שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה :1 סרוק
| םיכאלמה | ויפואו םיהולאה םש | םיהולאה תוישיא | םיהולאה םויק
תולאש | (םיהולאה יוליג ,םיהולאה םשב שומיש ,"חור םיהלאה") תופסות

םיכאלמה 1.4

:רשא םיכאלמה לוקיש י"ע תעכ תדחואמ ןאכ דע לקשנה

תויזיפו תוישיא תויושי -
םיהולאה םש יאשונ -
ונוצר תא תושעל ידכ תרבוע םיהולאה חור ןכרד תורוניצ -
ותרטמו ויפואל םאתהב -
ותוא םילגמ ךכבו -

איה שדוקה יבתיכב רתויב תוצופנה םילמה תחאש 1.3 סרוקב ונרכזיה
הלא 'םירוביג'ל אורקל רשפא ;'םירוביג' איה תיתימאה התנווכ רשא ,"םיהלא"
םה הלא תויושי .ותיא הבורקה תורבחתהה ללגב "םיהולא" ומש תא םיאשונ רשא
.םיכאלמ

עגונב תווצמ המכ הווצ םיהולאש ונל רפסמ א תישארבב םלועה תאירב רואית
:הלא תווצמ תא ושע םיכאלמה ."ןכ יהיו" האירבל
.(20 .גק םילהת) "ורבד לוקב עמשל ורבד ישע חכ ירבג ויכאלמ"
האירבה תדובעש םלועה תא ארב םיהולאש םיארוק ונחנא רשאכש חינהל ריבס
תעכ .וז חורב םיזמר שי (4-7 .חל) בויאב םג .םיכאלמה ידי לע םצעב התשענ
:א תישארבב םשרנה יפל האירבה יעוריא תא םכסל בוט ןמז

(3) "רוא יהיו רוא יהי םיהלא רמאיו "א םוי

םימל (ץראב) םימ ןיב לידבמ יהיו םימה ךותב עיקר יהי םיהלא רמאיו "ב םוי
(6, 7) "ןכ יהיו ... (םיננעב)

... (םיסונייקואו םימי םירצימ) םימשה תחתמ םימה ווקי םיהלא רמאיו "ג םוי
(9) "ןכ יהיו השביה הארתו

(14, 15) "ןכ יהיו ... עיקרב תראמ יהיו םיהלא רמאיו "ד םוי

תא ... םיהלא ארביו ... ףפועי ףועו ... ץרש םימה וצרשי םיהלא רמאיו "ה םוי
(20, 21) "היחה שפנ לכ

(24) "ןכ יהיו ... שמרו המהב הנימל היח שפנ ץראה אצות םיהלא רמאיו "ו םוי

תישארב) "ונתומדכ ונמלצב םדא השענ םיהלא רמאיו" .ו םוי ותואב ארבנ םדאה
אל ןאכ "םיהלא"ש בל םישנ עגרכ .1.2 סרוקב הז קוספ לע ונרעה רבכ .(26 .א
תושימ רתויל סחייתמ "םיהלא"ש הארמ "השענ" - ומצע םיהולאל סחייתמ קר
ידי לע ונארבנש הדבועה .םיכאלמל סחיב "םירוביג" תנייצמ םיהולא הלמה .תחא
תויושי םה ןכל .ונומכ תוינפוג תויומד ןתוא םהל שיש תרמוא םתומדב םיכאלמה
.םיהולאה עבטב םיקלחתמש תוינפוגו תוישממ תויתימא

.יזיפה הנבמב ינשל תחא תומודש תויושיל תסחייתמ תאז הנווכב "עבט"
תויהל רשפא יא הלמה תנווכ ללגב ;"עבט" לש םיגוס ינש שי שדוקה יבתיכב
.תינמז-וב עבט לש םיגוס ינש לעב

('יהולא עבט') םיהולאה עבט
;2 .צ םילהתל 23 .ו ;14 .ט םיימור הוושה) (םלשומ) אוטחל לוכי אל
(13 .א בקעי ;48 .ה יתמ
(16 .ו א סויתומיט) יחצנ תרמוא תאז ,תומל לוכי אל
(28 .מ היעשי) היגרנאו חוכ אלמ

