שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה :1 סרוק
| םיכאלמה | ויפואו םיהולאה םש | םיהולאה תוישיא | םיהולאה םויק
תולאש | (םיהולאה יוליג ,םיהולאה םשב שומיש ,"חור םיהלאה") תופסות

םיהולאה יוליג :3 תפסות

ךשמב רתוי תטלוב אשונה תובישח לבא ,הנושאר האירקב ןיבהל לק אל ןלהלה
יוליגמ דרפנ יתלב קלח הזש ןוויכמ תאז לוכב ןאכ הז תא לולכנ .םידומילה
.שדוקה יבתיכב ומצע םיהולא יבגל יסיסבה

ינב ןכל .תולגתהלו עדותהל רחוב אוה וב םיהולאה םש תא תאשל לוכי דחא לכ
ונל חתופ רשא ינויח ןורקיע הז .ומש תא תאשל םילוכי עושי םגו םיכאלמ ,םדא
המוד אוה ,ויבא םש תאשל לוכי ןבה רקיעב .שדוקה יבתיכ תא הברה ךכ-לכ
גיצנ ךכל המודב .שיא ותוא אל אוה לבא - ןושאר םש ותוא ול שי ילוא ,ויבאל
.לשמל "קזב ןאכ" דיגהלו והשימל ןפלטל לוכי אוה ,הרבחה םשב רבדל לוכי הרבח
דבוע אוה יכ הרבחה םש תא תאשל לוכי אוה לבא קזב ןודא אוהש תרמוא אל תאז
.עושי םע היה ךכו .הרבחה

םיהולאה םש תא םיאשונ םיכאלמ
ימש" ;וינפל ךאלמ חלשיש לארשי םעל רמא םיהולאש בותכ 20, 21 .גכ תומשב
"הוהי" םשה אשנ ךאלמה ןכל ."הוהי" אוה םיהולא לש ישיא םש .םהל רמאנ "וברקב
תא תוארל לוכי אל שיא ףאש בותכ 20 .גל תומשב .הז םשב ול אורקל היה רשפאו
רשאכ םינפ לא םינפ השמ לא הוהי רבד"ש בותכ 11 .גל תומשב לבא ;יחו וינפ
'ה םע רביד השמש תויהל לוכי אל .םירבחכ תרמוא תאז - "והער לא שיא רבדי
תא אשנש ךאלמה תא האר השמ .ומצע םיהולא תא תוארל לוכי אל דחא ףא יכ ומצע
ש"העמ) ךאלמה היה הז ,םינפ לא םינפ השמ לא רביד 'הש בותכ רשאכ .םיהולאה םש
.(30-33 ז

םיהולא םש םע םישנא
ועט םידוהיה ןאכ .הז לכ םיגדהל םירזועש םיקוספ המכ שי 34-36 .י ןנחויב
אוהש רמא עושיש ובשח םה .םויה לוכיבכ םיבר "םירצונ" ומכ הז ןיינעב
יתרמא ינא םכתרותב בותכ אלה" :רמאל םתוא ןקית עושי לבא .ומצע םיהולא
ןעי התא ףדגמ ... (ילא) ורמאת ךיא ... הלאל םיהולא םש ארק ןה ?םתא םיהולא
םשב םיארקנ םישנא ך"נתבש רמא םצעב עושי ."?ינא םיהולא ןב יתרמא
טטיצ השעמל עושי ?םיסעוכ םתא המל ;םיהולא-ןב ינאש רמוא קר ינא ;םיהולאה
."םיהלא" םיארקנ םיטפושה וב בפ םילהת תא

הלגתא" תרמוא תאז - "םיהלא הוהי" אוה אלמה םיהולאה םש ,וניארש ומכ
תלבגומ ןבומב הלאה םירוביגה םה םייתימאה םינימאמה ."םירוביג לש הצובקב
תאוושהב הפי הארנ הז לכ .תוכלמב הלמה לש אלמה ןבומב ךכ והיו ,הלאה םייחב
התאר אל ןיע וניזאה אל ועמש אל םלועמ" .9 .ב א םייתנרוקל 3 .דס היעשי
:9, 10 .ב א םייתנירוקב הז תא טטיצ סולופ ."ול הכחמל השעי ךתלוז םיהולא
ןיכה רשא תא שונא בל לע הלע אלו העמש אל ןזואו התאר אל ןיע רשא בותכ"
ץוח דחא ףאש רמוא היעשיב קוספה ."וחורב םיהלאה הלג ונלו ויבהאל םיהולאה
10 .ב א םייתנרוקב לבא ;םינימאמל ןיכהש םירבדה תא ןיבהל לוכי אל םיהולאמ
םיהולא אל :"םיהלא" תמיוסמ הדימב ונחנא ןכל ,ונל ולגתנ הלא םירבדש בותכ
.תמאה תעדו ומשל הלביטה לש האצותכ םיהולא לש תוילגתה לבא ,תוישיאכ ומצע

םיהולא םשו עושי
םש תא אשונ ,םדא ינבל הנוילעה ותולגתהו םיהולאה ןבכ ,עושיש אלפ אל
ללגב .(43 .ה ןנחוי) "יבא םשב יתאב הנה ינא" :דיגהל לוכי אוה .םיהולאה
לכ לע הלענ םש" תא ול ןתנ םיהולאו המיימש הלע עושי ,םיהולאה לוקב עמש אוהש
םש תא (ןימאמה) וילע יתבתכ" :12 .ג ןוזחב רמא עושי ןכל .(9 .ב םייפליפ) "םש
תא אשינ זא ;םיהולאה םש תא ונל ןתי עושי טפשמב ."שדחה ימש תאו ... יהלא
ןוזחה רפס תא ןתנ עושי ,רוכז ."שדחה ימש" הז םשל ארוק אוה .ואולמב םשה
רבסהה יפל ,םיהולאה םש תא לביקש ירחאו המיימש ותיילע ירחא םינש המכ
אל הז תא לביק אוה יכ "שדחה ימש" םיהולאה םשל ארק אוה ןכל .9 .ב םייפילפב
יבגל בותכ ובש םוקמה ,5 .ט היעשי תא בוט רתוי ןיבהל לכונ תעכ .רבכמ
אשיי עושיש האובנ תאז ." ... דע יבא רובג לא ץעוי אלפ ומש ארקיו" :עושי
אוה הז ןבומב .ונדעב םיהולא לש האלמה תולגתהה יהיש - םיהולאה תומש לכ תא
.ומצע םיהולא אל אוהש תורמל ,'לא ונתיא' תרמוא תאז ,"לאונמע" םשב ארקנ

  Back
Home
Next