שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה :1 סרוק
| םיכאלמה | ויפואו םיהולאה םש | םיהולאה תוישיא | םיהולאה םויק
תולאש | (םיהולאה יוליג ,םיהולאה םשב שומיש ,"חור םיהלאה") תופסות

םיהולאה םשב שומיש :2 תפסות

"םיהלא" לע רבדנ רשאכ .הבר תועמשמ שי עושי לש תאזלו םיהולאה םשלש וניאר
אוושל ומש תא תאשל ןכל .תמאו הבהא לש האלפנה ותרטמ לש דצ לכב םיעגונ ונא
רתויב תולודגה תועיגפה תחא איה לוכסת לש יוטיבכ וא הנטק הללקב וליפא
ץמאמ השעי ותוא דבכלו םיהולאה ןוצר עיבשהל הצורש דחא לכ ,הז ללגב .ארובב
לבוקמ קלח אוה םשה לוליח םלועה לכב תובר תויוברתב .אוושל ומש תא תאשל אל
חטב םיהולא .םייחה ךשמל לגרה ילוא היהש הממ רטפיהל לק אל ;תוינרדומ תופשב
וניתוביבסב הלאל ריכזהל םג ונילע .ונממ הרזע דעב בלהמ הליפתל עמשי
רשא תא הוהי הקני אל יכ" :םשה לוליח תרמוח תא ,םידלי לשמל ,ונתעפשה תחתו
.(11 .ה םירבד) "אושל ומש תא אשי

םשב שמתשהל ךרטצנש ךכ לע םידמועש הלאכ שי ,עודיה ירצונה םלועב ,ינש דצמ
םירמואה ('ה ידע "The Watchtower Society") שי םהיניב ישאר .תע לכב "הוהי"
םע רשק םהל ןיאו םיעוט םה "Jehovah's Witnesses," םמצעל םיארוק םירצונ אלולש
.םיהולא

ןימ הזיא רוציל ידכ האלפנהו השודקה םיהולא םשב םישמתשמ הלאכ םישנא
בוט אלש תרמוא אל תאז .םירחא םינימאמל זובל תמרוגש תינחור םזיטילא
עגרב תוישיאה וניתוליפתל דחוימב םיתאמ הז שומיש ;םיהולאה םשב שמתשהל
בותכ השדחה תירבה .הז ךרוצל זמר ןיא השדחה תירבב .ומשב ונלבטנש
."לודגה" תרמוא תאז ,"theos" - "םיהולא" רובע דחא הלמ קר שיו תינוויב
םש יבגל וליפא הדוקפ הב ןיאו "הוהי" ןיבל "םיהולא" ןיב לדבה הב ןיא
וא "'ה שיא" אלו (16 .ד א סורטפ) "םייחישמ" םינימאמל ארק סורטפ .םינימאמה
ומוקמו הדובעה ךרעמ עורגל לוכי 'ה םשב שומיש לש תמזגומ השגדה .הזכ והשמ
לש ודיקפתו ומש תא ידמ רתוי םישיגדמ םיבר םיטמזירכ םירצונ .עושי לש
.םיהולא לש רתוי לוגדה ודיקפת םיחינזמ ןכלו המוד ןפואב עושי

:"הוהי" םש תא םיללוכ אל םינושארה םייחישמה םינימאמה תליהק לש םירחא תומש
(12 .ב םייספא) "לארשי תדע" -
(23 .בי םירבע) "םירוכבה תדע" -
(28 .כ ש"העמ) "םיהלאה תדע" -
(15 .ג א סויתומיט) "הנוכמו תמאה דומע םייח םיהלא תדע" -
(15 .ג א סויתומיט) "םיהלאה תיב" -

םש ,"םירצונ" אלו "םייחישמ" םשב םמצעל וארק םינימאמהש בל םיש ,םיירגוסב
.םהביוא ואיצמהש לזלזמ

  Back
Home
Next