.גי ש"העמ) םיתמה ןמ ותייחת ירחא עושיל ןתינו םיכאלמהו םיהולאה עבט הז
ב סורטפ ;35 .כ סקול) ונל חטבוהש עבטה הז .(3 .א םירבע ;18 .א ןוזח ;34
.(31 ,28 .מ היעשי ;4 .א

(םדאה עבט) ישונא עבט
;9 .זי הימרי) תחשומה רשבה תבשחמ י"ע (13-15 .א בקעי) אטחב הסונמ
(21-23 .ז סוקרמ
א םייתנירוק ;12,17 .ה םיימור) התומת-ןב תרמוא תאז ,תוומל ןודינ
(22 .וט
(30 .מ היעשי) תינפוג הניחבמ לבגומ חוכ לעב
.(23 .י הימרי) תילכש הניחבמו

.ו םיימור) תוומה אוה הז עבט ףוס .םיערו םיבוט ,םדא ינב לכ לש עבטה הז
;14-18 .ב םירבע) ץראב התומת-ןב לש וייח ךשמל עושי לש עבטה היה הז .(23
.(18 .י סוקרמ ;25 .ב ןנחוי ;3 .ח םיימור

רשפא לשמל :ךכ לכ רורב דימת אל תירבעב םגו תילגנאב 'עבט' הלמה תנווכש לבח
הז - ולש בכרב האגתמ אוה לבא ;ןצמק אל אוה - בוט עבט שי הלקנאילש דיגהל
.תאז הנווכב עבט הלמב שמתשהל םינווכתמ אל ונחנא הלא םיסרוקב .יעבט

םיכאלמ תועפוה
רכש יכ - תומל םילוכי אל ןכלו אטח אלל םה ,םיהולא לש עבט אוה םיכאלמה עבט
הז ללגב .םויק לש תיזיפ תומד םהל שי ןכל .(23 .ו םיימור) תוומה אוה אטחה
:םיליגר םישנא ומכ םיארנ םה ץראב םיעיפומ םיכאלמ רשאכ

השולש"כ ועיפוה םה ;םיהולאה ירבד תא ול דיגהל םהרבאל ואב םיכאלמ -
םימ טעמ אנ חקי" :ועיפוה םה הככ יכ ,םדא ינבכ םהב לפיט םהרבא ."םישנא
.(4 .חי תישארב) "ץעה תחת ונעשהו םכילגר וצחרו

ישנאו טול ידי לע םישנאכ םירכומ םה בוש .המודס טולל וכלה הלא םיכאלמ ינש -
ישנא לבא .ןולל התיבה םתוא ןימזה טולו "המדס םיכאלמה ינש ואביו" .ריעה
ךילא ואב רשא םישנאה היא" :תמייאמ הרוצב ולאשו ותיב לא ואב םודס
םישנא" םהל וארק שדוקה יבתיכ םג ."וערת יחא אנ-לא" ןנחתה טול ."?הלילה
... טול לא םישנאה ורמאיו" ;טול תא וליצהו "םדי תא םישנאה וחלשיו" :"
.(1, 5, 8, 10, 12, 13 .טי תישארב) םדס תא - "התחשהל הוהי ונחלשיו

:םישנאכ ועיפוה םיכאלמהש תרשאמו הלא םיעוריאל תסחייתמ השדחה תירבה -
םיכאלמ הב וסינכה רשא (טולו םהרבא לשמל) שי יכ וחכשת לא םיחרוא תסנכה"
.(2 .גי םירבע) "ועדי אלו

אוהש ונל רפוס ךכ-רחאו ,(24 .בל תישארב) הלילה לכ שיא םע קבאנ בקעי -
.(5 .בי עשוה) ךאלמ היה

עושי לש המיימש ותיילעבו (4 .דכ סקול) ותייחתב םיחכונ ויה םישנא ינש -
.רורב ןפואב םיכאלמ ויה םה .(10 .א ש"העמ)

.(17 .אכ ןוזח) "ךאלמה תדמ אוה רשא שיא תדמ" תועמשמ תא לוקש -

םיאטוח אל םיכאלמ
אל םיכאלמ ןכל ,תוומל םרוג אטח .תומל םילוכי אל םה ןכלו ,םיהולאה עבט םיכאלמל
םיכאלמה ;"חילש" איה תינוויב םגו תירבעב "ךאלמ" הלמה תנווכ .אוטחל םילוכי
םהילע בושחל ירשפא יתלב ןכל ,ולוקב םיעמוש ,םיהולאה לש םידבועו םיחילש םה
"םיחילש"כ תמגרותמ םג ,"םיכאלמ" תמגרותמ ,"סולגנא" תינוויה הלמה .םיאטוחכ
;(24 .ז סקול) ויחילשו (10 .אי יתמ) ליבטמה ןנחוי :לשמל - םישנאל עגונב
ןבומב "םיכאלמ" .(25 .ב בקעי) וחרי ילגרמו (52 .ט סקול) עושי לש םיחילשה
.אוטחל םילוכי ןכ םה ,ןבומכ ,םדא ינב לש הלמה

