שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה :1 סרוק
| םיכאלמה | ויפואו םיהולאה םש | םיהולאה תוישיא | םיהולאה םויק
תולאש | (םיהולאה יוליג ,םיהולאה םשב שומיש ,"חור םיהלאה") תופסות

םיהולאה םויק 1.1

םירבעה) "וישרדל בישמ אוה לומגו םיהולא שי יכ ןימאל ךירצ וילא ברוקה לכ"
ירחא םיהולאל ברקתהל םיצורש םישנאל רוזעל הלא םיסרוק םתרטמ .(6 .אי
םויקב הנומא רשאמש תודעב םיקסעתמ אל ונא ןכל ."םיהלא שי יכ" ונימאהש
,םיחרפה בוציע ,(14 .טכק םילהת) וניפוג לש בכרומה הנבמ תנחבה. םיהולאה
קפס אלל תורחא םייח תופקשה הברהו הלא תודבוע ,הפי הלילב ללחה בחרמ
שרוד יאדווב םיהולא ןיאש ןימאהל .םיהולאב הריפכל תוריבס יא תונתונ
רבסה וא הרטמ ,רדס ןיא םיהולא אלל .םייק םיהולא יכ ןימאהלמ הנומא רתוי
םישנאה בורש אלפ אל ,ןכל .הז תא הארמ טסיאיתאה ייחו ,םוקיה לש יפוס
תונרמוחה ןהבש תויוברתב וליפא - םיהולאב הנומא לש תמיוסמ המרל םידומ
.םדאה ינב ייחב רקיעה "םיהולא"ה

חוטב תויהל ןיבל ןוילע חוכ ןימ הזיאב הנומא ןיב םוצע לדבה שי לבא
ריהבמ 6 .אי םירבע .תונימאב ודבעל הרומתב עיצמ םיהולאש רכשה לע תואדווב
ונחנא :הז תא

םיהלא שי יכ ןימאל םיכירצ"
ו
" וישרדל בישמ אוה לומג

בוש .םיהולא לש םעה ,לארשי ינב תודלות חוויד הבר הדימב םה שדוקה יבתיכ
השמ .ויתוחטבהב םתנומאל תמאות אל םיהולאה םויק לש םתלבקש ררבתמ בושו
םימשב םיהלאה אוה הוהי יכ ךבבל לא תבשהו ... תעדיו" :םהל רמא לודגה םגיהנמ
-39 .ד םירבד) "ויתוצמ תאו ויקח תא תרמשו ,דוע ןיא תחתמ ץראה לעו לעממ
.(40

לע לבקתנש תרמוא אל םיהולאה םייק יכ דבלב תימינפ תועדומ ,ההז רסמה ןכל
זא ,םייק ארובהש יניצר ןפואב םיכסנ םאה .יטמוטוא ןפואב םיהולאה ידי
תושעל ידכ שדוקה יבתיכ תא רוקחנשכ .ויתוצמ תאו ויקח תא רומשל ךרטצנ
.תרבגתמ םיהולאה תושיב ונתנומאש םילגמ ונא ,תאז
ומכ .(17 .י םיימור) "םיהלא רבד ידי לע העומשהו העומשה ךותמ האב הנומאה"
דיתעה יפלכ םיהולא לש תואובנה תנבהש ונל הארמ (9-12 .גמ) היעשי ןכ
רשא היהא" םיהולאה םשש רמולכ - (3 .גמ היעשי) "אוה ינא יכ" ונל העידומ
.(14 .ג תומש) דואמ ןוכנ "היהא

ירבד תא רביד אוה ליגרכ .ןוי ןופצב תאצמנש ריע ,האורבל אב סולופ חילשה
םיהולא לש) רבדה תא ולבק" םה ,סולופ ירבד תא לבקל קר םוקמב לבא ;םיהולאה
ונמאיו רבדה ןכ םא תעדל םוי םוי םיבותכב ושרדיו בל לכב (סולופ לש אלו
יבתיכ תא םתשירד תוכזב האב םתנומא .(11 ,12 .זי ש"העמ) "םהמ הברה
חותפ תויה ןפואבו (רבדה תא) יתטישו (םוי םוי) רידס ןפואב שדוקה
ידי-לע תימואתפ הלתשהכ האב אל תיתימאה הנומאה תלבק .םישדח תונויערל
ךיא ןכל .םיהולאה ירבד םע רשק אלל ,ינחור בל חותינ ןמ הזיא ומכ םיהולאה
םיאצויו םירחא םיטמזירכ לש וא םהרג יליב לש הפיסאל םיסנכנש רשפא
תססובמ אלש הנומא ?הלא םירקמב ושע תוימוי םוי תושירד המכ ?"םינימאמ"כ
םיבר םירמומ לש ןויסינה איהש תונקירל תמרוג קפס אלל שדוקה יבתיכ לע
.םיטמזירכה תעונתל

יבתיכ לש יתטישה ךרקחמל תרגסמ תתל איה הלא םיסרוק תרדיס לש התרטמ
תיתימאה תרושב תא עומשל ןיב רשקה .ןימאהל לכות (ה)תא םגש ןעמל ,שדוקה
:האירקה תודעב תובורק םיתעל טלבומ הב ןימאהלו

(8 .חי ש"העמ) "ולבטיו ונימאה םעמשב םיבר םיתנירוק" -
(7 .וט ש"העמ) "ונימאיו הרושבה רבד תא ועמשי" םישנא -
(11 .וט א םייתנירוק) "םתנמאה הככו םיעימשמ הככ" -
לש לשמבו (11 .ח סקול) םיהולאה רבד אוה ערוזה לש לשמב "ערז"ה -
"הנומאה רבד" תלבק ןכל ,(6 .זי סקול) הנומאה איה לדרחה רגרג
א סויתומיט) "בוטה חקלו הנומאה ירבד" ,הנומאל תמרוג (8 .י םיימור)
םירבעל האוושהב 2 .ב םייטלג) ורבדו םיהולאב הנומאל חותפש בלב (6 .ד
.(2 .ד
דיגי תמאה יכ עדוי אוה"ש ונינודא ייח תודע לע דיעמ ןנחוי חילשה -
"תמא" ארקנ םיהולאה רבד ןכל .(35 .טי ןנחוי) "ונימאת םתא םג ןעמל
.ןימאנ נחנא םג ןעמל (17 .זי ןנחוי)


  Back
Home
Next