וינפל יתעושו ילוק ... עמשי עושא
םא .סנ ךרדב םדא ןב תדלוה שרוד םיהולאה ןב היהי וערזש דודל םיהולאה
.הזכ ןב ול תויהל לוכי היה אל ישיא אל םיהולא

לש םיבושח םיחטש הברה תחתופש חתפמה איה םיהולאה יבגל תקיודמ הנבה
אל הנבה ךכ ,היינש רקשל ליבומ תחא רקשש ומכ לבא .שדוקה יבתיכב הארוה
.שדוקה יבתיכבש תמאה תויתטיש תא הריתסמ םיהולאה יבגל הנוכנ
םאה" :הלאשה תא לואשל ךירצ זא ענכשמ ונממ קלח וא הז קרפ תא תאצמ םאה
.ויבגל תפסונ הארוה תעכ רוקחנ "?תמאב םיהולא תא ריכמ התא

  Back
Home
Next