םעבטב (!דבלב םהמ המכ אל) םיכאלמה לכש רורב ןפואב םיארמ םיאבה םיקוספ
:אוטחל םילוכי אל ןכלו םיהולאה לוקב םיעמוש

םיהולא דגנ דרמ ןיא לשמל) הלשמ לכב ותוכלמו ואסכ ןיכה םימשב הוהי"
וכרב .ורבד לוקב עמשל ורבד ישע חכ ירבג ויכאלמ הוהי וכרב .(םיימשב
.(19-21 .גק םילהת) "ונוצר ישע ויתרשמ ויאבצ לכ הוהי

.(2 .חמק םילהת) "ואבצ לכ ...ויכאלמ לכ והוללה"
םידיתעה דעב הרזעל םיהולש תרשה תוחור םלכ םה אלה ... םיכאלמה'
> .(13-14 .א םירבע) "העושיה תא תשרל (םינימאמה)

םיבוט תחא הצובק ,תוצובק ינשל םיקלוחמ אל םיכאלמהש הארמ "לכ "הלמה תרזח
םינימאמה רכשש איה םיכאלמה עבט לש הנוכנ הנבה תובישח .םיער היינשהו
אל יכ ... םישנ ואשי אל ... אבה םלועה תא לחנל םיכזה" :םעבטב קלח תחקל איה
ינויח רבד הז .(35, 36 .כ סקול) "םיכאלמל םה םיוש יכ :תומל דוע ולכוי
16 .ב םירבע) "קיזחה םיכאלמב אל ... תומה" :תומל םילוכי אל םיכאלמ .ןיבהל
ןיידע םג עושי לש ובושב רכשל םייוארה זא ,אוטחל םילוכי םיכאלמ םאה .(15,
תשרל םילוכי אל םה ןכל ,(23 .ו םיימור) תוומל םרוג אטחש ללגבו .אוטחל םילוכי
םיכאלמהש דיגהל ןכל .תומל םג לכונ ,אוטחל תורשפא ונל שי םא ;םימלועה ייח תא
ונרכשש ללגב ,םימלועה ייח לבקל לכונש םיהולאה תחטבהמ ערוג אוטחל םילוכי
ןיאש הארמ (35, 36 .כ סקול) "םיכאלמ'ל םוקמ הארמ .םיכאלמה עבטב קלחתהל
.םיכאלמ לש דחא גוס קר שי ;םיערו םיבוט ומכ םיכאלמ לש םינוש םיגוס

ונייחב תוקידצב לועפל לוכי אל םיהולא זא אוטחל םילוכי םיכאלמ םא
.(20 .גק םילהת) םיכאלמה ךרד לעופ אוהש זירכהש ללגב םלועה יניינעבו
ךרד לוכה תא השוע אוה ןכל ,(4 .דק םילהת) "תוחור ויכאלמ השע" םיהולא
.ולוקב עומשל םילוכי אל םהש רשפא-יא ןכלא .םיכאלמה תועצמאב ולש חור?חוכ
םיימשב ומכ ונוצר השעיש ,ץראל םיהולאה תוכלמ אובתש ללפתהל ךירצ ןימאמ לכ
זא ,םיאטוח םיכאלמ ןיבו םיהולא יכאלמ ןיב ברק שי םא .(10 .ו יתמ) ץראב ןכ
םיהולאה תולכמב המוד בצמ היהי ןכלו םיימשב השעי ונוצרש רשפא-יא
הז לבא ,ללכב ךשומ אל ףוס ילב ברק-הדש היהיש םלועב חצנל תויחל .תידיתעה
.הרקי אל ןבומכ

םינימאמו םיכאלמ
רוזעל ידכ - דחוימ דחא ילוא - םיכאלמ שי יתימא ןימאמ לכלש בושחל ינויגה
.(8 .דל םילהת) "םצלחיו ויאריל ביבס הוהי ךאלמ"-

:םהייחב םהל

;7 .גי הירכז - םישלח םידמלת) יב םינמאמה הלאה )םירעצ( םינטקה ..." -
10 .חי יתמ) "םימשבש יבא ינפ תא דימת םיאר םהיכאלמ ... (31 .וכ יתמ
.(6,

.(14, 15 .בי ש"העמ) ןגמ ךלאמ היה סורטפלש ונימאה םינושארה םינימאמה

ץראל רבדמה ךרד םתוא ךילוה ךאלמו ףוס םי ךותב רבע לארשי םע -
ןכלו (1 .י םייתנירוק) םימב ונתליבט למסמ ףוס םי ךרד הרבעה .תחטבומה
תארקל םייחה רבדמ ךרד ונתוא ךילומ םג ךאלמ ןכ ירחאש בושחל ינויגה
.םיהולאה תוכלמ לש תחטבומה ץראה

תעפשהו הטילש לש הלא תוחטבה זא םיאטוחו םיער תויהל םילוכי םיכאלמ םא
.הכרב םוקמב הללק תויהל תולוכי ונייחב תיכאלמ

... תויושי םיכאלמש אופיא וניאר
םיהולא לש תינפוג העפוהו יחצנ עבט םע -
אוטחל תולוכי אלש -
םיהולא לש ונוצר תושוע דימתש -
.דק םילהת) םיהולא לש ינחורה חוכ לעופו רבדמ םכרד תורוניצ רשא -
.(4

? ... לבא
וישכע שיו אוטחל םילוכי םיכאלמש םיבשוח תובר "תוירצונ" תוייסנכב
תאז תיעטומ העיד לע ןודנ .םלועה תויעבלו אטחל םייארחאש םיאטוח םיכאלמ
:ןלהלכ ונתדמע התע תעל .6 סרוקב רתוי תואלמב

.א תשארבב תמשרנה תרמוא תאז ,ונלש הז ינפל האירב התיהש תורשפא שי -
(5 .ג תישארב) "ערו בוט" לש תועדומ שי םיחכונה םיכאלמלש בושחל רשפא םג
תורשפאה תא לולשל רשפא-יא .תעכ ונלש הזל המוד בצמב םעפ ויה םהש ללגב
.גנעתהל םיבהוא םישנא הילע הרעשה הז לכ לבא ,ואטח ילוא זא ויחש םהמ המכש
קר בותכ שדוקה יבתיכב
לכ ;םיאטוח םיכאלמ תעכ ןיאש רמולכ ,יחכונה בצמל עגונב תעדל ונל ץוחנה
.תומלשב םיהולאה לוקב םיעמוש םיכאלמה

תוארמ םיניע רוהט" םיהולא יכ תואטוח תויושי םיימשב שיש ירשפא יתלב -
אל ,ער ךרגי אל" :ריבסמ 5, 6 .ה םילהת חור ותואב .(13 .א קוקבח) "ער
דרמ םויק ללוש הלא םיקוספ םשור .םיימשב רשא םיהולאה ןועמב "םיללוה ובציתי
.םיאטוח םיכאלמ ידי לע םיימשב םיהולא דגנ

לוכיו "חילש" איה "ךאלמ" תמגרותמה השדחה תירבב תינוויה הלמה תנווכ -
.ןבומכ אוטחל םילוכי ןכ הלאכ םיכאלמ .ונארה רשאכ םדא ינבל סחיתהל

אוה םייחב תויעבה לכ יוניגל תויואר ןהש תואטחו תוער תויושי לש םויקה -
םילילא תונויערש ךרד ותואב .םילילא תדובעב רתויב תוצופנה תונומאה תחא
.הלא תונויער וסנכנ ןכ םג ,לוכיבכ תורצנל וסנכנ דלומה גח יבגל

לש ןויערב ךומתל ידכ ןוכנ אל ןיבהל רשפאש םידדוב םיקוספ המכ קר שי -
רשפאש) nataS fo hcraeS nI ,(הז אשונב רפס ונמסרפ .םיאטוח םיכאלמ םויק
יבתיכב תוארוה רשוע תא לולשל הלא םיקוספל תתל רוסא .ל"ומהמ ןימזהל
.ונלש אשונה יבגל שדוקה

  Back
Home
Next